אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על מונחי המשפט בדין הפלילי

הודעה על מונחי המשפט בדין הפלילי

הודעה על מונחי המשפט בדין הפלילי 1
לפי סעיף 10 לחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי"ג-1953, אני מודיעה בזה כי מליאת האקדמיה ללשון העברית אישרה, בישיבתה ביום כ"ד באדר א' התשנ"ז (3 במארס 1997) ובישיבתה ביום כ' באדר ב' התשס"ג (24 במארס 2003) את רשימת מונחי המשפט - פרק א - הדין הפלילי.
את רשימת מונחי המשפט בדין הפלילי הכינה הוועדה למונחי המשפט של האקדמיה ללשון העברית. חבריה מקרב אנשי המקצוע - מנחם א לון (יו"ר), אביעד הכהן, יוסף חריש, צבי טל, יעקב ש' צמח, יעקב רובין, אליקים רובינשטיין, גבריאלה שלו; מקרב חברי האקדמיה - ארי אבנר, משה בר אשר, גד בן עמי צרפתי; וכן אנשי המקצוע המשקיפים נגה ענתבי, עליזה רוזן, יהושע שופמן. מזכירי הוועדה (מן האקדמיה): יוסף עופר, רונית גדיש, ברק דן.
הערה: מספר הבא בסוגריים עגולים אחרי המונח הוא מספרו של הסעיף המתאים בחוק העונשין, התשל"ז-1977.
א. הדין הפלילי - כללי
1 הדין הפלילי, דיני עונשין criminal law, penal law, penal code
הערה: שמו של החוק העוסק בדין הפלילי הוא 'חוק העונשין', ומלשון זו נגזר גם המונח 'בר עונשין'.
2 משפט פלילי criminal case, trial
3 סדר הדין הפלילי, סדר הדין בפלילים criminal procedure
4 החוק הפלילי criminal law
5 ערעור פלילי criminal appeal
6 הליך פלילי criminal process
7 מאסר פלילי criminal imprisonment
8 מרשם פלילי criminal record
9 אחריות פלילית (34) criminal liability
10 בר עונשין, בן עונשין; בת עונשין [ולא: כשרות פלילית] criminally liable
11 עבר פלילי, הרשעות קודמות previous convicitions
12 תיק פלילי criminal file
ב. עונש, ענישה, סוגי עונשים
13 ענש [ברבים: ענשים] punishment
14 עניש punishable
15 ענישות punishability
16 גמול [בקרימינולוגיה] retribution, talio, desert
17 ענש גוף corporal punishment
18 ענש ממון penalty
19 ענש מרבי [עונש מקסימלי] maximum penalty
20 ענש מזערי [עונש מינימלי] minimum penalty
21 ענש בידי שמים [על פי - Divine punishment, God's punishment
"כרת בידי שמים" משנה יבמות ד, יג]
22 ענש קבוצי collective punishment
23 ענש מות, מיתת בית דין capital punishment, death sentence
24 ענש חובה mandatory penalty
25 קלת הענש leniency of sentence, leniency of punishment
26 חמרת הענש severity of sentence, severity of punishment
27 בצוע הענש , בצוע גזר הדין execution of sentence, execution of sentence
28 הטלת ענש , imposition of sentence, imposition of punishment
השתת ענש
29 יתרת הענש remainder of sentence, remainder of punishment
30 נשיאה בענש , נשיאת ענש suffering of sentence, suffering of
[ולא: ריצוי עונש] punishment
31 הקלה בענש , mitigation of sentence, mitigation of punishment
המתקת הענש
32 המרת הענש conversion of sentence, conversion of punishment
33 ענישה punishment
34 תורת הענישה penology
35 דרכי (ה)ענישה methods of punishment
36 מדיניות ענישה punishment policy
37 מטרת הענישה aim (objective) of punishment
38 קנס fine [v.]
39 קנס fine
40 התראה notice, warning
41 הזהרה [בדין המשמעתי] warning
42 הזהרה ח מורה [בדין המשמעתי] stern warning
43 נזיפה [בדין המשמעתי] rebuke
44 נזיפה חמורה [בדין המשמעתי] severe rebuke
45 בידוד isolation
46 רתוק confinement
47 פצויים compensation
48 פצוי ענושים punitive damages
49 קלון moral turpitude
ג. מעצר ושחרור
50 מעצר arrest; detention
51 מעצר עד תם ההליכים arrest untiol termination of proceedings
52 מעצר בית house arrest
53 מעצר תחום [מעצר בשטח מסוים שאסור
לצאת ממנו] confinement to an area
54 עלת מעצר grounds of arrest
55 צו מעצר [ניתן על ידי בית המשפט] order of arrest
56 עצר arrest [v.]
57 צוה לעצר, order [v.] an arrest, issue [v.] a warrant of arrest
נתן צו מעצר
58 פקדת מעצר [מנהלית מזכיר בית warrant of arrest
המשפט מוציאה לביצוע הצו]
59 הארכת מעצר extension of arrest
60 עצור [בידי שוטר, ללא צו בית המשפט] detainee
61 עציר [על פי הוראת בית המשפט] detainee
62 עכוב [דרישה המופנית לאדם להילוות לשוטר עד holding
לתחנת המשטרה, בלי שיהיה צורך בעצירתו]
63 מעכב held
64 חפוש search
65 צו חפוש search warrant
66 מאסר imprisonment
67 הטלת מאסר imposition of imprisonment
68 פקדת מאסר warrant of imprisonment
69 מאסר בפעל, מאסר ממש actual imprisonment
70 מאסר על תנאי suspended sentence of imprisonment
71 עבודת שרות (כנשיאה במאסר) community service in lieu
of imprisonment
72 מאסר בית [אינו נוהג בישראל] home imprisonment
73 מאסר פלילי crinimal imprisonment
74 מאסר אזרחי civil imprisonment
75 מאסר עולם life imprisonment
76 מאסר על חוב imprisonment for debt
77 מאסר חובה mandatory imprisonment
78 מאסר חופף concurrent imprisonment
79 מאסר מצטבר consecutive imprisonment
80 מאסר נדחה postponed imprisonment
81 בית סהר, כלא, בית כלא, בית האסורים jail, prison
82 בית סהר ארעי temporary jail
83 בית סהר צבאי, כלא צבאי military prison
84 כלא imprison [v.]
85 משמרת custody
86 אסיר, אסיר prisoner
87 אסיר עולם life prisoner, prisoner for life
88 נדון למיתה, נדון למות sentenced to death
89 אסיר אזרחי civil prisoner
90 אסיר פלילי criminal prisoner
91 עתירת אסיר prisoner's petition
92 מצבת אסירים, תפוסת אסירים complement of prisoners
[סך כל האסירים המוחזקים]
93 חבוש [במתקן צבאי או משטרתי]
94 חבישה, מחבוש [עונש כליאה בדין משמעתי confinement
במתקן צבאי או משטרתי לתקופת זמן
קצרה] (סעיף 23 לחוק השיפוט הצבאי)
95 מחבוש על תנאי [בכלא צבאי או conditional confinement
משטרתי]
96 סוהר warder, jailer
97 קבילת סוהר warder's complaint
98 סוהר בכיר senior warder
99 סוהר זוטר junior warder
100 שרות בתי הסוהר prison service
101 דרגות בשירות בתי הסוהר: סוהר ראשון;
רב סוהר; מישר משנה; מישר; כלאי;
רב כלאי; סגן גנדר; גנדר משנה; תת-גנדר; גנדר; רב-גנדר
102 נציב בתי הסהר commisioner of prisons
103 ועדת שחרורים parole board
104 שרות לתעלת הצבור compulsory community service
105 טעון הגנה [אסיר prisoner in need of protection
שיש צורך להפרידו משאר האסירים
מחשש שיפגעו בגופו]
106 שלילת חרות deprivation of liberty
107 שחרור release
108 שחרור מנהלי administrative relese
109 שחרור על תנאי ממאסר conditional relese
[ולא: רישיון חופש]
110 שחרור בערבה [בהפקדת פיקדון release on bail
או בערבות]
111 שחרור בערבות release on bond
112 שקום rehabilitation
113 קצין שקום rehabilitation officer
114 עבודת שקום rehabilitation work
ד. עברה, סוגי עברות
115 עברה, דבר עברה offence
116 ע ברה ע ל (סעיף פלוני) offence under (section so and so)
[ולא: עברה נגד (סעיף פלוני)]
117 נושא העברה [הסובייקט] subject of offence
118 משא העברה [האובייקט] obfect of offence
119 עשית העברה [ולא: ביצוע העב רה] committing fn offence
120 עושה העברה, עובר העברה person committing offence
121 עברה פלילית criminal offence
122 עברה מנהלית administrative offence
123 עברת משמעת disciplinary offence
124 עברה קלה (489) minor offence
125 עברת חו ץ [עברה שנעברה מחוץ extraterritorial offence
לגבולות המדינה]
126 עברת פנים (7(א)) intraterritorial offence
[עברה שנעברה, כולה או מקצתה, בתוך שטח ישראל]
127 עברות ברשות הרבים (490) street offence
[עברה שמקום התרחשותה ברשות הרבים]
128 עברה צבאית military offence
129 יסודות העברה elements of offence
130 (עברות) פגיעה באנושות, offence against humanity
עברות שבין אדם לאנושות
131 (עברות) פגיעה בבטחון המדינה offence against security of state
132 (עברות) פגיעה (חמורה) בגוף causing (grievous) bodily harm
133 (עברות) פגיעה ברכוש offence against property
134 (עברות) פגיעה בחק וסדר offence against law and order
135 עברות מין [ולא: עברות נגד המוסר] sexual offences
136 עברין offender
137 עברין מועד habitual criminal offender
138 עברין צעיר juvenile delinquent
140 עברינות נוער juvenile delinquency
141 פשע [עשה מעשה פשע] commit a crime [v.]
142 פשע [עברה שדינה מוות או מאסר מעל felony
שלוש שנים]
[הערה: פשע בשימוש הכללי מציין עברה חמורה crime))
143 פושע [בשימוש הכללי: מי שעשה פשע] criminal
144 פשע מלחמה war crime
145 פשע כלפי האנושות crime against humanity
146 פשע כלפי העם היהודי crime against the jewish people
147 פשיעה עברינות crime
[הערה: בספרות התלמודית פשיעה היא 'רשלנות']
148 קרימינולוגיה criminology
149 קרימינולוג criminologist
150 עוון [עברה שדינה מאסר יותר
משלושה חודשים misdemeanor
ועד שלוש שנים או קנס גדול]
151 עוון קל, חטא [עברה שדינה מאסר לא contravention, transgression
יותר משלושה חודשים או קנס]
[הערה: חטא בשימוש הכללי מציין עברה על הדת או על המוסר (sin)
152 אשם guilty
153 אשמה guilt
154 אשום count
155 כתב אשום indictment
156 בר-אשמה culpable
157 האשמה accusation
ה. עיקרי האחריות הפלילית
158 עברה לשעתה ( 6) [ולא: ע ברה שהזמן
גרמה ] time-limited offence
159 תחולה (9, 12, 13) application, ratione materiae
160 תחולת מקום, תחולה territorial application, ratione loci
טריטורילית
161 תחולת זמן time of applocation, ratione temporis
162 תחולה למפרע, תחולה רטרואקטיבית retroactive application
163 תחולה אישית, personal application, ratione personae
תחולה פרסונלית
164 משפט העמים (16) law of nations
165 עברה על offences against the law of nations, delicta juris gentium
משפט העמים
166 תחולה שלוחית(17) vicarious application
167 יסוד עבדתי (18) factual basis
168 יסוד נפשי (19) mental basis, mental element
169 מחשבה פלילית (20) criminal intent, mens rea
170 אדישות (20) indifference
171 קלות דעת (20) light-headedness
172 עצימת עינים ignoring
173 אחריות מקפדת,אחריות מחלטת (22) absolute liability
174 סבה הכרחית causa sine qua non
175 עברה נגזרת (25) התנהגות עבריינית המוגדרת derivative offence
כנלווית לעברות הרגילות, כגון ניסיון, שידול וסיוע]
176 עברה שנשלמה [ולא: עברה מושלמת] completed offence
177 ענישה למפרע (3) retroactive punishment
178 עברת התנהגות (34 ט(ב)) offence of behaviour
179 עברה התלויה בתוצאה (34 ט(ב)) offence conditional on the result
180 עברה נמשכת [עברה הנעשית לאורך זמן continuous offence
ולא באופן חד פ עמי]
181 עברת ש רשרת chain of offences
182 הגנה עצמית (34י) self defence
183 מודעות ( 34 יד) awareness
184 עברה שצריכה כונה offence requiring intent
185 ע ברת רשלנות ( 34 יח(ב)) offence of negligence
186 קטין ( 34ו) minor
187 קטינות (34ו) minority
188 כונה (20) intention
189 מניע (16) motive
190 זוטי דברים, דברים trifles (de minimis non curat lex [vel praetor)
של מה בכך
191 טעות שבעבדה ( 34יח) mistake of fact
192 טעות שבדין ( 34יט) mistake of law
193 שפיות (הדעת) ( 34ח) sanity
194 אי-שפיות (הדעת) ( 34ח) insanity
195 חזקת שפיות (ה ד ע ת) presumption of sanity
196 שפוי (בדעתו ) sane
197 לא שפוי (בדעתו ) insane person
198 חולה נפש mentaly ill
199 שכרות (34ט) intoxication, drunkenness
200 כרח (מחמת איומים) ( 34יב) duress, constraint
201 צדוק (24) justification
202 הצדק ( 34יג) excuse
203 הצדק הרע במעוטו [כאשר העברה על החוק היא necessity
הרע במיעוטו] ( 34 יא) [ולא: צ רך]

ו. שותפות לדבר עברה
204 עושה בצותא (29) acting with others
205 עושה על ידי אחר acting by agent
206 עשיה על ידי אחר acting by agent
207 שתף (לדבר עברה) [ולא: צד לעברה] accomplice
208 עושה עקרי principal offender
209 עשויה עקרית principal offence
210 סיע aid, assist [v.]
211 סיוע aiding, assisting
212 סיוע על ידי נוכחות, סיוע שבנוכחות aiding by presence
213 סיוע בשעת מעשה aiding during the fact
[מתן עזרה לעושה העברה העיקרי בשעת
עשיית העברה]
214 סיוע לפני מעשה aiding before the fact
[מתן עזרה לעושה העברה העיקרי לפני
עשיית העברה]
215 סיוע לאחר מעשה (31) aiding after the fact
מתן עזרה לעושה העברה העיקרי לאחר עשיית
העברה, כגון הסעתו למקום מסתור]
216 מסיע (31) accessory
217 יעץ [v.] counsel
218 יעוץ counselling
219 מיעץ counsel
220 שדל entice, solicit, procure [v.]
221 שדול enticement, solicitation, procuring
222 משדל (30) procurer
223 מעשה, עשיה, עברה בקום act, action commission
ועשה (293)
224 מחדל, (עברה) בשב ואל תעשה (293) (crime of) omission
225 חדל, עבר בשב וא ל תעש ה transgress by omission
226 עברה על ידי (commit) an offence through an innocent gent
אחר ( 29 (ג))

ז. ניסיון והסתה
227 נסיון (25) attempt
228 הכנה[כיסוד בעברת רצח] (301-300) preparation
229 הכנה [בשאר עברות, הכול לפי העניין] (497) preparation
230 הסית incite, abet [v.]
231 הסתה incitement, instigation, abetment
232 מס ית instigator, inciter, abettor
233 הדיח instigate, abet [v.]
234 הדחה (238) instigation, abetment
235 מדיח instigator, abettor
236 סוכן מדיח agent provocateur [Fr.]
237 קשר (499) [v.]. conspire
238 קשר (133) conspiracy
239 קושר conspirator
ח. ביטחון המדינה ויחסי חוץ
240 השמדת עם genocide
241 בגידה (97) treason
242 בוגד traitor
243 פגיעה בכוחות הבטחון (104) offence against the security forces
244 מרידה (105) mutiny
245 מרד (140) revolt, rebellion
246 מו רד rebel
247 ערק [v.]. desert
248 עריקה desertion
249 עריק (109) deserter
250 רגל [v.]. spy
251 רג ול (111) espionage
252 מרג ל spy
ט. פגיעה בסדרי המשטר והחברה
253 המרדה (133) sedition
254 התאגדות אסורה (145) unlawful association
255 התקהלות אסורה (151) unlawful assembly
256 התפרעות (152) disturbance
257 שד ים (169) piracy
258 נשואי כפל, ביגמיה (176) bigamy
259 נשואי רבוי, פוליגמיה (176) polygamy
260 בריונות (184) hooliganism
261 תגרה (191) affray
262 איום [v.].threaten
263 איום (404), איומים (192) threat
264 הפרעת הסדר ברשות distrubing the peace in a public
הרבים, הפרעת הסדר במקום place
ציבורי (193) [ולא: הפרת הסדר הציבורי]
265 השחתת פני מקרקעין (196) [כתיבה, defacing real property
ציור, חריתה או הדבקה על מקרקעין
של הזולת שלא כדין]
266 תקלה לצבור (198) public mischief
י. עברות זנות
267 זונה (200) whore, prostitute
268 זנו ת (199) prostitution
269 סרסור [לזנות] (200) procurer
270 סרסרות [למעשי זנות] (199) procuration
271 בית זנות, בית זונות (201 (א) (3)) brothel
272 פרסומי תועבה (214) obscene publications
יא. עברות מטרד
273 מ טרד (215) nuisance
274 מטרד לרבים [בחוק: מטרד לציבור] (215) public nuisance
275 שוטטות ( 216 (א) ( 5)) [הימצאותו של loitering
אדם במקום מסוים בזמן ובנסיבות המחשידים
שמטרתו אסורה או פסולה]
276 בזוי מדים (217) contempt of uniform
277 זהו ם מים (221) water pollution
278 זהום אויר (222) air pollution
279 משחק אסור (224) prohibited game
280 הגרלה (224) lottery
281 המור (224) betting
יב. פגיעה בסדרי השלטון והמשפט
282 שבוש עשית משפט (236) [מונח הכולל obstruction of justice
כמה עברות של פגיעה בבית המשפט]
283 שבוש הליכי משפט (244) obstructing the course of justice
[אחת העברות הכלולות
במונח 'שיבוש עשיית משפט']
284 עדות שקר (237) false testimony, false evidence; perjury
285 בדה (238) [v.]. fabricate
286 בדוי ראיות (238) fabricating evidence
287 תצהיר כוזב (239) false affidavit
288 עדיות סותרות (240) conflicting testimony
289 אלימות violence
290 הדחת עד [שכנוע אדם שיעיד עדות subornation of witness
שקר או שיימנע מלהעיד או שיחזור בו מעדות
שניתנה בהליך שיפוטי]
291 הטרת עד (249) [הצקה לאדם שמסר harassing a witness
מידע או העיד בהליך שיפוטי או
בחקירה, או שהוא עומד לעשות כן]
292 חפוי (253) concealing an offence, cover-up
293 בזיון בית המשפט contempt of court
294 זלזול בשופט [ולא: זילות בית המשפט] scandalizing (of court)
295 בריחה ממשמרת (257) eacape from lawful custody
296 הברחה ממשמרת (259) rescue from lawful custody
297 אי-מניעת פשע (262) failure to prevent a felony
298 שבירת חותם (265) breaking an official seal
299 תקיפת שוטר (273) attacking a police officer
300 הפרעה לשוטר (275) hinder a police officer, interfere with a
police officer
301 עובד צבור (277) public servant, public officer
302 תעודה כוזבת (281) false certificate, false document
303 התימרות (282) false assumption of authority
304 התחזות (283) impersonation
305 מרמה (284) fraud
306 הפרת אמונים (284) breach of confidence, breach of trust
307 הפרת חובה חקוקה (286) breach of statutory duty
308 העלבת עובד צבור (288) insulting a public officer
309 הפרעה לעובד צבור (288א) interfering with a public officer
יג. עברות שוחד
310 שחד (290) bribe
311 מקח שחד, לקיחת שחד (290) taking a bribe
312 לוקח שחד person accepting a bribe
313 מתן שחד (291) giving a bribe, bribery, bribing
314 נותן שחד (291) person giving a bribe
315 שחד [v.].bribe
316 משוא פנים (293) bias
317 הפליה (293) discrimination
318 תווך בשחד (295) mediating bribery
319 תמורה (295 (א)) consideration
320 ש וה כסף (295 (ב)) money's worth
321 טובת הנאה (295 (ב)) benefit
יד. פגיעות גוף
322 הריגה (298) manslaughter
323 התרשלות פושעת [התרשלות גדולה,
מתוך זלזול בתוצאות] culpable negligence
[הערה: בלשון המקורות פשיעה פירושה
התרשלות בשמירה]
324 חבלה, חבלת גוף (299, 329) harm, bodily harm
325 חבלה חמורה (329) grievous bodily harm
326 רצח (300) murder
327 במזיד (300 (א)(1)) wilfully
328 כונה תחלה ( 300 (א)(2)) premeditation
329 קנטור, התגרות (301) provocation
330 התאבדות (302) suicide
331 המתת תנוק, המתת ולד (303) infanticide
332 העלמת לדה ( 303 (ב)) (311) concealing birth
333 גרימת מות (309) causing death
334 גרימת מות בהתרשלות(304) causing death by negligence
335 המתה בדם קר killing in cold blood
336 הפסקת הריון (312) termination of pregnancy
337 הפלה abortion
338 הפלה מלאכותית artificial abortion
339 יחסי עריות (316)2) incest
340 הסכמה מדעת, הסכמה מודעת (316(ב)) informed consent
[הסכמה לטיפול רפואי, כגון הסכמה
לניתוח או הסכמה של אישה להפסקת הריונה,
לאחר שהוסברו למסכים הסיכונים
הכרוכים במעשה]
טו. אחריות לשלום אדם
341 חסר ישע (322) [מי שאינו יכול לספק לעצמו את helpless person
צורכי חייו מחמת גילו או מחלתו או מסיבה אחרת]
342 לקוי נפש , לקוי נפשי (322) [ולא: ליקוי רוחני] unsoundness of mind
343 מימנות סבירה (325) reasonable skill
344 זהירות סבירה (325) reasonable care
345 שליטה (326) control
346 הקפדה (326) [ולא: קפידה] precaution
347 חמר נפיץ (329) explosive substance
348 נוזל משתך ((329)5) [על פי בבלי תענית ח ע"א] corrosive liquid
349 נשק חם (335) firearms
350 נש ק קר (335) cold weapon
351 רעל (336) poison
352 פזיזות (338) recklessness
353 רשלנות (338) negligence
354 חמר מתלקח ((338) 3) [ולא: חומר לקיח] ignitible matter
355 סכנה מסתברת ((338)6) probable danger
טז. עברות מין
356 עברות מין sexual offences
357 אנס [v.].rape
358 אנוס (345) [אונס] rape
359 אונס (345), אנס rapist
360 נאנסת [במקורות: אנוסה] woman raped
361 בעילה, ביאה sexual interocourse
362 בעילה שלא כדרכה unnatural intercourse
363 בעילת קטינה (346) intercourse with minor
364 מעשה סדום (347) sodomy
365 תקיפה מינית (348) sexual assault
366 מעשה מגנה (349) [מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני] indecent act
יז. עברות כלפי קטינים ונכים
367 נטישה (של ילד) (361) abandonment [of child]
368 הזנחה (362) neglect
369 טעון השגחה (362) [מי שאינו מסוגל person requiring supervision
לדאוג לצורכי חייו, או קטין עד גיל 14]
370 גנבת קטין (367) child stealing
371 המרת דת (של קט ין) (368) conversion
יח. עברות הפוגעות בחירות
372 פגיעה בחרות (369) offence against liberty
373 חטף [v.].abduct
374 חטיפה (369) abduction
375 חוטף abductor
376 חטיפה ממשמרת (373) abduction from (civil) custudy
377 עבודת כפיה (376) forced labour
378 כליאה שלא כדין illegal imprisomment
379 כליאת שוא false imprisonment
380 מעצר שלא כדין (377) illegal arrest
381 מעצר שוא false arrest
382 תקיפה (378) assault
יט. עברות הפוגעות ברכוש
383 גנבה (383 (א)) stealing, theft, larceny
384 גנב thief
385 נטילה שלא על מנת להחזיר (383 (א)) permanently taking
[ולא: שלילת קבע]
386 נטילה (383) taking
387 סלוק (383) [ולא: נשיאה] removal, carrying away
388 שליחת יד misappropriation
389 גנבה בידי עובד צבור (390) stealing by publicservent
390 גנבה בידי עובד [גנבה ממעבידו] stealing by cmployee
391 גנבה בידי מנהל (392) stealing by director
392 גנבה בידי מרשה stealing by agent
393 הונאה, מרמה (399) deception, fraud
הערה: בלשון המשפטית ובלשון ימינו המונח הונאה משמש במשמעות שווה ל'מרמה'; ואולם בלשון חז"ל משמעו אחרת: 'מכירה במחיר שאינו הולם'. הונאת דברים עניינה פגיעה וגרימת צער בדיבור.
394 ש ד (402) robbery
395 ש ד מזין (402) armed robbery
396 פריצה (405) burglary
397 פו רץ (405 (א)) burglar
398 מתפ רץ (405 (ג)) ["הפורץ ונכנס או breaking and entering
פורץ ויוצא"]
399 נכנס ( 405 (ב)) enterer
400 התפרצות (406) housebreaking
401 נכס גנוב (411) stolen property
402 קבלת נכס גנוב (411) receiving stolen property
403 החזקה (413) possession
404 רמה deceive, defraud [v.]
405 זיף forge [v.]
406 זיוף (414) forgery
407 זיוף כסף (462) forgery of money, counterfeiting
408 זיפן forger
409 זיפנות forging
410 מסמך מזיף (420) forged document
411 קבלת דבר במרמה (415) [קבלת טובת obtaining (athing) by deceit
הנאה שניתנה על סמך מרמה, כגון דיווח
על הוצאות שלא היו]
412 תחבולה (416) [ניצול ביודעין של טעות הזולת trick
כדי להשיג טובת הנאה בלא מרמה]
413 כשוף (417) magic, sorcery
414 רשום כוזב (423) false entry
415 עברת מנהלים (424) offence by director
416 הפרת אמונים breachof trust
417 סחט blackmail, extort [v.]
418 סחיטה (427) blackmail, extortion
419 סחיטה בכוח (427) [שימוש בכוח שלא כדין כדי forcible extortion
להניע אדם לעשות מעשה או להימנע מעשייתו]
420 סחיטה באיומים (428) blackmail by threats, extortion by threats
421 סחטן blackmailer, extortioner
422 הטלת אימה (428) causing fear
423 סם (427) drug
424 משקה משכר (427) intoxicating drink, strong beverage
425 ע שק (431) [ניצול מצוקת הזולת או exploitation
חולשתו לשם קבלת טובת הנאה שלא כדין]
426 המחאה בלא כסוי, שק ב א כסוי (432) walueless cheeck
427 הודאה שלא ברשות (442)
[ולא: הודיה כוזבת] unauthorized admission
428 הסיג גבול trespass [v.]
429 הסגת גבול (447) trespass
430 מסיג גבול trespasser
431 הזיק [גרימת נזק לרכו ש damage
432 הזק בזדון (452) wilful damage
433 הצתה, שלוח אש (448) arson, setting on fire
434 האביד [כלי שיט או כלי טיס] (450) cause loss [of a sea vessel
or an air vessel]
435 חקוי שטר כסף (463) [יצירת מסמך imitation of a bank note
הדומה לשטר כסף במידה שיש בה
כדי להטעות]
436 מטבע מזיף (470) [מטבע שאינו אמתי אך counterfeit coin
דומה למטבע אמתי]
437 שטר מזיף (462) counterfeit bank note
438 מטבע יקר (470) [מטבע של gold or silver coin, precious coin
זהב או כסף]
439 מטבע פשוט (470) [מטבע coin of inferior material, base coin
שאינו מטבע יקר]
440 קצוץ מטבע (474) [הפחתת משקלו של מטבע] clipping
441 צער בעלי חיים (495) cruelty to animals
כ. ביזיון בית המשפט
442 ירידה לנכסים execution against property, sequestration
(סעיף 7 לפקודת ביזיון בית המשפט)
443 המרה (סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט) disobey [v.]
444 המריה (סעיף 7 לפקודת ביזיון בית המשפט) disobedience
כא. האזנות סתר
445 האזנה monitoring, listening in
446 האזנת סתר, ציתות covert monitoring, eavesdropping
447 רשות בטחון defence authority
448 שרות הבטחון הכללי general security service
כב. הסגרה
452 הסגיר extradite
453 הסגרה (חוק ההסגרה, התשי"ד194- extradition
454 הסכם הסגרה extradition agreement
455 בקשת הסגרה extradition requset
456 בר הסגרה[ובנטייה: בת הסגרה, בני הסגרה] extraditable
457 צו הסגרה warrant of extradition
458 מבקש (4, 11) wanted person
459 הסגרה זמנית, הסגרה לזמן (11א) interim extradition
460 ע ברת הסגרה [עברה שמסגירים עליה extradition offence
עבריין למדינה אחרת]
461 אמנת הסגרה (תקנות ההסגרה-סדרי דין) extradition treaty
כג. העמדה למבחן
462 מבחן (פקודת המבחן, נוסח חדש) probation
463 מבחן בלי הרשעה probation without conviction
[ולא: מבחן טהור]
464 צו מבחן (1) probation order
465 קצין מבחן (2) probation officer
466 קצין מבחן ראשי (2) chief probation officer
467 קצין מבחן ראשי לנער (2) chief youth probation officer
468 (אדם) במבחן [במקום: נבחן - 4(ב)] (person) under probation
469 וע ד ת מ ב ח ן [ועדה המייעצת לקצין המבחן probation committee
בכל הנוגע להעמדת עבריינים במבחן]
470 ידיד (ש ל ק ט ין) (סעיף 12 לתקנות העמדת עבריינים friend (of miror)
במבחן) [קצין מבחן לנוער המתמנה לייצוג הקטין
בבית המשפט]
471 תסקיר (16) review, report
472 שרות המבחן probation service
473 שרות המבחן לנער youth probation service
כד. אלימות במשפחה
474 צו הגנה (2) protection order
475 מוגן (סעיף 1 לתקנות למניעת protected [person]
אלימות במשפחה) [מי שלטובתו מבוקש
צו הגנה]
כה. סדר הדין הפלילי
הערה: מונחים נוספים הקשורים בסדר
הדין הפלילי יובאו בעתיד.
476 שמוע [הזמנת הנאשם אל הרשות המחליטה hearing
לפני הגשת כתב האישום]
הערה: לציון המעמד של הקראת גזר הדין
יש להשתמש במונח השמעה ולא בשמוע
477 הכרעת דין verdict
478 גזר דין sentence
479 פסק דין judg(e)ment
480 שפוט (במקום: נד ו ן - תקנות בתי משפט - convicted person
סדרי דין במשפט חוזר)
481 משפט חוזר (סעיף 3 לחוק בתי המשפט) retrial
482 חלוט forfeiture
483 רשות מסמכת competent authority
נספח: ביטויים מן המקורות
1 שלמונים (מקביל לשוחד: "כ ל ו א ה ב ש ח ד bribe
ורודף שלמונים" - ישעיהו א, כג)
2 שחד ממון (בבלי, ברכות כח, ב) monetary bribe
3 שחד דברים (בבלי, כתובות קה, ב) flattery
4 אבק שחד (מילון אבן שושן - מן הספרות החדשה)
5 כל דאלים גבר might is right
6 אין עונשין אלא nullum crimen, nulla poena sine lege praevia
אם כן מזהירין
_________________________________
1 י"פ תשס"ו, 78.

____________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ