אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעת המפלגות (קביעת טופס הודעה על נכסי מפלגה והתחייבויותיה), התשנ"ו-1995

הודעת המפלגות (קביעת טופס הודעה על נכסי מפלגה והתחייבויותיה), התשנ"ו-1995

הודעת המפלגות (קביעת טופס הודעה על נכסי מפלגה והתחייבויותיה), התשנ"ו-1995 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיף 25א לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, אני קובע לאמור:
1. טופס הודעה
הודעת מפלגה לרשם על נכסיה והתחייבויותיה, על פי הסעיף האמור, תהיה לפי הטופס שבתוספת.
תוספת
(סעיף 1)
הודעת מפלגה על נכסיה והתחייבויותיה ליום ........
לפי סעיף 25א לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992
שם המפלגה: ....................................................... (להלן - המפלגה)
מענה: ........................................................ טלפון: ......................
אל: רשם המפלגות, ירושלים
בהתאם לסעיף 25א לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, ניתנת בזה הודעת המפלגה על נכסיה והתחייבויותיה ליום ........... כדלקמן:
חלק א': מקרקעין*
(1) .......................
(2) .......................
___________
* יש לציין כל נכס מקרקעין או כל זכות בהם בנפרד, ולפרט את מהותו של הנכס, מיקומו, מקום רישומו ופרטי זיהויו ברישום, שוויו המוערך, זיקתה של המפלגה אליו, מהות זכויותיה בו והיקפן, המועד בו נרכשו הזכויות, ואם אין רשומות על שמה של המפלגה - שם בעליהן הרשומים וזיקתה של המפלגה או של הגוף שקדם לה אליהם. יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים.
יש לציין בנפרד כל נכס מקרקעין שהוחזק בנאמנות עבור המפלגה, או שהיתה לה בו זיקה או זכות שביושר, או שהמפלגה טוענת לזכות בו, אף שאינו רשום על שמה, או שהוא מקרקעין או זכות במקרקעין המשמשים את המפלגה במישרין במשך תקופה של עשר שנים לפחות או החל במועד רכישתם; יש לפרט ברשימה את מהות הזכות לה טוענת המפלגה בכל אחד מהנכסים הכלולים בה.
חלק ב': מיטלטלין*
(1) ........................
(2) ........................
____________
* יש לפרט את המיטלטלין, ובכלל זה כספים, מניות וניירות ערך מכל סוג, המצויים בבעלותה של המפלגה, או שלמפלגה זיקה אליהם, לרבות זיקת נאמנות, תוך פירוט מהותה של הזיקה, בין של המפלגה ובין של גוף שקדם לה. ביחס לכל פריט יש לציין את מהותו, אמצעי זיהויו (מספר רישוי וכדומה) ושוויו המוערך, ולצרף אסמכתאות לאימות הפרטים. במיטלטלין של מספר בעלים יש לציין את חלקה של המפלגה בהם, ואת זהותם וחלקיהם של הבעלים האחרים.
חלק ג': זכויות*
(1) ........................
(2) ........................
___________
* יש לפרט את הזכויות - למעט זכויות במקרקעין או במיטלטלין על פי האמור בהערה לחלק ב': מיטלטלין - ולצרף אסמכתאות לאימות.
חלק ד': התחייבויות*
(1) ........................
(2) ........................
____________
* יש לפרט את התחייבויותיה הכספיות והאחרות של המפלגה הנוגעות בנכסיה מכל סוג, ולציין - בצד כל אחת מהן - את מהותה, עילתה, שוויה, תאריך היווצרותה וזהות המוטב לפיה.
חלק ה': תאגידים*
(1) ........................
(2) ........................
____________
* יש לציין ביחס לכל אחד מן התאגידים את שמו, מהותו, מקום רישומו ומספרו שם, מטרותיו, זיקת המפלגה אליו, זהות בעליו וחלקו של כל אחד מהם בו, ולצרף העתק מאומת של מסמכי התאגדותו המעודכנים.
חלק ו': הצהרת המדווח
10. אני החתום(ה) מטה .............. (שם מלא, ת"ז ומען) הוסמכתי בידי .................. שהוא הגוף המופקד על ניהול ענייני המפלגה, להגיש הודעה זו, ולאחר שבחנתי את תוכנה אני מצהיר(ה) בזה על שלמות פרטיה ועל דיוקם.
ולראיה באתי על החתום, היום ..................................
.............
חתימה
אימות חתימה
אני החתום מטה, עורך דין ................................ ....................
שם מלא ומען המשרד מס' ת.ז.
מאשר בזה כי ביום ............. התייצב/ה בפני מר/גב' ............. שזיהיתיו(ה) לפי תעודת הזהות שלו(ה), לאחר שבחנתי את נכונות פרטיו(ה) האישיים על פיה/המוכרת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
.................... ............... .......................
תאריך חותמת חתימת המאשר
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 213, 280.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ