אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטה בדבר הרחבות למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ, או אגודה שיתופית חקלאית

החלטה בדבר הרחבות למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ, או אגודה שיתופית חקלאית

החלטה בדבר הרחבות למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ, או אגודה שיתופית חקלאית 1
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום כ"ד בכסלו התשנ"ו (17 בדצמבר 1995) כדלקמן:
(1) מספר המגרשים
(א) מספר המגרשים למגורים בכל ישוב, במסגרת ההרחבה, יהיה עד למספר הנחלות המאושר על פי התכנון לישוב, בתוספת של עד 15% ממספר הנחלות המתוכננות (להלן - ההרחבה). אגודה שיתופית חקלאית שאינה מהווה ישוב נפרד ונמצאת בתחום מועצה מקומית, שמוחכרת לה משבצת בתנאי נחלה, תיחשב ישוב לצורך החלטה זו.
(ב) לישובים באזורי עדיפות לאומית תינתן אפשרות להרחבה גם מעבר לאמור לעיל; הרשאה כאמור בסעיף זה טעונה אישור ועדת המשנה של המועצה.
(ג) בישובי ההר הגבוה, ברום טופוגרפי של למעלה מ-400 מטרים מעל פני הים, אשר מספר הנחלות המתוכנן בהם קטן מ-70, ואינם באזור עדיפות לאומית, תתאפשר הרחבה בהיקף של 80 מגרשי בניה.
(ד) על מספר המגרשים בהרחבה יוחלט באסיפה הכללית של האגודה השיתופית החקלאית של הישוב (להלן - האגודה), בכפוף לתנאי סעיף זה; האגודה תפנה לועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון חקלאי, שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - ועדת הפרוגרמות).
(ה) מספר המגרשים בהרחבה, על פי האמור לעיל, לא יהיה מעבר למגבלות תכנוניות, כנובע מהחלטות שהתקבלו על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
(ו) מספר המגרשים שיתוכנן במסגרת ההרחבה יהיה בהתאם להמלצת ועדת הפרוגרמות.
(ז) שטח תכנית ההרחבה יחושב במסגרת מכסת הקרקע המגיעה לאגודה כמשבצת, על פי החלטות המועצה.
(2) תכנון המגרשים וגודלם
(א) האגודה תתאם עם המינהל את התכנית, לקבלת הסכמתו להגשתה לאישור הועדות לתכנון ובניה.
(ב) המגרשים יתוכננו בקרקע שעליה חל חוזה המשבצת של האגודה, בתחום השטח הבנוי של הישוב או בצמידות אליו, לרבות בשטחים פנויים המיועדים כיום למגורים, בשטחי ציבור שלא יהיה בהם צורך, בשטחים חקלאיים וכדומה.
(ג) שטה המגרשים יהיה עד חצי דונם; כאשר קיים אילוץ תכנוני או טופוגראפי, ניתן להקצות מגרש שגודלו יותר מחצי דונם אך לא יותר מדונם אחד, באישור ועדת חריגים ארצית של המינהל.
(ד) בישובים המוגדרים כישובי עדיפות לאומית, ישתתף המינהל בהוצאות הכנת התכנית, בהתאם לנוהלים שהוא יקבע.
(ה) באגודה שחוזה המשבצת שלה הוא משולש (מינהל - הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית העולמית - אגודה), תידרש הסכמת הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית העולמית לתכנית ולגריעת השטח ממשבצת האגודה.
(3) פיתוח
(א) פיתוח התשתית יהיה באחריות האגודה ובכל המקרה ייעשה הפיתוח באישור ובפיקוח המועצה האזורית או המועצה המקומית שבתחומה נמצא הישוב.
(ב) בהסכמת האגודה והמועצה האזורית, המינהל יהיה רשאי לקבוע כי תכנית פיתוח התשתית תביא בחשבון אפשרות עתידית של תכנית למגרשי מגורים נוספים.
במקרה כזה תוכן תכנית הפיתוח בתיאום עם המינהל, והמינהל ישא בהוצאה הנוספת הנובעת מדרישתו, כקדם מימון. תשלומים אלו יוחזרו למינהל, אם וכאשר תאושר תכנית הרחבה נוספת, בידי חוכרי המגרשים הנוספים.
(4) החכרת המגרשים בהסכם פיתוח לחוכר
(א) מגרשי המגורים יוחכרו בידי המינהל למועמדים שיומלצו בידי האגודה, ובלבד שהמגרש מיועד למגורים והמועמד אינו בעל זכות של נחלה, מגרש מגורים או משק עזר בישוב או בישוב אחר, וכן אינו חבר קיבוץ או חבר מושב שיתופי.
(ב) אגודת מושב שיתופי שהחליטה לבצע שינוי ארגוני על פי החלטת המועצה 692 מיום 23 בינואר 1995, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, ובמסגרת השינוי תרשם זכות החכירה של מגרשי המגורים המבונים הקיימים על שם חבריה, יהיה חבר אגודה באמור אשר לא יקבל זכות לאחד ממגרשים מבונים אלו, זכאי להיות מועמד למגרש בהרחבה.
(ג) רשימת המועמדים, בציון מספר המגרש המומלץ להחכרה לכל אחד מהם, תומצא למינהל כשהיא חתומה בידי מורשי החתימה של האגודה, בצירוף תצהיר חתום על ידי כל מועמד, כמתחייב מסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל, וכי אין ולא יהיו לו כל טענות כלפי המינהל בנושא הפיתוח ותשלום הוצאות הפיתוח או לגבי כל סכום אחר שתדרוש ממנו האגודה, וכן בקשר לפינוי המגרש שהחכרתו תאושר לו בהרחבה ממחזיקים אחרים.
(ד) טרם הקצאה וכתנאי להקצאתן המגרשים תודיע האגודה למינהל בכתב כי המגרשים המומלצים להחכרה למגורים פנויים וחופשיים מכל חפץ ואדם ומכל תביעה שהיא, וכי אם תהיינה תביעות כאלה היא תשפה את המינהל על כל ההוצאות והתוצאות שינבעו מתביעה כזו, אם יהיו, ושהמינהל יחוייב בהן.
(ה) החכרת המגרשים תהיה לבני זוג או לאנשים בודדים בלבד. חברות, תאגידים ועמותות, לא יהיו זכאים להסכם פיתוח או לחכירת מגרשים במסגרת האמורה.
(ו) בחוזה החכירה של המועמדים ייכלל סעיף שלפיו במקרה של בקשה להעברת זכויות תדרש, בין היתר, הסכמת האגודה. במקרה של סירוב האגודה, יוכלו החוכר או רוכש הזכויות לפנות לרשם האגודות השיתופיות, והחלטתו לענין מתן ההסכמה תהיה סופית.
(ז) עד לחתימת הסכמי פיתוח יהיו המגרשים במסגרת חוזה המשבצת של האגודה. מעת שייחתם הסכם פיתוח יראו את אותו מגרש כנגרע ממשבצת האגודה. במקרה של ביטול הסכם הפיתוח בידי המינהל, עקב אי מימוש הבניה או מכל סיבה אחרת, ישוב המגרש להיות חלק ממשבצת האגודה, עד להקצאתו מחדש לפי יעודו, על פי כללי החלטה זו.
(5) דמי החכירה
(א) חוכרי המגרשים ישלמו למינהל דמי חכירה מהוונים מופחתים, שיוכרו כמלוא דמי החכירה המהוונים בשיעור 91%, לתקופה של 49 שנים, בשיעורים כלהלן:
(1) בישובים במרכז הארץ - 66% מערך הקרקע;
(2) בישובי עדיפות לאומית ב' - 36% מערך הקרקע;
(3) בישובי עדיפות לאומית א' - 22% מערך הקרקע;
(4) בישובים שלגביהם נתקבלה החלטה יחודית של מועצת מקרקעי ישראל - בשיעור שיקבע בהחלטה.
(ב) דמי החכירה בשיעורים האמורים ישולמו גם בעד תוספת בניה למגורים בנחלות ובמשקי עזר, אשר חלה בגינה חובת תשלום דמי חכירה בהתאם להחלטת המועצה 479 מיום 31 בדצמבר 1990, ובהתאם לשיעורים הנקובים בה.
(ג) שומת הקרקע תהיה למ"ר מבונה, ללא פיתוח, ותקבע על ידי השמאי הממשלתי.
(ד) בישובים במרכז הארץ, שאינם מוגדרים כישובים באזורי עדיפות לאומית ואינם בטיפול נקודתי, יהיה התשלום לפי הבניה בפועל, ולא פחות מ-140 מ"ר, ובכל מקרה לא יותר ממלוא קיבולת הבניה המותרת לפי תקנון התב"ע.
(ה) בישובים שבאזורי עדיפות לאומית או שהינם בטיפול נקודתי יהיה התשלום כאמור בסעיף קטן (ד), ולא פחות מ-100 מ"ר.
(6) פינוי השטח והסרת שעבודים
(א) פינוי השטח המיועד להרחבה למגורים יהיה באחריות האגודה ועל חשבונה.
(ב) היה ועל השטח המיועד להרחבה למגורים קיימות חכירות, או שקיים לגביו שעבוד, עיקול, מישכון וכיוצא בזה, תהיה האגודה אחראית לביטולם או להסרתם, לפי הענין.
(ג) המינהל יחכיר את מגרשי המגורים בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל.
(7) תקופת הביצוע
(א) האגודה תבצע את ההרחבה תוך חמש שנים מיום מתן תוקף לתכנית על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, לגבי תכניות תקפות יהיה מנין תקופת חמש השנים החל ביום החלטה זו.
(ב) מגרשים שלא יוקצו תוך התקופה הנ"ל, יהיה המינהל רשאי לשווקם במכרז, לאחר הודעה מוקדמת של ששה חודשים שיתן המינהל לאגודה; המכרז יהיה בתיאום עם האגודה ויקבעו בו תנאי ההשתתפות במכרז; אם לא תהיה הסכמה בענין בין המינהל לבין האגודה, יובא הנושא להכרעת ועדת המשנה של המועצה.
(8) היטל השבחה
המינהל יעביר לרשות המקומית 10% מתקבוליו עבור הקרקע.
(9) כתנאי להקצאת המגרשים על ידי המינהל תמציא האגודה למינהל אישור של יושב ראש מטה הסדר הקיבוצים, או של מנכ"ל המינהלה להסדרים במגזר החקלאי, לפי הענין.
(10) חריגים
(א) במקרה של ישוב שלא ניתן לתכנן לו הרחבה למגורים במסגרת המשבצת, ויש צורך לצרף שטח למשבצת בצמידות לשטח הבנוי (המחנה) למטרה האמורה, יובא הנושא בפני ועדת המשנה של המועצה, עם כל הפרטים הנוגעים לדבר, לקבלת אישור ולהמלצה לפטור ממכרז, וכן לקביעת תנאי ההקצאה ושיעור דמי החכירה, בהתחשב במיקום הישוב ובתנאים היחודיים של המקרה, אם ישנם.
(ב) ישובים שאינם מוגדרים ישובים באזור עדיפות לאומית, שמספר המגרשים שיתוכנן בהם יעלה על מספר המגרשים על פי האמור בהחלטה זו, יוקצו מגרשים כמספר המגרשים העודפים בדרך של מכרז, בתיאום עם האגודה, ובתשלום פיצוי לאגודה בשיעור של 27% מהתקבולים בפועל; היטל ההשבחה יחול על המינהל.
(ג) האגודה תהיה רשאית לפנות למינהל בהצעה שהחכרת מגרשי המגורים בהרחבה, כולם או מקצתם, תיעשה לפי כללי החלטת המועצה 727, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה. המינהל יודיע לאגודה אם קיבל את הצעתה, במלואה או בחלקה, בכפוף לתנאים שיקבע המינהל ולתנאי החלטה זו, כמתחייב.
(11) הוראות מעבר
המינהל יוציא הוראות מעבר לגבי השלמת ביצוע עסקות שהוחל בטיפול בהן לפי החלטת המועצה מס' 612, ובלבד שתשלום דמי החכירה וחתימת הסכם הפיתוח עם המינהל יבוצעו לא יאוחר מתאריך 29 בפברואר 1996.
(12) החלטה זו מבטלת את החלטת המועצה 4612, מיום 13 באוקטובר 1993.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ו, 1629.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ