אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על חוזרי הממונה שהוצאו לפני יום תחילת החוק

הודעה על חוזרי הממונה שהוצאו לפני יום תחילת החוק

הודעה על חוזרי הממונה שהוצאו לפני יום תחילת החוק 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 59 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן - החוק), אני מודיע כי יראו את החוזרים שבתוספת לפי סעיף 86(י) לחוק כהוראות שניתנו לפי סעיף 39(ב) לחוק ומועד תחילתם, לענין פרקים ה' ו-ו' וסעיף 59 לחוק, ביום ו' בחשון התשס"ו (8 בנובמבר 2005), זולת אלה שצוין לצדם מועד תחילה מאוחר יותר.
ניתן לעיין בחוזרים באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת WWW.MOF.GOV.IL ובמשרדי הממונה בתיאום מראש.
תוספת
חוזרי גמל
מס' החוזר
נושא החוזר
מועד תחילה
תאריך
תפוצה

-20052-13
הוראות ביצוע - הפקדות עמית עצמאי מ-01.01. 2006 לקופת גמל לתגמולים

3.11.2005

-20052-12
כללי פרסום תשואה לקופות הגמל
31.8.2005
1.1.2006

-20052-11
מתן הטבות למעסיקים או לנציגי עובדים

23.6.2005

-20052-10
השקעת קופת גמל בקרן השקעה לא סחירה - הבהרה

4.5.2005

-20052-9
מידע נדרש באתר האינטרנט של קופת גמל
20.4.2005
1.1.2006

-20052-8
המודל לקביעת שווי הוגן של נכסי חוב שלא רשומים למסחר

16.3.2005

-20052-7
מכירה או החלפה של נכסים שאינם רשומים למסחר

16.3.2005

מס' החוזר
נושא החוזר
מועד תחילה
תאריך
תפוצה

-20052-6
משלוח דיווחים חתומים בחתימה דיגיטלית על ידי קופות הגמל - עדכון מועד תחילה

3.3.2005

-20052-5
הסדרת הצטרפות עמית לקופת גמל

3.2.2005

-20052-4
דיווח לעמית מושך או עמית מעביר כספים לקופה אחרת

3.2.2005

-20052-3
נוהל העברת כספים בין קופות גמל

2.2.2005

-20052-2
תיקון נוסחת חישוב שיעור העמלות בחוזר גמל 2004/6 ובחוזר גמל 2004/7

1.2.2005

-20052-1
משלוח דיווחים חתומים בחתימה דיגיטלית

1.2.2005

2004/7
עדכון הדוח החודשי לאוצר וביטול דוח תשואות ודמי ניהול שנתי

6.12.2004

2004/6
דווח שנתי לעמית בקופת גמל

27.9.2004

2004/5
שערוך השקעת קופת גמל בקרנות השקעה - הבהרה

22.6.2004

2004/4
מינוי מיופי כוח ומורשי חתימה למשלוח הדיווחים לאוצר

16.6.2004

2004/3
הפסקת התאמת הדוחות הכספיים להשפעת האינפלציה

11.2.2004

2004/1
אישור חברות מדרגות

26.1.2004

2003/15
שערוך השקעת קופת גמל בקרנות הון סיכון

8.12.2003

2003/14
היערכות להמשך פעילות קופת גמל בעת משבר

8.12.2003

2003/13
עדכון דוח תשואות (דוח 3) וביטול דוח הכנסות (דוח 4)

2.11.2003

2003/12
דוח חודשי של קופות הגמל - הבהרות ועדכונים

4.12.2003

2003/11
דיווח על נושאי משרה בקופת גמל או בחברה מנהלת

16.9.2003

2003/10
כללים לקביעת שמות לקופות גמל ולמסלולים בקופות גמל מסלוליות

7.9.2003

2003/9
נציג חיצוני בקופת גמל בשליטת מדינת ישראל, ארגון עובדים או איגוד מקצועי - הבהרה

7.9.2003

2003/8
ביטול דרישת הדיווח החודשי בנייר והחלפתו באישור מנהל הקופה

19.8.2003

2003/7
שימוש בזכויות הצבעה בתאגידים המוחזקים על ידי קופת גמל - הבהרה

29.7.2003

2003/6
דיווח על פעולות הקשורות למדינות שאינן משתפות פעולה במאבק בהלבנת הון ומימון טרור

25.6.2003

2003/5
משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד

27.5.2003

2003/3
שערוך השקעות של חברה מנהלת - הבהרה

8.1.2003

2003/2
הסרת מגבלת הפקדת סכומים בקופות גמל מבטיחות תשואה - הבהרה

8.1.2003

2002/11
דוח תשואות שנתי - הרחבה

22.12.2002

2002/7
שיעור ההשקעה המותר לקופות גמל בהשקעה בנכסים לא סחירים - הבהרה

28.10.2002

2002/1
מתכונת דיווח בקופות מרכזיות לפיצויים רב מסלוליות

2.1.2002

2001/5
חשבונות מבטיחי תשואה מזערית של עמיתים שנפטרו

19.12.2001

2001/4
הסרת הגבלת סכומים בקופות גמל מבטיחות תשואה - הבהרה

14.11.2001

2001/3
שעבוד זכויות עמיתים בקופות גמל מרכזיות לפיצויים - הבהרה

13.11.2001

2001/2
איסור שעבוד והעברת זכויות עמית בקופת גמל

8.2.2001

2000/4
ריבית פיגורים בגין תשלומי מעביד שלא הועברו במועדם

10.12.2000

1998/2
תיקון תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)

26.7.1998

1997/1
חובת עובד מקצועי או מנהל בכיר באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

1.1.1997

1996/3
העברה ושעבוד זכויות עמיתים בקופות הגמל

4.7.1996

1995/6
שינויים בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)

3.12.1995

1995/2
הנחיות לפעילות ועדת ההשקעות בקופות הגמל

25.1.1995

1994/8
סף קבלת עמיתים חדשים לקופות הגמל

16.11.1994

2004/1
כללים לאישור חברה מדרגת

29.3.2004


חוזרי פנסיה
מס' החוזר
נושא החוזר
מועד תחילה
תאריך
תפוצה

-20053-19
חישוב תשואה בקרן פנסיה חדשה
3.11.2005
1.1.2006

-20053-18
כללי פרסום תשואה לקרנות הפנסיה החדשות והכלליות
31.8.2005
1.1.2006

-20053-17
העברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות
23.8.2005
23.11.2005

-20053-15
ועדה רפואית משותפת לקרן פנסיה ולחברת ביטוח

10.8.2005

-20053-14
הוראות לניהול קרן חדשה כללית
25.5.2005
1.1.2006

-20053-13
השקעת קרן פנסיה בקרן השקעה לא סחירה - הבהרה

4.5.2005

-20053-12
מידע הנדרש באתר האינטרנט של קרן פנסיה
20.4.2005
1.1.2006

-20053-11
פרישה מוקדמת במימון המעביד בקרנות פנסיה ותיקות

6.4.2005

-20053-10
מכירה או החלפה של נכסים שאינם רשומים למסחר

16.3.2005

-20053-9
מודל לקביעת שווי הוגן של נכסי חוב שלא רשומים
למסחר

16.3.2005

-20053-7
משלוח דיווחים חתומים בחתימה דיגיטלית על ידי קרנות הפנסיה - עדכון מועד תחילה

3.3.2005

-20053-5
משלוח דיווחים חתומים בחתימה דיגיטלית על ידי קרנות הפנסיה

1.2.2005

-20053-3
הוראות לניהול קרן חדשה - תיקון

20.1.2005

-20053-2
הגדרה ובדיקת הנתונים העומדים בבסיס המאזן האקטוארי של קרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד

20.1.2005

-20053-1
דוח חודשי של קרנות הפנסיה - הבהרות ועדכונים

1.1.2005

2004/16
דיווח שנתי למבוטח בקרן חדשה מקיפה - תיקון הוראת מעבר

13.12.2004

2004/15
דיווח שנתי למבוטח בקרן חדשה מקיפה ובקרן כללית

19.10.2004

2004/12
מינוי מיופי כוח ומורשי חתימה למשלוח הדיווחים לאוצר

16.6.2004

2004/11
הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה ותיקות להן מונו
מנהלים מיוחדים

20.5.2004

2004/10
הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות

19.4.2004

מס' החוזר
נושא החוזר
מועד תחילה
תאריך
תפוצה

2004/9
הוראות לניהול קרן חדשה

19.4.2004

2004/7
הגשת בקשה לשינוי תקנון

22.3.2004

2004/5
הפסקת התאמת הדוחות הכספיים להשפעת האינפלציה

22.3.2004

2004/4
אישור חברות מדרגות

22.3.2004

2004/3
הדיווח השנתי למבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר

10.3.2004

2004/2
סקר עמיתים על הערכת ההתחייבויות וההכנסות
העתידיות של קרנות הפנסיה שלהן מונו מנהלים מיוחדים

12.2.2004

2003/8
השגת נתונים על שיעורי משרה בעבור שיטת השנים
האחרונות בקרנות הפנסיה הוותיקות

28.12.2003

2003/7
דוח חודשי של קרנות הפנסיה - הבהרות ועדכונים

4.12.2003

2003/6
ביטול דרישת הדיווח החודשי בנייר והחלפתו באישור מנהל הקופה

19.8.2003

2003/5
מעבר עמיתים בין קרנות פנסיה ותיקות - הוראת שעה

25.6.2003

2003/4
הודעה לעמית בקרן פנסיה על שינוי הכיסוי הביטוחי

12.2.2003

2003/2
דוח חודשי של קרנות הפנסיה - תיקונים טכניים והבהרות

6.1.2003

2002/15
דוח חודשי של קרנות הפנסיה

19.11.2002

2002/13
שיעור ההשקעה המותר לקרנות הפנסיה בהשקעה בנכסים לא סחירים הבהרה

3.11.2002

2002/12
עקרונות לטיפול בעמיתים שהצטרפו לקרנות הפנסיה
בחודשים ינואר - מרץ, 1995 עדכון

19.9.2002

2002/10
הסכמים למתן זכויות שאינן מעוגנות בתקנון קרן הפנסיה

4.8.2002

2002/9
נוהל מעקב אחר מקבלי פנסית נכות

29.7.2002

2002/8
הוראות לניהול של קרנות פנסיה ותיקות - תיקון

30.4.2002

2002/6
התאמת מקדמי פנסיה

22.4.2002

2002/5
תניית שיפוט בתקנון קרן פנסיה

21.4.2002

2002/4
הוראות לניהול קרנות פנסיה הפרדת קרנות הפנסיה החדשות מקרנות הפנסיה הוותיקות

9.4.2002

2002/3
איסור על ביטול או קיצור תקופת אכשרה

4.3.2002

2002/1
דוח על השינויים בעודף (גירעון) אקטוארי

4.3.2002

2001/5
הוראות הממונה לניהול של קרנות פנסיה ותיקות - תיקון

13.6.2001

2001/4
הוראות הדיווח הכספי והאקטוארי לקרן פנסיה ותיקה

8.52001

2000/4
הדיווח השנתי לעמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות
המאוזנות אקטוארית

13.9.2000

2000/1
הוראות דיווח אקטוארי של קרנות הפנסיה החדשות
והוותיקות

29.2.2000

1999/1
עקרונות לטיפול בעמיתים שהצטרפו לקרנות הפנסיה
בחודשים ינואר-מרץ 1995

14.12.1999


הוראות דיווח כספי ואקטוארי: קרן פנסיה ותיקה

11.4.1999


הוראת דיווח כספי ואקטוארי: קרן פנסיה חדשה

11.4.1999

1995/7
הצטרפות עמיתים חדשים לקרן הפנסיה

23.5.1995

_________________________________
1 י"פ תשס"ו, 3924.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ