אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטה בדבר כללים להארכת חוזה החכירה של קרקע עירונית בעת יובל חכירה

החלטה בדבר כללים להארכת חוזה החכירה של קרקע עירונית בעת יובל חכירה

החלטה בדבר כללים להארכת חוזה החכירה של קרקע עירונית בעת יובל חכירה 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, קובעת מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה) ביום י"ט בתמוז התשמ"ה (8 ביולי 1985), את המדיניות ואת הכללים לפיהם יפעל מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) בדבר הארכת חוזי חכירה של קרקע עירונית אשר לגביהם תמה לראשונה תקופת חכירה של 49 שנים כדלקמן:
הקדמה
חוזי חכירה של קרקע עירונית למגורים וקרקע עירונית שאינה למגורים אשר לגביהם תמה לראשונה תקופת חכירה של 49 שנים (להלן - התקופה המקורית) יוארכו לתקופת חכירה שניה של 49 שנים בלבד (להלן- התקופה החדשה) - לפי כללים אלה:
1. דמי חכירה ראשוניים:
1.1 החוכר לא ישלם דמי חכירה ראשוניים בעד התקופה החדשה;
לענין זה, "דמי חכירה ראשוניים" - סכום חד-פעמי השווה לחלק מערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה, ששילם החוכר למינהל בתמורה לרכישת זכות החכירה.
1.2 על אף האמור בפסקה 1.1 יחושב כל תשלום למינהל בעד התקופה החדשה, כאילו שילם החוכר דמי חכירה ראשוניים, בשיעור מסוים מערך הקרקע, על פי היעוד, המטרה ואפשרויות הניצול שהחוכר היה זכאי לממש בתקופה המקורית ובהתאם לתנאיה, כדלקמן:
1.2.1 שולמו בעד התקופה המקורית דמי חכירה בשיעור נמוך מ-40 אחוזים מערך הקרקע - יראו את החוכר כמי ששילם דמי חכירה בשיעור 40 אחוזים;
1.2.2 שולמו בעד התקופה המקורית דמי חכירה בשיעור של 40 אחוזים או יותר מערך הקרקע - יראו את החוכר כמי ששילם דמי חכירה בשיעור 80 אחוזים;
1.2.3 היתה החכירה המקורית למטרת מגורים - יראו את החוכר כמי ששילם דמי חכירה בשיעור המרבי שהיה נהוג בתקופה המקורית.
2. דמי חכירה שנתיים:
2.1 בקרקע עירונית למגורים
2.1.1 דמי החכירה השנתיים לא יהיו גבוהים מאחוז אחד מערך הקרקע ביום תחילת התקופה החדשה ולא יהיו נמוכים מסכום של 500 שקל (להלן - הסכום המזערי), הסכום המזערי יעודכן ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 1983;
2.1.2 על אף האמור בפסקת משנה 2.1.1, יעודכנו דמי החכירה השנתיים שיחולו על החוכר בתקופה החדשה בהתאם להחלטות המועצה ולנוהגים שיהיו נהוגים במינהל;
2.1.3 למעט מקרים שלגביהם לא החליטה המועצה כי ניתן להוון את דמי החכירה השנתיים, יהיה החוכר רשאי לבחור לשלם את דמי החכירה השנתיים כשהם מהוונים מראש למשך התקופה החדשה, ואזי ייעשה ההיוון בהתאם להחלטות המועצה ולכללים וההוראות שיהיו קיימים במינהל בעת חתימת חוזה החכירה בעד התקופה החדשה, כאשר מדמי החכירה המהוונים תינתן לחוכר הנחה בשיעור של 70 אחוזים.
2.2 בתי עסק בתי מלאכה ומפעלי תעשיה עירוניים
2.2.1 דמי החכירה השנתיים שיחולו על החוכר בתחילת התקופה החדשה יהיו כדלקמן:
2.2.1.1 אם החוכר שילם בתקופה המקורית דמי חכירה ראשוניים בשיעור הנמוך מ-40 אחוזים מערך הקרקע - 3 אחוזים מערך הקרקע כפנויה וללא פיתוח, על-פי שומה חדשה שיערוך השמאי הממשלתי ליום תחילת התקופה החדשה;
2.2.1.2 אם החוכר שילם בתקופה המקורית דמי חכירה ראשוניים בשיעור 40 אחוזים מערך הקרקע או יותר-אחוז אחד מערך הקרקע כפנויה וללא פיתוח, על פי שומה חדשה שיערוך השמאי הממשלתי ליום תחילת התקופה החדשה.
2.2.2 דמי החכירה השנתיים שיחולו על החוכר בתקופה החדשה יעודכנו בהתאם להחלטות המועצה ולנוהלים שיהיו נהוגים במינהל.
2.2.3 למעט מקרים שלגביהם לא החליטה המועצה כי ניתן להוון את דמי החכירה השנתיים, יהיה החוכר רשאי לבחור לשלם את דמי החכירה השנתיים כשהם מהוונים מראש למשך התקופה החדשה, ואזי ייעשה ההיוון בהתאם להחלטות המועצה ולכללים וההוראות שיהיו קיימים במינהל בעת חתימת חוזה החכירה בגין התקופה החדשה.
2.2.4 מנהל המינהל מוסמך ליתן הנחה מדמי החכירה שיחולו על פי השיעורים שנקבעו בפסקה 2.2.1 על בתי עסק, בתי מלאכה ומפעלי תעשיה עירוניים המוחזקים בידי דיירים מוגנים, בהתחשב בנסיבות כל מקרה ותוך התיחסות לדמי השכירות המותרים לדרישה על-פי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972.
3. חתימת חוזה חכירה
החוזה לתקופה החדשה ייחתם במישרין בין המינהל ובין החוכר; אם בחוזה החכירה המקורי היה חתום גם צד שלישי, כגון חברת העובדים, הסוכנות היהודית לא"י וכד', לא ייכלל הצד השלישי בחוזה החדש, אלא אם כן מונע חוזה החכירה המקורי מבחינה משפטית את אי הכללת הצד השלישי בחוזה החדש.
4. אי-הארכת תקופת החכירה (תיקון: תשנ"ב)
4.1 במקרים המפורטים להלן, למעט מקרים בהם תנאי חוזה החכירה המקורי מונעים אי-הארכת החוזה, ובכפוף לאמור ביתר הסעיפים של כללים אלה, יהיה המינהל רשאי שלא להאריך את החוזה לתקופה החדשה:
4.1.1 כאשר החוכר הפר תנאי המוגדר בחוזה החכירה המקורי כתנאי עיקרי (להלן - תנאי-עיקרי); לא צויינו בחוזה החכירה המקורי התנאים העיקריים, יראו את המקרים הבאים כהפרת תנאים עיקריים:
שימוש בקרקע שלא למטרה או ליעוד שנקבעו בחוזה החכירה המקורי, או כאשר אין בנין על הקרקע, או כאשר אין גרים בבנין והוא עזוב, או לא שילמו את דמי החכירה במשך חמש שנים לפחות, או שנעשתה העברת זכויות ללא הסכמת המינהל.
4.1.2 כאשר הנכס דרוש למטרה ציבורית או לצורך ציבורי, לפי המוגדר בפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, או לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
4.2 על סירוב המינהל להאריך את תקופת החכירה לחוכר תינתן זכות לערור לפני ועדת ערר כאמור בסעיף 7.
4א. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 יהיה המינהל רשאי שלא להחיל את הוראות סעיפים 1 ו-2 במקרה של הארכת חוזה, כאשר עובר לתום תקופת החכירה המקורית לא סולקו למינהל, במלואם, כל דמי החכירה בגין החכירה המקורית, לרבות דמי חכירה שלא נתבעו במועד בידי המינהל והזכות לתובעם התיישנה על פי החוק, ולרבות דמי החכירה שלא שולמו הואיל וטרם נקבע שיעורם בהתאם להוראות חוזה החכירה, ולרבות הפרשי הצמדה וריבית עליהם.
5. שינוי במטרה, ביעוד ובניצול הקרקע
5.1 המינהל רשאי לקבוע תנאים מיוחדים לתקופה החדשה במקרה שהחוכר שינה בתקופה המקורית, ללא הסכמת המינהל אך על יסוד תכנית בנין עיר, את המטרה, את היעוד או את הניצול של הקרקע כפי שנקבעו בחוזה החכירה המקורי.
5.2 שונו המטרה, היעוד או הניצול של הקרקע לפי תכנית בנין עיר והחוכר לא מימש את שינוי המטרה או היעוד או הניצול - יוארך החוזה לתקופה החדשה, תוך התניה מפורשת שהחוזה מוארך אך ורק למטרה, ליעוד ולניצול המקוריים ולא ידרש תשלום בעד שינוי המטרה, היעוד או הניצול, אלא בעת מימוש השינוי.
5.3 הארכת חוזה לתקופה החדשה, במקרה כאמור בסעיף 5.1 תותנה בתשלום המגיע לבעל הקרקע, לפי הנוהל והתנאים הקיימים במינהל בעת הארכת החוזה על פי החלטות המועצה במקרים כאלה.
5.4 לחוכר תינתן זכות לערור לפי ועדת ערר על התנאים שקבע המינהל כאמור בסעיף 5.1.
6. חריגים
6.1 המינהל יהיה רשאי לקבוע את תנאי החכירה לתקופה החדשה במקרים חריגים, כאשר בשל נוסח החוזה שבעבר לא ניתן להאריכו במדוייק לפי כללים אלה.
6.2 לחוכר תינתן זכות לערור לפני ועדת ערר על התנאים שקבע המינהל במקרים חריגים, כאמור בסעיף 6.1.
7. ועדת ערר
המועצה תמנה ועדת ערר לענין יובל חכירה, אשר תפקידיה יהיו:
7.1 לדון ולהחליט בעררים של חוכרים במקרים של אי-הארכת החוזה לתקופה החדשה בידי המינהל, כאמור בסעיף 4;
7.2 להחליט אם יש לפצות את החוכר במקרה שאין מאריכים את החוזה;
7.3 לקבוע את שיעור הפיצויים כאשר תחליט הועדה שיש לפצות את החוכר;
7.4 לדון ולהחליט בעררים של חוכרים על התנאים שקבע המינהל במקרים שהחוכרים שינו את המטרה, את היעוד או את הניצול של הקרקע, כאמור בסעיף 5;
7.5 לדון ולהחליט בעררים של חוכרים על התנאים שקבע המינהל להארכת החוזה במקרים חריגים, כאמור בסעיף 6;
7.6 לדון ולהחליט בעררים של חוכרים על אי מתן הנחה, או על גובה ההנחה, כפי שקבע מנהל המינהל, על-פי סעיף 2.2.4.
8. הוראות נוהל
המינהל מוסמך לנסח הוראות נוהל הנובעות מהחלטה זו.
9. ביטול והחלפת הוראות קודמות של המועצה
החלטה זו מהווה נוסח מתוקן ומשולב של ההחלטות בדבר יובל חכירה מיום 20.9.1983, מיום 29.5.1984 ומיום 8.7.1985 והיא באה במקום ההחלטות הקודמות של מועצת מקרקעי ישראל בנושא יובל חכירה כדלקמן:
9.1 שתי החלטות שנתקבלו בישיבה מס' 154 מיום 3.2.1975;
9.2 החלטה בישיבה מס' 164 מיום 23.2.1976.
10. תחולה והוראות מעבר
החלטה זו תחול על כל המקרים בהם הסתיימה החכירה המקורית לפני יום 20.9.1983 ואשר עד למועד האמור לא נחתם לגביהם חוזה חכירה לתקופה החדשה; התקופה החדשה בכל אחד מהמקרים הללו תתחיל מיד בתום החכירה המקורית שלהם.
______________________________
1 י"פ תשמ"ו, 2758; תשנ"ב, 4787.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ