אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל"א-1971

הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל"א-1971

הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל"א-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, לאחר התייעצות עם הוועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:
פרק ראשון : כללי
1. הגדרות (תיקון: תשל"ג, תשל"ד, תשל"ה, תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ה, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ח)12,11,5
בהוראות אלה -
"פקדון למתן הלוואות" - פקדון שהמפקיד הורה לתאגיד הבנקאי להלוות כנגדו לאדם מסויים, לסוג מסויים של אנשים, או למטרה מסויימת וההלוואה ניתנת על אחריות המפקיד, שהתחייב לה בכתב;
"משרד" - מקום עסקים של תאגיד בנקאי;
"תכנית חסכון" - תכנית חסכון שאישר שר האוצר על פי חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה), תשט"ז-1956;
"פקדון צמוד" - פקדון שלפי תנאיו הקרן או הריבית עליו צמודות, כולן או מקצתן, לשער החליפין של המטבע הישראלי, למדד המחירים לצרכן, או למדד אחר;
"פקדון צמוד למדד"12 - פקדון במטבע ישראלי שלפי תנאיו הקרן או הריבית עליו צמודות, כולן או מקצתן, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר ואשר על פי תנאיו נתקיימו בו כל אלה:
(1) (בוטלה)
(2) התאגיד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עוברת לסוחר על הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת התאגיד הבנקאי בלבד;
"פקדון צמוד לשער החליפין"12 - פקדון במטבע ישראלי שהקרן צמודה במלואה או בחלקה לשער החליפין של המטבע הישראלי למטבע חוץ, אשר לפי תנאיו נתקיימו בו כל אלה:
(1) (בוטלה)
(2) התאגיד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עוברת לסוחר על הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת התאגיד הבנקאי בלבד.
(3) (בוטלה)
"פקדון לזמן קצוב" - פקדון, אשר לפי תנאיו נתקיימו בו כל אלה:
(1) במשך תקופה קצובה אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או חלקו;
(2) הוא אינו פקדון צמוד;
(3) התאגיד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עוברת לסוחר על הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת התאגיד הבנקאי בלבד;
(4) (בוטלה)
"פקדון לטווח ארוך" - כל אחד מאלה:
(1) פקדון אשר לפי תנאיו, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או חלקו במשך תקופה קצובה של שנה לפחות;
(2) פקדון לתקופה של שנתיים ומעלה המופקד או הנפרע לשיעורין, אשר לפי תנאיו לפחות מחצית ממנו אינה עומדת לפרעון בתוך שנה ממועד הפקדתו. ולענין פקדון המופקד לשיעורין - ממועד ההפקדה הראשונה.
"פקדון לא תושב (שקלים)" - פקדון במטבע ישראלי של תושב חוץ שהופקד לפי סעיף 39א להיתר הפיקוח על המטבע, התשל"א-1971 (להלן - ההיתר הכללי);
"נזילות חובה" - סכום הנכסים הנזילים שעל תאגיד בנקאי להחזיק לפי אחד מפרקי הוראות אלה;
"נזילות בפועל" - סכום הנכסים הנזילים שהחזיק תאגיד בנקאי בפועל לפי אחד מפרקי הוראות אלה;
"שבוע" - שבוע המתחיל ביום חמישי ומסתיים ביום רביעי שלאחריו;
"תאגיד בנקאי" - למעט תאגיד בנקאי שאינו עוסק בקבלת כספים בפקדון.
2. (בוטל) (תיקון: תשנ"ד)10
3. פקדון (תיקון: תשל"ט, תש"ם, תשמ"ה, תשמ"ט, תשנ"ב, תשנ"ה)11, 8
(א) בהוראות אלה, "פקדון" - כל התחייבות בפקדון של תאגיד בנקאי.
(ב) כדי להסיר ספק נאמר בזה כי "התחייבות בפקדון" כוללת, לענין הוראות אלה גם התחייבויות של תאגיד בנקאי כדלהלן:
(1) התחייבות בשל הלוואה שקיבל;
(2) התחייבות לשלם כסף לאדם, אם קיבל התאגיד הבנקאי תמורתה כספים ובסכום שקיבל, מלבד דמי עמלה בשל מתן ההתחייבות;
(3) התחייבות על פי שיק או פקודת תשלום שמשך על עצמו, שטר חוב שעשה או קיבול שטרי חליפין, אם ההתחייבות היא לפרעון עם דרישה או שמועד פרעונה הגיע;
(4) (א) התחייבות על פי ערבות לפי סעיף 14ד לפקודת הבנקאות, 1941;
(ב) התחייבות על פי ערבות להבטחת אשראי שניתן מאת התאגיד הבנקאי והומחה בידו;
(ג) התחייבות על פי ערבות להבטחת אשראי שניתן מאת מלווה ללווה ביזמתו או בתיווכו של התאגיד הבנקאי;
(5) התחייבות הנובעת מכספים ששולמו על חשבון ניירות ערך שהוצעו לציבור על פי תשקיף שפרסומו הותר כאמור בסעיף 15 לחוק ניירות ערך ואשר הופקדו לפי תנאי התשקיף והוראות סעיף 28 לחוק ניירות ערך.
(6) התחייבות התאגיד הבנקאי להחזיר נייר ערך ששאל, אם מכר את נייר הערך; סכום ההתחייבות יהיה הכום שקיבל התאגיד הבנקאי תמורת המכירה.
(ג) התחייבות שניתן להגדירה כפקדון לפי סעיף קטן (א) לפי אחת או יותר מפיסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (ב), תיכלל בחישוב סכום הפקדונות לפי הוראות אלה פעם אחת בלבד.
(ד) לענין הוראות אלה, דינו של פקדון שיש לגביו זכות קיזוז או שעבוד כדין כל פקדון אחר.
(ה) מפקדון העומד לזכות המפקיד לא תופחת הלוואה שניתנה לאותו מפקיד או לאדם אחר, אלא אם הותרה ההפחתה במפורש בהוראות אלה.
(ו) (בוטל)
(ז) לענין הוראות אלה דין קבלת הלוואה על ידי המפקיד כנגד הפקדון, כדין גבייתו או פרעונו.
4. פקדונות שאינם חייבים בנזילות (תיקון: תשל"ה, תשל"ח, תשמ"ה, תשנ"ב, תשנ"ד)
תאגיד בנקאי אינו חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד כל אחד מאלה:
(1) הלוואה מבנק ישראל;
(2) פקדון מתאגיד בנקאי אחר;
(3) - (4) (בוטלו)
(א) שטרי חוב אשר התקופה הממוצעת לפרעון הקרן לפיהם היא לפחות חמש שנים מיום הוצאתם והזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל נושיו האחרים של התאגיד הבנקאי שאינם בעלי שטרי חוב נדחים כאמור;
(ב) שטרי חוב הניתנים להמרה במניות של התאגיד הבנקאי אשר הזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל נושיו האחרים של התאגיד הבנקאי שאינם בעלי שטרי חוב נדחים כאמור;
(ג) איגרות חוב המובטחות בשעבוד צף על נכסי התאגיד הבנקאי אשר התקופה הממוצעת לפרעון הקרן לפיהן היא לפחות חמש שנים.
5. נזילות על פי ממוצע שבועי (תיקון: תש"ם, תשמ"ה)
(א) תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים לפי הוראות אלה, באופן שנזילותו בפועל על בסיס הממוצע השבועי של נתונים יומיים תהיה שווה לנזילות החובה שלו על בסיס אותו ממוצע.
(ב) בחישוב של נזילות חובה ושל נזילות בפועל על בסיס הממוצע השבועי של נתונים יומיים -
(1) נתונים יומיים יחושבו על פי מצבו של התאגיד הבנקאי בגמר העסקים בכל יום; לענין יום שאינו יום עסקים, יחושבו הנתונים על פי מצבו של התאגיד הבנקאי בגמר העסקים, ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום.
(2) הנגיד רשאי, בדרישתו בדבר הגשת דו"חות לפי סעיף 50 לחוק, להורות או להתיר לתאגיד הבנקאי לדווח על פריט פלוני לתקופה קצובה על בסיס מצבו של התאגיד הבנקאי ביום מסויים ולקבוע הוראות בדבר חישוב נזילות חובה במקרה כזה;
(3) כאשר הסכום של פריט אחד מוגבל על-ידי הסכום של פריט אחר, ייעשה החישוב על בסיס הממוצע השבועי של הנתונים היומיים לגבי שני הפריטים.
פרק שני: נזילות במטבע ישראלי
6. נזילות חובה על פקדונות במטבע ישראלי (תיקון: תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשל"ד, תשל"ה, תשל"ו, תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ח)11
תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונות במטבע ישראלי שבמשרדיו בישראל, בשיעורים כמפורט להלן:
סוג הפקדון השיעור באחוזים
(1) פקדון שלגביו אין קביעה אחרת בסעיף זה 6
(2) פקדון לזמן קצוב, לתקופה שלא תפחת משבוע 3
(3) התחייבות בפקדון שאינה פקדון צמוד והנובעת
מתעודה עוברת לסוחר שהוציא התאגיד הבנקאי הרשומה
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, והינה
לתקופה שלא תפחת משבוע 3
(4) פקדון למתן הלוואות שאישר לענין זה נגיד בנק
ישראל או מי שהוא הסמיך לכך, למעט סכום שהלווה
כנגדו בהתאם לתנאי הפקדון המאושרים וטרם סולק 100
(5) תכניות חסכון שהפרק השלישי חל עליהן כפי שנקבע
בפרק השלישי
(6) פקדונות צמודים ותכניות חסכון -
(א) פקדון צמוד שלגביו אין קביעה אחרת בפסקה זו 100
(ב) פקדון צמוד לשער החליפין -
(1) לתקופה שלא תפחת משבוע 3
(2) אחר 6
(ג) פקדון צמוד למדד -
(1) לתקופה שלא תפחת משבוע 3
(2) אחר 6
(ד) תכניות חסכון 3
(ה) התחייבות בפקדון הנובעת מאיגרות חוב או
משטרי חוב שהוציא התאגיד הבנקאי -
(1) שנתקיימו בה כל התנאים שבהגדרת "פקדון
צמוד לשער החליפין" למעט פסקה (2) שבה, והינה
לתקופה שלא תפחת משבוע 3
(2) שנתקיימו בה כל התנאים שבהגדרת "פקדון
צמוד למדד", למעט פסקה (2) שבה, והינה לתקופה
שלא תפחת משבוע 3
(7) פקדון לא תושב (שקלים) -
(1) לתקופה שלא תפחת משבוע 3
(2) אחר 6
(8) פקדון מהסוגים המנויים בפסקאות (2), (3), (6) ו-(7),
שהוא פקדון לטווח ארוך 0
7. שבירת פקדון לטווח ארוך (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ה)
פרע תאגיד בנקאי -
(1) פקדון כאמור בסעיף 6(8), שהוא פקדון לפי פסקה (1) להגדרת "פקדון לטווח ארוך", כולו או חלקו, לפני תום שנה מיום הפקדתו; או
(2) יותר ממחצית של פקדון כאמור בסעיף 6(8) שהוא פקדון לפי פסקה (2) להגדרת "פקדון לטווח ארוך", לפני תום שנה מיום הפקדתו, ובפקדון המופקד לשיעורין - מיום ההפקדה הראשונה,
חייב הוא להחזיק נכסים נזילים כנגד כל הפקדון, למשך תקופה השווה לתקופה שעברה ממועד ההפקדה עד מועד הפרעון כאמור, בשיעור ההפרש שבין שיעור הנזילות שחל על הפקדון לפני הפרעון ובין שיעור הנזילות שעל פי סעיף 6(1).
7א. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ב)
9-.8. (בוטלו) (תיקון: תשמ"ט)
9א. (בוטל) (תיקון: תשמ"ג)
9ב. (בוטל) (תיקון: תשנ"ב)
9ג. (בוטל) (תיקון: תש"ן)
10. סוגי נכסים נזילים (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ב, תשנ"ה)11, 7
(א) הנכסים הנזילים שעל תאגיד בנקאי להחזיקם לפי פרק זה יהיו -
(1) פקדון במטבע ישראלי בבנק ישראל;
(2) שטרי כסף ומעות במטבע ישראלי בידי תאגיד בנקאי במשרדיו בישראל;
(3) (בוטלה)
(ב) - (ג) (בוטלו).
פרק שלישי: חסכונות
(תיקון: תשל"ח)
11. שיעור נזילות (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ד)
תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונותיו במטבע ישראלי במסגרת תכניות חסכון בשיעור שלא יפחת מחמישה אחוזים מסכום הפקדונות; הנגיד, לאחר התייעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, יקבע בהודעה ברשומות את שיעור הנזילות שיחולו על כל תכנית ותכנית.
12. הפחתה מחובת נזילות (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט, תשנ"ד)
(א) הנגיד או מי שהסמיך לכך רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, כי תאגיד בנקאי יהיה רשאי להפחית מחובת הנזילות על תכנית חסכון מסויימת את סכום השקעותיו בנכסים אלה:
(1) ניירות ערך;
(2) פקדונות בבנק ישראל שאינם בגדר נכסים נזילים;
(3) פקדונות אצל החשב הכללי, משרד האוצר;
(4) הלוואות.
(ב) בקביעה לפי סעיף קטן (א) רשאי הנגיד או מי שהסמיך לכך לקבוע את הרכב הנכסים האמורים, את התנאים לפיהם יוכר נכס מסויים כבר-הפחתה ואת הדרך לחישוב השקעות התאגיד הבנקאי בנכסים אלה.
13. העברה לפרק השני (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט, תשנ"ד)
תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים לפי סעיף 6(5) בסכום השווה לסכום הנכסים הנזילים שעליו להחזיק לפי סעיף 11, לאחר הפחתתו כאמור בסעיף 12.
13א. תחולת הוראות הפרק השלישי (תיקון: תשנ"ב)
הוראות פרק זה יחולו על תכניות חסכון שתחילת תקופות החסכון בהן קדמה ליום ז' בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1992).
פרק שלישי - 1: נזילות חובה של תאגידים בנקאיים מיוחדים (תיקון: תשל"ה, תשמ"ה)
14. נזילות חובה של תאגידים בנקאיים מיוחדים (תיקון: תשל"ה, תשל"ו, תשל"ז, תשמ"ה)
(א) תאגיד בנקאי מיוחד חייב להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה לסכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך שקיבל, בניכוי -
(1) השקעותיו במילוות המדינה שהם צמודים במלואם למדד יוקר המחיה, או במילוות המדינה שהם צמודים בחלקם למדד יוקר המחיה מסוגים שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, ובלבד שהם נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב או שהמדינה התחייבה לגרום לרישומם בבורסה תוך פרק זמן קצוב;
(2) השקעותיו בניירות ערך שהם צמודים למדד יוקר המחיה או הלוואות צמודות כאמור, ובלבד שסכומן לא יעלה על סך הכל של -
(א) סכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך שהתקופה המוצעת לפרעון הקרן היא לפחות חמש שנים והנגיד או מי שהסמיך לכך אישרם לענין זה;
(ב) 85% מסכום הפקדונות הצמודים האחרים לטווח ארוך.
(ב) לענין סעיף זה, "נכסים נזילים" - פקדונותיו של התאגיד הבנקאי המיוחד במטבע ישראלי בבנק ישראל.
14א14-ב. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ד)10
פרק רביעי: פקדונות במטבע חוץ
(תיקון: תשל"ח)
15. הגדרות (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ד)
(א) בפרק זה -
"פקדון לא תושב" - כמשמעותו בהיתר הכללי, וכן פקדון מבנק מחוץ לישראל ופקדונות שטרם מויינו בידי התאגיד הבנקאי לפי ההיתר הכללי;
"פקדון מיוחד (נמ"ב)" - פקדון מיוחד במטבע חוץ של תאגיד בנקאי בבנק ישראל, בו מופקדת חובת ההשקעה האמורה בסעיף 18;
"בנק מחוץ לישראל" - לרבות סניף של תאגיד בנקאי מחוץ לישראל.
(ב) משמעותו של כל מונח אחר בפרק זה תהיה כמשמעותו בהיתר הכללי.
16. נזילות חובה על פקדונות במטבע חוץ (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ח)13,11
תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונות במטבע חוץ במשרדיו בישראל, בשיעורים כדלהלן:
סוג הפקדון השיעור
(1) פקדון לא תושב -
(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 3
(ב) אחר 6
(2) (בוטלה)
(2א)13 (בוטלה)
(3)13 פקדון תושב (פמ"ח) (פיצויים) -
(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 3
(ב) אחר 6
(3א)13 פקדון תושב (פמ"ח) של תאגיד -
(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 3
(ב) אחר 6
(3ב)13 פקדון תושב (פמ"ח) של יחיד -
(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 3
(ב) אחר 6
(3ג)13 פקדון לא תושב של בעל פטור -
(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 3
(ב) אחר 6
(3ד) פקדון מהסוגים המנויים בפסקאות (1) ו-(3) עד (3ג)
שהוא פקדון לטווח ארוך 0
(3ה)13 (בוטלה)
(4) פקדון למתן הלוואות שאישר נגיד בנק ישראל או
מי שהוא הסמיך לכך, למעט סכום שהלווה כנגדו
בהתאם לתנאי הפקדון המאושרים וטרם סולק 100
(5) פקדון של המדינה שמקורו במטבע חוץ
שהתקבל בערבותה של ממשלת ארצות הברית
של אמריקה, לזמן קצוב של שנה או יותר 0
(6) פקדון שאין לגביו קביעה אחרת בהוראות אלה 100
16א-16-ב (בוטלו) (תיקון: תשנ"ב)
16ג16-ד. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ח)
17-17א (בוטלו) (תיקון: תשנ"ב)
18. הגבלות (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ה, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ח)13,11
(א) (בוטל)
(ב)13 סך כל הפקדונות, ההשקעות בכתבי התחייבות, וההלוואות האמורים להלן, לא יפחת מ-10% מסך הפקדונות עליהם חלות הוראות סעיף 16(1), (3) (3א), (3ב), (3ג), (3ד):
(1) פקדון בתאגיד בנקאי מחוץ לישראל שאינו שלוחה, שאושר לענין זה בידי המפקח על מטבע חוץ, בין באישור לסוגי תאגידים בנקאיים ובין באישור לתאגידים מסויימים;
(2) כתבי התחייבות הנקובים במטבע חוץ, שהוצאו ביד מדינות או בערבותן, או בידי גופים כספיים בינלאומיים אם אושרו לענין זה על ידי המפקח על מטבע חוץ, באישור כללי או באישור לסוגים או באישור לכתבי התחייבות מסויימים;
(3) פקדון בבנק ישראל, מסוג פקדון מיוחד (נמ"ב), אשר סכומו לא יפחת מ-5% של סך הפקדונות שעליהם חלות הוראות סעיף זה;
(4) (בוטלה)
(5) לענין פסקה (1) -
"פקדון" -
(1) פקדון במטבע חוץ לתקופה שאינה עולה על שנה אחת; או
(2) תעודת פקדון סחירה שהוצאה בידי תאגיד בנקאי שחלות עליו הוראות פסקה (1);
אך בניכוי -
(א) (בוטלה)
(ב) פקדון בתאגיד הבנקאי מחוץ לישראל שהוא משועבד, או פקדון כאמור העלול שלא להיפרע במועד בשל התחייבות התאגיד הבנקאי או בשל מניעה חוקית או מניעה אחרת.
"שלוחה" - תאגיד נשלט או משרד של התאגיד הבנקאי, מחוץ לישראל.
(ג) (בוטל)
(ד) הנגיד רשאי, במקרים מיוחדים שייראו לו, לקבוע כי חובת ההשקעה האמורה בסעיף קטן (ב), כולה או חלקה, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, תהיה אך ורק בהפקדה בפקדון בבנק ישראל מסוג פקדון מיוחד (נמ"ב); תחילתה של קביעה כאמור לא תקדם לשבוע אחד אחרי מועד פרסומה ברשומות.
(ה) השיעור האמור בסעיף קטן (ב) יופחת בתחילת כל חודש נזילות כהגדרתו בהוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), התש"ם-1980, בשיעור שיקבע הנגיד, לרבות שיעור אפס, ואשר לא יעלה על 1% מסכום הפקדונות שעליהם חלות הוראות סעיף זה; בקביעה כאמור יהיה הנגיד רשאי לקבוע אם ההפחתה תחול גם לגבי השיעור האמור בסעיף קטן (ב)(3).
(ו) חרג מוסד בנקאי מאחת ההגבלות שבסעיף זה, יהיה חייב להחזיק נכסים נזילים בסכום החריגה, בנוסף לאלה שהוא חייב להחזיק לפי סעיפים אחרים של פרק זה.
18א. (בוטל) (תיקון: תשנ"ח)
19. שבירת פקדון לטווח ארוך (תיקון: תשנ"ה)
פרע תאגיד בנקאי -
(1) פקדון כאמור בסעיף 16(3ד) ו-(5) שהוא פקדון לפי פסקה (1) להגדרת "פקדון לטווח ארוך", כולו או חלקו, לפני תום שנה מיום הפקדתו; או
(2) יותר ממחצית של פקדון כאמור בסעיף 16(3ד) שהוא פקדון לפי פסקה (2) להגדרת "פקדון לטווח ארוך", לפני תום שנה מיום הפקדתו, ובפקדון המופקד לשיעורין - מיום ההפקדה הראשונה,
חייב הוא להחזיק נכסים נזילים כנגד כל הפקדון, למשך תקופה השווה לתקופה שעברה ממועד ההפקדה עד יום הפרעון כאמור, בשיעור ההפרש שבין שיעור הנזילות שחל על הפקדון לפני הפרעון ובין שיעור הנזילות על פקדון תושב (פמ"ח) שהופקד לזמן שאינו קצוב.
19א. (בוטל) (תיקון: תשנ"ה)11
19ב. (בוטל) (תיקון: תשנ"ב)
20. נכסים נזילים על פקדונות במטבע חוץ (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ח)13,11,9
הנכסים הנזילים שעל תאגיד בנקאי להחזיק לפי פרק זה יהיו -
(1) על פקדונות במטבע חוץ שאין לגביהם קביעה אחרת בסעיף זה, ועל חריגה מחובת ההשקעה במט"ח לפי סעיף 18(ב) - פקדון במטבע חוץ בבנק ישראל מסוג (פמ"ח) עובר ושב או שטרי כסף במטבע חוץ שבידי התאגיד הבנקאי במשרדיו בישראל.
(2) (בוטלה)
(3) על פקדונות לפי סעיף 16(3) עד (3ג), על פקדונות לפי סעיף 6(ד) מאותם סוגים, ועל פקדונות למתן הלוואות לפי סעיף 16(4) - נכסים נזילים כמפורט בסעיף 10.
פרק חמישי: הוראות שונות
21. משרדים (תיקון: תשל"ז, תשמ"ה)
(א) לצורך הוראות אלה, משרד של תאגיד בנקאי בישראל - לרבות משרד בשטח המוחזק על-ידי צבא-הגנה-לישראל.
(ב) לצורך סעיפים 6 ו-15 ייחשבו פקדונות תאגיד בנקאי במשרדיו באזור כאילו היו פקדונות במשרדיו בישראל.
(ג) לצורך סעיפים 15(5) ו-18 (5) ייחשבו משרדיו של תאגיד בנקאי באזור כאילו היו בישראל.
(ד) לצורך סעיפים 10(2) ו-19 (א)(2) יראו שטרי-כסף ומעות במטבע ישראלי ובמטבע-חוץ, שבידי התאגיד הבנקאי במשרדיו באזור, כאילו היו בידיו בישראל.
21א. שינוי שיעורי נזילות (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ה)
הנגיד, לאחר התייעצות עם הועדה, רשאי בהודעה ברשומות, להעלות או להוריד את שיעור הנכסים הנזילים שתאגיד בנקאי חייב להחזיק לפי הפרק השני והרביעי להוראות אלה, בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום הפקדונות או האשראי, לפי הענין.
21ב. סמכות למקרים מיוחדים (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ד)
(א) הנגיד, לאחר התייעצות עם שר האוצר, רשאי במקרים מיוחדים, לקבוע לתאגיד בנקאי גרעון מוכר, לסוגי פקדונות או בדרך אחרת, לתקופה ובתנאים שקבע; לענין זה, "גרעון מוכר" - הסכום שהתאגיד הבנקאי רשאי להפחית מסכום הנכסים הנזילים שהוא חייב להחזיק לפי הוראות אלה.
(ב) הנגיד בהסכמת שר האוצר, רשאי במקרים מיוחדים, להעלות או להוריד את שיעור הנכסים הנזילים שתאגידים בנקאיים חייבים להחזיק לפי הוראות אלה, או לקבוע חובה כאמור ביחס להתחייבויות בפקדונות או נכסים שלא נקבעה בהוראות אלה חובת החזקת נכסים נזילים כנגדם; הוראה של הנגיד כאמור תפקע בתום שלושה חדשים מיום תחילתה, אם לא ביטל אותה קודם לכן;
(ג) (בוטל).
21ג. העברת פקדונות קצובים (תיקון: תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ב)
(א) הנגיד או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לאשר העברת פקדונות לזמן קצוב או פקדונות צמודים למדד, כולם או חלקם, מתאגיד בנקאי שמכר את עיקר עסקיו הבנקאיים, לתאגיד בנקאי אחר כלשהו.
בסעיף זה, "תאגיד בנקאי" - לרבות תאגיד בנקאי מיוחד.
(ב) הנגיד או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי בהמלצת המפקח על הביטוח, לאשר העברת פקדונות צמודים למדד מחברת ביטוח אחת לחברת ביטוח אחרת, אם העברה זו נובעת מהעברת התחייבויות על פי פוליסות ביטוח חיים.
(ג) הנגיד או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לאשר המחאת פקדון לזמן קצוב או פקדון צמוד למדד, כולם או חלקם, מתאגיד שמכר את עיקר עסקיו לתאגיד שרכש אותם.
(ד) הנגיד או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לאשר שעבוד פקדון צמוד למדד למי שהנפיק אגרות חוב והפקיד את תמורת ההנפקה בפקדון כאמור.
22. הסמכות לתת אישורים (תיקון: תשל"ז)
הסמיך נגיד בנק ישראל את המפקח על הבנקים או מנהל מחלקה אחרת בבנק ישראל לתת אישורים לפי הוראות אלה, רשאי הנגיד להסמיך אותו לאצול באישור הנגיד, מסמכויותיו לעובדים אחרים של מחלקתו.
22א. כללים חשבונאיים (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ה)
הנגיד או מי שהסמיך לכך רשאי לקבוע כללים חשבונאיים לחישוב נזילות החובה ונזילות בפועל של התאגידים הבנקאיים.
23. ביטול
הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשי"ח-1957 - בטלות ביום י"ט בניסן תשל"א (14 באפריל 1971).
24. (בוטל) (תיקון: תשנ"ה)
25. תחילה
תחילתן של הוראות אלה היא ביום כ' בניסן תשל"א (15 באפריל 1971).
______________________________
1 ק"ת תשל"א, 690, 860; תשל"ב, 359, 621; תשל"ג, 66, 573, 593, 843, 1737, 1891; תשל"ד, 1188, 1694; תשל"ה, 272, 1806, 2294; תשל"ו, 837, 1263; תשל"ז, 309; תשל"ח, 71, 182, 400, 591, 1071, 1271; תשל"ט, 331, 652, 946; תש"ם, 568, 987, 1226; תשמ"א, 426; תשמ"ב, 819, 1325; תשמ"ג, 241, 831, 1615; תשמ"ד, 405, 734, 1405, 2160; תשמ"ה, 674, 1721, 1791, 1877; תשמ"ו, 438, 632, 904; תשמ"ז, 991, 1276; תשמ"ח, 31, 533, 252, 940; תשמ"ט, 740, 518, 54, 1188, 1335; תש"ן, 168, 586, 1295; תשנ"א, 244, 299; תשנ"ב, 461, 1111, 1561; תשנ"ג, 1085; תשנ"ד, 728, 814, 1300; תשנ"ה, 16, 458, 1313; תשנ"ח, 209, 326.
2 - 4 (בוטלו)
5 סעיפים 20, 21 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשנ"ב-1991 (ק"ת תשנ"ב 467) קובעים: תחילתן של הוראות סעיפים 6(6) לענין תכנית חסכון, 14א לענין פקדון בתכנית חסכון ביום ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992) (להלן - יום התחילה הדחוי).
תחולת ההוראות המתוקנות שבסעיפים: (4) 6(ג), 6(6) לענין התחייבות בפקדון הנובעת מהוצאת אגרות חוב או שטרי חוב, 14א לענין שאינו פקדון בתכנית חסכון, ס' (4) 16 (א) ו-(ב) וס' (1) 18 מחיקת המלים "ו(4) 16- (א)" (להלן - ההוראות החדשות), תהיה על פקדונות שהופקדו מיום תחילתן ואילך ועל תכניות חסכון שתחילת תקופת החסכון בהן היא מיום תחולתן ואילך, לפי הענין.
הוראות מעבר
(א) על פקדונות מהסוג האמור, שהופקדו עד ערב יום תחילת ההוראות החדשות, ימשיכו לחול ההוראות שהיו בתוקף לגביהם ערב יום תחילת ההוראות החדשות, וזאת עד למועד פרעונם.
(ב) על אף האמור בסעיף 20 בנוסח המתוקן, הנכסים הנזילים שעל תאגיד בנקאי להחזיק כנגד פקדון למתן הלוואות של המדינה לפי סעיף 16(4)(ג), אשר יופקד עד ערב יום התחילה הדחוי, יהיו פקדונות תושב (פמ"ח) עובר ושב בבנק ישראל.
6 (בוטלה)
7 בי"פ תשנ"ב 986 נקבע לגבי סעיף 10:
"1. איגרות חוב שהוצאו לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ"ד-1984, ייחשבו כנכסים נזילים, בשבוע מסויים, בשיעור שלא יעלה על 10% מחובת הנזילות במטבע ישראלי באותו שבוע.
2. תחילתה של הודעה זו ביום כ"א בכסלו התשנ"ב (28 בנובמבר 1991).
3. ההודעה בדבר אישור נכסים נזילים מיום כ"ג באייר התשמ"ט (28 במאי 1989) - בטלה.
8 סעיפים 10(ב), (ג) ו-11 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס' 3), התשנ"ב-1992 (ק"ת תשנ"ב, 1563) קובעים כי:
תחילת תיקון סעיפים 6 ו-14א לענין פקדון תוכניות חסכון, ביום 31.12.92.
תחולת סעיף 3(ו) לענין פקדון הנפרע לשיעורים ושל תיקון סעיפים 6 ו-14א לענין תכנית חסכון, תהיה על פקדונות שהופקדו מיום תחילתם ואילך ועל תכניות חסכון שתחילת תקופת החסכון בהן היא מיום תחילתם ואילך, לפי הענין. סכום פקדונות תושם (פת"ם) לזמן קצוב של תאגיד בנקאי בבנק ישראל, שהופקדו עד ערב תחילת התיקון, יופחת מסכום פקדונות תושם (פמ"ח) עובר ושב שעליו להחזיק בבנק ישראל לפי סעיף 20 להוראות העיקריות המתוקנות.
9 ס' 2 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשנ"ג-1993 (ק"ת תשנ"ג, 1086) קובע:
"2. תחילה ותחולה
(א) תחילתן של הוראות אלה ביום ט' באלול התשנ"ג (26 באוגוסט 1993) (להלן - יום התחילה)
(ב) תחולתן של הוראות אלה על פקדונות לפי סעיף 16(3) להוראות העיקריות שהם פקדונות עובר ושב, או פקדונות לזמן קצוב שהופקדו החל ביום התחילה.
10 תקנות 12 ו-13 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס' 2), התשנ"ד-1994 (ק"ת תשנ"ד, 729) קובעים לגבי תיקון סעיפים 1, 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14א, 14ב, 18, 19 ו-21:
"12. תחילה
(א) תחילתן של הוראות אלה ביום י"ט בניסן התשנ"ד (31 במרס 1994) (להלן - יום התחילה).
(ב) הנגיד או מנהל המחלקה המוניטרית בבנק ישראל יהיו רשאים להורות על דחיית תחילתן של הוראות אלה, לגבי תאגיד בנקאי פלוני, למועד שלא יאוחר מיום כ"ו בטבת התשנ"ד (29 בדצמבר 1994), ומשהורו כך, יהיה המועד הקבוע בהוראה, יום התחילה לענין תאגיד בנקאי זה".
"13. הוראות מעבר
על אף האמור בסעיף 11 להוראות אלה -
(1) על פקדון שנתקבל על ידי תאגיד בנקאי מיוחד עד ערב יום התחילה, לפי הוראות סעיפים 2(ב)(1) ו-(2) להוראות העיקריות, ימשיכו לחול ההוראות שהיו בתוקף לגביו ערב יום התחילה, וזאת עד למועד פרעונו;
(2) על פקדון שנתקבל על ידי תאגיד בנקאי מיוחד עד ערב יום התחילה, לפי הוראות סעיפים 2(ב)(3)(4) ו-(6) להוראות העיקריות, ימשיכו לחול ההוראות שהיו בתוקף לגביו ערב יום התחילה, עד למועד פרעונו, ובלבד שהתאגיד הבנקאי יודיע לבנק ישראל על רצונו בתחולה זו, בתוך 30 ימים מיום התחילה".
11 סעיפים 11 ו-12 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס' 2), התשנ"ה-1994 (ק"ת תשנ"ה, 461) (להלן - ההוראות המתקנות) קובעים לגבי סעיפים 1, 3, 6, 10, 16, 18, 19א ו-20, שתוקנו לפי ההוראות המתקנות:
"11. תחילה ותחולה
תחילתן של הוראות אלה ביום כ"ו בטבת התשנ"ה (29 בדצמבר 1994) (להלן - יום התחילה).
12. הוראות מעבר
(א) סכום פקדונות לא תושב (פמ"ח) של תאגיד בנקאי בבנק ישראל, שהופקדו עד ערב יום התחילה, יופחת מסכום פקדונות (פמ"ח) עובר ושב מיוחד (נמ"ב), שעליו להחזיק בבנק ישראל לפי סעיפים 16(1) ו-18 (ב)(3) להוראות העיקריות, כתיקונם בהוראות אלה.
(ב) על פקדונות לטווח ארוך כמשמעותם בהוראות העיקריות לפני תיקונן בהוראות אלה, שהופקדו עד ערב יום התחילה, ימשיכו לחול ההוראות שהיו בתוקף לגביהם ערב יום התחילה, וזאת עד למועד פרעונם."
12 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ז, 4408) לפי סעיף 1, כי החל ביום כ"ח בסיון התשנ"ז (3 ביולי 1997) תהיה התקופה הקצובה המזערית לענין פסקה (1) בהגדרות "פקדון צמוד למדד" ו"פקדון צמוד לשער החליפין", יום אחד.
13 סעיפים 8 ו-9 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשנ"ח-1997 (ק"ת תשנ"ח, 210) (להלן - הוראות מתקנות) קובעים לגבי סעיפים 1, 6, 16, 18, 18א ו-20 שתוקנו לפי ההוראות המתקנות:
"8. תחילה
(א) תחילתן של הוראות אלה למעט כאמור בסעיף קטן (ב), ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998) (להלן - יום התחילה).
(ב) תחילתם של סעיף 3(1) לעניין פסקה (2א), של סעיף 3(4) ושל סעיף 5(1) לעניין הרישה של סעיף קטן (ב), ביום שיקבע הנגיד בהודעה ברשומות.
9. הוראת מעבר
הנכסים הנזילים שעל תאגיד בנקאי להחזיק כנגד פקדונות לפי סעיף 16(3) עד (3ג) שהופקדו עד ערב יום התחילה, יהיו לפי סעיף 20 להוראות העיקריות כפי שהיה בתוקף לגביהם ערב יום התחילה, וזאת עד למועד פרעונם."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ