אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטה בדבר הסדר עסקות עבר (מקרקעין מבונים בבניה נמוכה בכפרים ערביים התפוסים ללא הסדר חוזי)

החלטה בדבר הסדר עסקות עבר (מקרקעין מבונים בבניה נמוכה בכפרים ערביים התפוסים ללא הסדר חוזי)

החלטה בדבר הסדר עסקות עבר (מקרקעין מבונים בבניה נמוכה בכפרים ערביים התפוסים ללא הסדר חוזי) 1
א. מודיעים בזה כי מועצת מקרקעי ישראל, בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה בישיבתה מיום ט' בתמוז התש"ן (2 ביולי 1990) על הארכת תוקף החלטתה מיום 15 באפריל 1986 בדבר הסדר עסקות עבר (מקרקעין מבונים בבניה נמוכה בכפרים ערביים התפוסים ללא הסדר חוזי) כפי שתוקנה ביום י"א בניסן התשמ"ח (29 במרס 1988), הכל כמפורט בנוסח מעודכן בתוספת.
ב. הודעה זו באה במקום ההודעה על החלטה בדבר הסדר עסקות עבר (מקרקעין מבונים בבניה נמוכה בכפרים ערביים התפוסים ללא הסדר חוזי) שפורסמה בילקוט הפרסומים 3543, התשמ"ח, עמ' 1733).
תוספת (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ה, תשנ"ו)
(סעיף א)
1. מקרקעין בכפרים ערביים שהוקם עליהם מבנה מגורים בבניה נמוכה ללא הסדר עם מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל), יוצעו למכירה למחזיקים בהם, בכפוף לתנאים אלה:
(1) שטח המגרש ותנאים מוקדמים להחכרתו:
(א) שטח המגרש שעליו בנוי מבנה המגורים ואשר יוחכר למחזיק בו בהתאם להחלטה זו, ייקבע על-פי תכנית מפורטת שייעודה מגורים החלה על המגרש במועד אישור העסקה עם המינהל (להלן - התכנית);
(ב) אם לא חלה תכנית על המגרש שעליו בנוי מבנה המגורים ואם אין מניעה, לפי שיקול דעתו של המינהל, להכין לגביו תכנית מפורטת שייעודה מגורים, יוחכר למחזיק מגרש בשטח שייקבע בתכנית שתוכן לגביו;
(ג) אם לפי שיקול דעתו של המינהל קיימת מניעה להכין תכנית מפורטת לגבי המגרש שעליו בנוי מבנה המגורים, כאמור בפסקת משנה (ב), יינקטו נגד המחזיק במגרש הליכים בהתאם לחוק.
(ד) המגרש יוחכר למחזיק בו רק בתנאי שהתקיימו כל אלה:
1.1 המחזיק יחזיר למינהל את השטחים שהוא מחזיק מחוץ למגרש, כשהם פנויים מכל חפץ, מבנה ואדם;
1.2 חוזה החכירה ייחתם לא יאוחר מיום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996);
1.3 לא ניתן נגד המחזיק צו להריסת מבנה המגורים שבהחזקתו.
(ה) תנאי החכרת המגרש יהיו כמפורט בפסקאות (2) עד (5).
(2) דמי החכירה בעד המגרש -
(א) המגרש בשטחו כאמור בפסקה (1) יוערך בערכו המלא ליום אישור העסקה עם המינהל, לפי מלוא קיבולת הבניה המותרת בהתאם לתכנית החלה, או שתחול, לגביו במועד ההערכה;
(ב) אם מבנה המגורים שעל המגרש נבנה על-פי היתר מרשויות התכנון, יוערך המגרש לתאריך מתן ההיתר, ולערך האמור יווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, מתאריך מתן ההיתר עד תאריך אישור העסקה עם המינהל;
(ג) נתפס המגרש בידי המחזיק בו עד יום 31 במרס 1975 ישולמו 51% מערכו האמור בפסקת משנה (א) או בפסקת משנה (ב), לפי העניין, שיוכרו כתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור 91% מערך הקרקע;
(ד) נתפס המגרש בידי המחזיק בו בין 1 באפריל 1975 ו-31 במרס 1985, ישלם המחזיק כדמי חכירה 91% מערכו האמור בפסקת משנה (א) או בפסקת משנה (ב), לפי הענין.
(3) יתר תנאי החכירה -
(א) החכירה תהא ל-49 שנים (עם אפשרות חידוש ל-49 שנים נוספות), החל ביום אישור העסקה, בתנאים המקובלים במינהל לגבי חכירה במגורים בבניה נמוכה;
(ב) דמי החכירה המהוונים יהיו כאמור בפסקה (2) לעיל.
(4) דמי שימוש בגין תקופת העבר -
המחזיק ישלם למינהל דמי שימוש שנתיים בשיעור 1% מערכו של המגרש האמור בפסקה 2 (א) או (ב) לפי הענין, וזאת בשל שבע שנים שקדמו ליום אישור העסקה (היינו - סך הכל 7% מערך המגרש).
(5) מבנה מגורים -
(א) אם המבנה נבנה בידי המחזיק הנוכחי או שהוא רכש אותו בתמורה או קיבלו בירושה או במתנה (כפוף להוכחת הדבר במסמכים), יהיה פטור מתשלום למינהל בעד המבנה;
(ב) אם המחזיק לא בנה את המבנה בעצמו, לא רכש אותו בתמורה ולא קיבלו בירושה או במתנה, ישלם בעדו את מלוא ערכו (שווי הבעלות), ליום אישור העסקה, בהנחה של 50%.
2. נגד מחזיקים שלא כדין בקרקע, אשר תחילת החזקה שלהם היא אחרי 31 במרס 1985 יינקטו הליכים משפטיים.
3. החלטה זו תהיה בתוקף עד יום י"ד בטבת התשנ"א (31 בדצמבר 1991).
________________________________
1 י"פ תשנ"א, 472; תשנ"ב, 4787; תשנ"ה, 1149; תשנ"ו, 4629.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ