אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטה בדבר שינויים במבנה הארגוני והקצאת קרקע בקיבוצים (751)

החלטה בדבר שינויים במבנה הארגוני והקצאת קרקע בקיבוצים (751)

החלטה בדבר שינויים במבנה הארגוני והקצאת קרקע בקיבוצים (751) 1
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום ז' באדר התשנ"ו (27 בפברואר 1996) כדלקמן:
1. לאשר את ההצעה בדבר שינויים במבנה ארגוני והקצאת קרקע של קיבוץ כאמור בתוספת להחלטה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. החוזה הנזכר בסעיף א(14) לתוספת יהיה כדוגמת הנוסח שאושר בידי הועדה החקלאית של מועצת מקרקעי ישראל לצורך החלטה 692 מיום 23 בינואר 1995 והחל על מושב שיתופי.
תוספת
הקיבוץ - שינויים במבנה ארגוני והקצאת קרקע
א. קיבוץ שתתבצע בו הפרדה מלאה בין השטח החקלאי לבין המגורים, לרבות אפשרות של הרחבה למגורים
(1) תקנון הקיבוץ (להלן - האגודה) ישונה כמתחייב;
(2) אם במתכונת ההתארגנות החדשה לא כל התושבים יהיו חברים באגודה, מוצע שתוקם אגודה מוניציפלית שבה יהיו חברים כל תושבי הישוב;
(3) החלטה בדבר שינוי או החלפת תקנון האגודה, בדבר ההפרדה בין השטח החקלאי לבין המגורים, תתקבל על ידי האסיפה הכללית של הקיבוץ;
(4) האגודה תפנה לרשות לתכנון חקלאי, בצירוף החלטת האסיפה הכללית שלה כאמור לעיל, לצורך שינוי פרוגרמת הישוב;
האגודה תציין בפנייתה:
א. מספר המשפחות החברות באגודה, בחלוקה - בני זוג, בודדים;
ב. מספר יחידות מגורים קיימות;
ג. מספר המגרשים המבוקשים להרחבה למגורים (אם מבוקשים);
ד. גודל שטח המחנה הקיים בדונם, ואיזה חלק ממנו מהווה אזור המגורים הקיים המבוקש להפרדה;
ה. השטחים החקלאיים בדונם (בחלוקה - נטועים, שלחין, בעל);
ו. תכנית מצבית או תצלום אויר של אזור המחנה הקיים, בסימון אזור המגורים המבוקש להפרדה;
ז. האם כל המשפחות ימשיכו להיות חברים באגודה גם לאחר שתתבצע ההפרדה. אם לא, כמה מהם ישארו חברים באגודה, או שטרם ידוע.
(5) ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון חקלאי תאשר את שינוי הפרוגרמה ותמליץ על היקף מגרשי המגורים בישוב.
(6) האגודה תכין בתיאום עם מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל), תכנית חלוקה למגרשי המגורים לצורך אישור על פי חוק התכנון והבניה, בהתחשב במצב הבינוי הקיים בפועל, באופן שכל מגרש יהיה בגודל המינימלי הדרוש.
(7) לגבי מגרשי המגורים יחתמו חוזי חכירה בנוסח המקובל למגורים במושבים, הכולל סעיף לפיו במקרה של בקשה להעברת זכויות תדרש, בין היתר, הסכמת האגודה. במקרה של סירוב מצדה יוכלו החוכר/רוכש הזכויות לפנות לרשם האגודות השיתופיות והחלטתו לענין מתן ההסכמה תהיה סופית.
בד בבד יחתם עם הקיבוץ חוזה חדש לגבי יתרת שטחי המשבצת כאמור בסעיף 14 להלן, וזאת במקום החוזה הקיים שיתבטל.
(8) מגרשי המגורים יוחכרו תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים לתקופה של 49 שנה, כמקובל במינהל באותו אזור, ועל פי הערכת השמאי הממשלתי לקרקע ללא פיתוח, כאמור בהחלטת המועצה מס' 737.
(9) על הרחבה למגורים יחולו כל הכללים שנקבעו בהחלטה מס' 737 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 17 בדצמבר 1995 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
(10) לחברי האגודה הגרים בבתים קיימים בישוב במועד השינוי, יקבעו דמי החכירה כדלקמן:
א. חבר אגודה הגר במקום 15 שנים או פחות - יחוייב במלוא המחיר הנהוג לישובים חקלאיים באותו אזור (בשיעור 66% שיוכרו כ91%- במרכז הארץ, ובשיעור מופחת לתשלום של 36% ו-22% באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב', הכל על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל).
ב. לחבר אגודה הגר במקום יותר מ-15 שנים תינתן הנחה מדמי החכירה לתשלום, על פי האמור בפסקת משנה א לעיל, בשיעור של 2% לכל שנת ותק, אולם בכל מקרה ישולמו דמי חכירה מהוונים בשיעור שלא יפחת מ-11% (למעט אזורים שבהם קיים שיעור לתשלום מופחת של 0%).
(11) תינתן אפשרות לתשלום נדחה של דמי החכירה המהוונים, עד למועד שיועברו הזכויות במגרש המגורים (העברה לצאצא לא תיחשב כהעברה לענין זה).
(12) השטחים באזור המגורים שאינם מגרשים שהוחכרו לאחרים, ישארו בחוזה החכירה של האגודה.
(13) בחוזה החכירה של האגודה, כאמור בפסקה (14) להלן, יכלל סעיף לפיו יכול להיות חבר באגודה רק מי שמתגורר בישוב.
(14) חוזה החכירה יהיה למטרת עיבוד ושימוש חקלאי, בדמי חכירה בתנאי נחלה בכפוף לאמור להלן:
א. אם מספר המשפחות ("משפחה" להלן - בני זוג או בודד) שימשיכו להיות חברות באגודה לא יקטן מ-60% מתקן הנחלות המאושר של הקיבוץ, ימשיכו דמי החכירה להיות מחושבים ללא שינוי לעומת המתכונת הקיימת;
ב. אם מספר המשפחות שימשיכו להיות חברות באגודה יקטן מ-60% אך לא יהיה פחות מ-40% מתקן הנחלות המאושר של הקיבוץ, יהיו דמי החכירה לפי נחלות בעד שטח שהוא מכפלה של מספר המשפחות החברות באגודה, במכסת הקרקע בדונם של נחלה, כפי שנקבע לאותו קיבוץ; בעד יתרת השטח, אם תהיה, ישולמו דמי חכירה כנהוג במינהל לגבי קרקע חקלאית המוחכרת שלא בתנאי נחלה;
ג. אם מספר המשפחות שימשיכו להיות חברות באגודה יקטן מ-40% מתקן הנחלות המאושר של הקיבוץ, יהיה החוזה בדמי חכירה לפי נחלות על שטח שגודלו כמספר המשפחות החברות באגודה כפול שטח של נחלה, כאמור בפסקת משנה ב לעיל. לגבי יתר השטח ייחתם חוזה לעיבוד עונתי;
לגבי קיבוץ המסווג כישוב באזור עדיפות לאומית א' או ב', יהיה המספר הנדרש של המשפחות החברות באגודה, לצורך האמור בסעיף זה, 20% במקום 40%;
ד. למרות האמור לעיל, לגבי קיבוצים צעירים, עד 15 שנים מעת הקמתם, יחושבו דמי החכירה בהתאם לתקן הנחלות המאושר של אותו קיבוץ, ללא שינוי לעומת המתכונת הקיימת.
כללי החישוב כאמור בפסקאות משנה א עד ג לעיל יחולו על הקיבוץ מהשנה ה16- ואילך.
ה. על אף האמור בפסקאות משנה א עד ד לעיל, במשך חמש השנים הראשונות מעת קבלת ההחלטה בדבר השינוי הארגוני של הקיבוץ, ימשיכו דמי החכירה להיות מחושבים ללא שינוי לעומת המתכונת הקיימת;
ו. חתימת החוזה, על פי האמור לעיל, תיעשה לאחר קבלת המלצת הרשות לתכנון חקלאי, אשר תתייעץ עם הגורמים המיישבים ותשקול, בין היתר, את מיקום הקיבוץ ומצבו הכלכלי והחברתי.
(15) א. בשלב ראשון, ועד להתייצבות המבנה החדש, ייחתמו החוזים לשימוש חקלאי עם האגודה לתקופות מתחדשות של שלוש שנים. האגודה תוכל לבקש חוזה חכירה לדורות לאחר תקופה שלא תפחת משלוש שנים, בתנאי שתתקבל המלצת הרשות לתכנון חקלאי, ולאחר שיסתיימו עבודות ההכנה לרישום השטח בלשכת מרשם המקרקעין.
ב. על אף האמור בפסקת משנה א לעיל, אגודה החתומה על חוזה חכירה לדורות לגבי המשבצת, ערב השינוי על פי החלטה זו, יכולה לבקש כי יחתם עמה חוזה חכירה לדורות לגבי יתרת השטח (לאחר גריעת אזור המגורים). חוזה כאמור יותאם לתנאי פסקה (14) לעיל ויהיה מותנה בקבלת המלצת הרשות לתכנון חקלאי לרבות בענין גודל השטח.
(16) א. לחבר האגודה לא יהיו זכויות קניניות במקרקעין ובמחוברים המושכרים או מוחכרים לאגודה (לרבות זכות העברה או הורשה על פי חוק/צוואה), למעט זכויות במגרש המגורים שיוחכר לו על פי הוראות החלטה זו.
ב. בכפוף לאמור בפסקת משנה ג להלן, האגודה לא תהיה רשאית לדרוש מחברים המצטרפים לאגודה, תשלום בעד המקרקעין ו/או המחוברים המושכרים/מוחכרים לאגודה על פי החלטה זו.
ג. בעד מגרשי מגורים מבונים השייכים לאגודה, שהזכויות בהם יועברו על שם חברי האגודה או על שמם של אחרים, על פי הוראות החלטה זו, תהיה האגודה רשאית לגבות את ערך המבנה הקיים במגרש, לרבות הוצאות פיתוח.
(17) בכל מקרה של שינוי במספר חברי האגודה, ישונו דמי החכירה השנתיים, בכפוף לאמור בפסקה (14) לעיל, החל בשנת החכירה שתחל לאחר שנעשה השינוי.
(18) בקיבוצים שחוזה המשבצת לעת השינוי הינו משולש (מינהל מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית, אגודה), תידרש הסכמת הסוכנות היהודית לשינוי, וכן הודעתה אם תהיה צד לחוזה החכירה עם האגודה ועל פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
(19) אם יש שעבודים על משבצת הקיבוץ, לרבות התחייבויות של המינהל לרישום משכנתה או הסכמות למישכון זכויות וכיו"ב, יטפל בכך המינהל על פי נוהליו.
ב. קיבוץ שתתבצע בו הפרדה רק של חלק מבתי המגורים
(1) קיבוץ הנשאר במתכונתו הקיימת, שיבקש כי תיעשה הפרדה של חלק מבתי המגורים הקיימים בלבד, יחול לגביו המתחייב מהאמור בסעיף א לעיל, אולם עם האגודה ימשיך להיחתם חוזה חכירה בתנאי משבצת (דו-צדדי או תלת-צדדי), ללא שינוי, למעט שטחי המגורים שיוצאו מהחוזה.
(2) על אף האמור בפסקה (1) לעיל, אם יבקש הקיבוץ הפרדה של חלק מבתי המגורים בלבד, תשקול ועדת הפרוגרמות את הבקשה גם בהתחשב במספר חברי האגודה ובמספר בתי המגורים הקיימים, שישארו במסגרת חוזה האגודה.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ו, 4630.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ