אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הוראות שירותי הכבאות (משמעת), התשמ"א-1980

הוראות שירותי הכבאות (משמעת), התשמ"א-1980

הוראות שירותי הכבאות (משמעת), התשמ"א-1980 1
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות שירותי הכבאות (משמעת), התש"ם-1980 (להלן - התקנות), אני קובע נוהלי שפיטה בעבירה משמעת כלהלן:
1. הגדרות
בהוראות אלה -
"עבירת משמעת" - כמשמעותה בתקנה 2 לתקנות;
"יושב ראש", "מפקד", "מפקח כבאות ראשי" - כמשמעותם בתקנה 1 לתקנות;
"כבאי" - כל אחד מן הכבאים המנויים בסעיף 2 לתקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים), התשל"ו-1976;
"קצין שיפוט" - המוסמך לדון לפי תקנה 3 לתקנות.
2. קצין משמעת
מפקד רשות כבאות ימנה כבאי קצין שירכז את נושא הדין המשמעתי לפי התקנות והנוהלים האלה (להלן - קצין משמעת).
3. הגשת תלונה
כבאי בדרגת רב-סמל כבאי או בדרגה גבוהה ממנה היודע או שיש לו יסוד להניח שכבאי הכפוף לו עבר עבירת משמעת רשאי להגיש נגדו, לקצין המשמעת, תלונה לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
4. הגשת קבילה והטיפול בה
(א) כבאי שאינו רשאי להגיש תלונה לפי סעיף 3 רשאי להגיש לקצין המשמעת קבילה נגד כל כבאי אחר, גם אם דרגתו גבוהה מדרגת הקובל, לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ב) הוגשה קבילה כאמור בסעיף קטן (א) יחליט קצין המשמעת אם יש בה לכאורה כדי להוות עבירת משמעת, ואם כן, יגיש תלונה נגד הכבאי שנגדו הוגשה הקבילה.
5. תלונה נפרדת לכל עבירה ולכל נאשם
לכל עבירת משמעת תוגש תלונה על גבי טופס תלונה נפרד, והוא יכיל תלונה נגד נאשם אחד בלבד.
6. רישום ביומן התלונות
(א) קצין המשמעת ירשום כל תלונה שנתקבלה אצלו או שנערכה על ידו ביומן התלונות של רשות הכבאות כמפורט בתוספת השלישית.
(ב) קצין השיפוט יקבע מועד לקיום הדיון המשמעתי בתלונה ויזמן את הנאשם וקצין המשמעת לדיון.
(ג) קצין המשמעת יודיע לנאשם על מהות עבירת המשמעת המיוחסת לו, לפחות 24 שעות לפני מועד הדיון.
(ד) הדיון המשמעתי יתקיים בשעות העבודה של הנאשם ולא יאוחר מאשר חמישה ימים ממועד הגשת התלונה, אולם קצין השיפוט רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו להאריך תקופה זו עד ל-30 יום.
7. התייצבות הנאשם
כבאי שהוגשה נגדו תלונה על-פי הוראות אלה חייב להתייצב לדיון המשמעתי במקום ובמועד שנקבעו לכך.
8. סמכות הדיון בתלונות
תלונה תידון בפני קצין השיפוט.
9. ביטול תלונה
קצין שיפוט שהובאה לפניו תלונה נגד כבאי הנאשם בעבירת משמעת רשאי לבטלה לפני תחילת הדיון בה אם נוכח שאין יסוד לאשמה המיוחסת לנאשם בטופס התלונה, או כשיש נסיבות אחרות המצדיקות לדעתו ביטול התלונה או אם ביקש זאת מגיש התלונה בהודעה בכתב שהמציא לקצין השיפוט. החלטת קצין השיפוט לפי סעיף זה יכולה להינתן גם שלא בנוכחות הנאשם, והיא תירשם בטופס התלונה וביומן התלונות.
10. מינוי קצין שיפוט על-ידי היושב-ראש
היושב ראש ימנה בכתב קצין בדרגה הגבוהה ביותר ביחידה לאחר המפקד וסגנו כקצין שיפוט. עותק של כתב המינוי יועבר למפקח כבאות ראשי.
11. מקום הדיון המשמעתי
הדיון המשמעתי יתקיים בתחום תחנת הכבאות בתוך משרד.
12. מדי ייצוג
קצין השיפוט, קצין המשמעת, הנאשם וכל כבאי הנוכח בדיון המשמעתי ילבשו מדי הייצוג שלהם.
13. פתיחת הדיון
בתחילת הדיון יבקש קצין השיפוט את הנאשם להזדהות ויקריא בפניו את פרטי התלונה, יוודא שהנאשם הבין את מהות עבירת המשמעת המיוחסת לו, לאחר מכן ישאל אותו אם הוא מודה או לא, או אם הוא מודה בעובדות המפורטות בתלונה או בחלק מהן.
14. המשך הדיון לגבי נאשם שלא הודה
לא הודה הנאשם באשמה תינתן לו ולקצין המשמעת אפשרות להשמיע טענות, להביא ראיות ועדים ולחקור כל עד שהתייצב לדיון.
15. סדרי דין ודיני ראיות
קצין השיפוט אינו חייב לנהוג לפי סדרי הדין של בית משפט, הוא אינו כפוף לדיני הראיות ורשאי הוא לקבל כל ראיה בדרך הנראית לו מועילה לדיון או דרושה לעשיית צדק, וכן לקבוע את סדרי החקירה של עדים וזאת כשאין בתקנות או בהוראות נוהל אלה הוראה אחרת.
16. החלטה בדין
לאחר שמיעת הצדדים ועדיהם והבאת הראיות יפסוק קצין השיפוט אחת מאלה:
(1) זיכוי הנאשם מעבירת המשמעת;
(2) ביטול התלונה נגד הנאשם בגלל פגם, או משום שקצין השיפוט סבור כי מן הראוי להביא את הנאשם לדין לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978;
(3) הרשעת הנאשם בעבירת המשמעת המיוחסת לו או בעבירת משמעת אחרת.
17. עונש משמעתי
פסק קצין השיפוט כי הנאשם עבר עבירת משמעת יטיל עליו אחד העונשים המפורטים בתקנה 5 לתקנות.
18. רישום הדיון
פרטי הדיון המשמעתי יירשמו על ידי קצין השיפוט במקום שיועד לכך בטופס התלונה.
19. רישום תוצאות הדיון
תוצאות הדיון יירשמו על ידי קצין המשמעת ביומן התלונות של רשות הכבאות ויאושרו בחתימת ידו של קצין השיפוט שלפניו התקיים הדיון המשמעתי.
20. תיוק התלונה
קצין המשמעת יעביר עותק מכל תלונה לתיקו האישי של הכבאי שנגדו הוגשה התלונה.
21. ביצוע עונש של שלילת שכר
נפסק לכבאי עונש של שלילת שכר יעביר קצין המשמעת העתק התלונה לגזברות או להנהלת החשבונות של רשות הכבאות לביצוע העונש שהוטל על הכבאי.
22. חישוב שכר שנשלל
לענין שלילת שכר יובא בחשבון שכרו הכולל של הכבאי.
23. תלונה נגד קצין
הורשע קצין בדיון משמעתי, יעביר קצין המשמעת העתק של טופס התלונה למפקח כבאות ראשי.
24. שיפוט משתתף בקורס
(א) מפקד בית הספר הארצי לכבאות ימנה קצין משמעת.
(ב) תלונה נגד כבאי שעבר עבירת משמעת בקורסים או בהשתלמויות בבית-הספר הארצי לכבאות תובא לדיון בפני מפקד בית-הספר ובהעדרו בפני סגנו.
25. תחילה
תחילתן של הוראות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
תוספת ראשונה - שלישית2
_________________________________
1 ק"ת תשמ"א, 311.
2 נוסח הטפסים שבתוספות אינו מובא.

תוספת ראשונה
(סעיפים 3 ו-18 לנוהלי השפיטה)
רשות כבאות................
חלק א'
טופס תלונה לדיון
על פי תקנות שירותי הכבאות (משמעת), התש"ם-1980
<1.
<נרשם
ביומן התלונות דף מס' שורה מס' @תאריך הגשת התלונה תאריך דיון התלונה <2. פרטי התלונה נגד
<<מספר ת.ז. שם משפחה שם פרטי דרגה תפקיד
שנה חודש יום במקום <<אשר בתאריך עבר עבירה בזה ש <3. המתלונן <<שם משפחה שם פרטי מספר ת.ז. דרגה תפקיד
<4. עדים <חלק ב'
<5. דיון בפני קצין שיפוט < תאריך שעה
<6. הודעת הנאשם: מודה לא מודה @@מודה בעובדות
<דברי הנאשם << דברי העדים <<7. ביטול התלונה, החלטתי לבטל התלונה מטעמים: <<8. פסק
<דברי הנאשם לפני הטלת העונש @ <<הנני מטיל על הנאשם עונש של: @אתראה נזיפה שלילת שכר של <ימי העבודה, תאריך הפסק < שנה חודש יום
קצין השיפוט:
< מספר ת.ז. <<<7Fתוספת שניה
<)<1Fסעיף 4 לנוהלי השפיטה)
רשות כבאות <טופס קבילה
(על פי תקנות שירותי הכבאות (משמעת), התש"ם-1980
<תאריך: <אל: רשות כבאות <א.נ., הנדון: קבילה נגד << < דרגה שם משפחה שם פרטי
1. הנ"ל בתאריך < מבצעית/באימונים/בפעולות משותפות/בביקור בתחנה.
2. עבר עבירת משמעת בזה ש <עדים:
<<<<3. נא הודיעני תוצאות טיפולך.
<חתימה
<<<<<<9F
* יוכן בשני עותקים
<<<<7Fתוספת שלישית
<)<1Fסעיף 6 לנוהלי השפיטה)
יומן תלונות
על פי תקנות שירותי כבאות (משמעת), התש"ם-1980
מספר הדף <רשות כבאות <<1. מס' סידורי
<< א. תאריך הרישום
ביומן
<2. קבלת ב. תלונה מתאריך
התלונה
ג. הארכת מועד נימוקים נימוקים נימוקים נימוקים
הדיון
<3. פרטי א. מס' זהות
הנאשם ב. דרגה
ג. שם משפחה
ד. שם פרטי
< א. תאריך
4. העבירה@ב. מקום
ג. שעה
ד. פרטי העבירה
<5. החלטת א. תאריך
קצין
השיפוט ב. החלטה@נימוקים נימוקים נימוקים נימוקים
(רק במקרה
שהחליט לא
לדון)
< 6. פסק

< 7. תאריך
הפסק
<8. חתימת
קצין א. מ.ז. דרגה
השיפוט ב. שם
ג. חתימה
<9. הערות
<10. חתימת עורך הרישום
<דרגה, שם, תפקיד
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ