אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה 1
בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה, בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמת בזה פקודת המשטרה כמפורט להלן:
12.03.02 - הטיפול בכלואים הזקוקים לשירות רפואי
1. הגדרות
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצדם:
א. כלוא - עציר או אסיר הכלוא בבית מעצר.
ב. בית מעצר - בית מעצר מחוזי או מרחבי או נפתי, או תא מעצר בתחנה או בנקודה או בכל מתקן משטרתי.
ג. יחידת משטרה - מטה מחוז או מרחב או נפה, או תחנה או נקודת משטרה או בית מעצר, שנמצא בהם כלוא.
ד. תורן - מי שנקבע כתורן לצורך קבלת עצורים והטיפול בהם, בפרק זמן מסויים: תורן או זקיף של בית מעצר, או תורן תחנה או נקודה או סמל משמרת.
ה. כלוא פצוע - כלוא שיש לאיש משטרה בסיס כלשהו לסברה כי נחבל או נפצע מכל סיבה שהיא, בין אם נאמר לו כך על ידי הכלוא עצמו או על ידי אדם אחר, או שראה על גופו סימני חבלה.
ו. כלוא חולה - כלוא שיש לאיש משטרה בסיס כלשהו לסברה כי הוא חולה, בין אם נאמר לו כך על ידי הכלוא עצמו או על ידי אדם אחר, או שראה בהתנהגותו של הכלוא סימני חולי.
ז. חולה כרוני - חולה שמחלתו ממושכת ושבעייתו הרפואית, קרוב לוודאי, לא תחלוף בתקופת שהייתו בכלא.
ח. רופא משטרה - רופא המשרת במשטרת ישראל.
ט. רופא אזרחי - רופא שאינו איש משטרה.
י. רופא בית המעצר - רופא משטרתי האחראי לטיפול בכלואים בבית המעצר.
יא. סמכות רפואית משטרתית - רופא או חובש המשרת במשטרת ישראל.
יב. קצין ממונה - קצין האחראי, אותה שעה, על בית המעצר.
יג. חולה נפש - אדם שסמכות רפואית משטרתית או אזרחית קבעה, שהוא חולה נפש או אדם שיש יסוד סביר להניח שאין הוא שפוי בדעתו.
יד. שובת רעב - כלוא אשר נמנע מאכילת שלוש ארוחות רצופות. בין אם נאמר הדבר על ידי הכלוא עצמו או על ידי אדם אחר.
טו. כלוא המצוי במצוקה נפשית - כלוא שיש לאיש משטרה בסיס כלשהו לסברה כי הוא בדיכאון או כלוא המאיים בהתאבדות או המגיב באופן קיצוני למצב בו הוא מצוי.
2. תחומי האחריות של סמכות רפואית משטרתית
א. כל קביעה של סמכות רפואית משטרתית, בנושאי רפואה ותברואה, הקבועים בפקודה זו, תהיה מחייבת.
ב. איש משטרה, שאינו סמכות רפואית, לא ינחה, לא יתערב בשיקול הדעת של רופא או חובש ולא יפעיל לחץ ישיר או עקיף, לגבי קביעתם בנושאים אלה: מתן טיפול רפואי, חוות דעת רפואית, מתן תרופות, קביעת תנאי עצורים, כפועל יוצא ממצבם הרפואי, והעברה למתקן רפואי.
ג. באחריות הסמכות הרפואית להחליט על כשירות או אי כשירות גופנית או נפשית של כלוא לשהות בין כתלי בית המעצר.
ד. איש משטרה הרוצה לערער על קביעת הסמכות הרפואית, יפעל על פיה ורק לאחר מכן יערער.
3. הטיפול בעציר חולה או פצוע, טרם הובא ליחידת משטרה
א. נעצר אדם וטרם הובא ליחידת משטרה או לבית מעצר, ויש לאיש משטרה בסיס לסברה כי העציר חולה או פצוע, יוודא איש המשטרה שביחידת המשטרה אליה אמור להגיע העציר, נמצאת אותה שעה סמכות רפואית משטרתית, ובאם לא, ידאג שיובא מיד לתחנת מד"א, אם מצוי בה רופא, או לחדר מיון של בית חולים. ההפנייה למוסד הרפואי תיעשה בהתאם לקבוע בנוהלי החשבות.
ב. הודעה על אשפוז עציר במוסד רפואי, תימסר לקרוביו.
ג. שוחרר העציר מבית החולים או ממד"א, ידאג איש המשטרה שליווה אותו, לקבל מן הרופא המטפל תעודת שחרור. ציין הרופא המטפל, בתעודת השחרור, תנאים מיוחדים על פיהם יש לטפל בעציר, ימלאו בבית המעצר את הנחיות הרופא.
4. קבלת עצור הזקוק לטיפול רפואי לבית מעצר
א. ככלל, לא יכלא עציר בבית המעצר, אם סבור התורן או נמסר לו כי הוא חולה או פצוע, אלא אם אישרה סמכות רפואית משטרתית לתורן, בכתב, שאין העציר זקוק לאישפוז ושניתן להחזיקו בבית המעצר.
ב. עציר, שיש חשד כי הינו תחת השפעת אלכוהול, חויב לעבור בדיקת רופא, טרם קבלתו לבית המעצר.
ג. לא תתקבל לבית המעצר כלואה המטופלת בתינוק, אלא על פי הוראת שופט, ולא תכלא בטרם נבדק התינוק על ידי רופא ילדים. על כל מקרה בו נעצרה אישה עם תינוק, יש לדווח לאכ"א/קרפ"ר.
ד. קבעה סמכות רפואית משטרתית כי יש להעביר כלוא חולה או פצוע למוסד רפואי כגון חדר מיון או מד"א, ידאג מפקד היחידה, בה מוחזק הכלוא, להעברתו ולאבטחתו.
ה. תרופות וחומרים החשודים כתרופות, שהובאו על ידי כלוא, יופקדו בקופת היחידה. מתרופה שרופא משטרה קבע, שהכלוא יכול להשתמש בה, תופרשנה מנות לשימוש הכלוא, לפי הוראות הרופא.
ו. לכלוא שקיבל מרופא משטרה תעודה, המאשרת כי הוא זקוק למזון מיוחד, תסופק ארוחה מתאימה. אם אין באפשרות המשטרה לספק מזון מתאים, יובא המזון מהחוץ, לאחר שאישר זאת הקצין הממונה ולאחר שהמזון נבדק בקפדנות.
ז. כלוא המוזמן לבדיקה רפואית
1) מסר כלוא לאיש משטרה כי הוזמן לבדיקה רפואית, במועד החל בתקופת מעצרו, ידווח על כך מיד לקצין הממונה.
2) קיבל הקצין הממונה דיווח כאמור לעיל, ואין ברשות הכלוא מכתב הזמנה לבדיקה הרפואית, יפנה הקצין הממונה למשפחת הכלוא על מנת שימציאו לו את מכתב ההזמנה בהקדם.
3) הגיע לידי הקצין הממונה מכתב ההזמנה לבדיקה הרפואית, יעבירו לסמכות הרפואית המשטרתית הנוגעת.
5. הטיפול הרפואי בכלואים
א. מסדר חולים
1) בכל בית מעצר ייערך מדי יום ביומו מסדר לקבלת חולים על ידי רופא משטרה.
2) חובש בית המעצר יכין רשימת הכלואים החולים המופנים לבדיקה רפואית.
3) המסדר יתקיים במרפאת בית המעצר.
4) הרופא ינהל יומן מרפאה טופס מ-2035 - "יומן מרפאה - בית מעצר" ובו יירשמו ממצאי הבדיקה וההוראות לטיפול.
5) חובשי בית המעצר ינהלו יומן מרפאה נפרד ולא ירשמו דבר ביומן הרופא.
ב. כלוא חולה או פצוע
1) נמצא כלוא ביחידת משטרה ויש לאיש משטרה בסיס כלשהו לסברה כי הכלוא חולה או פצוע, בין אם נאמר לו כך על ידי הכלוא עצמו, או על ידי אדם אחר, ובין שראה איש המשטרה בהתנהגותו של הכלוא סימני מחלה או חבלה, יודיע על כך מייד לקצין הממונה.
2) נמסר לקצין הממונה כי כלוא חולה או פצוע, ונמצאת ביחידת המשטרה, אותה שעה, סמכות רפואית, יעביר אליה את המידע שקיבל.
3) לא נמצאה, אותה עת, בבית המעצר סמכות רפואית משטרתית, יתייעץ הקצין הממונה עם רופא בית המעצר ובהיעדרו עם רופא המשטרה המחוזי.
4) אין ביחידת המשטרה סמכות רפואית משטרתית בדרך כלל, ידאג הקצין הממונה שהכלוא יועבר לתחנת מד"א, אם מצוי בה רופא, או לחדר המיון של בית חולים. ההפנייה תהא על גבי טופס מ-1179 - "העברת עציר לטיפול רפואי במד"א/בבית חולים".
5) ליווי הכלוא לטיפול רפואי ואבטחתו יהיו באחריות הקצין הממונה.
6) התשלום לשירותי הרפואה האזרחיים, עבור הטיפול בכלוא, ייעשה על פי הקבוע בנוהל החשבות הנוגע בדבר.
7) נמסר לקצין הממונה כי הכלוא חולה כרוני, יפנה הקצין הממונה לבני משפחת הכלוא ויבקשם להמציא בהקדם האפשרי מסמכים רפואיים בדבר מחלתו.
8) ביקש כלוא חולה להיבדק בידי רופא פרטי, תאושר בקשתו בהתאם למותווה בנוהלי קרפ"ר ובמימונו של הכלוא.
ג. כלוא הנגוע ב"איידס"
1) כלוא הטוען כי הוא נושא או חולה "איידס" או נטען לגביו על ידי אדם או גורם כלשהו כי הוא נגוע או נושא מחלה זו, יועבר לבית מעצר בו קיימת סמכות רפואית.
2) כלוא כאמור לעיל, יוחזק בבידוד ובהפרדה משאר הכלואים.
3) בתא המבודד יש לנפק לכלוא מגבת, כלי רחצה וציוד בהתאם למקובל. עם שחרור הכלוא יועבר הציוד בשק סגור לשרפה.
4) הכלוא יקבל אוכל בתאו ובכלי אוכל חד-פעמיים.
5) כל כניסה לתא מעצר בו מוחזק כלוא החשוד כנגוע "איידס", מחייבת לבישת כפפות חד פעמיות.
6) כל טיפול בכלוא כאמור לעיל, יבוצע רק בנוכחות שוטר נוסף.
7) הטיפול הרפואי המתחייב לגבי כלוא הנגוע ב"איידס", יהיה בהתאם להוראות הרופא המשטרתי ובכפוף להוראות קרפ"ר.
ד. כלוא נפגע סמים
כלוא נפגע סמים, הזקוק לטיפול רפואי, יוחזק רק ביחידת משטרה בה נמצאת סמכות רפואית, והטיפול הרפואי בו יהיה בהתאם למותווה בנוהלי קרפ"ר.
ה. כלוא תחת השפעת אלכוהול
1) כלוא תחת השפעת אלכוהול, החייב בהפרדה לצורכי חקירה ולא ניתן להעבירו לבית מעצר בו קיימת סמכות רפואית, יופרד משאר הכלואים ויהיה תחת השגחה.
2) הטיפול בכלוא תחת השפעת אלכוהול יהיה כמותווה בהוראות קרפ"ר.
כלואה בהריון
1) כלואה הטוענת כי הינה בהריון, תובא בהקדם בפני הרופא המשטרתי, לצורך אימות הטענה.
2) רופא המשטרה היחידתי, יחליט באם יש צורך בבדיקות מעבדה או בדיקת רופא מומחה בבית החולים.
3) כלואה בהריון תוחזק אך ורק בבית מעצר, שבו קיימת סמכות רפואית 24 שעות ביממה.
ז. כלואה עם תינוק
1) כלואה שנעצרה עם תינוק, תוחזק אך ורק בבית מעצר בו ישנה סמכות רפואית 24 שעות ביממה.
2) כלואה עם תינוק תוחזק אך ורק בבית מעצר שיש בו אגף נפרד לנשים, ובמידת האפשר בתא נפרד.
3) בשום מקרה אין להפריד בין האם לבין התינוק.
4) תינוק הנמצא בבית מעצר, ייבדק מדי יום על ידי רופא בית המעצר.
5) הטיפול הרפואי בכלואה עם תינוק יהיה בהתאם לנוהל מס"מ והוראות קרפ"ר.
ח. כלוא שובת רעב
1) כלוא שובת רעב יוחזק רק בבית מעצר בו קיימת סמכות רפואית 24 שעות ביממה.
2) כלוא שובת רעב, יוחזק בהפרדה משאר הכלואים.
3) כלוא שובת רעב ייבדק, מדי יום, על ידי רופא בית המעצר.
4) לכלוא שובת רעב ייפתח כרטיס מעקב רפואי, טופס מ-2000 - "כרטיס טיפול בעציר", וילקחו ממנו סימנים חיוניים כגון: לחץ דם, דופק וחום, לפחות פעמיים ביום.
5) לכלוא שובת רעב לא יותר עישון.
6) יש לדאוג, שבתא בו מוחזק שובת הרעב תהיה אספקת מים סדירה.
7) על כל מקרה של כלוא שובת רעב, ידווח הקצין הממונה, באופן מידי, לסמכות הרפואית המשטרתית הנוגעת וכן לאג"מ/ראש מס"מ, למס"מ/רמ"ד סיור ולאכ"א/קרפ"ר. הדיווח יכלול את הפרטים האלה: שם הכלוא; האשמה שבגינה נכלא; אם הוא מחכה לבירור דינו או כבר נשפט; גזר הדין במשפט; תאריך המעצר; תאריך הכרות שביתת הרעב; הנימוק לשביתת הרעב, על פי דברי הכלוא ומצב בריאותו של הכלוא.
8) רופא בית המעצר ידווח אודות שובת רעב לרופא המחוזי ולקרפ"ר בתום 2 ימים או לחילופין אם מצבו הרפואי מדרדר.
9) יש לדווח לגורמים המוזכרים לעיל, על כל התפתחות יוצאת דופן.
10) הטיפול הרפואי בכלואים שובתי רעב, יהיה כאמור לעיל וכמותווה בהוראות קרפ"ר.
ט. עציר הזקוק לטיפול שיניים
1) כלוא הסובל מכאב שיניים, ייבדק על ידי רופא בית המעצר וזה יחליט אם להפנותו להמשך טיפול בידי רופא שיניים.
2) היה הכלוא אסיר, יועבר לשב"ס לצורך המשך הטיפול בו, וזאת לאחר תיאום בין שני גורמי הרפואה הנוגעים - משטרה ושב"ס.
3) החליט רופא המשטרה או שנקבע על פי צו שופט, שיש לתת טיפול שיניים לכלוא מחוץ לכתלי בית המעצר, ידווח על כך לקצין הממונה על מנת שזה יסדיר את עניין ליווי הכלוא ואבטחתו.
4) טיפול שיניים בכלואים המוחזקים במשמורת המשטרה יהיה כמותווה בהוראות קרפ"ר.
6. הטיפול בעציר חולה נפש
א. ניתן צו הסתכלות על ידי בית משפט להבאת עציר לבדיקה אצל פסיכיאטר מחוזי, תדאג יחידת המשטרה בה מוחזק העציר להעברתו להסתכלות.
ב. העברת העציר להסתכלות תיעשה במסגרת התיאום הקיים עם בתי החולים הנוגעים, בימי הקבלה שנקבעו ובכפוף לנוהל מס"מ בנושא.
ג. במקרים דחופים, תיעשה ההעברה על פי שיקול דעתו של הרופא המשטרתי האחראי.
ד. עצירים שאין לגביהם צו הסתכלות, המגלים בהתנהגותם סימנים למחלת נפש או מצוקה נפשית, יובאו בפני רופא בית המעצר לבדיקה.
ה. היה הכלוא באחריות שב"ס ונמצא במעבר בבית מעצר משטרתי, האחריות להבאתו להסתכלות ולאישפוז, לרבות הליווי, תחול על שב"ס.
7. הוראת שופט להביא כלוא לבדיקה רפואית
א. הורה שופט להביא כלוא לבדיקה רפואית, על איש המשטרה, שנכח בבית המשפט בעניינו של הכלוא, להודיע על כך מיד לקצין הממונה.
ב. נמסר לקצין הממונה כי שופט הורה להביא כלוא לבדיקה רפואית, ונמצא ביחידת המשטרה אותה שעה רופא משטרתי, יורה להעביר מיד את הכלוא לבדיקה.
ג. אין ביחידת המשטרה סמכות רפואית משטרתית בדרך כלל או שאין סמכות רפואית אותה שעה במקום, יזמין הקצין הממונה רופא אזרחי. לא ניתן להביא את הכלוא בפני רופא אזרחי תוך זמן סביר, יורה הקצין הממונה להעביר את הכלוא לתחנת מד"א, אם יש בה רופא או לחדר מיון של בית חולים, או יפנה לרופא המשטרתי המחוזי, לשם קבלת הנחיות.
ד. נמסר לקצין הממונה כי שופט הורה על בדיקת כלוא כאמור לעיל, והיה צורך להעביר את הכלוא לשב"ס בטרם נערכה הבדיקה הרפואית הדרושה, או בטרם מולאו הוראות השופט במלואן, יודיע הקצין הממונה לשב"ס בכתב, תוכנה המלא והמפורט של הוראת השופט.
ה. הודעת הקצין הממונה, כאמור בסעיף 7. ד. לעיל, תועבר לשב"ס, באמצעות השוטר המלווה את הכלוא לבית הסוהר.
8. חובת דיווח וביצוע הוראות והנחיות רפואיות
א. מי שנשלח ללוות כלוא חולה או פצוע, כאמור בסעיפים 3. ג. ו-7. ג. לעיל, יקבל מן הרופא האזרחי, בתום הטיפול, תעודת שחרור. צויינו בתעודת השחרור תנאי הכליאה ואופן הטיפול במחלתו או בפציעתו, יינהגו בבית המעצר על פי הנחיות אלה.
ב. איש המשטרה המלווה ימסור מיד עם שובו ליחידת המשטרה את תעודת השחרור לקצין הממונה אשר יפעל על פיה.
ג. נמסרה תעודת שחרור לקצין הממונה ואין ביחידת המשטרה סמכות רפואית בדרך כלל או אותה שעה, יתייעץ בהקדם האפשרי עם רופא בית המעצר ובהיעדרו עם הרופא המחוזי, בדבר המשך הטיפול ויפעל על פי הוראותיו.
ד. כללו ההוראות מתן תרופות ובטרם נרכשו התרופות היה הכלוא זקוק להן והיתה התרופה מצוייה ברשותו בעת שנעצר, תופרש מפקדונו המנה הדרושה לו ותינתן לו בהתאם להוראת הסמכות הרפואית שהנחתה.
ה. משנרכשה התרופה, לא יאשר הקצין הממונה לתת לו את התרופה שהיתה ברשותו, אלא מזו שנרכשה על ידי המשטרה.
9. תשלום עבור טיפול רפואי בעצירים
אופן ביצוע התשלום עבור טיפול רפואי בעציר יהיה כמותווה בנוהלי החשבות.
10. העברת כלוא מבית מעצר אחד לבית מעצר אחר
בכל מקרה בו יועבר כלוא חולה מבית מעצר אחד לבית מעצר אחר, וכלוא זה מקבל טיפול רפואי, תעביר היחידה האחראית להעברתו, גם את תרופותיו ומסמכיו הרפואיים.
11. העברת מידע רפואי אודות כלוא המועבר ממשטרת ישראל לשב"ס
א. הועבר כלוא ממשטרת ישראל לשב"ס, תדווח הסמכות הרפואית המשטרתית לשב"ס את פרטי מחלתו ואת הטיפול שניתן לכלוא.
ב. הדיווח הרפואי יוצמד לפקודת המאסר ויועבר, באחריות מפקד בית המעצר, יחד עם הכלוא, לשב"ס.
ג. עותק מהדיווח יתוייק בתיק מיוחד במרפאת בית המעצר.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ד, 4244.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ