אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על החלטת האקדמיה ללשון העברית בענין מונחי דקדוק לבתי ספר

הודעה על החלטת האקדמיה ללשון העברית בענין מונחי דקדוק לבתי ספר

הודעה על החלטת האקדמיה ללשון העברית בענין מונחי דקדוק לבתי ספר 1
בהתאם לסעיף 10 לחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי"ג-1953, אני מפרסם בזה את החלטת מליאת האקדמיה ללשון העברית מיום ב' במרחשון התשמ"ב (11 בנובמבר 1982), בעניין מונחי דקדוק לבתי הספר, כדלהלן:
מונחי דקדוק לבתי הספר
הפרקים:
1. מונחים כלליים
2. תורת ההגה, הכתב והכתיב
3. תורת הצורות
4. תחביר
1. מונחים כלליים
נתוח analysis
נתניה constraint
משגים כלל-לשוניים, language universals
מהיות כלל-לשוניות
מבע utterance
אוצר מלים vocabulary
מבנה structure
מערכת paradigm
ממוש realization
סדיר regular
חריג irregular
הקש analogy
תשלים suppletion
חסור ellipsis
עודף redundant
עודפות1 redundancy
יתור pleonasm
כפל גזירה paranomasia
מסמן marker
מסמן marked
לא-מסמן unmarked
סינכרוני synchronic
דיאכרוני diachronic
(דקדוק) פוסק normative (grammar)
מתאר descriptive
מעמת contrastive
משוה comparative
מלה המונית, בטוי המוני vulgarism
להג dialect
סלנג, עגה2 slang
מלה נושנה, צורה נושנה archaism
מישן obsolete
טהרנות purism
גזרון etymology
תקון-יתר hyperform. hypercorrection
שאילה borrowing
מלה זרה (recent) loanword. Fremdwort
מלה שאולה loanword. Lehnwort
דקדוק של גלגול transformational grammar
גלגל to transform
גלגול transformation
כשירות competence
דקדוק יוצר, דקדוק גנרטיבי generative grammar
צרוף phrase
נדבך component
נדבך תחבירי syntactic component
נדבך סמנטי semantic component
נדבך פונולוגי phonological component
כללי המרה permutational rules
כללי גלגול transformational rules
כללי רשות optional rules
כללי חובה obligatory rules
כללי צרוף phrase-structure rules
כללי מחיקה deletion rules
הפיך reversible
לא-הפיך non-reversible
מבנה העמק deep structure
מבנה השטח surface structure
בצוע performance
2. תורת ההגה, הכתב והכתיב
פונטיקה phonetics
פונולוגיה phonology
הגין, פונמה phoneme
תורת ההגה phonology. historical phonology
מעתק פונטי sound shift
תורת ההגיה elocution
מבטא, הגיה pronunciation
הטעמה, טעם stress. accent
צורת הקשר context form
צורת הפסק pausal form
תנועה vowel
מערכת התנועות vowel system
איכות (של הגה) quality
תנועה קדמית front vowel
תנועה אחורית back vowel
תנועה מרכזית central vowel
תנועה גבוהה high vowel. close vowel
תנועה נמוכה low vowel. open vowel
תנועה מעגלת rounded vowel
כמות (של הגה) quantity
תנועה ארכה long vowel
תנועה קצרה short vowel
תנועה חטופה ultra-short vowel
דו-תנועה diphthong
עצור consonant
(מקום) חתוך (ההגה) (place of) articulation
שפתי labial
דו-שפתי bilabial
שני dental
בין-שני interdental
מכתשי alveolar
לשוני lingual
חכי palatal
וילוני velar
ענבלי uvular
גרוני laryngal. guttural
לעי pharyngal
סדקי glottal
אפן החתוך manner of articulation
קולי voiced
אטום, לא-קולי unvoiced
סותם stop. plosive
חוכך fricative. spirant
שורק sibilant
צדי lateral
אפי nasal
נחצי emphatic
מנשף aspirate
מחכך affricate
חצי תנועה semi-vowel
הדמות assimilation
הבדלות dissimilation
הגה מעבר4 glide
צרור (עצורים) cluster
תנועת עזר auxiliary vowel
תנועת חציצה anaptyctic vowel
תנועת קדימה prosthetic vowel
אל"ף קדימה prosthetic aleph
תורת הכתיב spelling
יתיב (לסימון מקום הטעם, כגון: מלך) 5 stress marker
סמן הבחן, נקדת הבחן diacritic mark
העתק to transcribe
תעתיק אותיות transliteration
תעתיק (הגיים) transcription
תעתיק מדיק narrow transcription
תעתיק מפשט braod transcription
תורת הנקוד, נקוד vocalization. pointing
סמני נקוד vowel points
מערכת סמני הנקוד pointing
חיריק מלא i *
חיריק חסר i *
צירי e **
סגול e (ae, ()*
פתח a *
קמץ (גדול) ( *
קמץ קטן o*
חולם חסר (*
חולם מלא (*
קבוץ u*
שורוק (*
חטף hataph
חטף-סגול ae (or raised a)*
חטף-פתח a (or raised a) *
חטף-קמץ o (or raised o) *
שוא נע e ()(or raised e). shewa mobile((*
שוא נח zero vowel shewa quiescens
שוא מרחף shewa medium
דגש קל dagesh lene
דגש חזק dagesh forte
מפיק mappiq
3. תורת הצורות
שרש root
שרש דו-עצורי biradical
שרש משלש, שרש שלשי triradical
שרש מרבע, שרש רבעי quadriradical
שרש מחמש, שרש חמשי quinqueradical
צורני formal
צורה form
צורן morpheme
תצורה formation
תצורה לאחור back formation
תבנית pattern
צורת היסוד basic form
מוספית affix
תחלית prefix
תוכית infix
סופית suffix
חלקי הדבור (היחיד: חלק הדבור)6 parts of speech
שם (סוג-על לשם עצם, שם תואר, nomen
שם המספר וכד')
שם עצם noun
שם תאר adjective
פעל verb
תאר הפעל adverb
מלת יחס preposition
כנוי פרוד independent pronoun
כנוי דבוק suffixed pronoun
כנוי קנין possessive pronoun
כנוי משא object pronoun
כנוי רמז demonstrative pronoun
כנוי מצביע deictic pronoun
כנוי חוזר reflexive pronoun
כנוי הדדי reciprocal pronoun
כנוי סתמי indefinite pronoun
כנוי שאלה interrogative pronoun
כנוי זקה relative pronoun
פעל גזור שם denominative verb
בנין verbal stem
בנין קל simple stem. basic stem
בנינים כבדים derived stems
(נפעל, הפעיל, הפעל, פעל, פעל,התפעל)
נטית הפעל conjugation (including
(object suffixes
פעל שלם sound verb
פעל עלול defective verb. weak verb
פעל גרימה causative verb
פעל משך durative verb
פעל התחלה, פעל .inchoative verb
שנוי מצב .ingressive v
זמן7 tense
מעקבת זמנים sequence of tenses
גרר זמנים sequence of tenses by attraction
עבר past
עבר לעבר pluperfect
הווה present
עתיד future
וי"ו ההפוך מעתיד לעבר Waw marking the past
וי"ו ההפוך מעבר לעתיד Waw marking the future
פעל נטוי לפי גופים finite verb
הצורות השמניות של הפעל infinitive (forms), verbal
nouns
מקור מחלט infinitive absolute
בינוני participle
בינוני פועל active participle (qal)
בינוני פעול passive participle (qal)
צווי imperative
דרך האווי optative (mode)
עתיד מקצר modus apocopatus
דרך הפקוד jussive
עתיד מארך cohortative
פעיל active
סביל passive
פעל יוצא transitive verb
פעל עומד intransitive verb
משקל (של שם) (nominal) pattern (n.) theme
שם ראשוני primitive noun
שם נגזר derivative noun
שם עצם מפשט abstract noun
שם מרכב compound noun
שם עצם כללי common noun
שם גזור פעל deverbal noun
שם עצם מוחש concrete noun
מין gender
זכר masculine
נקבה feminine
סתמי neuter
נטית השם noun inflexion
מספר (בשם ובפועל) number
(מספר) יחיד singular
(צורת) יחיד masculine singular
(צורת) יחידה feminine singular
זוגי dual
רבוי plural
(צורת) רבים masculine plural
(צורת) רבות feminine plural
שם קבוצי collective noun
שם יחידה sound unitatis
רבוי שלם sound plural
רבוי שבור broken plural
מצב status
נפרד status absolutus
נסמך status constructus
מצב נצמד status pronominalis
מידע definite
לא-מידע indefinite
תוית article
ידוע definiteness
תוית הידוע definite article
אי-ידוע indefinteness
תוית האי-ידועi ndefinite article8
מספר יסודי, מספר מונה cardinal number
מספר סודר ordinal number
4. תחביר
תחביר syntax
תורת המשפט Satzlehre. sentence syntax
נתוח תחבירי syntactic analysis, parsing
משפט10 sntence. clause
מרכיב constituent
מרכיב ישיר immediate constituent
(רשום) אילן (tree (diagram
איבר member
צרוף phrase
צרוף שמני noun phrase
צרוף פעלי verb phrase
צרוף (מלת) יחס prepositional phrase
מקשר syndetic
לא-מקשר asyndetic
כנוי מפנה לקודם anaphoric pronoun
כנוי מקדם10 anticipatory pronoun.
forward deixis
כנוי מפנה להלן cataphoric pronoun
סדר המלים word order
הפוך סדר inversion
הסגר parenthesis
התאם agreement
התאים to agree
בניה לפי הצורה (כגון: agreement by form
רוב האנשים הלך)
בניה לפי המשמעות constructio ad sensum
(כגון: רוב האנשים הלכו)
גררה attraction
חיוב affirmation
משפט חיוב affirmation sentence
משפט שלילה negative sentence
שלילה negation
(מלת) שלילה a negative. negation
משפט הגדה declarative sentence
משפט שאלה interrogative sentence
שאלת כן-לא11 yes-no question
שאלת חלק12 WH-question
שאלת בררה13 sjunctive question
שאלת נצוח, שאלה רטורית rhetorical question
משפט פקדה .imperative sentence
command
משפט משאלה .optative sentence
.desiderative s
משפט קריאה exclamatory sentence
חלקי המשפט [היחיד: חלק המשפט] parts of sentence
עמודי המשפט [נושא ונשוא] principal parts of sentence
טפלי המשפט secondary parts of sentence
משפט ערטילאי14 nackter Satz
נושא subject
מלת תמך prop (-word)
נושא תמך Scheinsubjekt, prop subject
נושא סתמי15 indefinite subject
נושא סתמי, נושא אימפרסונלי16 impersonal subject
עושה הפעלה17 agent
ענין topic
מידע comment
משפט יחוד compound nominal clause (extraposition)
חלק היחוד extraposed part, isolated subject, nominative absolute
נשוא predicate
לואי attribute
גרעין nucleus
תמורה apposition
סומך genitival attribute
משלים complement
הצרכה rection
הצריך to govern
משא object
משא ישיר direct object
משא עקיף indirect object
משא פנימי cognate object. inner object
תאור (הפעל) adverb 18
פניה address. vocative
יחסה case
יחסת הנושא nominative
יחסת הקנין genitive
יחסת המשא העקיף dative
יחסת המשא הישיר accusative
יחסת הפניה vocative
משפט חד איברי one-term sentence
משפט פעלי verbal clause. v. sentence
משפט לא-פעלי non-verbal clause. verbless
clause. verbless sentence
משפט שמני nominal clause
מלת קשור conjunction
אחוי coordination
משפט פשוט simple sentence
משפט אחוי paratactic sentence. coordinate
sentence
מלת קשור מאחה, coordinating conjuction
מלת אחוי
חלק כולל (במשפט)19 multiple part
משפטים מאחים coordinated clauses
משפט בררה disjunctive clauses
משפט נגוד adversative clause
משפט ממעט exceptive clause
משפט ראשי main clause
משפט משעבד subordinate clause
משפט משעבד20 ubergeorsneter Satz
מלת קשור משעבדת, subordinating
מלת שעבוד conjunction
משפט מרכב complex sentence
מחזרת period
משפט תמור-מקור 21 content clause
דבור ישיר direct speech
דבור עקיף indirect speech
משפט מצמצם infinitive clause
פעל עזר auxiliary verb
משפט נושא subject clause
משפט נשוא predicate clause
משפט משא object clause
משפט לואי attributive clause
משפט זקה relative clause
זוקק antecedent (to a relative clause)
כנוי מוסב (במשפט זיקה retrospective pronoun
ובמשפט ייחוד)
זוקק תמך22 correlative pronoun
משפט זקה מצמצם restrictive relative clause
משפט זקה לא-מצמצם non-restrictive relative clause
משפט זקה ממשיך23 continuative relative clause
משפט זקה מעצם independent relative clause
משפט תאור adverbial clause
משפט (תאור) סבה causal clause
משפט (תאור) תכלית final clause
משפט (תאור) תוצאה consecutive clause
משפט (תאור) השואה comparative clause
משפט (תאור) זמן temporal clause
משפט (תאור) מקום local clause
משפט (תאור) אפן Adverbialsatz der Art und Weise (adverbial
clause of manner)
משפט (תאור) מדה Adverbial clause of degree
משפט תנאי conditional clause
משפט תנאי קים real conditional clause
משפט תנאי בטל hypotehtical conditional clause.
irreal conditional clause.
משפט ותור concessive clause
משפט מצב circumstantial clause
______________________________
1 כגון "אבותיכם" - הריבוי מצוין גם בתי"ו וגם ביו"ד. ובתחביר: "אני ידעתי" כינוי הגוף מצוין גם ב"אני" וגם ב"תי".
2 לשון מיוחדת למעמד או למקצוע.
3 כגון צ (= ט+ס) במבטא רוב הישראלים.
4 כגון תוקיע במקום תוקע.
5 הכונה לצורה ולא לתפקיד ולמקום של היתיב בטעמי המקרא.
6 כגון: שם עצם, שם תואר, פועל, תואר הפועל; כנגד חלקי המשפט, כגון: נושא, נשוא, מושא, לואי ותיאור הפועל.
7 הזמן במקרא, שהוא לדעת חוקרים רבים הבט ונוהגים לכנותו בספרות המדעית perfect או nominal (לעבר) ו imperfect או aorist (לעתיד) וגם בשמות אחרים.
* במקום תעתיקי שמות התנועות מובאים סימניהן המקובלים בתעתיקים לועזיים.
8 כגון: "ילד אחד אמר", בניגוד למשפט "הילד אמר".
9 המבקש להבחין בין sentence לבין clause רשאי להשתמש בשם פסוקית כתרגום ל - clause.
10 כגון: ביתו של אדם.
11 כגון: האם משה כאן?
12 כגון: היכן משה? מתי בא משה?
13 כגון: האם יבוא או לא?
14 שאין בו אלא נושא ונשוא, כגון: הילד חושב.
15 כגון: אמרו לי.
16 כגון: חם היום.
17 כגון: החיבור נכתב על-ידי ביאליק.
18 כחלק משפט: אבל "תואר הפועל" כחלק דיבור.
19 כגון במשפט: התלמידים והתלמידות אספו ומיינו צמחים וחרקים.
20 משפט משועבד, המשעבד משפט אחר, כגון: הודיעו למורה, שהתלמידים לא יגיעו, משום שיצאו לטיול.
21 כגון: אחרי שאכלתי (= אחרי אכלי).
22 כגון: זה שאמרת מפוקפק.
23 כגון: "נפגשתי עם ידידי, שהמשיך אחר כך בדרכו". (ואינו תקין בעברית).
*כוכב שליד המונח מורה על איורו ברשימה, שמפיצה האקדמיה ללשון העברית.
______________________________
1 י"פ תשמ"ד, 1940.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ