אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטה בדבר קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת (727)

החלטה בדבר קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת (727)

החלטה בדבר קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת (727)1
מודיעים בזה כי מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה), בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה בישיבתה מיום ה' בתמוז התשנ"ה (3 ביולי 1995) כדלקמן:
1. הגדרות
בהחלטה זו -
"המינהל" - מינהל מקרקעי ישראל;
"נחלה" - קרקע חקלאית המהווה מקרקעי ישראל, בשטח שקבע שר החקלאות, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו מהמשק החקלאי שפותח או יפותח בה:
"חוכר בתנאי נחלה" - חוכר שהוחכרה לו קרקע לדורות בתנאי נחלה, בהתאם להחלטות המועצה וכן אגודה שיתופית חקלאית המהווה יישוב חקלאי שהושכרה לה קרקע כמשבצת בתנאי נחלה בחוזים זמניים מתחדשים;
"חקלאי פרטי" - חוכר שאינו חוכר בתנאי נחלה, שהוחכרה לו קרקע חקלאית בחוזה שתקופת החכירה שבו אינה פחותה מ-21 שנים, למטרת שימוש חקלאי;
"חברה לעיבוד חקלאי" -
1) חברה רשומה שאינה חוכר בתנאי נחלה, שהוחכרה לה קרקע חקלאית בחוזה שתקופת החכירה שבו אינה פחותה מ-21 שנים, למטרת שימוש חקלאי; או
2) אגודה שיתופית חקלאית שאינה חוכר בתנאי נחלה ושאינה ישוב חקלאי, שהוחכרה לה קרקע חקלאית בחוזה שתקופת החכירה שבו אינה פחותה מ-21 שנים, למטרת שימוש חקלאי;
"מעבד עונתי" - שוכר קרקע חקלאית, שאינו חוכר בתנאי נחלה, למטרת עיבוד חקלאי בחוזים זמניים מתחדשים לתקופה של לא יותר מ-3 שנים שחודשו ברציפות לאותו שוכר ובאותה קרקע לתקופה שאינה פחותה מ-15 שנים עד התאריך הקובע, או שהקרקע מוחזקת ומעובדת על ידו ברציפות משך 15 שנים לפחות עד התאריך הקובע:
"שינוי יעוד" - שינוי יעודה של קרקע חקלאית ביזמת המינהל או ביזמה ממשלתית אחרת, או המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בתיאום עם המינהל, מתוך ראייה תכנונית ממלכתית ובהתאם למדיניות המועצה, על פי תוכנית מאושרת למטרת מגורים, תעשיה, מסחר, תיירות או קייט.
ביקש המינהל לממש שינוי יעוד בקרקע חקלאית, שלא שונה ביזמתו, ייחשב שינוי היעוד, לענין החלטה זו, כעומד בתנאי הגדרה זו;
"תקן נחלות" - מספר הנחלות המתוכננות, שאישרה הרשות לתכנון במשרד החקלאות, לאגודת ישוב חקלאי;
"התאריך הקובע" - י"ד בתשרי התשנ"ה (19 בספטמבר 1994);
"איזור עדיפות לאומית א'", "איזור עדיפות לאומית ב'" ו"מרכז הארץ" - כמשמעותם בהחלטת הממשלה מס' 721, מיום ב' בשבט התשנ"ג (24 בינואר 1993), כמצויין במפה מס' 1 בהחלטת הממשלה וכפי שתתוקן מזמן לזמן בהחלטת הממשלה.
2. פיצויים לחוכר בתנאי נחלה (תיקון: תשנ"ו)
(א) בקיבוץ, במושב שיתופי, במושב עובדים, בכפר שיתופי ובאגודה שיתופית חקלאית המהווה ישוב - לא יעלה גודל השטח שעליו תחול החלטה זו על מכפלת מספר הנחלות שהיו מאויישות בישוב בתאריך הקובע, בגודל הנחלה; עבור שטח מעבר לשטח האמור, יהיה החוכר זכאי לפיצוי כספי בלבד, כאמור בסעיף 5(א) ו-(ב) להלן;
בסעיף קטן זה, "מושב שיתופי" - לרבות מושב שיתופי שיחולו בו שינויים במבנה ארגוני והקצאת קרקע, עפ"י החלטת המועצה מס' 615 מיום 13 באוקטובר 1993 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
(ב) קרקע ששונה יעודה ושולמו פיצויים בהתאם להחלטה זו, לא תינתן תמורתה קרקע חליפה וקרקע בגודל השטח ששונה יעודו תיגרע ממכסת הקרקע המגיעה לאותו ישוב לפי תקן הנחלות שלו; כל שינוי יעוד בתוך משבצת ישוב ייחשב תחילה על חשבון הנחלות המאויישות.
(ג) בוטל חוזה חכירה של חוכר בתנאי נחלה בהתאם להחלטה זו, יהיה החוכר זכאי לפיצוי כספי כמפורט להלן:
במרכז הארץ - 27% מבסיס הפיצוי כמפורט להלן;
באזור עדיפות לאומית ב' - 28% מבסיס הפיצוי;
באזור עדיפות לאומית א' - 29% מבסיס הפיצוי.
הבסיס לחישוב הפיצוי יהיה תקבולי המינהל, כפי שיתקבלו בפועל משיווק הקרקע שיעודה שונה במכרז.
במקומות בהם שווקה הקרקע שיעודה שונה ללא מכרז או שנהוג בהם פטור או הנחה במחיר הקרקע, לפי החלטות הממשלה או המועצה, יהיה הבסיס לפיצוי בהתאם לשיעור המלא של היוון ב-91% מהערכת השמאי הממשלתי ובלבד שההכנסה תרשם במינהל בערכה המלא ומתן ההנחה יהיה מתקציב המדינה, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3776 מיום ז' באלול התשנ"ד (14 באוגוסט 1994).
(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג), הפיצוי הכולל שישולם לחוכר לא יפחת מהסכומים המפורטים להלן:
בעד קרקע מטע - 15,000 שקלים חדשים לדונם;
בעד קרקע שלחין - 9,000 שקלים חדשים לדונם;
בעד קרקע בעל - 3,000 שקלים חדשים לדונם.
הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לחודש אפריל 1994 ער המדד הידוע ביום תשלום הפיצוי.
(ה) החוכר זכאי, במקרים שהדבר מתאפשר על פי שיקול דעת המינהל, לקבל מקדמות על חשבון הפיצוי הכספי על בסיס הערכת השמאי הממשלתי ועל פי התוכנית שהופקדה, זאת לאחר החזרת הקרקע למינהל, ביטול חוזה החכירה בשל השטח שהוכנה לגביו תכנית שינוי יעוד, חתימה על כתבי ויתור והסכמה לתכנית מטעם החוכר.
המקדמות ישולמו כמפורט להלן:
(1) לאחר פרסום הפקדת התוכנית - 20% מהערכת השמאי הממשלתי כאמור לעיל או עד מלוא שיעור תשלום מס השבח על החלקה, לפי הגבוה מבין השניים ובתנאי שמס השבח ישולם;
(2) עם מתן תוקף לתוכנית - השלמה ל-60%;
(3) יתרת הפיצוי תשולם עם שיווק הקרקע.
(4) למרות האמור בפסקאות (2) ו-(3), במקרים שבהם יש למינהל ענין מיוחד, כגון ריבוי חוכרים, דחיפות בשיווק וכד', ובאישור הנהלת המינהל, ניתן יהיה לשלם פיצויים מלאים (100% מהערכת השמאי) לאחר מתן תוקף לתוכנית, ובלבד שהקרקע נמצאת בתוכנית המינהל או משרד הבינוי והשיכון לשיווק בתוך שנתיים מיום תשלום הפיצויים; תשלום יעשה כנגד מסירת החזקה בשטח ולאחר תשלום זה לא תיעשה כל התחשבנות נוספת.
(ו) (1) החוכר יהיה זכאי לבקש ולקבל מהמינהל, במקום הפיצוי הכספי המגיע לו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ד), (או חלק ממנו) ובהתאם לו, חכירה של חלק מהקרקע ששונה יעודה, ששוויו יהיה 27% או 28% או 29%, לפי האיזור, משווי הקרקע בהתאם לזכויות הבניה לפי תוכנית שינוי היעוד.
בחר החוכר לקבל חכירה של חלק מהקרקע כאמור, יבוטל חוזה החכירה החקלאי, הקרקע תוחזר בשלמותה למינהל ולאחר שינוי הייעוד ייחתם עם החוכר או מי מטעמו, הסכם פיתוח לחוזה חכירה מהוון ב-91%, בלא תמורה לגבי החלק מהקרקע כמפורט לעיל.
(2) קביעת השטח שיוחכר לחוכר או למי מטעמו, תיעשה בידי המינהל, לפי שיקול דעתו, בהתחשב, בין היתר, בשיקולים תכנוניים ובהתייעצות עם החוכר, בהתאם לטבלת איזון שיכין השמאי הממשלתי.
(3) בעד שטח ששונה יעודו לפי תכנית אחת, הכוללת קרקע המוחכרת ביותר מחוזה חכירה אחד לחוכרים שהחלטה זו חלה עליהם, ישולם לחוכרים פיצוי בכסף או בקרקע, על פי טבלת איזון שיכין השמאי הממשלתי לגבי התוכנית בשלמותה, בהתייחס לשטח היחסי של כל בעל זכויות בשטח ששונה יעודו.
(4) הודיע המינהל לחוכר כי לדעתו לפי תוכנית שינוי היעוד אין אפשרות להקצות לחוכר חלק מהשטח במקום הפיצוי הכספי, או ביקש החוכר שיוקצה לו חלק אחר מזה שהציע המינהל, יהיה החוכר רשאי לערור על החלטת המינהל לפני הועדה לקרקע עירונית של מועצת מקרקעי ישראל. החלטתה תהיה מנומקת והחוכר יהיה רשאי לערער עליה בפני מועצת מקרקעי ישראל אשר החלטתה תהיה סופית.
3. פיצויים לחקלאי פרטי
בוטל חוזה חכירה של חקלאי פרטי בהתאם להחלטה זו, יהיה החוכר זכאי לפיצוי כאמור בסעיף 1 ובלבד שגודל השטח שבשלו יקבל פיצוי, כאמור, לא יעלה על גודל נחלה כמקובל באותו איזור, לפי קביעת שר החקלאות כפי שהיתה בתוקף בתאריך הקובע; בשל יתרת השטח שיעודו שונה יהיה החוכר זכאי לפיצוי כספי בלבד, כאמור בסעיף 5(א) ו-(ב) להלן.
4. פיצויים לחברה לעיבוד חקלאי
בוטל חוזה חכירה של חברה לעיבוד חקלאי בהתאם להחלטה זו, יהיה החוכר זכאי לפיצוי בכסף או בקרקע בעד כל הקרקע ששונה יעודה, כמפורט להלן:
במרכז הארץ - 13.5% מבסיס הפיצוי כמוגדר בסעיף 2(ג) לעיל;
באזור עדיפות לאומית ב' - 14% מבסיס הפיצוי;
באזור עדיפות לאומית א' - 14.5% מבסיס הפיצוי.
5. פיצויים למעבד עונתי
(א) שונה יעוד הקרקע שהושכרה למעבד עונתי, יהא השוכר זכאי לפיצוי כספי בלבד, כמפורט להלן:
בעד קרקע מטע - 10,000 שקלים חדשים לדונם;
בעד קרקע שלחין - 6000 שקלים חרשים לדונם;
בעד קרקע בעל - 2,000 שקלים חדשים לדונם.
הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם לחודש אפריל 1994 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום הפיצוי.
(ב) אם הקרקע נמצאת מדרום לקו קרית גת - אשקלון יהיו הפיצויים בשיעור 50% מהסכומים הנקובים בסעיף קטן (א).
(ג) על-אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), למעבד עונתי שהחוזים הזמניים עימו חודשו ברציפות, עם אותו שוכר ובאותה קרקע, משך תקופה שאינה פחותה מ-21 שנים עד התאריך הקובע - ינתן פיצוי כספי בשיעורים האמורים בסעיף 4 לעיל, ובלבד שלא יינתן פיצוי על קרקע בגודל העולה על גודל נחלה כמקובל באותו אזור, על פי קביעת שר החקלאות כפי שהיתה בתוקף בתאריך הקובע האמור.
(ד) שונה יעודה של קרקע בשטח העולה על הגודל המזכה את השוכר בפיצוי כאמור בסעיף קטן (ג), יהא השוכר זכאי לפיצוי כספי בעד השטח העודף בהתאם לתנאי החוזה שבינו ובין המינהל.
(ה) הפיצוי למעבד עונתי כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) יהיה פיצוי כספי בלבד. אולם המינהל רשאי, לפי שיקול דעתו, להשכיר למעבד העונתי קרקע חליפה בהשכרה עונתית, במקום הפיצוי הכספי.
(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו על שוכר שהוא גם חוכר בתנאי נחלה או שוכר שהוא תאגיד.
6. תכנון לשינוי יעוד בשטח המהווה משבצת של אגודת ישוב חקלאי
(א) בתכנון של שינוי יעוד בשטח המהווה חלק ממשבצת של אגודת ישוב חקלאי יפעל המינהל להגיע להסכמה עם החוכר לגבי תוכנית שינוי היעוד.
(ב) במקרה של אי הסכמה לשינוי היעוד יוכל החוכר להציג עמדתו, שלא ביחס לפיצוי הכספי, בפני ועדה מקצועית קבועה שימנה שר הפנים על דעת יושב ראש המועצה ובאישור ועדת השרים לענייני כלכלה ושחבריה יהיו: משפטן, מתכנן, כלכלן ונציג ציבור.
(ג) הועדה תהיה מוסמכת להכריע בשאלה האם יש בשינוי היעוד משום פגיעה בלתי סבירה בישוב; קבעה הועדה כי יש בשינוי היעוד משום פגיעה בלתי סבירה בישוב, היא תהיה רשאית לחוות דעתה באשר לתיקון הרצוי בתכנית שינוי היעוד.
7. תנאים למתן הפיצוי (תיקון: תשנ"ו)
(א) פיצוי על פי החלטה זו ישולם רק לחוכר שחוזה החכירה או חוזה השכירות עימו הינו בתוקף ערב שינוי היעוד או שהחוכר זכאי לחדשו לפי נהלי המינהל והחוכר לא הפר את החוזה הפרה יסודית.
(ב) פיצוי על פי החלטה זו ישולם רק לחוכר שיפנה את הקרקע שיעודה שונה על פי דרישת המינהל.
(ג) החלטה זו אינה חלה על שטח מרעה או טרשים; פינוי שטחים כאלה, אם הם מוחזקים בידי החוכר, והשבת החזקה בהם למינהל, יהיו ללא תשלום פיצויים, ואולם אם בשטח המרעה קיימים מתקני רעיה אשר שייכים לחוכר, יהיה החוכר זכאי לפיצוי בעד המיתקנים לפי החלטת ועדת הפיצויים שמינה שר החקלאות לפי החלטות המועצה.
(ד) במקרים שבהם אין חוזה לגבי קטע מן המשבצת של אגודת הישוב החקלאי, אך המינהל סבור שקיימת זכאות להכללתו בחוזה המשבצת, מוסמכת הועדה לקרקע חקלאית של המועצה להחליט אם יש להחיל החלטה זו על אותו שטח.
(ה) כל פיצוי שיינתן לפי החלטה זו הינו פיצוי סופי הכולל את כל הפיצויים המגיעים לחוכר, לרבות על פי החוזה.
(ו) כל צד ישא בתשלום המסים החלים עליו על פי כל דין. לשם הבהרה, תשלומי מסים, אגרות וכיוצא באלה החלים על הקרקע עד למועד הפינוי וכן תשלום מס שבח - יחולו על החוכר.
בנוהלי המינהל ייקבע שחוזה החכירה יבוטל לפני שינוי היעוד כאמור בסעיף 2(ו)(1) לעיל.
(ז) תשלום כל פיצוי לפי החלטה זו מותנה באישור רשויות המס על הסדר לתשלום המס המגיע.
(ח) על החוכר להודיע למינהל, תוך 30 ימים מיום קבלת הודעה בכתב מהמינהל על מתן התוקף לשינוי הייעוד, אם הוא מבקש לקבל פיצוי כספי או פיצוי בקרקע;
ביקש החוכר לקבל פיצוי בקרקע, יישמרו העקרונות הבאים:
(1) רמת הפיתוח הנדרשת לביצוע בשטח שיוקצה לחוכר תהיה ברמה זהה לזו הנדרשת לגבי יתרת הקרקע;
(2) הסדרי הפיתוח ולוחות הזמנים לפיתוח ולבניה יהיו כפי שייקבע לגבי כלל האתר;
(3) החוכר ישא בכל הוצאות הפיתוח באופן יחסי לחלקו בקרקע ובכל תשלומי המסים ותשלומי החובה החלים עליו כדין בשל השטח שנשאר בידו;
(4) החוכר יפקיד בידי המינהל ערבות בנקאית כמקובל במינהל באותו זמן להבטחת מילוי התחייבויותיו לפי הסכם הפיתוח;
(5) חוזה הפיתוח ייחתם בתוך 60 ימים מיום שהמינהל הודיע לחוכר על השטח שיוקצה לו כפיצוי בקרקע, בכפוף לערעור לפי סעיף 2(ו)(4) לעיל;
(6) נמסר חוזה הפיתוח לחוכר ולא נחתם בידו, או בוטל בגין הפרתו בידי החוכר, תוחזר הקרקע למינהל לאלתר ולחוכר לא יהיו כל זכויות בה. במקרה זה יהיה החוכר זכאי לקבל פיצוי כספי בלבד כאמור בהחלטה זו, בניכוי דמי שימוש ראויים והוצאות המינהל לפי תנאי הסכם הפיתוח.
(ט) (1) פיצוי לפי החלטה זו יינתן רק למי שהיו בעלי זכויות בקרקע בתאריך הקובע.
(2) בשל שינוי יעוד בקרקע שהזכויות בה הועברו לאחר התאריך הקובע, או שהוחכרה לראשונה לאחר התאריך הקובע, ישולם לחוכר פיצוי כספי בהתאם לתנאי חוזה החכירה בלבד.
(3) פיצוי לאגודת מושב ישולם בהתאם לזכויות שהיו בתאריך הקובע בלי קשר להעברות זכויות אחרי התאריך הקובע.
(4) העברת זכויות לצאצאים או יורשים לא תחשב בהעברת זכויות לעניין סעיף קטן זה.
(5) חידוש חוזה זמני לחוכר בתנאי נחלה לא יחשב כהעברת זכויות או כחכירה ראשונה של הקרקע לעניין סעיף קטן זה.
(י) פיצוי כספי לפי החלטה זו שישולם כנגד חשבונית מס, ישולם בתוספת מס ערך מוסף.
(יא) חוכר אשר יתנגד להחזרת המקרקעין, ובשל כך יעכב תכנון או שיווק של קרקע, יהיה המינהל רשאי, באישור הנהלת המינהל, להפחית חלק או כל הפיצויים המגיעים לחוכר על פי החלטה זו, עד לשיעור הפיצויים המגיעים לחוכר על פי החוזה עימו. ערעור על החלטה להפחית פיצויים, כאמור, יוגש לועדה המקצועית שמונתה על פי סעיף 6 להחלטה זו.
8. התחייבות החוכר
החוכר יהיה רשאי לפעול כיום רק על פי תוכנית שינוי היעוד שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש"ן-1990. תנאי זה יובטח בהסכם שבין המינהל והחוכר: החוכר יתחייב כי לא יפעל לשינוי התכנית המאושרת.
9. הסדר הקיבוצים
קיבוץ אשר בקרקעותיו יעשה שינוי יעוד, ייועד הפיצוי תחילה לכיסוי חובותיו והתחיבויותיו, כולל בשל סיוע הדדי במתכונת שתיקבע במסגרת ההחלטות וההסכמות על "הסדר משלים" להסדר הקיבוצים.
הסדרים בקרקע במסגרת החלטה זו או במסגרת החלטות המועצה מס' 441 ו-717, יבוצעו רק לאחר קבלת אישור של מטה ההסדר בדבר הסדרת החוב של הקיבוץ או הסדרת חלקו בסיוע הדדי של הקיבוצים, כפי שייקבע בהסדר המשלים.
10. טיפול בעסקות שבתהליך
(א) תנאי לאישור עסקות שהנהלת המינהל אישרה בעבר לפי החלטות המועצה מס' 533 ו-611, ואשר יש - לגביהן תכנית מפורטת מאושרת, המאפשרת קבלת היתרי בניה מיידיים, הינו קיום התנאים הבאים:
(1) החוכר ימלא אחר כל תנאי החלטות הנהלת המינהל בענינו, כלשונן, ללא כל ערעור כספי או שמאי;
(2) הסכם הפיתוח שייחתם יכלול התחייבות לעמידה בלוח זמנים קצר וקצוב;
(3) תופקד ערבות ביצוע הולמת.
(ב) אישור העסקות יעשה בידי הועדה שמונתה לנושא זה, בהתאם לקריטריונים שתקבע ולאור שאלת קיום המחוייבות המשפטית.
11. נהלי ביצוע
המינהל יקבע נהלים לביצוע החלטה זו, לרבות הסדרים ומסמכים שייחתמו בקשר לביצועה, יקפיד על חתימת חוזים מתאימים ויבטיח עמידה בלוח הזמנים שנקבע בהם.
12. ביטול
ככל שלא בוטלו כבר החלטות המועצה מס' 533, 548, 611, 666 ו-667 - בטלות. אולם אין בהחלטה זו כדי לפגוע בתוקפן של עסקות שאושרו בהנהלת המינהל עד יום 20 ביוני 1995 לפי החלטות המועצה מס' 666 ו-667.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ה, 4047; תשנ"ו, 4633, 4661.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ