אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על חוזרי המפקח שהוצאו בעבר

הודעה על חוזרי המפקח שהוצאו בעבר

הודעה על חוזרי המפקח שהוצאו בעבר 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 111א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח) וסעיף 14(יב) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005, אני מודיע כי יראו את החוזרים שבתוספת כהוראות שניתנו לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח ומועד תחילתם, לענין פרק ט' וסעיפים 104 עד 105 ו-111א לחוק הפיקוח, ביום ו' בחשון התשס"ו (8 בנובמבר 2005), זולת אלה שצוין לצדם מועד תחילה מאוחר יותר.
ניתן לעיין בחוזרים באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת WWW.MOF.GOV.IL ובמשרדי המפקח בתיאום מראש.
תוספת
חוזרי ביטוח
מס' החוזר
נושא החוזר
מועד תחילה
תאריך תפוצה

-20051-42
הוראות ביצוע - הפקדות עמית עצמאי מ-01.01. 2006 לקופת גמל לתגמולים

3.11.2005

-20051-41
דמי ניהול בשל השקעה בקרנות השקעה - הבהרה

2.11.2005

-20051-40
הצמדת דמי ביטוח
1.1.2006
2.10.2005

-20051-39
הוספת ביאור לדוח עסקי ביטוח כללי לדוחות כספיים לתקופות ביניים

21.9.2005

-20051-38
כללי פרסום תשואה בחברות ביטוח
1.1.2006
31.8.2005

-20051-37
הוראות בדבר טפסי קבלה ושחרור
1.12.2005
17.8.2005

-20051-36
גילוי נאות בביטוח תאונות אישיות קבוצתי - הבהרה

17.8.2005

-20051-35
נוהל הגשת תכניות - ביטוח חיים קבוצתי
1.1.2006
10.8.2005

-20051-34
המשכיות בביטוח חיים קבוצתי
1.1.2006
10.8.2005

-20051-33
תעריפי הביטוח השיורי החל ביום 10.8.2005

1.10.05

-20051-32
דמי ביטוח בענף רכב חובה

10.8.2005

-20051-31
מכירת ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואות לדיור באמצעות סוכנויות ביטוח בבעלות תאגיד בנקאי

10.8.2005

-20051-29
עקרונות לשינוי תעריפים בביטוח בריאות בעבור מבוטחים קיימים

31.7.2005

-20051-28
חובת הצגת השם שברישיון סוכן ביטוח
7.6.2005
1.1.2006

-20051-27
תיקון נספח ד' לחוזר ביטוח -20051-18 "דיווח על הכנסות שמאי ברשימת שמאי חוץ"

8.5.2005

-20051-26
שערוך אופציות וחוזים עתידיים לא סחירים
1.1.2006
8.5.2005

-20051-25
הוראות חישוב תשואה בתיק המשתתף ברווחים

5.5.2005

-20051-24
דיווח שנתי למבוטחים בביטוח חיים
31.12.2005
5.5.2005

-20051-23
השקעת מבטח בקרן השקעה לא סחירה - הבהרה

4.5.2005

-20051-22
חובת האימות לפי צו איסור הלבנת הון - הבהרה

3.5.2005

-20051-2
הוראות בדבר מתן הלוואות לסוכני ביטוח

23.1.2005

-20051-21
הגדרת כיסוי ביטוח סיעודי ואבדן כושר עבודה במסגרת ביטוח חיים - ביטול חוזר

2.5.2005

-20051-20
מידע נדרש באתר האינטרנט של חברת ביטוח
1.1.2006
20.4.2005

-20051-19
ביטוח בריאות לעובדים זרים - הודעה למבוטח

18.4.2005

-20051-18
דיווח על הכנסות שמאי ברשימת שמאי חוץ

3.4.2005

-20051-17
פרסום דוחות כספיים בעיתונות של חברות ביטוח - הבהרות

28.3.2005

-20051-15
מודל לקביעת שווי הוגן של נכסי חוב שלא רשומים למסחר

16.3.2005

-20051-14
מכירה או החלפה של נכסים שאינם רשומים למסחר

16.3.2005

-20051-13
הוצאות רכישה נדחות בענף ביטוח מפני מחלות ואשפוז

15.3.2005

-20051-12
ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור

17.2.2005

-20051-10
הערכה אקטוארית בביטוח בריאות

14.2.2005

-20051-9
דיווח בגין עמלות ששולמו על ידי סוכנויות

7.2.2005

-20051-8
פרסום דוחות כספיים בעיתונות של חברות ביטוח

3.2.2005

-20051-7
דיווח הדוחות הכספיים של חברות ביטוח לפיקוח בקבצי PDF

3.2.2005

-20051-6
התאמת הדיווח על תשלומי עמלות (על בסיס מזומן) לעומת הדיווח על ההוצאה בדוח הכספי

3.2.2005

-20051-5
דיווח עמלות המשולמות על ידי מבטחים

1.2.2005

-20051-4
הערכה אקטוארית בביטוח כללי

3.2.2005

-20051-3
תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של חברות הביטוח

26.1.2005

-20051-1
דיווח על התפתחות התביעות התלויות בביטוח סיכוני סחר חוץ

20.1.2005

2004/24
מתן הלוואות לדיור על ידי מבטח

28.12.2004

2004/23
תשלומים למימון מאגר המידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה

26.12.2004

2004/22
הרשאות לענין מאגר המידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה

26.12.2004

2004/21
שערוך השקעה בקרנות השקעה ובקרנות הון סיכון בלתי סחירות

21.12.2005

2004/20
הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות

12.10.2004

2004/17
תעריפי ביטוח של ציוד מכני הנדסי

1.9.2004

2004/15
רשימת מטבעות חוץ המותרים לשימוש בחוזה ביטוח

4.8.2004

2004/14
התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח

1.8.2004

2004/13
קביעת נהלים לשימוש בזכויות הצבעה

12.7.2004

2004/11
ביטוח סיעודי קבוצתי

29.4.2004

2004/10
החלפת פוליסות ביטוח חיים ובריאות - הוראות למבטחים ולסוכני הביטוח - עדכון

1.4.2004

מס' החוזר
נושא החוזר
מועד תחילה
תאריך תפוצה

2004/9
רשימת חברות מדרגות המאושרות על ידי המפקח על הביטוח (להלן - המפקח) בהתאם לתקנה 1 בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א-2001

22.3.2004

2004/6
פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים

19.2.2004

2004/5
דחיית מועד תחילת תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) (תיקון), התשס"ג-2003

9.2.2004

2004/4
גילוי נאות בביטוח חיים

5.2.2004

2004/3
ביטוח בריאות בביטוח כללי ובביטוח חיים (טופס 7) - עדכון

20.1.2004

2004/1
תעריפי ביטוח חיים - חוזר מספר 92/2
(419 במספורו הקודם) - עדכון

1.1.2004

2003/16
הגדרות של מחלות בביטוח מחלות קשות

2.12.2003

2003/15
כללים לקביעת שמות למסלולי ההשקעה בתכניות ביטוח

18.11.2003

2003/3
הנחיות לעריכת הדיווח הכספי לשנת 2002

9.2.2003

2003/10
נוהל טיפול בנכסים בלא דורש ואיתור מוטבים בפוליסות ביטוח

29.4.2003

2003/17
ניהול החשיפה למבטחי משנה

7.12.2003

2003/9
הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי

14.42003

2003/8
רישום משתנים בספח לתעודת ביטוח רכב חובה

14.4.2003

2003/13
דיווחים כספיים של הסדר הביטוח השיורי

18.9.2003

2003/12
היערכות להמשך פעילות חברות ביטוח בעת משבר

17.9.2003

2003/11
דיווח על פעולות הקשורות למדינות שאינן משתפות פעולה במאבק בהלבנת הון ומימון טרור

27.5.2003

2003/1
דברי הסבר לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב-2001

1.1.2003

2002/14
דוח התפלגויות הנכסים החופפים להתחייבויות - טופס 106 מורחב

17.11.2002

2002/13
דוח התפלגות הנכסים החופפים להתחייבויות - הדוח הכספי

17.11.2002

2002/12
דוח חודשי על השקעות מבטחים - תוספות ועדכונים

17.11.2002

2002/11
הרחבת הדיווח על ביטוחי בריאות - בביטוח כללי ובביטוח חיים (טופס 7)

30.10.2002

2002/10
נספח אקטוארי בביטוחי בריאות

3.10.2002

2002/8
הוספת דיווח על ביטוח נכס באמצעות בנקים למשכנתאות הרחבת טופס 2)

19.9.2002

2002/7
שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')

24.6.2002

2002/6
ביטוח סיעודי - פרט

30.4.2002

2002/5
חישוב עתודות לתשלום גמלה בפוליסות ביטוח חיים

30.4.2002

2002/4
תניית שיפוט בחוזה ביטוח

16.4.2002

2002/3
גילוי נאות בביטוח בריאות קבוצתי

24.3.2002

2002/9
השקעות חלופיות לאג"ח חיים צמוד (ח"ץ)

19.9.2002

2002/1
הנחיות לעריכת הדיווח הכספי לשנת 2001

14.1.2002

2001/20
דוח חודשי על השקעות מבטחים

31.12.2001

2001/18
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע ודמי ביטוח באשראי) (תיקון), התשס"א-2001

11.10.2001

2001/17
חישוב עתודות לתשלום גמלה בפוליסות ביטוח חיים

13.9.2001

2001/16
דוח תביעות בביטוח רכב חובה דחיית מועד התחילה

19.8.2001

2001/15
ביטול פרמיית מינימום בביטוח רכב (רכוש)

7.8.2001

2001/13
דיווחי חברות הביטוח - טופס א' הסדרה

11.7.2001

2001/12
דוח תביעות בביטוח רכב חובה

8.7.2001

2001/11
הכרה בכתב התחייבות נדחה כהון משני הבהרה

13.6.2001

2001/10
הדיווח השנתי למבוטחים בביטוח בריאות

15.5.2001

2001/9
גילוי נאות למבוטח בעת ההצטרפות לפוליסות לביטוח בריאות

15.5.2001

2001/8
גילוי נאות בהצגת רשימות של רופאי שיניים ומרפאות שיניים על ידי חברות הביטוח

20.3.2001

2001/6
הגשת דיווח כספי מאוחד בקובץ ממוחשב

5.3.2001

מס' החוזר
נושא החוזר
מועד תחילה
תאריך תפוצה

2001/5
הנחיה לעריכת הדיווח הכספי לשנת 2000

8.3.2001

2001/2
תשלום דמי עמילות לסוכני ביטוח שרישיונם פקע הבהרה

1.2.2001

2001/1
הסדרי ביטוח משנה

30.1.2001

2000/12
ביטוח רכב (רכוש) - תגמולי ביטוח במקרה של אבדן גמור

13.11.2000

2000/8
גילוי נאות בהצגת רשימות של רופאי שיניים ומרפאות שיניים על ידי חברות ביטוח

28.6.2000

2000/7
השקעות חלופיות לאג"ח מיועדות (ח"ץ)

16.5.2000

2000/6
חוזר תכניות ביטוח (תשלומים נלווים/שונים) - הבהרה

7.5.2000

2000/5
הנפקת תעודות ביטוח רכב חובה

4.4.2000

2000/2
הנחיות לעריכת הדוח הכספי לשנת 1999

4.4.2000

1998/1
נספח העברת הבעלות על הפוליסה לפי תכנית ביטוח מנהלים

1.1.1998

1997/3
לוחות חיים - הבהרה

15.7.1997

1997/1
דיווח למבטחים בביטוח חיים

6.3.1997

1995/2
הוראת המפקח - לגבי פוליסות ביטוח חיים

7.5.1995

1994/1
חישוב מדד בפוליסות בעלות מדד חצי-שנתי

26.1.1994

1992/2
תעריפי ביטוח חיים (תיקון 416)

5.2.1992

1991/5
חידושי פוליסות

8.5.1991

1991/1
הארכת תוקף תכניות ביטוח חיים

13.1.1991

1985/3
חידוש פוליסה במקרה אי-תשלום פרמיה

13.10.1985

1983/1
תקנות בדבר איסור גביית תוספות לדמי הבטוח

17.8.1983

1982/8
ביטוח חיים - הוראות שונות

2.8.1982

1982/3
ביטוח חיים - טבלאות של ערכי פדיון וערכים מסולקים

26.7.1982

1982/2
לוחות חיים

5.7.1982

1981/4
תיקון חוזר למפקח על הביטוח בנושא נספחים לביטוח נכות בפוליסות ביטוח חיים

8.11.1981

1981/3
חוזר המפקח על הביטוח בנושא ביטוחיי חיים צמודים למדד חצי-שנתי, חודשי וביטוחי חיים שאינם צמודים למדד

27.10.1981

1981/2
חוזר המפקח על הביטוח בנושא נספחי נכות

1.9.1981

1981/1
פוליסות ביטוח חיים צמודות למט"ח או במט"ח

24.3.1981

1999/10
שינוי הגדרות בענפי החבויות בתקנות לחישוב עתודות

30.8.1999

1999/4
הגשת דין וחשבון כספי למשרד המפקח לשנת 1998

15.2.1999

1998/16
הוספת ענף ביטוח חדש - ביטוח אשראי למגורים

14.7.1998

1998/12
הגשת דין וחשבון כספי למשרד המפקח לשנת 1997

25.2.1998

1998/11
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998

16.2.1998

1998/10
יישום הפחתת הוצאות רכישה נדחות (D.A.C) בביטוח חיים

15.10.1998

1996/6
הפרשה לעתודה למיסים נדחים בגין ביטול ניכוי הצילמר

14.11.1996

1995/3
נוהל - חישוב תשואה בפוליסות משתתפות ברווחי השקעה

4.12.1995

1992/4
הוראת המפקח על הביטוח - אי-תלות המבקר

21.9.1992

1991/3
ביטוחי משנה פיננסיים

4.7.1991

1989/4
התפתחות ההפרשות לתביעות תלויות

27.12.1989

1983/9
ענף הביטוח השקעות של רוכשי דירות לפי דרישות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974

1.2.1983

1981/3
חוזי ביטוח משנה

10.12.1981

1999/4
דרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים

4.3.1999

1999/1
דרישות מיגון לרכב

15.3.1999

1998/8
טיפול בתביעות צד ג'

12.8.1998

1998/13
מתנות יקרות ערך למבוטחים

30.12.1998

1998/6
נוהל בקשה לאישור תכניות ביטוח

3.2.1998

1997/7
חקירת קטינים על ידי חוקרים פרטיים - תיקון לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשנ"ח-1997

9.12.1997

מס' החוזר
נושא החוזר
מועד תחילה
תאריך תפוצה

1997/6
שאלות לגבי קשר עם חולים במחלת האיידס בשאלוני הצהרת בריאות בביטוחי חייים

9.12.1997

1997/5
אי-המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה (ה"רשימה") למובטחים

9.12.1997

1997/3
איסור על תנועת רכב לפני שבוצעה העברת בעלות על רכב שנגרם לו נזק של "אבדן מוחלט"

9.12.1997

1994/3
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986,
מסירת דוח תביעות למבוטח

27.11.1994

1993/3
תשלום תביעות שאינן שנויות במחלוקת

13.9.1993

1993/2
שינוי הפוליסה התיקנית לביטוח דירות ותכולתן בנושא רעידת אדמה

28.12.1993

1993/1
תכניות לביטוח נוסעים לחו"ל

2.6.1993

1990/3
ביטוח חובה לרכב - איסור התניה

17.12.1990

1990/2
הרחבות לפוליסות ביטוח

8.7.1990

1990/1
גבית דמי טיפול בעת מכירת ביטוח

15.2.1990

1989/1
נוהל הגשת שינויים בתנאי פוליסה

20.1.1989

1988/1
דמי טיפול "בתביעות ביטוח ימי/אווירי"

6.9.1988

1983/1
תנאים בפוליסות לביטוח חיים

6.1.1983


חוזרי פנסיה
מס' החוזר
נושא החוזר
מועד תחילה
תאריך תפוצה

-20053-15
ועדה רפואית משותפת לקרן פנסיה ולחברת ביטוח

10.8.2005

-20053-14
הוראות לניהול קרן חדשה כללית
1.1.2006
25.5.2005

-20053-12
מידע הנדרש באתר האינטרנט של קרן פנסיה
1.1.2006
20.4.2005

-20053-7
משלוח דיווחים חתומים בחתימה דיגיטלית על ידי קרנות הפנסיה - עדכון מועד תחילה
תחילתן של הוראות חוזר זה וחוזר פנסיה 2005 - 3-5 בגין הדיווח לחודש מרס 2005 ואילך
3.3.2005


-20053-6
התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח - עדכון
הוראות חוזר זה בדבר
עדכון מועד התחילה,
יחולו החל מיום ראשון
לינואר 2005
9.2.2005

-20053-5
משלוח דיווחים חתומים בחתימה דיגיטלית על ידי קרנות הפנסיה
תחילתן של הוראות חוזר זה בגין הדיווח לחודש
פברואר 2005 ואילך
1.2.2005

-20053-3
הוראות לניהול קרן חדשה - תיקון

20.1.2005

-20053-2
הגדרה ובדיקת הנתונים העומדים בבסיס המאזן האקטוארי של קרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד

20.1.2005

-20053-1
דוח חודשי של קרנות הפנסיה - הבהרות ועדכונים

1.1.2005

2004/12
מינוי מיופי כוח ומורשי חתימה למשלוח הדיווחים לאוצר

16.6.2004

2004/11
הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה ותיקות שלהן מונו מנהלים מיוחדים

20.5.2004

2004/10
הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות

19.4.2004

2004/9
הוראות לניהול קרן חדשה

19.4.2004

2004/6
הערכות להמשך פעילות קרנות פנסיה בעת משבר

22.3.2004

2004/5
הפסקת התאמת הדוחות הכספיים להשפעת האינפלציה

22.3.2004

2004/2
סקר עמיתים על הערכת ההתחייבויות וההכנסות העתידיות של קרנות הפנסיה שלהן מונו מנהלים מיוחדים

12.2.2004

מס' החוזר
נושא החוזר
מועד תחילה
תאריך תפוצה

2003/7
דוח חודשי של קרנות הפנסיה - הבהרות ועדכונים

29.7.2003

2003/6
ביטול דרישת הדיווח החודשי בנייר והחלפתו באישור מנהל הקופה

25.6.2003

מס' החוזר
נושא החוזר
מועד תחילה
תאריך תפוצה

2003/2
דוח חודשי של קרנות הפנסיה - תיקונים טכניים והבהרות

8.1.2003

2002/15
דוח חודשי של קרנות הפנסיה

19.11.2002

2002/8
הוראות לניהול של קרנות פנסיה ותיקות - תיקון

30.4.2002

2002/4
הוראות לניהול קרנות פנסיה - הפרדת קרנות הפנסיה החדשות מקרנות הפנסיה הוותיקות

9.4.2002

2002/2
תשלומי פרמיות אסורים

4.3.2002

2002/1
דוח על השינויים בעודף (גירעון) אקטוארי

4.3.2002

2001/5
הוראות הממונה לניהול של קרנות פנסיה ותיקות - תיקון

13.6.2001

2001/4
הוראות הדיווח הכספי והאקטוארי לקרן פנסיה ותיקה

8.5.2001

2001/3
מתן הטבות למעסיקים ולנציגי עובדים

25.4.2001

2001/2
הצהרת האקטואר

3.4.2001

2000/3
דמי עמילות למעסיקים

20.8.2000

2000/1
הוראות דיווח אקטוארי של קרנות הפנסיה החדשות והוותיקות

29.2.2000


הוראות דיווח כספי ואקטוארי: קרן פנסיה ותיקה

11.4.1999


הוראת דיווח כספי ואקטוארי: קרן פנסיה חדשה

11.4.1999

________________________________
1 י"פ תשס"ו, 3928.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ