אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על החלטה בדבר הסדר החכרת מגרשי מגורים בנויים במושבים (הוראת שעה)

הודעה על החלטה בדבר הסדר החכרת מגרשי מגורים בנויים במושבים (הוראת שעה)

הודעה על החלטה בדבר הסדר החכרת מגרשי מגורים בנויים במושבים (הוראת שעה) 1
א. מודיעים בזה כי מועצת מקרקעי ישראל, בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה בישיבתה מיום ז' בטבת התש"ן (4 בינואר 1990) על הארכת תוקף החלטתה מיום 28 באוקטובר 1986 על הסדר החכרת מגרשי מגורים בנויים במושבים כפי שתוקנה ביום 29 במרס 1988, ביום 21 ביוני 1988 וביום 19 בדצמבר 1988, הכל כמפורט בנוסח מעודכן - בתוספת.
ב. הודעה זו מבטלת את ההודעה על החלטה בדבר הסדר החכרת מגרשי מגורים בנויים במושבים (הוראת שעה) שפורסמה בילקוט הפרסומים 3740, התש"ן, עמ' 1735.
תוספת
(תיקון: תש"ן)
1. במגרשי בנייה קיימים ומבונים, שהאגודה מעוניינת כי הזכויות יהיו על שמה כמגרשי מגורים לבעלי מקצוע, תאושר בנייה על 160 מ"ר ברוטו ליחידת מגורים; הבנייה תאושר בידי מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) רק על פי המלצת הוועדה הבין-מוסדית לבנייה במושבים, אשר מתמנית בידי שר חקלאות, או על פי המלצת ועדה אחרת שתבוא במקומה; הרכב הוועדה, סמכויותיה והקריטריונים לפעולתה ייקבעו לעל פי החלטת הוועדה החקלאית של המועצה; תנאי לאישור בנייה כאמור הוא שיוכח כי הבנייה נעשית על ידי האגודה ועל חשבונה בלבד, ללא מימון הדיירים בכל צורה שהיא.
2. מגרשים קיימים ומבונים אשר המבנה ו/או תוספות (לפחות חדר) נבנו בידי הדייר ועל חשבונו, יוחכרו למחזיקים בהם לפי הכללים הבאים:
(א) החכרת המגרשים תיעשה בתנאי שתתקבל המלצת האגודה, ובהעדר המלצתה - בהמלצת מזכיר התנועה ההתיישבותית שאליה משתייך היישוב, וכן שיתקבל אישור מנהל אגף חוזים וביטחונות של הסוכנות היהודית לגבי התאריך הקובע של האכלוס או הבנייה על ידי המחזיק או שיתקבל חוזה חתום בין הדייר לבין האגודה בדבר רכישת הבית בתמורה על ידי הדייר, שתאריכו ייחשב כתאריך הבנייה או כל הוכחה אחרת להנחת דעת המינהל על מועד הכניסה למגורים בבית (אם היה קיים) או על מועד קבלת המגרש, על המשכיות ורציפות המגורים (כגון אישור על תשלום מסים, רשיונות בנייה, תעודת זהות - מקום מגורים וכד');
(ב) החכרת המגרשים תהיה מותנית ביעודם למגורים על פי תב"ע ועל פי גבולותיהם בתכנית;
(ג) צאצאים יכנסו ב"נעלי" הוריהם;
(ד) לגבי מגרשים שנבנו ואוכלסו עד 31.3.1972 תינתנה שתי אפשרויות להסדר, לפי בחירת המחזיק, כדלקמן;
(1) המגרש יחושב כמשק עזר וישולמו דמי חכירה שנתיים (להלן - דח"ש) לפי מחירון משקי עזר הצמוד לנחלה חקלאית, במידה שלא בוצעה העברת זכויות; יגבו דח"ש מתאריך 1.10.1971 בקיזוז דח"ש ששולמו בידי האגודה בעד תקופה זו, אם שולמו בעד המגרש, לפי מחירון בעלי מקצוע; או -
(2) המחזיק ישלם 51% מערך המקרקע כדמי חכירה (להלן - ד"ח) מופחתים שיוכרו כ91%- דמי חכירה מהוונים מערך הקרקע (להלן - דח"מ) על פי שומה לתאריך 1.4.1972 בתוספת הפרשי הצמדה עד למועד התשלום בפועל.
(ה) עבור מגרשים שנבנו ואוכלסו מ-1.4. 1972 עד 31.3.1978 ישולמו 51% ד"ח שיוכרו כ91%- דח"מ, לפי שומה עדכנית בעת ביצוע העסקה במינהל.
(ו) עבור מגרשים שנבנו ואוכלסו מ-1.4. 1978 עד 31.3.1985 ישולמו 91% דח"מ; השומה תיעשה באחת משתי דרכים:
1. קיים רשיון בנייה - השומה תיעשה לתאריך רשיון הבנייה והתשלום יהיה בתוספת הפרשי הצמדה עד מועד התשלום בפועל;
2. אם לא קיים רשיון בנייה - השומה תיעשה לתאריך ביצוע העסקה.
3. החכרת מגרשים קיימים ומבונים, כאשר המבנה שייך לאגודה, החל בתאריך 1.4.1985, תיעשה רק בהמלצת הוועדה הבין-מוסדית לבנייה במושבים ואישור האגודה או הסוכנות היהודית על פי הכללים הנהוגים.
4. תקופת החכירה של כל מגרש תחל מהתאריך שלגביו נערכה השומה, ושלפיה חושבו דמי החכירה, על פי האמור בהחלטה זו.
5. ההסדר הנ"ל לא יחול על כל אותם מבנים אשר הקמתם אושרה בעבר בוועדה הבין-מוסדית לבנייה במושבים ועתה מבקשים לשנות התנאים שנקבעו באישור הוועדה, בין אם אושר בתשלום על ידי המתיישב עצמו ובין אם אושר לאגודה ללא תשלום כבית של בעל מקצוע.
6. החלטה זו תהיה בתוקף עד ה' בתמוז התש"ן (30 ביוני 1990). לאחר מכן יחכיר המינהל מגרשים מבונים כאמור על פי שומה מעודכנת בלבד, תמורת תשלום 91% דח"מ כמקובל במינהל.2
7. לא יוקצו יותר מגרשי בנייה פנויים לאגודות במושבים למטרת הקמת בתי מגורים לבעלי מקצוע. למקרים מיוחדים וחריגים, שסיווגם המקצועי ייקבע בידי הוועדה החקלאית של המועצה, יאשר המינהל החכרה לאגודה של עד שני מגרשים בכל יישוב, על פי המלצה של הוועדה הבין-מוסדית לבנייה במושבים, בתנאי תשלום דח"ש בלבד לפי מחירון למגרש לבעל מקצוע.
_________________________________
1 י"פ תש"ן, 2272; 3768.
2 סעיף 1 להודעה על תיקון החלטה בדבר הסדר החכרת מגרשים בנויים במושבים (י"פ תש"ן, 3768) קובע כי על אף האמור בסעיף 3 תמשיך החלטה לעמוד בתוקפה לאחר 30.6.90.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ