אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה 1
בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה, בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמת בזה פקודת המשטרה כמפורט להלן:
12.03.03 - העברת כלואים ואבטחתם, מחוץ לכותלי בית המעצר
1. הגדרות
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצדם:
א. עציר - אדם שנעצר על פי צו מעצר, או אדם שנעצר ללא צו מעצר.
ב. אסיר - אדם שהוטל עליו מאסר פלילי או מאסר אזרחי, כהגדרתם בסעיף 47 (ד) לחוק העונשין, תשל"ו-1977.
ג. כלוא - עציר או אסיר.
ד. בית מעצר - בית מעצר מחוזי או מרחבי או נפתי, או תא מעצר בתחנה או בנקודה או בכל מתקן משטרתי.
ה. יחידת משטרה - מטה מחוז או מרחב או נפה, או תחנה או נקודת משטרה או בית מעצר, שנמצא בהם כלוא.
ו. קצין מוסמך - גורם המורשה לאשר הוצאת כלוא מבית המעצר כמפורט להלן:
1) הממונה על החקירה.
2) הממונה על היחידה שכלוא בה העצור, או מי שהוסמך על ידו.
3) רופא משטרה.
4) קצין מודיעין או הקצין הממונה עליו, אם הכלוא אינו בהליך חקירתי, אם הינו עצור עד תום ההליכים או אסיר.
ז. קטין - מי שטרם מלאו לו 18 שנים, לרבות בגיר שביום הגשת כתב האישום נגדו, טרם מלאו לו 18 שנה.
ח. תורן - מי שנקבע תורן לצורך קבלת עצירים והטיפול בהם, בפרק זמן מסויים: תורן או זקיף של בית מעצר, או תורן תחנה או נקודה, או סמל משמרת.
ט. חוליית ליווי - צוות שוטרים שמונה להעביר כלוא מיחידת משטרה אחת לאחרת או לבית משפט או למקום קבלת טיפול רפואי או לרשות שירות בתי הסוהר.
י. מפקד חוליית ליווי - כל איש משטרה שמונה אחראי להעברת כלוא.
יא. רכב ליווי - רכב שייעודו העברת כלואים.
יב. כלוא טעון הגנה - עציר או אסיר, שיש להגן עליו מפני פגיעה בידי גורם המצוי מחוץ לכותלי בית המעצר, או בתוך בית המעצר, או שיש חשש שעלול להזיק לעצמו. בקבוצה זו כלולים: חולי נפש, קוקסינלים, הומוסקסואלים, עברייני מין וכל מי ששירות בתי הסוהר או משטרת ישראל הכריזו עליו, שהוא טעון הגנה.
יג. חולה נפש - אדם שסמכות רפואית משטרתית או אזרחית קבעה, שהוא חולה נפש, או אדם שיש יסוד סביר להניח שאין הוא שפוי בדעתו.
2. העברת כלוא
א. כללים להוצאת כלוא מבית מעצר
1) לא יוצא כלא מבית מעצר, אלא למטרות אלה: העברה מיחידה ליחידה, חקירה, הבאה בפני שופט, טיפול רפואי, פעילות מודיעין ושחרור כחוק.
2) אין להוציא כלוא מבית מעצר, אלא באישור הקצין המוסמך, לפי העניין.
3) בעת הוצאת כלוא ובעת החזרת כלוא, יש לבצע חיפוש על גופו ובכליו.
4) אין להוציא כלוא מבית מעצר בין השעות 18:00 ל-07:30 בבוקר שלמחרת, אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור הקצין המוסמך.
5) התורן ירשום כל הוצאה של כלוא מבית מעצר וכל החזרה של כלוא לבית מעצר בטופס מ-3102 - "פרטי רישום כלוא".
ב. העברת כלוא מיחידה ליחידה
1) יחידת משטרה המבקשת לקבל כלוא, הכלוא ביחידה אחרת, אחראית להסעתו אל היעד, שאליו הוא חייב להגיע, ולהחזרתו ליחידה, שממנה הוצא, וכל זאת לאחר תיאום מוקדם.
2) נדרש כלוא ליחידת משטרה, תשלח היחידה, באמצעות מפקד חוליית הליווי, את טופס מ-3092 - "אסמכתא לקבלת כלואים/אסירים", הנושא את חותמת היחידה והחתום בידי קצין, למפקד היחידה או למפקד בית המעצר או למנהל בית הסוהר. אין הוראת סעיף זה חלה על ליווי כלואים, שמבצע שירות בתי הסוהר.
3) מפקד חוליית ליווי הבא לבית מעצר לקבל לרשותו כלוא, יברר עם מפקד בית המעצר, אם אין הכלוא דרוש ליחידה אחרת, או עומדות כנגדו פקודות נוספות.
4) התברר, כי הכלוא דרוש ליחידה אחרת, ידווח על כך מפקד חוליית הליווי למפקדו, מיד עם שובו ליחידתו עם הכלוא.
5) מפקד יחידה המקבל לרשותו כלוא, הדרוש ליחידה אחרת, יודיע, באופן מידי, לאותה יחידה, כי הכלוא נמצא ברשותו, ויציין את מקום המעצר ואת פרק הזמן המשוער, שהוא מתכוון להחזיק בכלוא.
6) תורן המעביר כלוא לאחריות מפקד חוליית הליווי, לשם העברתו לבית סוהר או לבית מעצר או לשם החזרתו משם, יפעל כלהלן:
א) יבדוק את תוכן מעטפת המסמכים טופס מ-3102 - "פרטי רישום כלוא" ויוודא, שכל האסמכתאות החוקיות תקפות.
ב) יוודא, שתאריך היום הראשון למעצרו של הכלוא מצוין בצו המעצר, אם נעצר על פי צו, או בפקודת המאסר, אם נאסר על פי פקודה, או באסמכתא לכליאה, אם נעצר על פי אסמכתא לכליאה, טופס מ-3015 או טופס מ-3014, בהתאם לעניין.
ג) ימסור למפקד חוליית הליווי את מסמכי הכליאה הנוגעים לכלוא, וכן את טופס מ-3186 - "תעודה רפואית אודות עציר/אסיר".
ד) ירשום את דבר מסירת המסמכים בטופס מ-3102.
7) מפקד חוליית הליווי יאשר בחתימתו בטופס מ-3102 את קבלת המסמכים, שעליו למסור לבית הסוהר או לבית המעצר, שהכלוא מועבר אליו.
8) בעת העברת כלוא מיחידה ליחידה, אין למסור לידיו את המזומנים והחפצים, שהופקדו בקופת היחידה. הפיקדון יימסר לידי מפקד חוליית הליווי, והוא יהיה אחראי להעברתו ליחידה אליה מועבר הכלוא.
9) מידע רפואי על הכלוא, שאינו כלול בטופס מ-3102 ובטופס מ-3186, יועבר למנהל בית הסוהר או למפקד בית המעצר, שאליו מועבר הכלוא, על פי המפורט בנוהלי קרפ"ר.
10) למסמכי כלוא המועבר לשב"ס לראשונה, יש לצרף את טופס מ-3187 - "תנועת עצורים מחוץ למתקן הכליאה", כשהוא מלא.
11) החליט הממונה על החקירה, להעביר לבית מעצר אחר כלוא תושב איו"ש או אזח"ע או רמת הגולן או מזרח ירושלים, והעציר איננו יהודי והוא חשוד בעבירה ביטחונית, ידווח על כך במברק למטא"ר/ממ"ן/מדור זרים.
ג. העברת כלוא לבית משפט
1) היחידה שטיפלה בתיק הפלילי, שבגינו הובא הכלוא למשפט, היא שתעביר את הכלוא לבית המשפט.
2) נמצא הכלוא ביחידה אחרת, תהיה היחידה, שלה דרוש הכלוא, אחראית להוצאתו מתחומי היחידה האחרת ולהעברתו לבימ"ש.
3) נעצר אדם על פי צו הבאה, באחריות היחידה שבאזורה בימ"ש, להביאו מהיחידה בה נעצר.
4) הוראת שופט להביא בפניו כלוא פעם נוספת
א) איש משטרה שליווה כלוא לבית משפט או שמר על כלוא בבית משפט, יברר בסוף הדיון, שהתקיים בעניינו של הכלוא, אם נתן בית המשפט הוראה, בכתב או בעל פה, להביא בפניו את הכלוא פעם נוספת.
ב) ניתנה הוראה כזו, ידווח עליה איש המשטרה בכתב לממונה עליו, וזה יעבירה לגורם האחראי להבאת הכלוא לבית המשפט במועד החדש שנקבע.
ד. העברת כלוא למוסד רפואי
יחידת המשטרה, שבה נמצא כלוא הזקוק לטיפול רפואי, כמתווה בפקודת המטא"ר 12.03.02 - "הטיפול בכלואים הזקוקים לשירות רפואי", היא שתעבירו למוסד רפואי, לרבות בית חולים לחולי נפש.
ה. העברת אסיר מיחידת משטרה לבית סוהר
1) אסיר שהוחזר לבית מעצר, לאחר שנגזר דינו, יועבר לבית סוהר לריצוי העונש, בהקדם האפשרי, בהתחשב בסדרי הסעת אסירים לבתי סוהר.
2) יחידת משטרה, שבאחריותה מצוי כלוא, שיש להעבירו לשירות בתי הסוהר, תדווח לשב"ס על כל אירוע חריג הקשור בכלוא זה כגון ניסיון התאבדות או בריחה, וכן תדווח על כלוא שהנו טעון הגנה ועל הסיבות לכך, וכן על כלוא הנזקק לטיפולים רפואיים, על פי קביעת רופא משטרתי.
ו. העברת כלוא קטין
העברת כלוא קטין ואבטחתו תבוצע כהעברת כלוא בגיר ובסייגים המצוינים בפקודת המטא"ר 14.01.05 - "קטינים - מעצר, חקירה, פקחנות ומניעת עבריינות נוער".
3. אבטחת כלוא בעת העברתו
א. הנחיות כלליות
1) מפקד חוליית ליווי או כל בעל תפקיד אחר, שקיבל לרשותו כלוא, אחראי לו, במשך כל עת שהותו מחוץ לכותלי בית המעצר, שממנו הוצא.
2) האחראי לשליחת חוליית הליווי יתדרך את אנשי החולייה בדבר אופיו של הכלוא והעבירה המיוחסת לו.
3) שוטרי חוליית הליווי יצוידו באקדחים אישיים, בגז מדמיע ובציוד אחר, על פי קביעת מפקד היחידה השולחת את חוליית הליווי.
4) שוטרי חוליית הליווי ינקטו אמצעי זהירות נוספים למניעת בריחת הכלוא במהלך הליווי, על פי קביעת מפקד החולייה.
5) יחידת המשטרה שאחראית להעברת כלוא, ואין באפשרותה לספק את כוח האדם והאמצעים לאבטחת מסע הליווי, תפנה למטה הממונה עליה, לפתרון הבעיה.
6) אנשי חוליית הליווי לא יאפשרו לכלוא לקיים קשר, עם מי שלא נמצא באותו מסע ליווי.
7) כלוא החב כבילה לא יובל ברחוב, אלא כדי להביאו לרכב ההסעה, או כדי להעבירו מרכב ההסעה ליעד, ורק אם הוא כבול לשוטר או לכלוא אחר.
8) במסלול נסיעה ארוך, יקיים מפקד חוליית הליווי קשר עם מפקד היחידה האחראית להעברת הכלוא, מנקודות דיווח, שקבע מפקד היחידה האחראית לליווי.
9) בעת ההגעה ליעד, כגון: בית משפט או בית חולים, אין להשאיר את הכלוא ללא השגחה. איש חוליית הליווי יבדוק את אמצעי ההגנה המצויים במקום, לרבות אלה שבחדר השירותים. מצא איש חוליית הליווי ליקוי כלשהו באמצעי ההגנה, כגון חלון בלתי מסורג, יוגבר הפיקוח על הכלוא.
ב. הרכב חוליות הליווי
1) ככלל, בעת העברת כלואים, תלווה אותם חולייה, שמספר שוטריה גדול באחד ממספר הכלואים. שלושה כלואים ומעלה ילוו בידי ארבעה שוטרים לפחות. נהג הרכב כלול במניין המלווים.
2) בעת העברת כלואים מסוכנים, תלווה אותם חוליית ליווי, שמספר שוטריה עולה על מספר הכלואים, כפי שיקבע מפקד היחידה או מפקד חוליית הליווי.
3) בעת העברת כלואה, תצורף שוטרת לחוליית הליווי. יחידה שאין בה שוטרת, תפנה למטה הממונה לפתרון הבעיה.
ג. כבילה
1) ככלל, יש לכבול כל כלוא המואשם או הנחשד בביצוע עבירה מסוג פשע. יחד עם זאת, יכול מפקד יחידת הליווי להורות שלא לכבול כלוא, כאמור לעיל, אם אין מדובר בכלוא אלים או ברחן.
2) על אף האמור בסעיף 3. ג. 1) לעיל, לא ייכבל כלוא המואשם בפשע, שהוא חולה או נכה או אישה או קטין, אלא אם ניסה להתאבד או לפגוע באחרים הנמצאים באותו מסע ליווי, וזאת על פי שיקול דעתו של מפקד חוליית הליווי.
3) ככלל, לא ייכבלו אסירים המרצים מאסר אזרחי, עברייני תנועה עברייני צווארון לבן וכן חולים, נכים, זקנים, נשים וקטינים, החשודים או האשמים בביצוע עבירות מסוג חטא או עוון, להוציא חריגים, כגון במקרה שכלוא ניסה להתאבד או לפגוע באחרים, ונמצאים באותו מסע ליווי, וזאת על פי שיקול דעתו של מפקד יחידת הליווי.
4) מפקד יחידת הליווי ינמק בכתב כל החלטת כבילה של אסיר המרצה מאסר אזרחי, בטופס מ-1006 - "יומן היחידה".
5) חרף האמור בסעיפים 3. ג. (3 - (1 לעיל, בעת העברת כלואים, יש לכבול באזיקי יד כלואים מן הסוגים המנויים להלן, ללא קשר לחומרת העבירה שביצעו, לגילם, למינם ולמצב בריאותם:
א) כלוא שנמלט בעבר או שניסה להימלט ממשמורת חוקית.
ב) כלוא הידוע כאלים, או כלוא שמתנהג או עומד להתנהג באלימות, ועלול לפגוע בעצמו או באחרים, או להעלים, או להשמיד ראיות.
ג) כלוא שיש חשש שימלט, שאין לו מקום מגורים קבוע וידוע בישראל וקיים חשש, שאם יימלט, יתחמק מהדין.
ד) כלוא המואשם או הנחשד בביצוע עבירה מסוג פשע חמור, דהיינו עבירה שדינה 10 שנות מאסר ומעלה.
8) חייבי כבילה באזיקי רגל
א) יש לכבול באזיקי רגל, נוסף לאזיקי יד, את הכלואים מן הסוגים המנויים להלן:
(1) כלוא הנאשם או הנחשד בביצוע עבירה מסוג פשע חמור.
(2) כלוא שבעבר נמלט או ניסה להימלט ממשמורת חוקית, או כלוא שקיים לגביו חשש סביר, שינסה להימלט ממשמורת חוקית.
ב) קצין בדרגת מפקח ומעלה או מפקד יחידת ליווי, רשאי להורות לשחרר כלוא מכבלי רגל. הוראה זו יש לנמק בכתב.
ג) חרף האמור לעיל, רשאי מפקד חוליית ליווי, להורות שלא לכבול כלוא באזיקי רגל. הורה כך, עליו לנמק החלטתו בכתב.
7) אופן הכבילה
א) הכבילה תיעשה באזיקים בלבד.
ב) מפקד חוליית הליווי יקבע את שיטת כבילת הכלוא, בהתאם לחומרת העבירה המיוחסת לכלוא, בהתאם לאופיו ובהתאם למידע עליו.
ג) ככלל, אין לכבול כלוא לעצמים דוממים כגון: עץ, דלת, ספסל, בין אם הוא מצוי ברחוב ובין אם הוא בתוך רכב, אלא במקרים קיצוניים ודחופים, שבהם נחוצה כבילת הכלוא לעצם דומם לשם אבטחת חיים, ולאחר שננקטו כל הפעולות לצמצום הנזק והפגיעה האפשריים.
ד) בעת כבילת כלוא באזיקי יד, יש להדק את האזיקים סביב פרק כף ידו של הכלוא ולנצור את מנגנון הנעילה. חובת הנצירה אינה חלה, כשהכלוא מובל כבול לשוטר.
ד. הסעת כלוא
1) ככלל, יש להסיע כלוא ברכב ליווי. אם אין בנמצא רכב ליווי, יוסע הכלוא ברכב משטרה אחר, תוך נקיטת אמצעי האבטחה המתחייבים מהסעה ברכב שאינו רכב ליווי.
2) כלוא מסוכן יוסע ברכב ליווי בלבד.
3) ברכב ליווי ישבו המלווים בתא המיועד לכך, הנמצא מאחורי התא המיועד לכלוא. בעת הסעת כלוא ברכב שלא יועד לכך, ישבו המלווים במושב האחורי, לצד הכלוא.
4) ברכב ליווי אין להסיע איש, פרט לכלואים ולאנשי חוליית הליווי.
5) ככלל, יוסע כלוא בכבישים ראשיים בלבד. הסעת כלוא בכבישים צדדיים מחייבת תיאום וליווי מיוחדים.
6) יש לשנות, מדי פעם, את מסלולי הנסיעה ולוחות הזמנים בנסיעות קבועות ושגרתיות, כגון בהסעת כלואים לבית משפט.
7) הפרדת כלואים
א) יש להימנע, ככל האפשר, מהסעת כלוא מסוכן עם כלוא שאינו מסוכן. יש לנקוט אמצעים למניעת פגיעה בכלוא שאינו מסוכן, בעת הוצאת הכלוא המסוכן מבית המעצר ובעת הכנסתו אליו.
ב) אין להסיע כלוא בגיר עם כלוא קטין.
ג) אין להסיע כלואה עם כלוא.
ד) יש להימנע, ככל האפשר, מהסעת כלוא טעון הגנה עם כלואים אחרים, תוך נקיטת אמצעים למניעת פגיעה בטעון ההגנה, בעת הוצאתו מבית המעצר ובעת הכנסתו אליו.
8) אבטחת הרכב
א) בכל חניה, יוודא נהג רכב הליווי, שהרכב נעול, ויסגור את החלונות והדלתות.
ב) לפני כל העלאה או הורדה של כלוא, תבצע חוליית הליווי חיפוש ברכב. ביצוע החיפוש יירשם בטופס מ-1006.
ה. הטסת כלוא - הטסת כלוא טעונה אישור ראש מס"מ או ראש ענף החקירות הנוגע בדבר. את סד"כ חוליית הליווי ואת ציודם ולבושם של אנשי החולייה יקבע הקצין הממונה על החקירה.
4. אבטחת כלוא בבית המשפט
א. תאי המעצר בבית המשפט יהיו נעולים בכל עת.
ב. אנשי חוליית הליווי יבדקו את תאי המעצר ואת סביבתם החיצונית הקרובה, לפני הכנסת הכלואים.
ג. כבילת כלוא באולם בית המשפט
1) ככלל, אין לכבול כלוא בעת שהותו באולם בית המשפט.
2) במקרים מיוחדים, כשקיים חשש שהכלוא יברח או יתפרע, או כשהכלוא חשוד או נמצא אשם בביצוע פשע חמור, יש לפנות לשופט ולבקש את רשותו להשאיר את הכלוא כבול, בעת שהותו באולם בית המשפט.
3) אם הורה השופט לשחרר הכלוא מאזיקים, יש לבצע מיד את הוראת השופט, תוך נקיטת אמצעי זהירות, כמתחייב מן המצב.
ד. החליט בית משפט על שחרור כלוא או על זיכוי נאשם ואין עילה חוקית אחרת להחזיקו במעצר, ישוחרר הכלוא מכבליו, לאלתר.
5. אבטחת כלוא במהלך חקירה
א. במהלך חקירה, אין להשאיר כלוא שנחשד או נשפט על ביצוע עבירה לבד בחדר, במסדרון או בכל מקום אחר, למעט בתא מעצר, אלא אם דרוש הדבר לצרכי חקירה ובאישור הקצין הממונה.
ב. בחדר בו מתנהלת החקירה, יש למנוע מהכלוא לגשת, ללא רשות וללא השגחה, לדלת או לחלון בלתי מסורג.
ג. יש להרחיק מהישג ידו של הכלוא מוצגים או חפצים, הנמצאים בחדר בו הוא נחקר, כדי למנוע ממנו להשמידם או להשתמש בהם, לצורך פגיעה בעצמו או באחרים.
ד. כלוא המבקש להיכנס לחדר שירותים, ילווה על ידי איש משטרה. איש המשטרה יוודא כי דלת חדר השירותים אינה סגורה לגמרי, וכי אין באפשרות הכלוא להימלט דרך החלון.
ה. נודע לאיש משטרה מפי הכלוא או מפי אדם אחר, או על סמך התנהגות הכלוא, כי הוא עלול לפגוע בעצמו או באחרים, או לברוח, יש לפעול כדלקמן:
1) יש לפעול מיד לאבטחת שלומו של הכלוא ושל אחרים או לסיכול נסיון בריחתו, כגון: העברת הכלוא לתא מעצר אחר, הגברת השמירה עליו, הרחקת כל חפץ מסוכן.
2) החוקר ידווח מיד לקצין הממונה, לממונה על החקירה ולמפקד מתקן הכליאה, אם במשטרה ואם בשב"ס, וירשום דו"ח זכרון דברים, בו יציין, בין היתר, את המקור לידיעה ואת העובדה שהדיווח הועבר בעל פה לכל הגורמים דלעיל. כן יוודא החוקר שהידיעה נרשמה בטופס מ-3102.
3) הממונה על החקירה יתדע מיד את הממונה עליו, וינקוט, לפי הצורך, פעולות נוספות, לאבטחת שלום הכלוא ושלום אחרים, או לסיכול בריחתו. דבר הדיווח והפעולות שננקטו יירשמו ביומן החקירות.
6. אבטחת כלוא במוסד רפואי
א. כל כלוא השוהה במוסד רפואי, יהיה נתון תחת משמר, ויאובטח על פי כללי האבטחה המותווים בפקודה זו והמתאימים לגביו.
ב. שוטר השומר על כלוא במוסד רפואי, ייענה לבקשת גורם רפואי בבית החולים ללבוש חלוק מעל מדיו.
ג. החובה לשמור על כלוא במוסד רפואי, חלה על המרחב, שבתחומו נמצא המוסד הרפואי.
ד. השמירה על כלוא פח"ע במוסד רפואי, במשך 48 השעות הראשונות מאז אשפוזו, היא באחריות צה"ל, ולאחר מכן - באחריות המרחב המשטרתי, שבתחומו נמצא המוסד הרפואי.
7. אבטחת כלוא בעת פעילות מודיעין
אבטחת כלוא במהלך פעילות מודיעין, תיעשה כמתווה בנוהלי ממ"ן ובכפוף להוראות פקודה זו.
8. חריגה מן ההוראות
כל חריגה מהוראות אבטחת כלוא והעברת כלוא, המפורטות לעיל, מותרת לביצוע רק לאחר הכנת תכנית למניעת בריחת הכלוא, ובתנאי שממ"ז או ממ"ר אישר את התכנית.
9. בריחת כלוא
פעילות המשטרה במקרה של בריחת כלוא, בעת היותו מחוץ לבית המעצר, זהה לפעילותה בעת בריחת כלוא מתוך בית המעצר, כמותווה בפקודת המטא"ר 12.03.01 - "הטיפול בכלואים בבית המעצר".
_________________________________
1 י"פ תשנ"ד, 4252.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ