אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה 1
בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמת בזה פקודת המשטרה כמפורט להלן:
פקודת מטא"ר: "14.05.11 - חיפוש פנימי בגוף החשוד"
א. בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, הריני קובע את פקודת מטא"ר הבאה:
1. הגדרות
א. החוק - חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), התשנ"ז-1996.
ב. חיפוש פנימי
1) בדיקת דם;
2) הדמית פנים הגוף באמצעות מכשיר גלים על קוליים (להלן "הדמיה");
3) הדמית פנים הגוף באמצעות סורק מסוג כלשהו (להלן "הדמיה"):
4) שיקוף פנים הגוף באמצעות מכשיר רנטגן (להלן - "שיקוף");
5) בדיקה גינקולוגית, לרבות לקיחת חומר (להלן "בדיקה גינקולוגית").
ג. חשוד - מי שיש לגביו חשד סביר שעבר עבירה, גם אם איננו עצור (למען הסר ספק - "חשוד", לרבות, חשודה).
ד. קצין מורשה - קצין בדרגת רב-פקד ומעלה, ובהיעדרו קצין בדרגת פקד, הממונה על יחידת חקירות, לרבות ראש צח"ם, ראש משרד סיור הממונה על יחידת חקירות או ראש מדור תאונות דרכים.
ה. בעל מקצוע רפואי - רופא או טכנאי המוסמך כדין לבצע הדמיה או שיקוף.
ו. חובש - חובש במשטרת ישראל, שקצין רפואה ראשי של משטרת ישראל הסמיכו על יסוד הכשרתו, לערוך חיפוש בגוף האדם לפי החוק.
ז. טכנאי - טכנאי המוסמך כדין לבצע הדמיה או שיקוף.
ח. טופס - טופס מ-3147, שכותרתו: "דוח על חיפוש בגוף חשוד".
2. חיפוש פנימי אינו מותנה במעצר
יובהר, כי ביצוע חיפוש פנימי בגוף החשוד אינו מותנה במעצרו.
3. סמכות קצין מורשה - להורות לחובש לבצע בדיקת דם ולהורות לטכנאי לבצע הדמיה או שיקוף - בהסכמת החשוד
א. קצין מורשה שיש לו יסוד סביר לחשוד שבגופו של חשוד נמצאת ראיה להוכחת ביצועה של עבירה או להוכחת הקשר שבין החשוד לבין ביצוע העבירה, מוסמך להורות - לאחר שביצע את הפעולות שבסעיף ב. להלן - לבצע אחד מאלה:
1) בדיקת דם - אם העבירה היא מסוג עוון או פשע.
2) הדמית פנים הגוף באמצעות מכשיר גלים על-קוליים - אם העבירה היא מסוג פשע.
3) שיקוף פנים הגוף באמצעות מכשיר רנטגן - אם העבירה היא מסוג פשע.
4) הדמית פנים הגוף באמצעות סורק מסוג כלשהו - אם העבירה היא מסוג פשע.
ב. על הקצין המורשה להקדים ולבצע שלוש פעולות, על מנת שיהיה רשאי להשתמש בסמכותו על פי סעיף א. לעיל, ואלו הן:
1) לתת לחשוד מידע השייך לעניין
על הקצין המורשה להסביר לחשוד, בלשון המובנת לחשוד:
א) את מטרת החיפוש הפנימי;
ב) את סוג החיפוש הפנימי ואת דרכי ביצועו;
ג) את החובה של המשטרה לקבל אישור רפואי, שאין מניעה בריאותית לבצע את החיפוש הפנימי;
ד) את זכותו של החשוד שלא לתת הסכמתו לחיפוש;
ה) את האפשרות שיש למשטרה לקבל היתר מבית המשפט לבצע את החיפוש אם לא נתן החשוד את הסכמתו.
הקצין המורשה יאשר בחתימתו בטופס כי נתן לחשוד את המידע השייך לעניין.
2) להסביר לחשוד את המשמעויות המשפטיות של הסירוב לחיפוש
על הקצין המורשה להסביר לחשוד, בלשון המובנת לחשוד, כדלקמן:
א) שסירובו של החשוד לתת הסכמה לחיפוש הפנימי או סירובו להיבדק על ידי רופא, לשם קבלת אישור הרופא לביצוע החיפוש הפנימי, עשוי לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה כנגדו.
ב) שאם החשוד שבפני הקצין המורשה חשוד בעבירה על סעיף 300 לחוק העונשין, או בעבירה על פקודת הסמים המסוכנים, או על סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין, שדינה עשר שנות מאסר או יותר - על הקצין המורשה להסביר לו, שאם יעמוד בסירובו לתת הסכמה לחיפוש הפנימי, ובית המשפט ייתן היתר לביצוע החיפוש הפנימי, אזי אם יסרב לחיפוש הפנימי, הוא צפוי לעמוד לדין, בעבירה שדינה שנתיים מאסר.
הקצין המורשה יאשר בחתימתו בטופס כי הסביר לחשוד את המשמעויות המשפטיות של הסירוב לחיפוש.
3) לקבל לידיו אישור רפואי והסכמה של החשוד לחיפוש הפנימי
על הקצין המורשה להביא את החשוד בפני רופא, על מנת שהרופא יאשר בכתב שאין מניעה בריאותית לעריכת החיפוש, ועל מנת שהחשוד ייתן בפני הרופא את הסכמתו בכתב לחיפוש הפנימי.
ג. אם התמלאו הנסיבות שבסעיף א. לעיל, ואם ביצע הקצין המורשה את שלוש הפעולות שבסעיף ב. לעיל, ומשקיבל לידיו הקצין המורשה את האישור בכתב של הרופא שאין מניעה בריאותית לערוך את החיפוש ואת הסכמתו בכתב של החשוד לחיפוש הפנימי - יורה הקצין המורשה לבעל המקצוע הרפואי המתאים, לבצע את החיפוש הפנימי.
הקצין המורשה יאשר בחתימתו בטופס כי התמלאו כל הדרישות, בסעיפים א., ב. ו-ג לעיל. את האישור בכתב של הרופא ואת הסכמתו בכתב של החשוד יצרף הקצין המורשה לטופס.
4. סמכויות רופא - לתת אישור רפואי ולקבל מחשוד הסכמתו לחיפוש פנימי
א. בפגישה של רופא עם חשוד לא יהיו נוכחים אנשים נוספים. אולם, אם יש צורך בנקיטת אמצעים נאותים לסיכול בריחתו של חשוד, או לסיכול פגיעה ברופא, תהיה הפגישה בנוכחות שוטר, ובלבד שמידת הפגיעה בזכויות של החשוד לא תעלה על הנדרש.
ב. רופא שהובא בפניו חשוד שקצין מורשה שוקל להורות לבצע בו חיפוש פנימי, מסוג של בדיקת דם, הדמיה או שיקוף, יפעל כדלקמן:
1) יברר עם החשוד את מצב בריאותו, ככל שהדבר נוגע לחיפוש.
2) אם מצא הרופא, על יסוד המידע שברשותו, כי אין מניעה בריאותית לבצע את החיפוש הפנימי בחשוד - יאשר זאת בחתימתו בטופס.
3) אם אין מניעה בריאותית לעריכת החיפוש הפנימי בחשוד - יסביר זאת הרופא לחשוד, וישאל אותו אם הוא מסכים לחיפוש הפנימי.
4) נתן החשוד את הסכמתו לחיפוש הפנימי, יורה לו הרופא לאשר את ההסכמה בחתימתו בטופס.
5) נתן החשוד את הסכמתו בכתב לחיפוש הפנימי, אולם, החשוד הוא קטין או קיים חשש לגביו שהוא מוגבל בכושרו השכלי, ינהג הרופא כקבוע בסעיף 5 להלן.
6) לא נתן החשוד את הסכמתו לחיפוש הפנימי, ירשום הרופא בטופס, מפיו, את נימוקי התנגדותו.
7) הרופא יציין בטופס הוראות מיוחדות, אם ישנן, לאופן ביצוע החיפוש הפנימי.
5. סמכויות רופא - לתת אישור רפואי ולקבל מחשוד הסכמתו לחיפוש פנימי - אם החשוד הוא קטין או מוגבל בכושרו השכלי
א. נהג רופא כקבוע בסעיף 4 לעיל, והחשוד נתן את הסכמתו לחיפוש הפנימי - אם החשוד הוא קטין או שקיים חשש לגביו שהוא מוגבל בכושרו השכלי, על הרופא לקבל גם הסכמה בכתב של אפוטרופסו.
"אפוטרופוס" - באשר לקטין; הורה, או אדם אחר שמונה להיות אפוטרופוסו על ידי בית המשפט.
באשר למי שיש חשש לגביו שהוא מוגבל בכושרו השכלי: מי שמונה להיות אפוטרופוס על ידי בית המשפט.
ב. הרופא יציין בטופס, שהחשוד הוא קטין או שיש חשש שהחשוד מוגבל בכושרו השכלי.
ג. את ההסכמה בכתב של האפוטרופוס יצרף הקצין המורשה לטופס.
6. חשוד שסירב להיפגש עם רופא
א. התנגד חשוד להיפגש עם רופא, ועלה הקצין המורשה על הכתב, בטופס, את הנימוקים של החשוד להתנגדות להיפגש עם הרופא.
ב. אם לא נפגש חשוד עם רופא, אין קצין מורשה מוסמך להגיש לבית המשפט בקשה לקבל היתר לבצע בו חיפוש פנימי.
7. סמכות קצין מורשה - לבקש היתר מבית המשפט לבצע חיפוש פנימי - בחשוד שלא נתן הסכמתו לחיפוש הפנימי
א. בדק קצין מורשה ומצא, כי התמלאו כל התנאים שבסעיף 3. א. ו-ב לעיל, ומצא שהחשוד הובא בפני רופא שאישר, שאין מניעה בריאותית לעריכת החיפוש, אולם, החשוד סירב לתת את הסכמתו לבצע את החיפוש הפנימי, ישקול הקצין המורשה, האם יש הצדקה לבקש מבית המשפט היתר לבצע את החיפוש הפנימי, למרות הסירוב של החשוד.
ב. לצורך הפעלת שיקול דעתו - האם יש הצדקה לבקש מבית המשפט היתר לבצע החיפוש הפנימי. למרות סירובו של החשוד - יתחשב הקצין המורשה, בין השאר באלה:
1) חשיבות הראיה שבגוף החשוד להמשך החקירה ולמשפט;
2) הימצאותן של ראיות נוספות;
3) נימוקי הסירוב של החשוד לביצוע החיפוש הפנימי.
ג. מצא קצין מורשה כי יש הצדקה לבקש מבית המשפט היתר לבצע את החיפוש הפנימי, יגיש לבית המשפט "בקשה לקבל היתר לחיפוש פנימי".
ד. כללה הבקשה מידע שגילויו לחשוד עלול לפגוע בחקירה, או עלול לחשוף שיטת חקירה או מקורות מידע שיש עניין ציבורי שלא לגלותם - ירשום הקצין המורשה את המידע על "טופס מידע סודי" - נספח (ב) לפקודה.
ה. לבקש יצרף הקצין המורשה תצהיר.
ו. הקצין המורשה ימסור לחשוד את העתק הבקשה, למעט מידע כאמור בסעיף ג. לעיל, זמן סביר לפני הדיון.
ז. העתק הבקשה יצורף לטופס, ויהיה חלק בלתי נפרד ממנו.
ח. לאחר הדיון בבית המשפט, יציין הקצין המורשה בטופס אם נתן בית המשפט היתר או לא נתן.
8. סמכות קצין מורשה - לשקול הגשת בקשה להיתר מבית המשפט לבדיקה גינקולוגית
א. היא לקצין מורשה יסוד סביר לחשוד שבגופה של חשודה נמצאת ראיה להוכחת ביצועה של עבירה מסוג פשע, או להוכחת הקשר שבין החשודה לבין ביצוע עבירה של פשע, הוא מוסמך לפנות לבית המשפט לבקש היתר לבצע חיפוש פנימי בדרך של בדיקה גינקולוגית.
יובהר, כי היתר של בית המשפט לבצע בדיקה גינקולוגית הוא תנאי הכרחי לביצוע הבדיקה, גם אם נתנה החשודה את הסכמתה לבדיקה.
ב. על הקצין המורשה להקדים ולבצע שלוש פעולות, על מנת שיהיה רשאי להשתמש בסמכותו על פי סעיף א. לעיל, ואלו הן:
1) לתת לחשודה מידע השייך לעניין
על הקצין המורשה להסביר לחשודה, בלשון המובנת לחשודה כדלקמן:
א) את מטרת הבדיקה הגינקולוגית;
ב) את סוג החיפוש הפנימי ואת דרכי ביצועו;
ג) את החובה של המשטרה לקבל אישור רפואי, שאין מניעה בריאותית לבצע את החיפוש הפנימי;
ד) את זכותה של החשודה שלא לתת הסכמתה לבדיקה הגינקולוגית;
ה) את האפשרות שיש למשטרה לקבל היתר מבית המשפט לבצע את החיפוש, גם אם לא תיתן החשודה את הסכמתה לבדיקה;
ו) את החובה שיש למשטרה לקבל היתר מבית המשפט, לצורך ביצוע החיפוש הפנימי, גם אם תיתן החשודה את הסכמתה לבדיקה הגינקולוגית.
הקצין המורשה יאשר בחתימתו בטופס כי נתן לחשודה את המידע השייך לעניין.
2) להסביר לחשודה את המשמעויות המשפטיות של הסירוב לבדיקה הגינקולוגית
על הקצין המורשה להסביר לחשודה, בלשון המובנת לחשודה, כדלקמן:
א) שסירובה של החשודה לתת הסכמתה לבדיקה הגינקולוגית או סירובה להיבדק על ידי רופא לשם קבלת אישור הרופא לביצוע החיפוש הפנימי, עשוי לשמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה כנגדה.
ב) אם החשודה שבפני הקצין המורשה חשודה בעבירה על סעיף 300 לחוק העונשין, או בעבירה על פקודת הסמים המסוכנים, או על סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין, שדינה עשר שנות מאסר או יותר - על הקצין המורשה להסביר לה, שאם תסרב לבדיקה הגינקולוגית שבית המשפט נתן היתר לביצועה, היא צפויה לעמוד לדין, בעבירה שדינה שנתיים מאסר.
הקצין המורשה יאשר בחתימתו בטופס כי הסביר לחשודה את המשמעויות המשפטיות של הסירוב לחיפוש.
3) לקבל לידיו אישור רפואי והסכמה של החשוד לחיפוש הפנימי
על הקצין המורשה להביא את החשודה בפני רופא, על מנת שהרופא יאשר בכתב שאין מניעה בריאותית לבצע את הבדיקה הגינקולוגית, ועל מנת שהחשודה תתבקש לתת בפניו את הסכמתה בכתב לחיפוש הפנימי.
ג. אם התמלאו הנסיבות שבסעיף א. לעיל, ואם ביצע הקצין המורשה את שלוש הפעולות שבסעיף ב. לעיל, ומשקיבל לידיו הקצין המורשה את האישור של הרופא שאין מניעו בריאותית לערוך את הבדיקה הגינקולוגית ואת הסכמתה של החשודה לבדיקה הגינקולוגית - אם נתנה את הסכמתה - ישקול הקצין המורשה אם לבקש מבית המשפט היתר לביצוע בדיקה גינקולוגית.
הקצין המורשה יאשר בחתימתו בטופס כי התמלאו כל הדרישות, בסעיפים א., ב. ו-ג לעיל. את האישור בכתב של הרופא ואת הסכמתו בכתב של החשוד, יצרף הקצין המורשה לטופס.
9. סמכויות רופא - לתת אישור רפואי ולקבל הסכמה של חשודה לביצוע בדיקה גינקולוגית
א. בפגישה של רופא עם חשודה לא יהיו נוכחים אנשים נוספים. אולם, אם יש צורך בנקיטת אמצעים נאותים לסיכול בריחתה של חשודה או לסיכול פגיעה ברופא, תהיה הפגישה בנוכחות שוטרת, ובלבד שמידת הפגיעה בזכויות של החשודה לא תעלה על הנדרש.
ב. רופא שהובאה בפניו חשודה, שקצין מורשה מבקש להגיש לבית המשפט בקשה להיתר לבצע בה בדיקה גינקולוגית, יפעל כדלקמן:
1) יברר עם החשודה את מצב בריאותה, ככל שהדבר נוגע לחיפוש.
2) אם מצא הרופא, על יסוד המידע שברשותו, כי אין מניעה בריאותית לבצע את הבדיקה הגינקולוגית בחשודה, יאשר זאת בחתימתו בטופס.
3) אם אין מניעה בריאותית לעריכת הבדיקה הגינקולוגית - יסביר זאת הרופא לחשודה, וישאל אותה אם היא מסכימה לבדיקה.
4) נתנה החשודה את הסכמתה לבדיקה הגינקולוגית שתיערך בה, יורה לה הרופא לאשר את ההסכמה בחתימתה בטופס.
5) נתנה החשודה את הסכמתה לבדיקה הגינקולוגית שתיערך בה, אולם, החשודה היא קטינה או קיים חשש לגביה שהיא מוגבלת בכושרה השכלי, ינהג הרופא כקבוע בסעיף 5 לעיל.
6) לא נתנה החשודה את הסכמתה לבדיקה הגינקולוגית שתיערך בה, ירשום הרופא, בטופס, מפיה את נימוקי התנגדותה.
7) לא נתנה החשודה את הסכמתה לבדיקה הגינקולוגית שמבקשים לבצע בה, יחווה הרופא את דעתו בטופס, האם ההשהיה הכרוכה בקבלת היתר מבית המשפט, עלולה לפגוע בראיה שמבקשים לחשוף בחיפוש.
8) הרופא יציין בטופס הוראות מיוחדות, אם ישנן, לאופן ביצוע הבדיקה הגינקולוגית.
10. חשודה שסירבה להיפגש עם רופא
א. התנגדה חשודה להיפגש עם רופא, יעלה הקצין המורשה על הכתב בטופס את הנימוקים של החשודה להתנגדות להיפגש עם הרופא.
ב. חשודה שלא נפגשה עם רופא, אין קצין מורשה מוסמך להגיש לבית המשפט בקשה להיתר לבצע בה את הבדיקה הגינקולוגית.
11. סמכות של קצין מורשה - לבקש היתר מבית משפט לבצע בדיקה גינקולוגית
א. בדק הקצין המורשה ומצא, כי רופא נתן אישור שאין מניעה בריאותית לבצע את הבדיקה הגינקולוגית בחשודה, וכי החשודה מסכימה לבדיקה וגם האפוטרופוס של החשודה - אם יש לה אפוטרופוס - נתן הסכמתו, יגיש לבית המשפט בקשה לקבל היתר לבצע בדיקה גניקולוגית.
סירבה החשודה, או סירב אפוטרופוסה, לתת הסכמה לבצע בדיקה גינקולוגית - ישקול הקצין המורשה, האם יש הצדקה לבקש מבית המשפט היתר, למרות הסירוב.
ב. לצורך הפעלת שיקול דעתו - האם יש הצדקה לבקש מבית המשפט היתר לבצע את הבדיקה הגינקולוגית, למרות הסירוב של החשודה - יתחשב הקצין המורשה, בין השאר, באלה:
1) חשיבות הראיה שבגוף החשודה;
2) הימצאותן של ראיות נוספות;
3) נימוקי הסירוב של החשודה, או של אפוטרופסה לביצוע הבדיקה הגינקולוגית.
ג. כללה הבקשה להיתר מידע שגילויו לחשודה עלול לפגוע בחקירה, או עלול לחשוף שיטת חקירה או מקורות מידע, שיש עניין ציבורי שלא לגלותם - ירשום הקצין המורשה את המידע על "טופס מידע סודי" - נספח (ב) לפקודה.
ד. לבקשה יצרף הקצין המורשה תצהיר - נספח (ג) לפקודה זו.
ה. הקצין המורשה ימסור לחשוד או לחשודה את העתק הבקשה, למעט מידע כאמור בסעיף ב. לעיל, זמן סביר לפני הדיון.
ו. העתק הבקשה יצורף לטופס, ויהיה חלק בלתי נפרד ממנו.
ז. לאחר הדיון בבית המשפט, יציין הקצין המורשה בטופס, אם נתן בית המשפט היתר או לא נתן.
12. משך תוקפו של היתר לבצע חיפוש פנימי
א. משך תוקפו של היתר של בית המשפט לבצע חיפוש פנימי יהיה כקבוע בו, ואולם לא יעלה על שלושה ימים. במניין שלושת הימים לא יבואו בחשבון ימים של שבת וחג.
ב. לא בוצע החיפוש הפנימי במשך תקופת תוקפו של ההיתר, מוסמך קצין מורשה להגיש לבית המשפט בקשה להאריך את תוקפו של ההיתר לתקופות נוספות, שלא יעלו על שלושה ימים כל אחת.
13. מי מוסמך לבצע חיפוש פנימי
א. בדיקת דם - יבצע חובש
ב. הדמיה ושיקוף - יבצע טכנאי
ג. בדיקה גינקולוגית - יבצע רופא שהוא מומחה או מתמחה בגינקולוגיה או מיילדות.
אין באמור לעיל כדי למנוע את ביצוע כל אחת מן הפעולות שלעיל על ידי רופא, רופא שיניים, או אח - אם הם מוסמכים כדין לעשות פעולה זו.
14. אופן ביצוע חיפוש פנימי
א. חיפוש פנימי יבוצע במקום שרגילים לעשות בו בדיקה מאותו סוג, ובאופן שהיא נעשית.
ב. חיפוש פנימי יבוצע בדרך שתבטיח שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי נוחות וכאב.
ג. ביקש החשוד שהחיפוש הפנימי ייערך בידי בן מינו, יש להביאו בפני בעל מקצוע רפואי בן מינו, אלא אם יש במילוי הבקשה כדי להטיל נטל בלתי סביר על המשטרה.
ד. בעת ביצוע חיפוש פנימי על ידי טכנאי או רופא, לא יהיו נוכחים אנשים נוספים, אלא אם הטכנאי או הרופא קבעו, שנוכחותו של אדם נוסף נחוצה, לצורך ביצוע החיפוש הפנימי.
על אף האמור לעיל, אם יש צורך בנקיטת אמצעים נאותים לסיכול בריחתו של חשוד או לסיכול פגיעה בטכנאי או ברופא, יהיה חיפוש הפנימי בנוכחות שוטר, ובלבד שמידת הפגיעה בזכויותיו של החשוד לא תעלה על הנדרש.
15. מתן דין וחשבון על מהלך החיפוש ומסירת העתק לחשוד
א. בתום החיפוש הפנימי ירשום מבצע החיפוש, בהקדם האפשרי, דוח חיפוש על מהלכו של החיפוש, ויחתום עליו בטופס.
ב. בוצע החיפוש הפנימי על ידי בעל מקצוע רפואי שאינו שוטר, ימסור לו הקצין המורשה את הטופס, כדי שירשום בו את הדין וחשבון.
ג. הקצין המורשה ימסור לחשוד העתק של דוח החיפוש והעתק של היתר של בית משפט, אם ניתן.
16. החזקה במשמורת של הדברים שנתפסו בחיפוש
הדברים שנתפסו בחיפוש יוחזקו במשמורת המשטרה, על פי הוראות פקודת מטא"ר 14.01.45 ועל פי הנחיות מח"ק.
17. סירוב חשוד בפני בעל מקצוע רפואי לבצע את החיפוש
א. 1) נתן חשוד את הסכמתו בפני הרופא לבצע בו חיפוש פנימי, והתנגד החשוד לביצוע החיפוש בפני בעל המקצוע הרפואי, לא יבוצע החיפוש, כל עוד עומד החשוד בהתנגדותו.
2) השוטר המלווה את החשוד ידווח לקצין המורשה בטופס, על ההתנגדות של החשוד לחיפוש.
3) הקצין המורשה ישקול, האם יש בנסיבות העניין הצדקה לבקש היתר מבית המשפט לבצע החיפוש הפנימי, על אף ההתנגדות של החשוד.
הקצין המורשה יתן החלטתו בטופס, ויפרט את נימוקי ההחלטה.
ב. נתן בית המשפט היתר לבצע חיפוש פנימי בחשוד או בחשודה, והביע החשוד או החשודה התנגדות בפני בעל המקצוע הרפואי, לא יבוצע החיפוש, כל עוד עומד החשוד בהתנגדותו.
ג. התנגד חשוד או חשודה לביצוע החיפוש, ולא בוצע החיפוש בשל ההתנגדות, ירשום הקצין המורשה עובדה זו בטופס.
18. סירוב חשוד שיבוצע בו חיפוש - פתיחת תיק פלילי
היה חשוד או חשודה חשודים בעבירה על סעיף 300 לחוק העונשין או בעבירה על פי פקודת הסמים המסוכנים, או על עבירה של פ' סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין שדינה 10 שנים או יותר, וסירב לחיפוש הפנימי שבית המשפט נתן היתר לעריכתו - דינו מאסר שנתיים.
על הקצין המורשה להעביר את כל העובדות הנוגעות לעניין לממונה על החקירות ביחידה.
19. סמכותו של שוטר - להורות לנוהג רכב לתת דוגמה של דם לבדיקת מעבדה
א. על אף האמור בפקודת מטה ארצי זו, באשר לעילות לחיפוש פנימי, באשר לתנאים של החיפוש הפנימי ובאשר לתוצאות המשפטיות של החיפוש הפנימי, ההוראות הבאות הן שיחולו באשר לבדיקת דם של נוהג רכב, שהיה מעורב בתאונת דרכים, או בנוהג רכב שיש לשוטר חשד סביר שהוא שיכור.
"שיכור" - מי שנתון תחת השפעתו של משקה או סם משכרים או מסוכנים.
ב. שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב, שהיה מעורב בתאונת דרכים, או מנוהג רכב שיש לשוטר חשד סביר שהוא שיכור, למסור דוגמה של דם לבדיקת מעבדה.
ג. נוהג הרכב שנדרש לחת דוגמה של דם לבדיקת מעבדה - חייב לעשות כן.
ד. בדיקת הדם תיעשה במעבדה או במוסד רפואי, כקבוע בנוהלי את"ן.
ה. מי שלא מילא חובתו לתת דוגמה של דם - דינו העונש הקבוע בפקודת התעבורה.
ב. בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, אני מחווה את דעתי :
פקודת מטא"ר - "14.05.01 - חיפוש פנימי בגוף החשוד" יש לה נגיעה או חשיבות לציבור.
______________________________
1 י"פ תש"ס, 3975.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ