אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הוראות החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ בדבר שימוש למטרת סיוע בנכסים שהועברו לחברה ודרכי הגשת בקשה לסיוע

הוראות החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ בדבר שימוש למטרת סיוע בנכסים שהועברו לחברה ודרכי הגשת בקשה לסיוע

הוראות החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ בדבר שימוש למטרת סיוע בנכסים שהועברו לחברה ודרכי הגשת בקשה לסיוע 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 77(ד) לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 (להלן - החוק), מפרסמת בזה החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (להלן - החברה), הוראות אלה:
1.כללי
(א) הוראות אלה נועדו להוציא לפועל את הוראות החוק, ככל שהוא נוגע לתפקידה של החברה לתת סיוע לניצולי שואה הזקוקים לכך ולתמוך במוסדות ובגופים שמטרתם סיוע לניצולי שואה (להלן - מטרת הסיוע); מטרת הוראות אלה הדא לקבוע את המסגרת הכללית שעל פיה ייעשה שימוש בנכסים של נספי השואה שהועברו לידי החברה למטרת סיוע, ובכלל זה את המסגרת הכללית שעל פיה יוגשו בקשות לסיוע או לתמיכה (להלן - בקשת סיוע), ייערכו דיונים ויתקבלו החלטות בבקשות לסיוע.
(ב) החברה תשאף לפעול בעניין זה במהירות וביעילות, מתוך הכרה במצוקותיהם של ניצולי שואו; רבים ובהתמעטות ניצולי השואה ככל שחולף הזמן, והכל תוך שמירה על המגבלות הקבועות בחוק ותוך הבטחת יכולת החברה למלא את המשימה העיקרית לשמה הוקמה - השבת הנכסים של נספי השואה שהועברו לידיה לידי בעלי הזכויות החוקיים בהם.
(ג) להוראות אלה יצטרפו הוראות כלליות בעניין שימוש בנכסים לשם תמיכה במוסדות, בגופים, בפעולויות ובמיזמים, שמטרותיהם הנצחה, תיעוד, חינוך והסברה של זכר השואה, הנהלתו לדורות הבאים והנצחת זכרם של הנספים בשואה.
2. נושא התמיכה
(א) תמיכת החברה אפשר שתינתן ישירות לניצולי שואה הזקוקים לכך (להלן - ניצולי שואה נזקקים) או לגופים ומוסדות שמטרתם סיוע לניצולי שואה.
(ב) הסיוע לניצולי שואה נזקקים יכול להינתן באמצעות סיוע כספי ישיר או באמצעות סל שירותים בתחומי הרפואה, הסיעוד, הרווחה, התמיכה הנפשית והכלכלית או בכל תחום אחר שיש בו כדי לענות על קושי או מצוקה של ניצולי שואה.
(ג) התמיכה במוסדות ובגופים שמטרתם סיוע לניצולי שואה יכולה להינתן גם באמצעות. תמיכה בפרויקטים שנועדו לסייע לניצולי שואה כפרטים או כקולקטיב, באופן ישיר או באופן עקיף.
(א) בכל שנה ושנה משנות קיומה של החברה, בסמוך לתחילת שנת התקציב, יחליט דירקטוריון החברה על תקציב התמיכה למטרת סיוע לאותה שנה (להלן - התקציב השנתי למטרת סיוע).
(ב) לשם קביעת התקציב השנתי למטרת סיוע, יביא הדירקטוריון בחשבון, בין השאר, את הוראות החוק, את היקף הנכסים המצוי בידי החברה בסוף שנת הכספים החולפת, את הצפי בדבר היקף איתור יורשים ובעלי זכויות אחרים בנוגע לנכסים שהועברו לידי החברה, את צפי הוצאות התפעול השוטף של החברה ואת תקציב התמיכה למטרת סיוע בשנה שחלפה.
(ג) הדירקטוריון יקבע לאיזו מטרה ישמש התקציב השנתי למטרת סיוע - האם לשם סיוע לניצולי שואה נזקקים, או לשם תמיכה במוסדות ובגופים שמטרתם סיוע לניצולי שואה, או לשתי המטרות גם יחד ויקבע את החלוקה הפנימית של התקציב בין המטרות השונות.
4. אופן מתן התמיכה
(א) סיוע החברה לניצולי שואה נזקקים או לגופים ומוסדות שמטרתם סיוע לניצולי שואה יינתן או באופן יזום על ידי החברה או באמצעות היענות לבקשות לסיוע שיוגשו לחברה בהתאם לעקרונות שייקבעו על ידה.
(ב) אם קבעה החברה כי הסיוע יינתן באמצעות היענות לבקשות לסיוע כאמור, תקבע הוראות בדבר דרכי הגשת הבקשה לסיוע.
(ג) בביצוע בפועל של חלוקת תקציב התמיכה למטרת סיוע, תוכל החברה להסתייע בגופים או במוסדות שהחברה תמצאם מוזאימים לכך.
5. עקרונות התמיכה
(א) החברה תקבע עקרונות לחלוקת התקציב השנתי למטרת סייע (להלן - העקרונות).
(ב) העקרונות יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.
(ג) יועד התקציב השנתי למטרת סיוע ייועד ליותר ממטרה אחת, ייקבעו עקרונות לחלוקת התקציב השנתי לכל מטרה ומטרה.
(ד) במסגרת העקרונות האמורים ייקבעו סוגי הנושאים או הפעילויות או הגופים הנתמכים, או אוכלוסיית היעד בפעילויות או בנושאים הנתמכים.
(ה) בקביעת אוכלוסיית היעד הנתמכת יהיה ניתן להביא בחשבון, בין השאר, את השיקולים האלה:
(1) מקום מגוריו הקבוע של הניצול הנזקק בישראל;
(2) נוידת הנזקקות על היבטיה השונים;
(3) מצב בריאותי;
(4) מצב משפחתי:
(5) יכולתו של הסיוע להיטיב את מצבו של ניצול השואה הנזקק;
(6) היקף אוכלוסיית היעד;
(7) קבלת סיוע ממקויות אחרים;
(8) קבלת סיוע מהחברה בשנים החולפות.
(ו) החברה לא תתמוך בגוף או במוסד (להלן - המוסד) שאינו עומד בתנאים האלה (להלן - תנאי הסף):
(1) המוסד הוא מוסד ציבור הפועל שלא למטרות רווח;
(2) המוסד מאוגד כדין בישראל ומטרתו הינה, בין השאר, סיוע לניצולי שואה;
(3) המוסד פועל בישראל והנהלתו האפקטיבית היא בישראל;
(4) המוסד עומד תחת ביקורתו של רואה חשבון מוסמך ופעילותו מתנהלת באופן מפודח ומבוקר;
(5) למוסד ניתן אישור על ניהול תקין בהתאם לדרישות החוק;
החברה רשאית לקבוע תנאי סף נוספים במסגרת העקרונות לחלוקת התקציב השנתי למטרת סיוע.
(ז) בקביעת הגופים או המוסדות הנתמכים יהיה ניתן להביא בחשבון, בין השאר, גם את השיקולים האלה:
(1) מטרות המוסד על פי מסמכי היסוד שלו;
(2) תחומי ההתמחות של המוסד;
(3) ניסיון מוכח רלוונטי;
(4) מספר ניצולי השואה הנתמכים או המיוצגים על ידי המוסד;
(5) ההיקף הכספי של פעילות המוסד בשנה החולפת;
(6) הוצאות התקורה של המוסד בכלל, ובנוגע לפעילות הנתמכת בפרט;
(7) קיומם של פיקוח ובקרה על פעילות המוסד;
(8) איפיון האוכלוסיה הנתמכת על ידי המוסד;
(9) אופן הסיוע שנותן המוסד לניצולי שואה (ישיר או עקיף);
(10) היקף המימון העצמי של המוסד והתמיכה במוסד ממקורות אחרים;
(11) קבלת תמיכה מהחברה בשנים החולפות.
(ח) בקביעת הפעילויות הנתמכות יהיה ניתן להביא בחשבון, בין השאר, את השיקולים האלה:
(1) מתן מענה ייחודי לצרכים או לקשיים של ניצולי שואה;
(2) מתן מענה למצוקות דחופות של ניצולי שואה;
(3) אפיון האוכלוסיה שאמורה ליהנות מהפעילות.
6. יישום העקרונות באופן ענייני
בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול החברה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני, אחיד וענייני של העקרונות שייקבעו על ידה.
7. ועדה מייעצת
(א) החברה יכולה להחליט על הקמת ועדה מייעצת שתסייע או תייעץ להברה בקבינות מטרות התמיכה, או בגיבוש עקרונות התמיכה או ביישומם; בין השאר החברה יכולה להחליט כי הוועדה המייעצת תדון בבקשות התמיכה לנוטרת סיוע שיוגשו לחברה, תבחן אותן בהתאם לעקרונות שנקבעו על ידי החברה ותיתן המלצתה לחברה.
(ב) החברה תהיה רשאית לשנות את הרכב הוועדה המייעצת, לרבות בהתחשב במטרת התמיכה בשנה הרלוונטית.
(ג) נוסף על הוועדה המייעצת או במקומה יכולה החברה להיעזר באנשי מקצוע חיצוניים או מומחים בתחום, לרבות בתמורה, לשם קביעת נוטרות התמיכה בכל שנה ושנה או לשם גיבוש עקרונות התמיכה.
8. דרכי הגשת בקשות סיוע
(א) בקשת סיוע תוגש בכתב למענה הרשום של החברה.
(ב) לבקשת הסיוע יצורפו מסמכים המאמתים את התקיימות תנאי הסף, ככל שהוגדרן' כאלה במבחני התמיכה, ואם מדובר בתאגיד - גם אישור בגזבר מורשי החתיכיה של התאגיד ואישור על ניהול תקין בהתאם לדרישות החוק.
(ג) בקשת הסיוע תוגש בצירוף תצהיר המאמת את פרטי הבקשה ובמקרים מתאימים בצירוף התחייבות של המבקש למלא אחר הוראות החברה בנוגע לתמיכה ולשימוש בכספי התמיכה, וכן הסכמה להיות נתון תחת ביקורת ופיקוח בנוגע לשימוש בכספי התמיכה.
(ד) הוראות פרטניות בדבי אופן הגשת בקשת הסיוע, מועד הגשתה והמסמכים שיצורפו לה יפורסמו מדי שנה באתר האינטרנט של החברה, בהתאם למטרות התמיכה באותה השנה ולעקרונות לחלוקת התקציב השנתי למטרת סיוע שייקבעו על ידי החברה.
9. החלטה בדבר מתן תמיכה
החלטת החברה בדבר מתן תמיכה למטרת סיוע לאדם או לגוף כלשהו וכן החלטת החברה בבקשת סיוע, תימסר לאותו אדם או גוף בכתב.
___________________________
1 י"פ תשס"ח, 4581.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ