אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הוראות להסדרת מסלולי סיוע למכוני מחקר

הוראות להסדרת מסלולי סיוע למכוני מחקר

הוראות להסדרת מסלולי סיוע למכוני מחקר 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 10 (א)(2) לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984 (להלן - חוק המו"פ), באישור הש רים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, קובעת ועדת המחקר הוראות לסדרת מסלולי סיוע לתכניות מחקר ופיתוח המתבצעות במכוני מחקר המקיימים קשר הדוק עם תאגידים תעשייתיים בישראל, כמפורט בהוראות אלה.
פרק א' - מבוא
1. הגדרות
בהוראות אלה -
"בקשה למענק" - בקשה שמגיש מכון המחקר במועדים קבועים, על פי נהלים שיפורסמו מזמן לזמן, ושנתקיימו בה התנאים המפורטים בפרק ד';
"התקציב המאושר" - סך כל תקציב תכנית מו"פ כפי שאישרה הוועדה למכוני מחקר;
"המדע"ר" - המדען הראשי של משרד התמ"ת;
"ועדה למכוני מחקר" - כמשמעותה בפרק ב';
"ועדת המחקר", "מחקר", "מוצר", "מוצר חדש", "פיתוח", "שיפור מהותי במוצר קיים" או "שיפור מהותי בתהליך קיים" - כמשמעותם בחוק המו"פ;
"מכון מחקר" - מכון מחקר העומד בתנאים המפורטים לעניינו בסעיף 14 ;
משרד התמ"ת - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;
"תאגיד תעשייתי" - תאגיד אשר התאגד בישראל ופועל על פי חוקי מדינת ישראל, העוסק במחקר ופיתוח של מוצרים, ואשר מרכז פעילותו העסקית-יצרנית ומדעית-טכנולוגית נמצא בישראל;
"תכנית לרכישת ציוד" - תכנית לפי התנאים המפורטים בסעיף 16;
"תכנית מו"פ" - תכנית למחקר ופיתוח שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש, או לשיפור מהותי במוצר קיים אחד או יותר, או לפיתוח תהליך חדש, או לשיפור מהותי בתהליך קיים אחד או יותר, שמתקיימים בה התנאים לעניינה המפורטים בסעיף 15 .
מטרה
2. מטרת הוראות אלה היא לחזק את התשתית הטכנולוגית של מכוני מחקר בעלי זיקה מובהקת לתעשיה ולסייע לה, לשם פיתוח טכנולוגיות ומוצרים רלוונטיים לתעשיה ולצורך מתן שירותים ייחודיים לתעשיה שנעדרת, באופן מלא או חלקי, יכולת ביצוע עצמאית של מחקרים ופיתוח מסוג כאמור.
פרק ב' - הוועדה למכוני מחקר, תפקידיה וסמכויותיה
3. הוועדה למכוני מחקר
מוקמת בזאת ועדה אשר תפעל לשם הגשמת הוראות אלה ולעידוד שיתוף הפעולה בין מכוני המחקר ובין תאגידים תעשייתיים ישראליים, ולקביעת הזכאות לסיוע כספי .
4. הרכב הוועדה למכוני מחקר
(א) הוועדה למכוני מחקר תהיה של חמישה, ואלה חבריה:
(1) המדע"ר - היושב ראש;
(2) שניים מחברי ועדת המחקר שהם נציגי ממשלה;
(3) נציג אגף החשב הכללי במשרד האוצר;
(4) נציג ציבור.
(ב ) המניין החוקי בישיבות הוועדה למכוני מחקר יהיה שלושה חברים לפחות ובהם נציג אגף החשב הכללי במשרד האוצר.
5. יושב ראש הוועדה למכוני מחקר
המדע"ר יהיה ממונה על ביצוע החלטות הוועדה למכוני מחקר, ויפעל בשמה.
6. מינויים
(א) חברי הוועדה למכוני מחקר שהם נציגי ועדת המחקר ימונו בידי המדע"ר או מי מטעמו; מינוי של חבר כאמור יעמוד בתוקפו כל תקופת היותו חבר בוועדת המחקר.
(ב) לכל חבר בוועדה למכוני מחקר שממנה המדע"ר רשאי הוא למנות ממלא מקום.
(ג) לא יכהן כחבר הוועדה למכוני מחקר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים כמשמעותו בסעיף 15 לחוק המו"פ.
7. החלטות הוועדה למכוני מחקר
החלטות הוועדה למכוני מחקר יתאמו את החלטות ועדת המחקר בדבר מדיניות כוללת של מתן סיוע לתכניות מו"פ המתבצעות במכוני מחקר במסגרת הוראות אלה, והן יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תכריע דעת היושב ראש, ובהעדרו - דעת ממלא מקומו.
8. סמכויות הוועדה למכוני מחקר
לוועדה למכוני מחקר יהיו סמכויות ותפקידים אלה:
(1) קביעת הנחיות ונהלים ופרסומם;
(2) אישור בקשות למענקים, דרישת שינויים בבקשה למענק כתנאי לאישורה או דחיית בקשות במלואן או בחלקן;
(3) מעקב אחר ביצוע תכנית מו"פ של מכון המחקר;
(4) ביטול זכאותם של מכוני מחקר להטבות הניתנות מכוח הוראות אלה.
9. סדרי עבודה של הוועדה למכוני מחקר
הוועדה למכוני מחקר תקבע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו בהוראות אלה.
10. פרסום אמות המידה
הוועדה למכוני מחקר תדאג לפרסם את אמות המידה שהיא פועלת לפיהן ותקבע את סדר הקדימה בהקצאת מענקים לפי התקציבים שלרשותה.
11. מועדי כינוס הוועדה
הוועדה למכוני מחקר תתכנס לפי צבר הבקשות למענקים, אך לא פחות משלוש פעמים בשנה.
12. התוויית מדיניות כוללת לסיוע לתכניות מו"פ
אחת לשנה לפחות תקיים ועדת המחקר דיון בנוגע להתוויית מדיניות כוללת של מתן סיוע לתכניות מו"פ המתבצעות במכוני מחקר במסגרת הוראות אלה; החלטות ועדת המחקר בדיון כאמור יחולו על כל ההיבטים הנוגעים להפעלת הוראות אלה.
פרק ג' - מענקים וזכאות לקבלם
13. זכאות למענקים
הזכאים להגיש בקשה למענק במסגרת הוראות אלה הם מכוני מחקר הפועלים בישראל, שלא קיבלו ושאינם עתידים לקבל מהממשלה כל סיוע נוסף בשל תכנית המו"פ או בשל תכנית לרכישת הציוד שהוגשה, ושמתקיימים בה הקריטריונים שבסעיפים 14 עד 16 לפי העניין.
14. קריטריונים למכון מחקר
קריטריונים למכון מחקר -
(1) הוא ישות משפטית עצמאית אשר עיקר פועלה הוא מחקר ופיתוח יישומי ומתן שירותי ייעוץ ובדיקה לתאגידים תעשייתיים ישראליים;
(2) בעל מערכת ניהול חשבונות עצמאית המפרסם מאזן מבוקר בכל שנה;
(3) מעסיק 15 עובדים לפחות, בעלי יכולת מדעית וטכנולוגית מוכחת הן בהשכלתם והן בעיסוקם היומיומי;
(4) מחזיק בבלעדיות, בבעלות או בהשכרה, מבנה וציוד המתאימים לביצוע מחקר ופיתוח ובדיקות לתעשיה;
(5) בעל הכנסות מתעשיה או מקרנות מחקר בין אומיות העולות על 15 אחוזים מכלל מחזורו השנתי.
15. קריטריונים לתוכנית לרכישת ציוד -
(1) ניתנת ליישום תעשייתי בישראל;
(2) קיימת התחייבות של תאגיד תעשייתי או של כמה תאגידים בתכנית מו"פ רלוונטית למימון כספי (ולא בשווה כסף) של 10 עד 35 אחוזים מעלות תכנית המו"פ (להלן - תאגיד מממן), ובלבד שהתאגיד המממן אינו משמש קבלן משנה למכון המחקר; שיעור ההתחייבות הנדרש מהתאגיד המממן למימון כספי כאמור ישקף את התבחינים הכלליים שקבעה ועדת המחקר.
16. קריטריונים לתכנית לרכישת ציוד
קריטריונים לתוכנית לרכישת ציוד-
היא תכנית לרכישה או השכרה של ציוד המיועד למחקר ופיתוח, ולביצוע בדיקות ומדידות הנדרשות בתעשיה במחירים בני תחרות.
פרק ד' - הגשת הבקשה למענק
17. הגשת בקשה למענק
הבקשה למענק תוגש על ידי מכון המחקר ללשכת המדע"ר לפי ההוראות והנהלים ובמועדים שיפורסמו מזמן לזמן; הנהלים והטפסים ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של משרד התמ"ת (www.moital.gov.il/madan).
18. פירוט הבקשה
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ או בתכנית לרכישת ציוד מו"פ תכלול פרטים אלה:
(1) תיאור מפורט של התכנית שבכוונת המכון למחקר לבצע, בצירוף פרטים על ההשקעה הנדרשת ומקורות המימון; סקירה על הידע הקיים בנושא והיכולת להשיגו; תיאור חדשנות המוצר שיפותח ויתרונותיו על פני מוצרים אחרים; פרטים על בעלי הזכויות בידע, בייצור או בשיווק, וסקירה בדבר היכולת של התאגיד התעשייתי לשווק את המוצר ופוטנציאל הייצוא הטמון בו;
(2) דוח כספי של מגיש הבקשה, מאושר בידי רואה חשבון שניתן לקבוע לפיו באופן חד-משמעי כי 15 אחוזים לפחות מתקציב המכון מקורם בתעשיה או בקרנות מחקר בין-לאומיות, או בשניהם.
19. גילוי מסמכים
המבקש ימסור לוועדה למכוני מחקר כל פרט ומסמך נוסף שהיא תבקש, והדרוש לה לשם בחינת תכנית המו"פ.
20. בחינת בקשות למענק
הוועדה למכוני מחקר תבחן את הבקשה למענק ותחליט אם לאשרה או לדחותה, וביכולתה לקבוע תנאים מתלים לאישורה.
פרק ה' - היקף המענק ותקופתו
21. היקף המענק
הוועדה למכוני מחקר רשאית לקבוע תקופה, תקציב מרבי ושיעור ההשתתפות של התאגיד המממן, כאמור בסעיף 15 ( 2), לתכנית המו"פ או לתכנית לרכישת ציוד.
22. תקופת המענק
המענק המאושר יינתן לשנה (12 חודשים) עם אפשרות להגיש בקשה למענק לשנה נוספת.
23. הארכה לשנה שלישית
הוועדה למכוני מחקר יכולה לאשר בקשה למענק לשנה שלישית לתכנית הרלוונטית לענפי תעשיה שוועדת המחקר הכריזה עליהם כתחומים מועדפים.
פרק ו' - מידע ודיווחים
24. חובת דיווח
מכון המחקר ידווח למדע"ר בכל שלבי תכנית המו"פ, לפי נוהלי לשכת המדע"ר הרלוונטיים, שבקובץ נוהלי לשכת המדע"ר.
פרק ז' - כפיפות לחוק המו"פ ודיני קניין רוחני
25. תחולת חוק המו"פ
(א) הוראות חוק המו"פ, ובהן הוראות הגשת בקשות למענק, בדיקתן, הוראות תקצוב תכניות, תשלומים, הוצאות מאושרות מוכרות, נוהלי דיווח, בדיקת דוחות, ונוהלי ערעור יחולו על מסלולי ההטבות הנוספים שבהוראות אלה, בשינויים המחויבים.
(ב) הוראות חוק המו"פ, בנוגע לשמירת הידע וזכויות הייצור בארץ, וההוראות שלא להעביר לאחר את הידע, הזכויות עליו ואת זכויות הייצור שיופקו מהמו"פ, בלא אישור מוקדם של ועדת המחקר, יחולו על מימון המדינה והתמיכה הניתנים במסגרת מסלולי ההטבות הנוספים מכוח הוראות אלה, בשינויים המחויבים.
26. כפיפות לדיני קניין רוחני
מכון המחקר מתחייב כי ישמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מזמן לזמן במדינת ישראל; מכון המחקר מצהיר כי ידוע לו שאם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני, יהיו משרד התמ"ת, ועדת המחקר או הוועדה למכוני מחקר, רשאים לבטל למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה, הטבת מס או יתרון כספי אחר שניתן לו, כולם או חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.
פרק ח' - שונות
27. פטור מתשלום תמלוגים
מקבלי המענק יהיו פטורים מתשלום תמלוגים.
28. תקציב ייעודי
הסיוע למכוני מחקר יינתן מתקציב ייעודי למטרה זו ולפי שיקול דעת הוועדה למכוני מחקר; אין לראות בהוראות אלה התחייבות מטעם משרד התמ"ת לתשלום כלשהו או להקצאת תקציבים לשם מימון תכנית המו"פ.
29. תכניות שבוצעו בשנת 2007
(א) בקשות שהוגשו ערב פרסומן של הוראות אלה ולא נדונו לפי מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התעשיה והמסחר למוסדות ציבור ותכניות המו"פ שבעדן הן מוגשות בוצעו, יראו את מועד הגשתן למדע"ר כמועד הגשה לפי הוראות אלה.
(ב) תכניות מו"פ שבוצעו בשנת 2007 ולא הוגשה בעדן בקשה, ניתן יהיה להגישן בתוך 30 ימים מיום פרסום הוראות אלה ויראו את המועד הראשון לביצוען כמועד הגשתן לפי סעיף קטן (א).
____________________________
1 י"פ תשס"ח, 3014.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ