אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה 1
בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמת בזה פקודת המשטרה כמפורט להלן:
14.01.05 - עבודת המשטרה עם קטינים
1. הגדרות
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצדם:
"קטין" - מי שטרם מלאו לו 18 שנים, לרבות בגיר שביום הגשת כתב האישום נגדו טרם מלאו לו 18 שנים;
"קטין שאינו בר עונשין" - מי שטרם מלאו לו 12 שנים;
"ילד" - מי שטרם מלאו לו 14 שנים;
"בגיר" - מי שמלאו לו 18 שנים;
"קטין נזקק" - כהגדרתו בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960;
"עובד נוער" - איש משטרה במגזר החקירות, אשר הוסמך לעבודת נוער על ידי מדור עבריינות נוער ונפגעי עבירות ועוסק בחקירת קטינים, פקחנות ומניעת עבריינות נוער;
"מניעת עבריינות נוער" - איתור קטינים בסיכון ועריכת פעולות הסברה, המכוונות לקטינים יחידים ולקבוצות נוער, במטרה לצמצם או למנוע עבירות של קטינים; כולל קשר עם שירותי רווחה ומוסדות חינוך וטיפול בנעדרים קטינים;
"פקחנות נוער" - פעילות הכוללת התמצאות בשטח והכרתו, הכרת אוכלוסיית יעד, פיקוח על מאתרי נוער ומקומות בילוי של נוער, חשיפת עבירות ומניעתן, איתור קטינים בסיכון והפנייתם לטיפול;
"קצין מבחן לנוער" - עובד משרד העבודה והרווחה שנתמנה, לפי פקודת המבחן (נוסח חדש), התשכ"ט-1969, לטיפול בקטינים, אשר נתגלה לגביהם בחקירה פלילית כי קיים יסוד להעמידם לדין;
"חוקר ילדים (חוקר נוער)" - אדם שנתמנה על ידי שר המשפטים לשמש חוקר ילדים (מתלוננים, חשודים ועדים), המעורבים בעבירות נגד המוסר וחקירת ילדים שנפגעו על ידי הוריהם, כמפורט בתוספת לחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955;
"פקיד סעד" - עובד סוציאלי שמונה על ידי שר העבודה והרווחה לתפקיד פקיד סעד, לטיפול בקטינים נזקקים, על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960;
"מעון או מעון נעול" - מקום המשמש למשמורת של קטין מחוץ למשפחתו, בתוקף צו של בית משפט;
"חוסה" - קטין אשר בית משפט לנוער החליט על אחזקתו במעון או במעון נעול, על פי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 (להלן - חוק הנוער שעד"ט), או חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 (להלן - חוק הנוער טוה"ש);
"צו חירום" - צו המוצא על ידי פקיד סעד, לפי סעיף 11 לחוק הנוער (טוה"ש). הצו מאפשר לפקיד סעד, הסבור כי נשקפת סכנה לשלומו הגופני או הנפשי של קטין או שהוא זקוק לטיפול רפואי או אחר, שאינו סובל דיחוי, לנקוט את כל האמצעים להרחקתו מן הסכנה, גם ללא הסכמת האחראי לקטין;
"משמורת חוקית" - בית סוהר, בית מעצר, מעון או כל מקום חסות אחר, שנקבע על פי כל דין;
"עבירות מוסר" - כהגדרתן בתוספת לחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955.
2. עקרונות בעבודת המשטרה עם קטינים
א. אין בפקודה זו כדי לגרוע מהמתחייב בפקודות אחרות הקיימות במשטרה לגבי קטינים, אלא להוסיף עליהן.
ב. מדיניות המשטרה בטיפול בנוער מעוגנת באבחנה בין בני נוער שהעבריינות היא להם דרך חיים, לבין בני נוער שעברו עבירה מזדמנת, שאינה חמורה, ויש להוציאם, במהירות האפשרית, ממעגל ההתנהגות הפלילית. מדיניות זו באה לידי ביטוי במניעת תיוקו של הקטין כעבריין, במידת האפשר, ובאי חשיפת המעורבות המשטרתית בטיפול בקטין בפני הציבור.
ג. בכל תחנת משטרה או מרחב עירוני ימונו עובדי נוער, שיעסקו בחקירת קטינים, בפקחנות ובמניעת עבריינות נוער.
ד. בעת טיפול בקטין, יפעל איש המשטרה באופן שימנע חשיפתו של הקטין לציבור ופגיעה מיותרת בו, ויימנע, ככל הניתן, ממעצרו ומחקירתו במקומות פומביים, כגון: ברחוב, בבית הספר, במקום העבודה ובמקום הבילוי.
ה. עובדי הנוער לא ילבשו מדים, למעט במקרים הבאים: הופעה בפעולות הסברה, הופעה בבית משפט לצורך מתן עדות וייצוג משטרת ישראל בפני גורמי חוץ.
ו. עובדי הנוער יבצעו עבודתם בחדרים נפרדים.
ז. ככלל, ישתמש עובד נוער, בעת עבודתו, ברכב בעל לוחית זיהוי אזרחית.
3. חקירת קטינים
א. חקירת קטינים תבוצע על ידי עובדי נוער.
ב. קטין שאינו בר עונשין
1) בקטין שאינו בר עונשין החשוד בביצוע עבירה, יש לנהוג כבעד. אין לעצרו, אין לפתוח תיק פלילי, אין ליטול ממנו טביעת אצבעות ואין למלא לגביו טופס מ-2901 - "פרטים על חשוד".
2) ניתן לעכב קטין שאינו בר עונשין, לצורך בירור פרטיו או לצורך הפגשתו עם פקיד סעד שיוזמן לתחנה. במקרה דחוף, כשקיים חשש שהקטין הינו קטין נזקק, בירור הפרטים וזימון פקיד הסעד ייעשו ללא דיחוי.
3) קטין שאינו בר עונשין, שהגיע למשטרה או הובא למשטרה, שלא בעקבות ביצוע עבירה וקיים חשש שהינו קטין נזקק, יופנה לפקיד סעד או ימתין לפקיד סעד שיוזמן לתחנה בדחיפות, הכל בהתאם לעניין.
4) הטיפול בקטין אינו בר עונשין ייעשה כמותווה בהנחית מח"ק/נוער.
ג. קטין מעל גיל 12 - הגבלות על החקירה
נתקבל מידע או נתקבלה תלונה על עבירה שהחשוד בביצועה הינו קטין, או שבמהלך חקירה ביחידה אחרת מתברר שהחשוד הוא קטין, תועבר התלונה לחקירה ליחידת הנוער.
יחידת הנוער תחקור את הקטין על פי נוהלי החקירה המקובלים ובהגבלות המפורטות להלן:
1) קשר עם הורים או אפוטרופוס
א) זימון קטין לחקירה ייעשה באמצעות הוריו או אפוטרופסו.
ב) קטין שהגיע ליחידת משטרה ללא ידיעת הוריו, יש להביא זאת לידיעתם בהקדם האפשרי.
ג) בחקירת קטינים עד גיל 14, חובה לאפשר נוכחות הורה או אפוטרופוס.
בחקירת קטינים מעל גיל 14, אין חובה לאפשר נוכחות הורה או אפוטרופוס.
סייגים לגבי הכללים החלים על נוכחות הורים, לגבי שתי האוכלוסיות, מפורטים בהנחית מח"ק/נוער.
ד) איש משטרה רשאי להזמין קטין חשוד לחקירה פלילית שלא באמצעות הוריו או אפוטרופסו או לחקור קטין שהגיע ליחידת המשטרה ללא ידיעתם, במקרים כגון אלה: אם השתכנע איש המשטרה כי קיים חשש סביר שההזמנה, באמצעות ההורים או אפוטרופוס או ההודעה על חקירתו, עלולה לפגוע בקטין או לחבל בחקירה או שההורים שותפים לעבירה או שניסיון קודם עמם מעיד על קיום חשש סביר לפגיעה בקטין או לשיבוש הליכי חקירה. במקרה כאמור לעיל, יש לנמק זאת בכתב.
2) שעות החקירה ומקומה
א) ככלל, תיערך חקירת קטין בשעות היום, אך לא במסגרת חינוכית או תעסוקתית או במקום המשמש מפגש לבני נוער.
ב) אם סבור הממונה על החקירה, שדחיית החקירה עלולה להכשילה או שהיא דרושה לטובתו או לבטחונו של הקטין, יתיר לחרוג מהוראה זו, ינמק זאת בכתב ויצרף את הנימוקים לחומר החקירה.
הממונה על החקירה אשר ראה מקום לחרוג מהוראה זו, יזמין קטין לחקירה, בעת שהותו במסגרת חינוכית, לאחר תיאום עם המנהל, ויפעל בלי לעורר תשומת לב וללא חשיפת הקטין. הממונה על החקירה ינהג כך גם לגבי נער עובד. התיאום ייעשה, במקרה זה, עם המנהל במקום העבודה של הקטין.
ג) במקרים בהם לא ניתן לדחות את החקירה משעות הלילה לבוקר של יום המחרת, יש לידע את ראש מחלק הנוער או את קצין הנוער ביחידה, או את ראש משרד החקירות בתחנה שבה אין קצין נוער, והוא יזעיק למקום את עובד הנוער, במידת האפשר.
3) עם הפתיחה בחקירה, תדווח על כך המשטרה לשירות המבחן לנוער, כאמור בהנחית מח"ק/נוער וכמפורט להלן.
4) החלטה בדבר פתיחת תיק פלילי (פ.א.) או נקיטת הליך של אי תביעה (א.ת.) תתקבל לאחר בדיקת רישומים משטרתיים קודמים של הקטין וקבלת המלצה של עובד הנוער המטפל במקרה, כמותווה בהנחית מח"ק/נוער.
5) חקירה שלא על ידי עובד נוער
על אף האמור בסעיף 3. א. לעיל, ניתן יהיה לגבות פרטים ראשונים אודות העבירה וייעשו פעולות החקירה הדחופות הנדרשות, שלא על ידי עובד נוער, כמפורט להלן:
א) הקטין הובא לחקירה שלא על 'די עובד נוער, בשעות היום או הלילה, ואין במקום באותו זמן עובד נוער על מנת לחוקרו ונסיבות העניין הינן דחופות או שיש חשש לשיבוש הליכי חקירה - תיגבה עדות ראשונית, כמפורט לעיל, על ידי חוקר תורן או איש חקירות אחר, באישור ראש משרד חקירות או קצין נוער או קצין חקירות. המשך החקירה יועבר, לאחר מכן, ליחידת הנוער.
ב) החוקר שגובה את העדות הראשונית, יודיע להורי הקטין, בהקדם האפשרי, על עובדת היות הקטין בחקירה.
ג) חקירה ראשונית במקרה זה אפשר שתיעשה על ידי שוטר לבוש מדים.
ד) בשום מקרה לא תתנהל החקירה כולה שלא על ידי עובד נוער.
ד. עבירה שבוצעה על ידי קטין ובגיר במשותף
1) היה ובוצעה עבירה על ידי קטין ובגיר במשותף, תופרד חקירת הקטין מחקירת הבגיר וייפתח תיק משנה, בו תנוהל החקירה לגבי הקטין. לתיק המשנה יצורפו עדויות הקטין והעתקים של כל חומר החקירה הנוגע בו. העתקים מעדויות הקטין יצורפו לתיק הבגיר. עובדת קיומו של תיק המשנה תצוין בהדגשה, ביומני החקירות ועל גבי כריכות שני התיקים.
2) התברר במהלך חקירה, המנוהלת על ידי צוות חקירה מיוחד (צח"ם), כי בביצוע העבירה מעורב קטין, יצורף לצח"ם עובד נוער. היה ואין אפשרות לצרף עובד נוער קבוע לצח"ם, יתייעץ ראש הצח"ם, באופן שוטף, עם קצין הנוער המרחבי.
ה. בדיקת קטין בפוליגרף
1) אין לבדוק בפוליגרף קטין מתחת לגיל 14.
2) קטינים בני 16-14 ייבדקו בפוליגרף, בתנאי שנתקיימו התנאים האלה:
א) העבירה הנחקרת הינה פשע חמור או עבירה בעלת עניין ציבורי רב, לפי החלטת קצין אח"ק מרחבי.
ב) הצורך בבדיקה נתמך בחוות הדעת של קצין נוער מרחבי או ראש מחלק נוער.
ג) הקטין ואחד מההורים או האפוטרופוס נתן את הסכמתו בכתב לביצוע הבדיקה.
3) בדיקת קטין מעל גיל 16 בפוליגרף הינה כבדיקת בגיר, כמותווה בפקודת המטא"ר 14.02.02 - "בדיקות בפוליגרף".
ו. צילומי עבריינים ועדכון אלבום עבריינים
1) אין לצלם ילד.
2) ככלל, יצולם כל אדם מגיל 14 ומעלה המואשם בביצוע עבירה מן העבירות המפורטות בפקודת המטא"ר 14.03.14 - "צילומי עבריינים, קלסתרון, כרטסת ועזרי זיהוי אחרים", והוא נתון במשמורת חוקית בעטיה של עבירה זו.
הצילום ייעשה כמפורט באותה פקודה.
3) קצין אח"ק מרחבי או ראש מחלק נוער רשאי לוותר על צילום חשוד שאינו ידוע כעבריין ושיש להניח שלא יבצע עבירות נוספות. ויתור על צילום יירשם בתיק.
4) נסגר תיק החקירה מכל עילה שהיא, וסבור מפקד התחנה או ראש יחידת הנוער כי מן הראוי להוציא את התצלום מהאלבום לאחר שהוכלל בו, ישלח המלצה להוצאת התצלום מן האלבום, למחלקה לזיהוי פלילי/אלבום. נסגר התיק בעילה של "אין אשמה", יבקש ראש יחידת הנוער ממז"פ אלבום להוציא את התצלום מן האלבום.
ז. הטבעת טביעת אצבעות (ט.א.)
1) אין להטביע ט.א. של קטין שאינו בר עונשין.
2) הטבעת ט.א. של קטינים, תיעשה כקבוע בפקודת מטא"ר 14.03.15 - "טביעת אצבעות".
4. קטינים - מעצר, חיפוש ושחרור
א. מעצר קטין - עקרונות
1) יש להקפיד הקפדה יתירה טרם הפעלת סמכות מעצר כלפי קטין.
2) אין לעצור קטין שאינו בר עונשין, החשוד בביצוע עבירה כלשהי, ויש לנהוג בו כבעד.
3) מעצר קטין ייעשה בכפוף לסייגים שנקבעו בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969, בחוק הנוער שעד"ט, בהתאם להוראות פקודת המטא"ר 14.01.34 - "עיכוב, מעצר ושחרור ובהתאם להוראות פקודה זו.
4) כל חריגה מהוראות אלה וסיבותיה יירשמו בתיק החקירה.
5) מעצר יזום של קטין יבוצע על ידי עובד נוער.
6) בשעת המעצר, יש להימנע, ככל הניתן, מלעורר אה תשומת לב הסובבים.
7) המעצר יבוצע בשעות היום, אלא אם דחייתו עלולה להכשיל את החקירה. אישור למעצר קטין בשעות הלילה, יינתן על ידי ראש מחלק נוער או קצין נוער או ראש משרד חקירות.
8) לא ייעצר קטין בבית ספר, במקום עבודתו או במקום המשמש מפגש לבני נוער. אם לא ניתן לדחות את המעצר, יש לתאם את אופן ביצועו עם מנהל המקום, כדי שביצוע המעצר לא ייראה כלפי חוץ כפעולה משטרתית.
במקרה חריג, הממונה על החקירה רשאי לוותר על תיאום זה, אם שוכנע כי הדבר עלול להכשיל את הפעולה או כאשר קיים צורך בהפסקת העבירה. במקרה כזה, עליו להעלות על הכתב את סיבת הוויתור.
ב. מעצר שלא על ידי עובד נוער
1) מעצר קטין שלא על ידי עובד נוער יכול להתבצע במקרים הבאים:
א) כאשר יש צורך לעצור קטין אגב ביצוע עבירה או עקב צורך מיידי. אם אין אפשרות אחרת, ניתן לבצע מעצר כאמור לעיל במדים וברכב הנושא לוחיות זיהוי משטרתיות.
ב) לצורך ביצוע מעצר יזום, שלא ניתן לדחותו, באישור קצין נוער ובמקרים חריגים, כגון: עובד נוער אינו נמצא בשל מחלה, חופשה או השתלמות או כשיש לבצע כמה מעצרים באותו זמן. ביצוע מעצר כאמור ייעשה, ככל הניתן, ללא מדים וברכב שאינו נושא לוחיות זיהוי משטרתיות.
ג) נעצר קטין על ידי איש משטרה שאינו עובד נוער, יש למלא טופס מ-1072 - "דוח פעולה" ולהעביר את העציר, בהקדם האפשרי, לטיפולו של עובד נוער. אם אין באותו זמן עובד נוער, יש לדווח לראש משרד חקירות או לקצין הנוער ולקבל אישורו לכך.
ג. כבילת קטין
1) ככלל, אין לכבול קטין.
2) על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לכבול קטין, בהתקיים תנאי מן התנאים הבאים:
א) קיים חשש סביר שהקטין יברח.
ב) הקטין ידוע כאלים או מנסה לפגוע בעצמו או באחרים.
ג) קיים חשש סביר שהקטין ינסה להעלים ראיות או להשמיד ראיות.
ד) הקטין ניסה בעבר לברוח ממעצר או ממאסר חוקי, או ממעון חסות.
ה) הקטין ביצע עבירה מסוג פשע שסיכנה בצורה ממשית חיי אדם או שלמות גופו, כגון: רצח, ניסיון לרצח, אונס, שוד או עבירת אלימות שגרמה לחבלה חמורה.
3) אין לכבול קטין מתחת לגיל 16 בכבלי רגל. קטין מעל גיל 16 ייכבל בכבלי רגל, רק אם סבור מפקד חוליית הליווי, שאין דרך אחרת להבטיח את הגעת הקטין, בשלום, ליעדו.
ד. הובלת קטין עצור
1) ככלל, אין להוביל או להסיע עצור קטין יחד עם עצור בגיר.
2) ככלל, יוסע העצור הקטין ברכב בעל לוחית זיהוי אזרחית, מלווה בשוטרים שאינם לובשים מדים.
3) ככלל, יש להימנע מהובלת עצור קטין, באופן שיבליט את העובדה שהינו עצור.
ה. הודעה על מעצר קטין
1) מיד עם מעצרו של קטין, יש להודיע על המעצר לאחד מהוריו ולהביא לידיעת הקטין והוריו אח זכותם ליצור קשר עם עורך דין. אם לא ניתן להודיע להורה, תימסר הודעה לאדם הקרוב לקטין. אם קיים חשש שההודעה יכולה לפגוע בשלום הקטין, יש להודיע לקצין מבחן לנוער.
2) קטין שנכלא, יש להודיע על כך בהקדם לקצין המבחן לנוער, כמפורט בהנחית מח"ק/נוער.
3) הודעה על כליאת קטין, שהינו נתין זר, תימסר להורים, אם הם בישראל ואותרו, ולשירות המבחן לנוער, באזור בו בוצעה העבירה. כן יישלח מברק על כליאת הקטין לממ"ן/מדור זרים.
ו. עריכת חיפוש אצל קטין
1) ככלל, ייערך החיפוש אצל קטין, על ידי עובד נוער וכמותווה בפקודות המטא"ר 14.01.40 - "עריכת חיפושים - על גופו של אדם, בכליו ובחצרים".
2) בעת עריכת חיפוש אצל קטין, יש להשתדל שלא לעורר תשומת לב.
3) יש להקפיד על כך, שבשעת החיפוש במקום שבו מתגורר הקטין 'היה נוכח אחד מההורים או האפוטרופוס של הקטין.
4) יש להימנע מעריכת חיפוש בשעות הלילה, במקום שבו מתגורר הקטין, כאשר נערך חיפוש בשעות הלילה, יירשמו הנימוקים לכך בטופס מ-3146 "דוח חיפוש".
5) יש להימנע מעריכת חיפוש במקום לימודיו או תעסוקתו של קטין, אלא אם עלולה ההימנעות מביצוע החיפוש או דחייתו להכשיל את החקירה.
6) כל חריגה מהוראת סעיף זה ונימוקיה יירשמו בתיק החקירה.
ז. מעצר ללא צו שופט
1) קטינים בני 12 14- ניתן להחזיק במעצר ללא צו מעצר, פרק זמן שאינו עולה על 12 שעות.
2) קטין מעל גיל 14 ניתן להחזיק במעצר ללא צו מעצר, פרק זמן שאינו עולה על 24 שעות.
3) הארכת מעצר מעבר לשעות המפורטות לעיל, ללא צו שופט תיעשה כאמור בסעיף 10 בחוק הנוער שעד"ט.
4) היה ולא ניתן להביא את הקטין בפני שופט, ישקול הקצין הממונה את הצידוק בהמשך המעצר, ואם יחליט על המשך המעצר, ימלא אסמכתא נוספת, כמפורט לעיל. יש להודיע להורי הקטין על המשך המעצר.
5) חקירתו של עציר קטין, תימשך לאורך כל ימי המעצר.
ח. הארכת מעצר על פי צו שופט
1) לשם הארכת מעצר, יובא הקטין בפני שופט נוער, בהיעדר שופט נוער, ניתן לבקש הארכת המעצר בפני שופט אחר.
2) הארכת מעצר ללא צו שופט ונימוקי הקצין שהחליט על כך, יובאו לידיעת השופט שבפניו יובא הקטין.
3) יש להודיע מראש להורי הקטין על הארכת המעצר, מקום ומועד, כל זאת אם יש אפשרות לאתרם עד למועד הארכת המעצר.
4) אם מטפל בעניינו של הקטין עורך דין, יש לידע את הקטין בדבר זכותו להודיע לעורך דינו את מקום הארכת המעצר ומועדה. ביקש זאת הקטין, יש להיענות לבקשתו.
ט. תנאי המעצר
1) על כליאת קטין חלות הוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969, חוק הנוער שעד"ט סעיפים 10, 11 ו-13, פקודת המטא"ר 14.01.34 -"עיכוב, מעצר ושחרור" ופקודת מטא"ר זו.
2) קטין שנכלא על פי אסמכתא לכליאה, או שנעצר על פי צו שופט, יוחזק בבית מעצר לקטינים, או באגף נפרד לקטינים בבית המעצר. כל פעילות בתוך בית המעצר, תיעשה בנפרד מבגירים.
3) האחראי על בית המעצר יפריד, במידת האפשר, בין עצירים קטינים בני קבוצות גיל שונות, בין קטינים הידועים כעבריינים לבין קטינים שנעצרו לראשונה וכן בין קטינים הידועים כאלימים או החשודים בעבירת אלימות חמורה או עבירת מין.
4) במקרים מיוחדים, ניתן להלין עציר קטין בתא נפרד, בתחנת משטרה, אם אין בסמוך בית מעצר לקטינים, ובכפוף להוראות סעיף 13 לחוק הנוער שעד"ט.
5) אין להעביר קטין שבגר תוך תקופת מעצרו, למעצר בגירים, אם ביום הגשת כתב האישום נגדו טרם מלאו לו 18 שנים.
י. כליאת קטין - זכויות
1) החליט קצין משטרה לכלוא קטין החשוד בביצוע עבירה, ימלא טופס מ-3014 - "אסמכתא לחבישת קטין", תוך הקפדה על ציון המועד המדויק של המעצר ומשכו, ותוך רישום תגובתו של הקטין.
2) יש לוודא שנמסרה הודעה להוריו של הקטין ולוודא שנמסר להם על זכותם ליצור קשר עם עורך דין וכן שנמסרה הודעה לקצין המבחן לנוער, ולציין זאת במקום המתאים באסמכתא לכליאת קטין. חובה זו קיימת גם במקרה שהקטין נכלא בצו שופט ולא מולאה אסמכתא כאמור לעיל.
3) במסגרת הביקורים הנערכים אצל כלואים, מלבד ביקורי הגורמים המפורטים בפקודת המטא"ר 12.03.01 - "הטיפול בכלואים בבית המעצר", יש לאפשר ביקורים של קציני מבחן לנוער, לאחר תיאום עם הממונה על בית המעצר. יש לאפשר ביקור הורים המבקשים זאת, לאחר תיאום עם הממונה על החקירה ומפקד בית המעצר.
4) יש להעניק לכלוא קטין אותן זכויות המוענקות לכלוא בגיר, כמפורט בפקודת המטא"ר 12.03.01.
יא. העברת כלוא קטין
1) ככלל, יובלו כלואים קטינים כפי שמובלים בגירים, כמפורט בפקודת המטא"ר 12.03.03 - "העברת כלואים ואבטחתם מחוץ לכותלי בית המעצר" ובסייגים המצוינים בסעיפים 2 - 3 שלהלן.
2) אין להעביר כלוא קטין יחד עם כלוא בגיר.
3) ככלל, יועבר כלוא קטין בידי אנשי משטרה לבושים אזרחית וברכב משטרה בעל לוחיות זיהוי אזרחיות.
יב. שחרור קטין
1) הוחלט לשחרר קטין בערובה - יהיו הוריו או אפוטרופסו ערבים לשחרורו. מסרבים ההורים לחתום או לאשר את חתימת הקטין ואין ערב בגיר אחר, ישוחרר הקטין בערבות עצמית או בבית המשפט. האמור לעיל יבוצע כמותווה בהנחית מח"ק/נוער.
2) טרם שחרורו של קטין, תוודא היחידה המשחררת, את האופן והאפשרות של הגעת הקטין לביתו, תוך תיאום מראש, ככל הניתן עם הוריו או אפוטרופסו. יש לציין כי יש להקפיד במיוחד, אם מועד שחרור הקטין חל בין השעות 22.00 (בלילה) - 06.00 (בבוקר).
5. קשר עם שירות המבחן לנוער
א. דיווח לשירות המבחן לנוער
1) יחידת הנוער תעביר לשירות המבחן לנוער את ההודעות הבאות:
א) הודעה על מעצר וכליאת קטין.
ב) הפניית קטין (עם פתיחת תיק פ.א. או א.ת.) בטופס מ-3046 - "הפניית קטין".
ג) הודעה על סיום חקירת קטין, בטופס מ-3047 - "הודעה על סיום חקירת קטין".
ד) הודעה על החלטה להעמיד קטין לדין בטרם נתקבלה חוות דעת.
ה) בקשה להארכת מעצר עד תום ההליכים המשפטיים.
2) המועד ואופן העברת ההודעות מפורטים בהנחיות מח"ק/נוער.
ב. קבלת חוות דעת משירות המבחן לנוער
1) ככלל, יש להמתין פרק זמן של עד 8 שבועות להמלצת קצין מבחן לנוער, לפני ההחלטה בדבר גורל התיק, כמפורט בהנחית מח"ק/נוער.
2) בעבירות חמורות או במקרה שהקטין נתון במעצר, או במקרה שקיימים נגדו תיקי חקירה קודמים שטרם נגנזו או טרם נדונו, ניתן להעביר את התיק לתביעה, תוך המלצה להעמיד את הקטין לדין, אף אם טרם חלפו 8 השבועות, ולדווח על כך לשירות המבחן לנוער.
3) חרף האמור לעיל, לגבי חשודים קטינים בני 13-12, שיש כוונה להעמידם לדין, יש לנהוג כמפורט בסעיף 7. ב. להלן.
6. גניזת חומר חקירה וסגירת תיקים
א. גניזת חומר חקירה נגד קטין שאינו בר עונשין
כל חומר חקירה נגד קטין שהוברר שאינו בר עונשין, ייגנז בעילה של "העבריין אינו בר עונשין", בהתאם לפקודת המטא"ר 14.01.01 - "הטיפול בתלונה ובתיק חקירה" ולהנחית מח"ק/נוער. אין לפתוח תיק פלילי נגד קטינים אלה.
ב. גניזת חומר חקירה נגד קטין מעל גיל 12 - אי תביעה
1) גניזת חומר חקירה בהליך של א.ת. נגד קטין מעל גיל 12 תיעשה בהתאם לקבוע בפקודת המטא"ר 14.01.01, לאחר שנתקיימו כל התנאים הנדרשים בהנחית מח"ק/נוער ובהתאם לסוג העבירה המיוחסת לקטין - חטא, עוון או פשע.
2) גניזת חומר חקירה בנושא של עבירות שימוש בסמים, תיעשה כמותווה בהוראת היועץ המשפטי לממשלה - 51.056, מיום 1.12.86, ובהתאם לשיקולים המפורטים בהנחית מח"ק/נוער.
3) הזנת חומר חקירה למחשב כאי-תביעה, תיעשה ללא פרטים מזהים של הקטין ולפי הקבוע בהנחיות מח"ק/מחשוב.
ג. סגירת תיקים בעילה של "אין עניין לציבור"
סגירת תיק בעילה של "אין עניין לציבור" תיעשה לאחר קבלת המלצה של עובד הנוער, בהתאם לפקודת המטא"ר 14.01.01 ומהשיקולים הנוספים הבאים:
1) חומרת העבירה ונסיבותיה.
2) הקטין אינו עבריין מועד.
3) קיימת נכונות מצד הקטין או האחראים עליו לפצות את הקרבן.
4) המלצת קצין מבחן לסגירת התיק.
5) הקטין לא נמצא בפיקוח קצין מבחן על פי צו ואין נגדו צו מעון.
6) הקטין נמצא במסגרת מסודרת של לימודים או עבודה.
ד. סגירת תיקים בעילה של "התיישנות העבירה"
1) בהתאם לסעיף 14 בחוק הנוער שעד"ט, אין להעמיד קטין לדין בשל עבירה, אם חלפה שנה מיום ביצועה, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. במקרה כזה ייסגר התיק בעילה של "התיישנות העבירה".
2) את הבקשות ליועץ המשפטי לממשלה יש להגיש באמצעות מח"ק/מדור תביעות.
3) המקרים בהם נדרשת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה, הנימוקים לכך ואופן הגשת הבקשות, מפורטים בהנחיות מח"ק.
ה. סמכויות גניזה וסגירת תיקים
1) סמכויות גניזה וסגירה של תיקים מסוג פ.א. ו-א.ת., הינן כמפורט בפקודת המטא"ר 14.01.01 ובהנחית מח"ק/נוער.
2) גניזת חומר חקירה נגד קטין על ידי קצין המוסמך לסגור תיקים, שאינו ממגזר הנוער, טעונה גם המלצת קצין נוער.
7. הבאה לדין
א. הנחיות כלליות
1) בכתב האישום יצוינו היום, החודש ושנת הלידה של הקטין הנאשם.
ידועה שנת לידתו של הקטין ולא ידוע יום לידתו, חזקה שנולד ב-1 בניסן של אותה שנה.
ידוע חודש לידתו של הקטין ולא ידוע יום לידתו, חזקה שנולד ביום ה15- של אותו חודש.
2) אין להעמיד לדין קטין יחד עם אדם שאינו קטין, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.
3) כתב אישום נגד קטין יוגש לבית משפט לנוער, באזור שבו בוצעה העבירה.
במקרים מיוחדים, ניתן לשקול הגשת כתב אישום באזור מגורי הקטין.
4) כתב אישום נגד קטין בעבירות תעבורה, יוגש לבית משפט לתעבורה, למעט בעבירות תעבורה שעבר קטין בהיותו שיכור או בעבירות תעבורה שנעברו תוך כדי ביצוע עבירת שימוש ברכב ללא רשות (שבל"ר), אשר יוגשו לבית משפט לנוער (כאמור בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 34) התשנ"ה-1995).
ב. קטין שטרם מלאו לו 12 שנים
לא יוגש כתב אישום נגד קטין שאינו בר עונשין.
ג. קטין שטרם מלאו לו 13 שנים
לא יוגש כתב אישום נגד קטין בגיל שבין 13-12 שנים, כל עוד לא נתקבלה המלצה מקצין מבחן לנוער, כאמור בחוק הנוער שעד"ט.
ד. קטין שמלאו לו 13 שנים
הוחלט להעמיד לדין קטין שמלאו לו 13 שנים, יוגש כתב האישום לבית המשפט בהקדם, בין אם נתקבלה חוות דעת משירות המבחן לנוער, כאמור בסעיף 5. ב. 1 לעיל, ובין אם לאו, ויש להודיע על כך לשירות המבחן לנוער.
8. נעדרים קטינים
הטיפול בנעדרים קטינים ייעשה ביחידת הנוער וכמותווה בפקודת המטא"ר 14.01.29 - "טיפול המשטרה באיתור נעדרים ובזיהוי אלמונים" ובהנחית מח"ק/נוער.
9. פרסום פרטי קטין
א. למעט "פרסום מותר" כאמור בחוק הנוער טוה"ש, אין לפרסם פרטים על קטין שיש בהם כדי להביא לזיהויו, כמפורט להלן:
1) הקטין או בן משפחתו מעורבים בפלילים או שמיוחסת להם שחיתות מידות.
2) פקיד סעד או בית משפט לנוער מטפל בעניינו.
3) הקטין ניסה להתאבד או התאבד.
4) הקטין הינו עד בחקירת עבירה נגד המוסר.
5) כל פרט שמקשר את הקטין לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטרי.
16 כל פרט שמקשר את הקטין לבדיקה או לטיפול בנגיף האיידס.
ב. המשטרה תפרסם פרטיו של קטין בכלי התקשורת, רק במסגרת פנייה לעזרת הציבור, כדלקמן:
1) בפנייה לעזרת הציבור, לשם איכונו של קטין שהוא עבריין נמלט או חוסה בבריחה ממעון או דרוש לחקירה, הקטין יוצג כנעדר. יחד עם זאת, במערכת ההכרזות המקוונת, יש להשאירו מוגדר כעבריין נמלט או חוסה בבריחה או דרוש לחקירה.
2) הקטין יפורסם כנעדר רק באישור אחד מהוריו או האפוטרופוס שלו, או באישור פקיד סעד, לפי חוק הנוער טוה"ש.
ג. לא יפורסמו פרטיו של קטין בכלי התקשורת, אלא על ידי דובר המשטרה או מי שהוסמך על 'דו, ובאישור מח"ק/חוליית נעדרים.
ד. רשות עיון בתיק חקירה בו מעורב קטין, תינתן כאמור בפקודת המטא"ר 14.01.17 - "הרשאה לעיון בחומר חקירה משטרתי".
ה. הודעות הנשלחות למתלונן אינן בבחינת פרסום מזיק, וניתן לציין בהן את שם הקטין החשוד.
10. הפעלת קטינים כמקורות
א. אין להפעיל קטין מתחת לגיל 16 כמקור.
ב. הפעלת קטין מעל גיל 16 תיעשה במקרים חריגים בלבד ובסייגים המפורטים בהנחית מח"ק/נוער.
11. חקירת קטינים בעבירות נגד המוסר ובעבירות אלימות במשפחה
א. עבירות נגד המוסר
1) חקירת ילדים
א) ילדים (מתלוננים, חשודים ועדים) המעורבים בעבירות נגד המוסר, ייחקרו רק על ידי חוקרי ילדים, בהתאם לאמור בחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 ובהנחית מח"ק/נוער.
ב) עובד נוער במשטרה או איש משטרה, יחקור ילד בעבירות אלה, רק במקרה שבו התעורר צורך דחוף לקבל פרטים מידיים, לשם איתור עבריין, וירשום דו"ח זכרון דברים על הפרטים שמסר הילד ואת התרשמותו ממצבו הגופני או הנפשי של הילד.
ג) (לא הובא במקור).
ד) הטיפול בחקירות מסוג זה ייעשה כמפורט בהנחית מח"ק/נוער.
2) חקירת קטינים שמלאו להם 14 שנים - קטינים שמלאו להם 14 שנים. המעורבים בעבירות נגד המוסר , ייחקרו על ידי עובדי הנוער במשטרה.
ב. עבירות כלפי קטינים במסגרת המשפחה
1) עם קבלת תלונה או ידיעה ביחידת משטרה, על עבירה נגד קטין במסגרת המשפחה (עבירות נגד הגוף, עבירות מין והתעללות נפשית), יועבר הטיפול לעובד הנוער.
2) החקירה תיערך בהתאם למותווה בהנחית מח"ק/נוער.
3) על גורמי הנוער לדווח לפקיד סעד ולהיוועץ בו לפני תחילת טיפול המשטרה, אלא אם נדרשת פעולה משטרתית שאינה סובלת דיחוי. במקרה זה, ההיוועצות בפקיד הסעד תיעשה מיד לאחר מכן או במקביל.
4) חקירת ילדים בעבירות של הורה כלפי ילדו, מן הסוג של תקיפה הגורמת לחבלה של ממש, התעללות גופנית, נפשית או מינית, תיעשה על ידי חוקר ילדים.
5) חקירת ילדים שלא בעבירות של הורה כלפי ילדיו, וחקירת קטינים שמלאו להם 14 שנים בעבירות אלה, תהא על ידי עובד הנוער במשטרה.
12. סיוע המשטרה לשירותי הרווחה
א. סיוע בביצוע "צו מעון" הניתן על ידי בית המשפט
יחידות הנוער תסייענה בביצוע "צו מעון", איתור חוסה בבריחה והחזרתו למעון, פתיחת תיק פלילי או א.ת. בגין בריחה, לפי חוק הנוער שעד"ט או לפי חוק הנוער טוה"ש, כמפורט בהנחית מח"ק/נוער ובהתאם לאותו חוק נוער, שעל פיו הוא נמצא או יימצא במעון.
ב. סיוע בביצוע צו חירום
1) יחידת משטרה, תסייע לפקיד סעד בביצוע צו חירום לפי סעיפים 11 ו-18 (ג) לחוק הנוער טוה"ש וכאמור בהנחית מח"ק/נוער.
2) יחידת משטרה שנתבקשה לסייע לפקיד סעד, תיענה לבקשה במהירות האפשרית.
3) הממונה על יחידת המשטרה הוא שיקבע, בתיאום עם פקיד הסעד, את מהות הסיוע המתאים.
4) ככלל, יינתן הסיוע לפקיד הסעד על ידי יחידת הסיור, כמותווה בנוהל מחלקת סיור ושיטור, אך הממונה על יחידת המשטרה רשאי להעביר את הטיפול ליחידת הנוער או לצרף עובדי נוער לפעולת הסיוע.
5) איש המשטרה המסייע לפקיד סעד, לא יעשה דבר מיוזמתו, לא יתערב בשיקולי פקיד הסעד ולא יפעל שלא בנוכחות פקיד הסעד.
ג. סיוע המשטרה בביצוע פסק דין בעניין קטין
1) סיוע המשטרה בביצוע פסק דין בעניין משמורת קטין, שפסק בית דין רבני או בית משפט מחוזי, יהא מוגבל למניעת הפרעה או התנגדות לביצוע פסק הדין. ביצוע הצו ייעשה על ידי פקיד הסעד בעצמו, כאמור בסעיף 12. ב. לעיל.
2) הסיוע יינתן לבקשת פקיד הסעד, על פי שיקול דעתו של ראש יחידת הסיור ובתיאום עם ראש יחידת הנוער הנוגעת בדבר, כמותווה בנוהלי מחלקת סיור ושיטור ובתנאים הבאים:
א) בעת ביצוע פסק הדין, יהיה נוכח פקיד סעד.
ב) הבקשה לסיוע הוגשה על ידי המוציא לפועל של פסק הדין, כמותווה בסעיף 79 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. בקשה שלא נתקבלה בדרך זו, יש להעביר ללשכת היועץ המשפטי למשטרה, להמשך טיפול.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ו, 3074.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ