אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על החלטה בדבר שינויים במבנה ארגוני והקצאת קרקע של המושב השיתופי (692)

הודעה על החלטה בדבר שינויים במבנה ארגוני והקצאת קרקע של המושב השיתופי (692)

הודעה על החלטה בדבר שינויים במבנה ארגוני והקצאת קרקע של המושב השיתופי (692) 1
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960, החליטה מועצת מקרקע ישראל בישיבתה ביום כ"ב בשבט התשנ"ה (23 בינואר 1995), כדלקמן:
1. לאשר את ההצעה בדבר שינויים במבנה ארגוני והקצאת קרקע של מושב שיתופי, שבתוספת להחלטה זו (להלן - התוספת) כחלק בלתי נפרד ממנה.
2. החוזה הנזכר בסעיף א(14) לתוספת יהיה בנוסח שאישרה הועדה החקלאית של מועצת מקרקעי ישראל.
3. החלטה זו באה במקום החלטת המועצה מס' 615 מיום 13 באוקטובר 1993.
תוספת
המושב השיתופי - שינויים במבנה ארגוני והקצאת קרקע
א. מושב שיתופי שתתבצע בו הפרדה מלאה בין השטח החקלאי לבין המגורים, לרבות אפשרות של הרחבה למגורים.
1. תקנון אגודת המושב השיתופי ישונה כמתחייב או יוחלף לתקנון אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
2. אם במתכונת ההתארגנות החדשה לא כל התושבים יהיו חברים באגודה החקלאית (הקיימת - לאחר שינוי או החדשה), מוצע שתוקם אגודה מוניציפלית שבה יהיו חברים כל תושבי הישוב.
3. החלטה בדבר שינוי או החלפה של תקנון האגודה, בדבר ההפרדה בין השטח החקלאי לבין המגורים וכן בענין ההרחבה למגורים, תתקבל על ידי האסיפה הכללית של אגודת המושב השיתופי (להלן - האגודה).
האגודה תפנה לרשות לתכנון חקלאי, בצירוף החלטת האסיפה הכללית שלה כאמור לעיל, לצורך שינוי פרוגרמת הישוב.
האגודה תציין בפנייתה:
א. מספר המשפחות החברות באגודה, בחלוקה - בני זוג בודדים;
ב. מספר יחידות מגורים קיימות;
ג. מספר המגרשים המבוקשים להרחבה למגורים (אם מבוקשים);
ד. שטח המחנה הקיים בדונם, וכמה מתוכו אזור המגורים הקיים המבוקש להפרדה;
ה. השטחים החקלאיים בדונם (בחלוקה - נטועים, שלחין, בעל);
ו. תכנית מצבית או תצלום אוויר של אזור המתנה הקיים, בסימון אזור המגורים המבוקש להפרדה ואיתור השטח/שטחים המוצעים להרחבה למגורים (גודל המגרשים בהרחבה יהיה כחצי דונם);
ז. האם כל חברי אגודת המושב השיתופי ימשיכו להיות חברים באגודה החקלאית גם לאחר שתתבצע ההפרדה. אם לא, כמה משפחות ישארו באגודה החקלאית, או שהדבר טרם ידוע;
ח. אם מבוקשת הרחבה - האם קליטת תושבים חדשים תהיה למגורים בלבד או שקיימת גם אפשרות שיצטרפו לאגודה החקלאית.
5. ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון חקלאי תאשר את שינוי הפרוגרמה תמליץ על היקף מגרשי המגורים בישוב (יחידות קיימות + הרחבה).
6. על ההרחבה למגורים יחולו כל הכללים הנהוגים לגבי הרחבות של מושבים לצורך מגורים; להסרת ספק, הקריטריונים לזכאות להרשמה יהיו כאמור בסעיף 29 של התוספת להחלטת המועצה מס' 612 מיום 13 באוקטובר 1993.
7. האגודה תכין, בתיאום עם המינהל, תכנית חלוקה למגרשי המגורים, לצורך אישור על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
8. לגבי מגרשי המגורים יחתמו חוזי חכירה בנוסח המקובל למגורים במושבים, הכולל סעיף לפיו במקרה של בקשה להעברת זכויות תידרש, בין היתר, הסכמת האגודה. ובמקרה של סירוב מצדה יוכלו החוכר/רוכש הזכויות לפנות לרשם האגודות השיתופיות והחלטתו לענין מתן ההסכמה תהיה סופית.
9. מגרשי המגורים יוחכרו תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים לתקופה של 49 שנים כמקובל במינהל באותו אזור, ועל פי הערכת השמאי הממשלתי לקרקע ללא פיתוח.
10. לחברי אגודת המושב השיתופי, הגרים בבתים קיימים בישוב במועד השינוי, יקבעו דמי החכירה כדקלמן:
א. חבר אגודה הגר במקום עד 15 שנים - מלוא המחיר הנהוג לישובים חקלאיים באותו אזור (בשיעור 51% שיוכרו כ91%- במרכז הארץ, ובשיעור מופחת לתשלום של 16%, 26% באזור עדיפות לאומית - הכל על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל).
ב. לחבר אגודה הגר במקום מ-16 שנים ומעלה תינתן הנחה מדמי החכירה בשיעור של 2% לכל שנת ותק אולם בכל מקרה ישולמו דמי חכירה מהוונים בשיעור שלא יפחת מ-11% (למעט אזורים שבהם קיים שיעור מופחת לתשלום של 0%).
11. תינתן אפשרות לתשלום נדחה של דמי החכירה המהוונים, עד למועד שיועברו הזכויות במגרש המגורים (העברה לצאצא לא תיחשב כהעברה לענין זה).
12. השטחים באזור המגורים שאינם מגרשים שהוכחרו לאחרים, יישארו בחוזה החכירה של האגודה.
13. בחוזה האגודה ייכלל סעיף לפיו יכול להיות חבר באגודה רק מי שמתגורר בישוב.
14. חוזה החכירה יהיה למטרת עיבוד ושימוש חקלאי, בדמי חכירה בתנאי נחלה בכפוף לאמור להלן:
א. אם מספר המשפחות שימשיכו להיות חברות באגודה לא יקטן מ-60% מתקן הנחלות המאושר של המושב השיתופי, ימשיכו דמי החכירה להיות מחושבים ללא שינוי לעומת המתכונת הקיימת;
ב. אם מספר המשפחות שימשיכו להיות חברות באגודה יקטן מ-60% אך לא יהיה נמוך מ-40% מתקן הנחלות המאושר של המושב השיתופי, יהיו דמי החכירה לפי נחלות בעד שטח שהוא מכפלה של מספר חברי האגודה (בני זוג לצורך זה - נחלה אחת), במכסת הקרקע בדונם של נחלה, כפי שנקבע לאותו מושב שיתופי. בעד יתרת השטח, אם תהיה, ישולמו דמי חכירה כנהוג במינהל לגבי קרקע חקלאית המוחכרת שלא בתנאי נחלה.
ג. אם מספר המשפחות שימשיכו להיות חברות באגודה יקטן מ-40% מתקן הנחלות המאושר של המושב השיתופי, יהיה החוזה בדמי חכירה לפי נחלות על שטח שגודלו כמספר חברי האגודה כפול שטח של נחלה, כאמור בסעיף קטן (ב), לגבי יתר השטח ייחתם חוזה לעיבוד עונתי.
לגבי מושב שיתופי המסווג כישוב באזור עדיפות לאומית א' או ב', יהיה מספר המשפחות חברות האגודה, לצורך האמור בסעיף זה, 20% במקום 40%.
ד. על אף האמור לעיל, לגבי ישובים צעירים עד הגיעם לגיל 15 שנים משנת עלייתם על הקרקע ימשיכו דמי החכירה להיות מחושבים בהתאם לתקן הנחלות המאושר של אותו מושב שיתופי, ללא שינוי לעומת המתכונת הקיימת.
החל בשנה ה16- יחולו הכללים בסעיפים קטנים (א) - (ג).
ה. על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד), במשך חמש השנים הראשונות מעת קבלת ההחלטה בדבר השינוי הארגוני של הישוב, ימשיכו דמי החכירה להיות מחושבים ללא שינוי לעומת המתכונת הקיימת.
ו. חתימת החוזה, על פי האמור לעיל, תיעשה לאחר המלצת הרשות לתכנון חקלאי, אשר תביא בחשבון שיקוליה גם את מיקום הישוב ומצבו, בהתייעצות עם הגורמים המיישבים.
15. בשלב ראשון, ועד להתייצבות המבנה החדש, ייחתמו החוזים לשימוש חקלאי עם האגודה החקלאית לתקופות מתחדשות של שלוש שנים; האגודה תוכל לבקש חוזה חכירה לדורות לאחר תקופת שלא תפחת משלוש שנים בתנאי שתתקבל המלצת הרשות לתכנון חקלאי ולאחר שיסתיימו עבודות ההכנה לרישום השטח בלשכת מרשם המקרקעין.
16. א. לחבר האגודה לא יהיו זכויות קניניות במקרקעין ובמחוברים המושכרים/מוחכרים לאגודה (לרבות זכות העברה או הורשה על פי חוק/צוואה), למעט זכויות במגרש המגורים שיוחכר לו על פי הוראות החלטה זו.
ב. האגודה לא תהיה רשאית לדרוש תשלום מחברים המצטרפים לאגודה, בעד המקרקעין המחוברים המושכרים/מוחכרים לאגודה.
ג. בעד מגרשי מגורים מבונים השייכים לאגודה, שהזכויות בהם יועברו על שם חברי האגודה או אחרים, על פי הוראות החלטה זו, תהיה האגודה רשאית לגבות את ערך המבנה הקיים במגרש, לרבות הוצאות פיתוח.
17. בכל מקרה של שינוי במספר חברי האגודה החקלאית, ישונו דמי החכירה השנתיים, בכפוף לאמור בסעיף 14 לעיל, החל בשנת החכירה שתחל לאחר שנעשה השינוי.
18. במושבים שיתופיים שחוזה המשבצת לעת השינוי הינו משולש המינהל, הסוכנות היהודית, אגודה), תידרש הסכמת הסוכנות היהודית לשינוי, וכן הודעתה אם תהיה צד לחוזה החכירה עם האגודה, ועל פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
19. אם יש שעבודים על משבצת המושב השיתופי, לרבות התחייבויות של המינהל לרישום משכנתא או הסכמות למישכון זכויות וכיוצא באלה, יטפל בכך המינהל על פי נוהליו.
ב. מושב שיתופי שתתבצע בו הפרדה של חלק בלבד מבתי המגורים או הרחבה למגורים בלבד
1. מושב שיתופי הנשאר במתכונתו הקיימת, שיבקש כי תתבצע בו הפרדה של חלק בלבד מבתי המגורים הקיימים או גם לבצע הרחבה למגורים, יחול לגביו המתחייב מהאמור בסעיף א' לעיל, אולם עם אגודת המושב השיתופי ימשיך להיחתם חוזה חכירה בתנאי משבצת (דו-צדדי או תלת-צדדי), ללא שינוי, למעט שטחי המגורים שיוצאו מהחוזה.
2. מושב שיתופי המבקש לבצע הרחבה למגורים בלבד, יחולו לגביו הכללים כמקובל בהרחבת מושבים למגורים כאמור בסעיף א'6 לעיל.
3. על אף האמור בפרט 1 לעיל, אם מבוקשת הפרדה של חלק בלבד מבתי המגורים של המושב השיתופי, תתיחס ועדת הפרוגרמות לבקשה גם בהתחשב במספר חברי האגודה ובתי המגורים הקיימים, שישארו להיות במסגרת חוזה אגודת המושב השיתופי.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ה, 3762.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ