אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הוראות לעניין מתן מרשם בידי אח או אחות מוסמכים

הוראות לעניין מתן מרשם בידי אח או אחות מוסמכים

הוראות לעניין מתן מרשם בידי אח או אחות מוסמכים 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(א2)(2) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, אני מורה לאמור:
1. הגדרות
בהוראות אלה -
"הפנקס" - כהגדרתו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988;
"טיפול מקל" - טיפול מקל כהגדרתו בסעיף 3 בחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005;
"מוסד רפואי" - כהגדרתו בסעיף 24 בפקודת בריאות העם, 1940;
"מוסמך" - אחות מוסמכת או אח מוסמך;
"מרשם" - מרשם לתכשיר מרשם הניתן למטופל הנזקק לטיפול כרוני בהמשך לטיפול שתחילתו נעשתה לפי מרשם חתום בידי הרופא המטפל (להלן - מרשם הרופא).
2. מתן מרשם
מוסמך ייתן מרשם רק בהתקיים כל אלה:
(1) המוסמך קיבל הרשאה אישית למתן מרשם כאמור בסעיף (להלן - הרשאה אישית), לתת את המרשם המבוקש;
(2) המרשם אינו סוטה מפרטי מרשם הרופא אלא ככל שסטייה התאפשרה או התחייבה מהנחיות רפואיות שנתנו הנהלת קופת החולים או המוסד הרפואי, לפי העניין, לעניין חידוש המרשם או מהנחיות רפואיות שנתן הרופא המטפל; בהעדר התאמה בין הנחיות רפואיות כלליות להנחיות רפואיות שנתן הרופא המטפל, הנחיות הרופא המטפל הן המחייבות;
(3) מרשם הרופא הוא לתרופה הנמנית עם אחת מקבוצות התכשירים המפורטות בטור ב' בתוספת;
(4) המוסמך עיין בתיקו הרפואי של המטופל;
(5) המוסמך וידא כי נערכו בדיקות המעקב הנדרשות וכי בתקופת נטילת התרופה לא חל שינוי מהותי במצבו של החולה או לא התעוררו תופעות לוואי שיש בהם כדי להצדיק את הפניית המטופל לבדיקת רופא, לפני חידוש המרשם;
(6) המטופל נבדק בידי הרופא המטפל, בתקופת ששת החודשים שקדמה למתן המרשם.
3. מטופל הנזקק לטיפול כרוני
לעניין הוראות אלה, מטופל הנזקק לטיפול כרוני הוא כל אחד מאלה:
(1) נזקק לטיפול באותה תרופה או תרופות, במשך תקופה רצופה של חצי שנה לפחות;
(2) מקבל טיפול תרופתי לאחת או יותר מן המחלות המנויות בטור א' בתוספת;
(3) מטופל במנות אחזקה חודשיות בתרופה אחת לפחות מן התכשירים הכלולים באחת או יותר מקבוצות התכשירים שבתוספת.
4. מתן הודעה לרופא
מוסמך שנתן מרשם כאמור בסעיף 2, יתעד את מתן המרשם בתיקו הרפואי של המטופל וימסור הודעה על כך לרופא המטפל של המטופל, סמוך לאחר מתן המרשם.
5. מתן הרשאה
(א) הרשאה אישית ייתן המנהל הכללי של משרד הבריאות, המנהל הרפואי הראשי של קופת חולים - למוסמך שהוא עובד אותה קופת החולים או מנהל מוסד רפואי - למוסמך שהוא עובד אותו מוסד; הרשאה כאמור לא תינתן אלא לבעל ותק של חמש שנים כאח מוסמך או כאחות מוסמכת, לפי העניין, שעבר הכשרה כאמור בסעיף 6 והרשום בפנקס כאמור בסעיף 6(ג) .
(ב) הרשאה אישית יכול שתהיה כללית, ויכול שתתייחס לקבוצה או קבוצות מוגדרות של חולים או תרופות, הכל בכפוף להוראות אלה.
6. הכשרה
(א) ההכשרה הנדרשת ממוסמך, כתנאי למתן הרשאה אישית, תיערך על ידי בית ספר לסיעוד לפי תכנית שאישר מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.
(ב) תכנית הלימודים תהיה בהיקף של שנה אקדמית, ותכלול:
(1) מאפייני מטופלים הנזקקים לטיפול כרוני והטיפול הכרוני שהם נזקקים לו, ושנמנים עם קבוצה מקבוצות המחלות המפורטות בתוספת;
(2) מאפייני מטופלים הנזקקים למתן טיפול מקל והטיפול המקל שהם נזקקים לו;
(3) קורסים בכל אחד מתחומים אלה: פתופיזיולוגיה, אפידמיולוגיה, גורמי סיכון, אומדנים ובדיקות עזר, אבחנה מבדלת, סוגי טיפול במטופלים הנזקקים לטיפול כרוני או לטיפול מקל, ומעקב רפואי;
(4) פרמקולוגיה קלינית, בהיקף של 200 שעות לימוד לפחות, לרבות התוויות והתוויות נגד, תופעות לוואי, רעילות וטיפול רב-תרופתי.
(ג) מוסמך שבידו תעודת גמר המעידה כי סיים בהצלחה את ההכשרה יידרש לעמוד בהצלחה בבחינה ממשלתית שיקיים מינהל הסיעוד, ואם עמד בהצלחה בבחינה - יירשם בפנקס, במדור "השתלמות מוכרת", בתחום "הכשרה במתן מרשמים בידי אח או אחות מוסמכים".
תוספת
(סעיפים 2(3), 3(2) ו-(3), 6(ב)(1))
טור א' טור ב'
מערכת/ תחום טיפולי תכשירים
1. מחלות כבד ומחלות Aminosalicylates
גסטרואינטסטינליות
5-ASA Compounds
Antacids
Anti Hemorrhoidal Products
Anticholinergic Drugs
Antiemetic Drugs
Coating Agents
Corticosteroids
Gastro-intestinal sedatives
Gastokinetic Agents
H2 Receptor Antagonists
Immuno-modulating Drugs
Laxatives, Purgatives,
Lubricants
Prostaglandins
Proton Pump Inhibitors
Urolithotics
Surcralfate, Colloidal Bismuth
(Ulcer); Infiximab (crohn`s
Disease); Colpermin (IBS)
ציוד לסטומה ופצעים
______________________________________________________
2. הפרעות אנדוקריניות ומטבוליות Antidiabetic Agents
Antilipemic Agents
Anti-obesity Agents
Corticosteroids
Enzyme Repalacement Therapy
Minieral Regulators
Pituitary Replacement Agents
Thyroid Agents
Vasopressin Analog
Vitamin Preparations
Zylol, Colchicine (Gout)
ציוד לטיפול בסוכרת מזונות רפואיים
______________________________________________________
3. מערכת נשימה AntitubercolarsAgents
Asthma Prophylactics
Bronchial Spasm Relaxants
Corticosteroids
Inhalations
______________________________________________________
4. לב וכלי דם Antiarrhythmic Agents
Antianginal Drugs
Anticoagulants Agents
AntihypertensiveDrugs
CardiaC Drugs
Digitalis
Diuretics
Vasoconstrictors
Vasodilating Agents
Oxopurin (disorders of
And venous) arterial
;circulation
להפחתת רמות הומוציסטאין)
Tricardia
Aminosalicylates
טור א' טור ב'
מערכת/ תחום טיפולי תכשירים
______________________________________________________
5. שלד שרירים Aceilcholinesterase
Anti-inflammatory Agents
(NSAID`s)
Anti-Osteoarthritic Agents
Antirheumatic drugs
Neuromuscular Blockers
Fosalan
______________________________________________________
6. עיניים Antiglaucoma Agents
Ocular Lubricants
______________________________________________________
7. עור Antileprotic Prearation
Anti-Pruritics
Corticosteroids
Leg Ulcer Treatments
Topical Steroids
Infiximab; Amevive
(alefacept)
ציוד לטיפול בפצעים
______________________________________________________
8. המטו-אונקולוגיה Antineoplastic Agents
Coagulants & Hemostatics
Corticosteroids
Iron Salts, Folic Acid
Platelet Reducing Agents
Eprex; Neupogen
______________________________________________________
9. מערכת חיסונית Antiallergic preparations
Immunosuppressant's
______________________________________________________
10. פסיכיאטריה Antidepressants Agents
Antimanic Agents
Antipsychotics
Anxiolytics and
Sdative-Hypnotics
CNS Stimulants
Opiodis
______________________________________________________
11. נוירולוגיה Acetilcholinesterase Inhibitors
Anticholinergic
Anticonvulsants Agents
Antiparkinsonian Agents
Antivertigo Preparations
Hypnotics
______________________________________________________
12. אורו-גינקולוגיה Contraceptive Agents
ונפרולוגיה Diuretics
Dopamine Agonist
Hormone Replacement
Therapy
Selective Alpha Blockers
Urinary Antiseptics
Urinary Antispasmodics
(לחולי המודיאליזה) Mmla 5%
______________________________________________________
13. ילדים Growth Hormones
Corticosteroids
Creon; Pancrease; Pulmozyme
(CF)
טור א' טור ב'
מערכת/ תחום טיפולי תכשירים
14. מחלות סופניות Analgesics
הדורשות טיפול תומך Androgenic steroids
Antidepressants Agents
Antidiarrheal
Antiemetic
Anti-Nauseants
Anti-Pruritics
Antipyretics
Anticholinergics
Bronchial Spasm Relaxants
Corticosteroids
Erex
Inhalations
Laxatives, Purgatives,
Lubricants
Mineral Regulators
Opioids
Psychotropics Agents
Sedative-Hypnotics
____________________________
1 י"פ תש"ע, 1381.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ