אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הוראות החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ בדבר כללי הדיון וההכרעה בבקשות להשבת נכסים של נספי השואה

הוראות החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ בדבר כללי הדיון וההכרעה בבקשות להשבת נכסים של נספי השואה

הוראות החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ בדבר כללי הדיון וההכרעה בבקשות להשבת נכסים של נספי השואה 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 77 (ד) לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו -2006 (להלן - החוק), מפרסמת בזה החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (להלן - החברה), הוראות אלה:
1. כללי
כללי השבה אלו נועדו להוציא לפועל את הוראות החוק, כדי ליצור את המסגרת הכללית על פיה יוגשו בקשות, ייערכו דיונים, ויתקבלו החלטות בבקשות להשבת נכסים של נספי השואה; החברה תפעל בעניין זה על פי כללים ברורים; עם זאת, לאור המשמעות המיוחדת של פעילות החברה ונסיבות השואה שבהן נספו בעלי הנכסים המבוקשים להשבה, החברה תשאף לפעול ביעילות, במהירות ותוך גילוי גמישות; כל זאת, בלי לפגוע ברמה הראויה והנדרשת של בדיקת הבקשות ואימותן.
2. הגדרות
בהוראות אלה:
"כללי ההשבה" - הכללים המפורטים בהוראות אלה;
"טופס בקשה" - טופס בקשה לקבלת נכס של נספה השואה בנוסח המפורט בתוספת;
"בקשה להשבה" - בקשה להשבת נכס של נספה השואה שהוגשה לחברה באמצעות טופס בקשה או באופן אחר שאישרה החברה;
"מבקש" - אדם שהגיש בקשה להשבה וכן כל אדם המוחזק על ידי החברה כמי שהגיש בקשה כאמור;
"הנספה הרשום בבקשה" - מי שהמבקש ציין בבקשה להשבה כנספה השואה או בעל הזכויות בנכס, אשר מכוחו הוא מבקש את השבת הנכס;
"בעל הנכס הרשום" - מי שמופיע בתיק הנכס של החברה כבעל הזכויות האחרון בנכס;
"אגף ההשבה" - אגף השבת הנכסים של החברה;
"אגף האיתור" - אגף איתור הנכסים של החברה;
"נכס של נספה השואה" - כמשמעו בחוק ולרבות חלק מנכס כאמור; נכס שהיה בבעלות תאגיד כלשהו, ואשר אילו היה בבעלותו של איש פרטי היה נחשב כנכס של נספי שואה, ייחשב אף הוא כנכס של נספה שואה לצורך כללים אלה ובעלי הזכויות באותו תאגיד ייחשבו כבעלי הזכויות בנכס, לפי יחס החזקותיהם בתאגיד;
"ועדת ערר" - הוועדה אשר הוקמה לפי החוק, בין השאר כדי לדון בעררים על קביעות החברה בענייני השבת נכסים.
3. הגשת בקשות
(א) בקשה להשבה יכול שתכלול מספר מבקשים ובלבד שתופנה לקבלת נכס אחד בלבד.
(ב) על המבקש לקבל נכס של נספה השואה למלא טופס בקשה, ערוך לפי מיטב ידיעתו, ולשלחו לחברה באמצעות אתר האינטרנט של החברה או בדואר והכול בהתאם לאמור בפרסומי החברה.
(ג) המבקש יגיש לחברה כל מסמך או מידע אחר המצוי בידו והעשוי ללמד על הזכויות להן הוא טוען בנכס לרבות צווי ירושה, הצהרות מוות וכיוצא באלה.
4. מיון בקשות להשבה
(א) בקשה להשבת נכס שפורסם על ידי החברה תועבר לטיפול אגף ההשבה.
(ב) בקשה להשבת נכס שלא פורסם כאמור, ולא עומד בפני פרסום, תופנה לאגף האיתור.
(ג) בקשה להשבת נכס שאינו עונה להגדרת נכס של נספה השואה לא תטופל על ידי החברה והודעה על כך תימסר למבקש.
5. תנאי סף לבדיקת זכאות מבקש לקבלת נכס
החברה תבדוק את זכאותו של מבקש לקבלת נכס בהתקיים אחד משני התנאים האלה:
(1) הנכס נמצא בשליטת החברה;
(2) הנכס הוא נכס של נספה שואה הצפוי בוודאות לעבור לשליטת החברה.
6. תנאי הזכאות להשבת נכס
על מבקש נכס להוכיח שני תנאים אלה במצטבר:
(1) קיימת זהות בין הנספה הרשום בבקשה ובין בעל הנכס הרשום;
(2) המבקש זכאי לנכס מכוח ירושה או זכות אחרת שבידו המתייחסת, במישרין או בעקיפין, לנספה הרשום בבקשה.
7. ראיות ומידע
(א) לצורך דיון בבקשה להשבה לא תהיה החברה כבולה בדיני הראיות ותוכל להסתמך על כל אמצעי או ראיה שתמצא לנכון, לרבות ראיות שימציא המבקש עצמו, על פי קריטריונים שתקבע החברה.
(ב) החברה תהיה רשאית לדרוש מהמבקש מידע נוסף, לרבות תצהיר ערוך כדין התומך בבקשתו; כמו כן תהיה החברה רשאית לדרוש מהמבקש להגיע למשרדי החברה כדי לברר את בקשתו.
8. חזקת שיתוף בנכסים
היה רשום נכס במשותף על שם מספר בעלים ולא ידוע לחברה חלקו של כל אחד מן הבעלים הרשומים בנכס, חזקה שכל אחד מן הבעלים החזיק בזכות שווה בנכס.
9. הכרעה בבקשה
החברה תאשר בקשה להשבה אם השתכנעה כי התקיימו תנאי הזכאות להשבת הנכס, כאמור בסעיף 6.
10 . בקשות נוגדות לנכס
הוגשו כמה בקשות להשבה בקשר לאותו נכס, תכריע החברה, בעת ובעונה אחת, בכל הבקשות הקשורות לנכס המונחות לפניה; על אף האמור, תהיה החברה רשאית לדחות בקשה להשבה בלי לדון בבקשות נוספות המונחות לפניה והקשורות לאותו נכס, אם יתברר כי אין ממש באותה בקשה.
11 . הודעה בדבר החלטה בבקשה
החלטת החברה בבקשה להשבה תומצא למבקש בכתב,
ותכלול את נימוקי ההחלטה.
12 . ערר על החלטת החברה
מבקש הרואה את עצמו נפגע מהחלטת החברה רשאי לערור עליה בפני ועדת הערר בתוך 45 ימים מיום שהומצאה לו החלטת החברה.
13 . הנחיות ונהלים
החברה תפעל על פי קריטריונים, הנחיות ונהלים פנימיים לצורך טיפול, דיון והכרעה בבקשות להשבה והכל בכפוף לחוק ולהוראות אלה.
14 . שיקולי תום לב והגינות
החברה תדון ותכריע בבקשות להשבה וכן תפעל ליישום הוראות החוק, הוראות אלה וכל הנחיות ונהלים שיוצאו מכוחם, בתום לב ובמטרה להגיע לתוצאה ההוגנת והיעילה ביותר האפשרית בנסיבות העניין.
15 . עיון חוזר
החברה תהיה רשאית לחזור ולעיין בהחלטה שנתנה בהתקיים אחד מאלו:
(1) ההחלטה נתקבלה תוך הסתמכות על ראיה מהותית שהתבררה כשגויה או מזויפת;
(2) נוספו ראיות חדשות אשר לו היו בפני החברה במועד ההחלטה היו עשויות לשנות את ההחלטה.
תוספת
(סעיף 2)
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ
בקשה לקבלת נכס של נספה השואה המצוי בישראל
(תהליך האיתור המיוחד)
מבוא והנחיות כלליות להגשת הבקשה
( בשנת 2006 נכנס לתוקף חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו -2006 (החוק). מטרתו העיקרית של החוק, כאמור בו, היא "לפעול להגברת הפעולות לאיתור נכסים הנמצאים בישראל, שיש יסוד להניח כי בעליהם נספו בשואה, ולאיתור היורשים ובעלי זכויות אחרים בנכסים כאמור, המנוהלים או המוחזקים על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי גורם אחר, ולהשיב נכסים אלה ליורשים ולבעלי הזכויות שאותרו" (סעיף 1(1) לחוק).
( מכוח החוק הוקמה החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בעמ (החברה). החברה פועלת ליישום מטרות החוק מתוך שאיפה לפישוט תהליכי ההשבה והקלה על ציבור הפונים מישראל וממדינות העולם. כחלק ממאמץ זה, מאפשרת החברה לציבור להגיש בקשות אלקטרוניות להשבה באמצעות אתר האינטרנט של החברה וזאת בלא כל צורך במשלוח ניירת כלשהי בשלב הגשת הבקשה לחברה. בקשות שיוגשו באמצעות האינטרנט יאפשרו לחברה לייעל את עיבוד המידע שיתקבל ולשפר את הטיפול בבקשות.
( באתר האינטרנט של החברה מופיעה רשימת נכסים המצויים בישראל, שהועברו לטיפול החברה על ידי גופים שונים, על בסיס הערכה שהנכסים היו בבעלות נספי שואה. ברשימה זו מפורטים סוגי הנכסים, שמות בעלי הזכויות בנכסים ובמידת הידוע לחברה, פרטים על מקום מגוריו/שהותו האחרון של בעל הזכויות בנכס או מקום רכישת הזכויות בנכס. כמו כן מופיע לצד כל נכס, תאריך המציין את יום הפרסום. עם הזמן, תפרסם החברה מידע דומה על נכסים נוספים, ככל שאלו יגיעו לרשותה.
( באפשרותך להגיש בקשה לקבלת נכס שפורסם על ידי החברה, המבוססת על זכות שהגיעה אליך מכוח קרבה משפחתית, צוואה או בכל אופן אחר. בקשתך תועבר למחלקת השבת הנכסים של החברה ותטופל על ידה.
( גם אם הזכות שבידך מתייחסת לנכס של נספה השואה שלא פורסם על ידי החברה, והידוע לך על בסיס מידע אחר שהגיע לרשותך, ניתן למלא בקשה להשבת הנכס באמצעות טופס זה ובלבד שהנכס מצוי בישראל. עם זאת, היות ונכסים אלו טרם נבדקו, נקלטו ופורסמו רשמית על ידי החברה, בקשתך תועבר בשלב הראשון לטיפול מחלקת איתור הנכסים של החברה לשם בירור הנושא.
( המועד האחרון להגשת הבקשה הוא 12 חודשים מיום פרסום הנכס על ידי החברה. לאחר מועד זה עדיין יהיה ניתן להגיש בקשות לחברה לגבי נכסים שפורסמו ואולם אלו לא יטופלו במסגרת תהליך האיתור המיוחד.
( אין למלא בקשות להשבת מספר נכסים על גבי טופס אחד.יש להגיש בקשה נפרדת לכל נכס שפורסם.
( יש לציין את שמו של נספה השואה בלועזית, כפי שהיה, לדעתך, בשימוש על ידי אותו אדם בסמוך לרכישת זכויותיו בנכס או הפקדתו.
( אם ידועים לך יורשים/זכאים נוספים לזכותו של נספה השואה בנכס, חשוב לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
( את הבקשות רצוי למלא ולשלוח באופן אלקטרוני באמצעות אתר האינטרנט של החברה בכתובת:
.www.hashava.org.il
( המעוניינים למלא ולשלוח את טופס הבקשה שלא באופן אלקטרוני, יוכלו להדפיס את טופס הבקשה באמצעות אתר האינטרנט של החברה. בקשות שמולאו באופן ידני יש לשלוח לחברה באמצעות הדואר, לכתובת המופיעה מטה.
( החברה הקימה מוקד טלפוני לפניות הציבור. המוקד מיועד להעניק לפונים מידע כללי על החברה, סיוע במילוי טופס הבקשה, וכן טופס בקשה שיישלח למבקשים בדואר.
( בקשות שאינן מוגשות באופן אלקטרוני רצוי להדפיס או למלא בכתב יד ברור.
( אין חובה למלא את כל סעיפי הטופס.
( עם קליטת טופס הבקשה בחברה, תשלח אליך הודעה הכוללת סימוכין. בכל פנייה עתידית לחברה נא לציין סימוכין זה. בקשות ופניות רשמיות לחברה יש לשלוח לכתובת הזאת:
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ, ת.ד. 927 , בני ברק 51108 .
( לידיעתך: טופס הבקשה מתוכנן לקלוט מידע בסיסי וקצר הדרוש לחברה לשם עיבוד ראשוני של בקשתך. בהמשך, במידת הצורך, תפנה אליך החברה כדי לקבל מידע נוסף ולאמת את העובדות הנזכרות בבקשה זו בתצהיר. לפי בקשת החברה, יהיה עליך לספק כל מידע נוסף, הסבר, ראיה ומסמך המצויים ברשותך, הדרושים לחברה לשם מילוי תפקידה ו/או החלטה בבקשתך.
( החברה תעשה כל מאמץ לטפל בבקשתך במהירות וביעילות. עם זאת, עליך להביא בחשבון כי הטיפול בכל בקשה הוא פרטני ועל כן מצריך זמן. במידת האפשר נודה לך אם הבקשה תוגש לחברה באופן אלקטרוני, באמצעות אתר האינטרנט של החברה. דרך זו תאפשר לנו לייעל את הטיפול בבקשות ולהעניק לציבור הפונים אלינו שירות טוב יותר.
( רשימות הנכסים שמפרסמת החברה נערכו והועברו אליה על ידי גופים שונים שהחזיקו בנכסים. אף שהחברה עשתה ועושה כל מאמץ לבדוק את המידע שנמסר לה על ידי אותם גופים אין באפשרותה להבטיח שלא נפלו ברשימות שהועברו אליה טעויות ושיבושים, לרבות הכללת נכסים שאינם של נספי השואה.
( בנוסף, כוללות הרשימות הנ"ל נתונים לגבי חשבונות הבנקים שמקורם בממצאי ועדת החקירה הפרלמנטרית שפעלה בעבר. נתונים אלו אינם מפורסמים מתוקף ס' 19(א)(1) לחוק היות ואלו טרם הועברו לידי החברה על ידי הגופים המחזיקים בחשבונות אלו. בשל כך, אף שניתן להגיש לחברה בקשות להשבה על סמך נתונים אלו, לא יהיה ניתן לדון בבקשות עד לקבלת המידע והכספים מהגופים הנ"ל.
* * *
לפני מילוי הטופס יש לקרוא בעיון את ההנחיות שלעיל.
להזכירך: אין חובה למלא את כל סעיפי הטופס.
א. כללי
1. האם הנכס המבוקש מופיע ברשימת הנכסים של נספי השואה שפורסמה על ידי החברה?
( כן. מספר הנכס בפרסום החברה הוא ...................;
שם בעל הזכויות בנכס ...............
( לא.
1.1 . אם סימנת לא - האם הנכס המבוקש מצוי בישראל?
כן.
לא.
הערה: אם סימנת לא בסעיף 1.1 . לעיל אין להמשיך במילוי הטופס!
2. האם פנית בעבר או ידוע לך על פנייה של יורש אחר לגורם כלשהו, בנוגע להשבת הנכס?
( לא.
( כן.
ב. פרטי המבקש/ת
3. פרטים אישיים:
שמות פרטיים ....................... בלועזית ................................;
שם משפחה ............................ בלועזית ...............................;
שם משפחה קודם ......................... בלועזית ......................;
שם נעורים (לאישה) ................... בלועזית ........................;
מספר תעודה מזהה .....................................;
סוג תעודה מזהה
( תעודת זהות (לאזרחי ישראל) ( דרכון
( רישיון נהיגה ( אחר ..............................
מין: ( ז ( נ;
תאריך לידה ....................; מקום לידה ..........................;
שם האב ............................; שם האם ..............................;
4. פרטים באמצעותם יוכל נציג החברה ליצור עמך קשר להמשך הטיפול בבקשה:
המען:
ארץ ...................................; מדינה................................;
אזור .....................................; יישוב ...............................;
רחוב ...........................; מספר בית ...............; כניסה ................; מיקוד ................; טלפון ..........................; טלפון נייד ...............; פקס ........................; דוא"ל ...................................................;
ג. פרטים על אודות נספה השואה / בעל הזכויות בנכס
בחלק זה יש למלא מידע נוסף הידוע לך על בעל הזכויות בנכס שלגביו מוגשת הבקשה:
5. האם, למיטב ידיעתך, בעל/ת הזכויות האחרון/ה בנכס נספה/תה בשואה?
( כן ( לא.
6. נא למלא פרטים הידועים לך על נספה השואה/ בעל הזכויות בנכס (במקרה והזכויות בנכס נרכשו על ידי גוף משפטי כגון חברה, שותפות, נאמנות וכו' יש להתייחס לבעל הזכויות בגוף כאמור, לצורך מילוי הפרטים בחלק זה):
תואר ..............................;
שמות פרטיים ...................... בלועזית .................................;
שם משפחה ................................ בלועזית ...........................;
שם משפחה קודם ..................... בלועזית ..........................;
שם נעורים (לאישה) .................. בלועזית .........................;
כינויים או שמות נוספים (כולל שמות חיבה ושמות עבריים) ........... בלועזית ......................................;
מין: ( ז ( נ;
מצב משפחתי אחרון ידוע: (ר (נ ג (א;
כתובת מגורים קבועה אחרונה (בלועזית):
ארץ ...................................; מדינה................................;
אזור .....................................; יישוב ...............................;
רחוב ..................................; מספר בית ...............; כניסה
...................; מיקוד ..................................;
תאריך לידה לועזי ............ תאריך לידה עברי ..............;
מקום לידה ............................. בלועזית ................................;
תאריך פטירה משוער .............................................;
מקום פטירה משוער ......................... בלועזית .................;
7. מהו המידע שברשותך המבסס את זכותו של נספה השואה בנכס המבוקש?
( ברשותי מסמך המעיד על קיום הזכות.
( ראיתי מסמך או הייתי עד לאירוע כלשהו המלמד על קיום הזכות.
( ברשותי ראיות תומכות אחרות המעידות על קיום הזכות.
( נמסר לי מידע בעל-פה על זכות כאמור.
( הבקשה מוגשת על בסיס ידע כללי או השערה סבירה על אודות קיום הזכות.
8. למיטב ידיעתך, האם היו לנספה השואה שותפים בנכס?
( כן. ( לא.
ד. זכות המבקש/ת בנכס
בחלק זה עליך למסור פרטים המבססים את זכאותך לקבל לידך את הנכס או חלק ממנו:
9. האם קיימת קרבה משפחתית בינך ובין בעל הזכות בנכס?
( כן. אני בן זוג/בת זוג/בן/בת/נכד/נכדה/ נין/נינה/ אח/אחות/ אחיין/אחיינית/ קרוב אחר של בעל הזכות בנכס.
( לא.
10 . מסמכים או ראיות שברשותי התומכים בזכותי לקבל את הנכס
(ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת):
( תעודות רשמיות (כגון תעודות פטירה/לידה/ נישואין וכו').
( צו ירושה.
( צו קיום צוואה.
( צוואה.
( מסמך או ראיה אחרים. פרט/י ...............................
11 . האם למיטב ידיעתך קיימים זכאים או יורשים נוספים (לרבות קרובי משפחה של בעל הזכות בנכס או נהנים על פי צוואה)?
( לא. ( כן.
ה. מידע על הנכס המבוקש
12 . סוג הנכס המבוקש:
( קרקע פנויה (מגרש). ( קרקע בנויה/דירה.
( כספים. ( נ"יע.
( חפצי אומנות. ( תכולת כספות. ( אחר/פרט/י: .
13. הנכס נרכש/הופקד:
( ישירות על ידי בעל הזכויות/נספה השואה.
( באמצעות גורם מתווך כלשהו (אדם או גוף שפעלו בתחום זה באותה תקופה).
14. האם ידועים לך פרטים מדויקים ביחס למיקום/זיהוי הנכס:
( לא. ( כן פרט/י .
15. האם ידועה לך שנה הרכישה/ההפקדה של הנכס:
( לא. ( כן פרט/י .
16. האם ידוע לך הסכום בו נרכש הנכס או הסכום שהופקד בחשבון:
( לא. ( כן פרט/י .
17. האם דיוע לך מיהו הגוף/האדם ממנו נרכש הנכס בארץ ישראל (פלשיתנה):
( לא. ( כן פרט/י .
18. במידת הצורך, נא לפרט מידע רלוונטי ומשמעותי נוסף אשר יסיע לדעתך לטיפול בבקשה:יש לקרוא בעיון את הבקשה ולוודא שכל הפרטים המופיעים בה שלמים ומדויקים.
לסיום, יש לסמן V בתיבה שלהלן ולחתום מטה:
אני מאשר/ת כי כל העובדות והמידע המפורטים בבקשה זו הם מלאים ונכונים למיטב ידיעתי והבנתי. ידוע לי כי במידת הצורך יהיה עלי לאמת בקשה זו בתצהיר וכן למסור לחברה מידע נוסף שיש ו/או שיגיע לרשותי.

חתימת המבקש/ת
___________________________
1 י"פ תשס"ח, 4583.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ