אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה בדבר תנאים בחוזה חכירה

הודעה בדבר תנאים בחוזה חכירה

הודעה בדבר תנאים בחוזה חכירה 1
מינהל מקרקעי ישראל מפרסם את תנאי חוזה החכירה כמפורט להלן:
תנאי החכירה
1. המבוא והמסמכים המצורפים לחוזה
המבוא והמסמכים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2. התחייבות להחכיר ולחכור
המחכיר מתחייב בזה להחכיר לחוכר והחוכר מתחייב בזה לחכור מהמחכיר את המוחכר. הוסכם בין הצדדים שעד רישום זכות החכירה בלשכת רישום המקרקעין מסר המחכיר לחוכר את זכות השימוש במוחכר וכל הוראות חוזה זה לגבי החכירה ותנאיה יחולו, בשינויים הדרושים לפי הענין, על זכות השימוש הנ"ל וישולמו דמי שימוש בשיעור דמי החכירה האמורים להלן.
3. תקופת החכירה
תקופת החכירה היא כאמור במבוא לחוזה.
4. מטרת החכירה וייעודה
המוחכר מוחכר לחוכר רק למטרה ולייעוד האמורים במבוא לחוזה ואסור לחוכר להשתמש במוחכר או בחלק ממנו למטרה אחרת או לייעוד אחר בלי לקבל על כך הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת המחכיר.
5. קיבולת הבניה
קיבולת הבניה המותרת על פי חוזה זה היא כמפורט במבוא לחוזה.
6. קבלת חזקה במוחכר
החוכר מאשר שקיבל את המוחכר לחזקתו במועד ובתנאים הנקובים לענין זה במבוא לחוזה.
7. דמי חכירה
החוכר מתחייב לשלם למחכיר דמי חכירה בהתאם להוראות המפורטות לענין זה במבוא לחוזה. כן מתחייב החוכר לשלם למחכיר את החיובים הנוספים המפורטים במבוא לחוזה, אם פורטו במבוא חיובים נוספים.
8. הערכה חדשה
(א) כפוף לאמור להלן בסעיף קטן (ב), המחכיר יהיה רשאי לדרוש דמי חכירה שנתיים לפי הערכה חדשה של המגרש על ידי השמאי הממשלתי וזאת בלי לקחת בחשבון את ההעלאה בערך המגרש כתוצאה מפיתוחו על ידי החוכר או על חשבונו, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
(1) כשהחוכר יבקש את הסכמת המחכיר להעביר את זכויותיו לפי חוזה זה כאמור בסעיף 14 להלן;
(2) אם המחכיר יסכים לבקשת החוכר לבצע איזה מהשינויים כאמור בסעיף 9 להלן.
(ב) שולמו על ידי החוכר, קודם לתאריך מתן הסכמתו של המחכיר לאיזו מהבקשות הנזכרות בסעיף קטן (א) לעיל, דמי חכירה מהוונים כמוגדר במבוא לחוזה, לא יועלו דמי החכירה השנתיים כאמור בסעיף זה.
(ג) בכל מקרה שהמחכיר ידרוש העלאת דמי החכירה השנתיים כאמור לעיל, הוא יודיע על כך לחוכר במכתב רשום. החוכר יהיה רשאי לערער עליה בתוך 30 ימים מהודעת המחכיר בפני השמאי הממשלתי והחלטתו תהיה סופית.
(ד) את דמי החכירה השנתיים המוגדלים על יסוד ההערכה החדשה ישלם החוכר למחכיר החל מתאריך הסכמתו הנ"ל של המחכיר, וזאת בתוך 15 ימים מיום הודעתו של המחכיר. על דמי החכירה השנתיים המוגדלים כאמור תחולנה ההוראות בענין דמי החכירה השנתיים שבמבוא לחוזה, בשינויים המחויבים.
9. שינוי ייעוד, שינוי קיבולת הבניה, בניה נוספת, פיצול
(א) החוכר מתחייב לבקש את הסכמתו של המחכיר מראש ובכתב, אם ירצה לבצע איזה מהשינויים האלה:
(1) שינוי הייעוד או מימוש שינוי הייעוד של המגרש - מהייעוד המוגדר במבוא לייעוד אחר.
(2) הגדלת קיבולת הבניה האמורה במבוא או בניה נוספת מעבר לקיבולת הבניה האמורה במבוא לרבות בניה נוספת במגרש או שינוי במבנים או בתוספות שהוקמו עליהם או במבנים הנוספים שהוקמו על המגרש או הוספה עליהם.
(3) חלוקת המגרש לכמה מגרשים, באופן שכל אחד מהם יהיה מגרש עצמאי הניתן לניצול בפני עצמו. החוכר יצרף לבקשתו תכניות ומסמכים הקשורים לשינויים המבוקשים.
(ב) החוכר לא יבצע את השינוי שביקש בטרם קיבל לכך את הסכמתו של המחכיר מראש ובכתב ולא יבקש אישור לשינוי מהרשויות המוסמכות בטרם קיבל לכך את הסכמתו של המחכיר. קיבל החוכר את הסכמת המחכיר, לא יבצע את השינוי אלא לאחר קבלת אישור רשויות התכנון המוסמכות.
(ג) המחכיר יהיה רשאי לסרב לתת את הסכמתו לשינוי שביקש החוכר, או להתנות את מתן הסכמתו בתשלום כספי בגין השינוי שיחול בערך המגרש כתוצאה מביצוע השינוי הנ"ל, כפי שיקבע השמאי הממשלתי או כפי שיהיה מקובל באותה עת אצל המחכיר ובתנאים אחרים שיהיו מקובלים אצל המחכיר.
10. רישום החכירה
(א) רישום זכות החכירה על שם החוכר בהתאם לתנאי חוזה זה וכל הפעולות הדרושות לצורך זה ייעשו על ידי החוכר ועל חשבונו. אם יש צורך המחכיר יחתום על המסמכים הדרושים לצורך רישום זכות החכירה כאמור, בתנאי שהחוכר קיים את תנאיו של חוזה זה וכפוף לו.
(ב) החוכר יכין בין היתר, את המסמכים והמפות הדרושים לצורך הרישום האמור, לרבות לצורך רישום ו/או חידוש רישום המגרש, חלוקה, הפרדה, הוצאות המדידה ומפות הפרצלציה, וכן את התיקים בלשכת רישום המקרקעין, ויישא בבל התשלומים וההוצאות הקשורים ברישום כאמור, לרבות אגרות וביול בלי יוצא מן הכלל.
(ג) החוכר מתחייב להכין ולסיים את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המוחכר כבית משותף (או בתים משותפים), לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אם פעולות אלה לא הושלמו בתקופה שקדמה לחתימת חוזה זה, ולבצע לשם כך על חשבונו כל פעולה שתידרש לרבות הבנת תשריטים, צווי רישום, תקנונים וכיו"ב, ככל שיידרש. המינהל יהיה רשאי להודיע לחוכר, מראש ובכתב, כי בכוונת המינהל לבצע את הפעולות האמורות, כולן או חלקן בעצמו ועל חשבון החוכר, והחוכר מתחייב לשלם למינהל כל הוצאה שיוציא המינהל לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, בתוך 30 ימים מיום הגשת החשבון.
(ד) החוכר מתחייב להמציא למחכיר אישורים על תשלום כל המסים, הארנונה, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה החלים על המוחכר, וכן כל מסמך שיהיה בו צורך לרישום החכירה כאמור.
(ה) אם החוכר, למרות האמור לעיל ולמרות דרישתו של המחכיר, לא ירשום את החכירה, רשאי המחכיר לבצע את כל פעולות הרישום האמורות לעיל על חשבונו של החוכר, והחוכר מתחייב לשלם למחכיר בתוך 30 ימים מיום דרישתו את כל הוצאותיו לפי החשבון שיוגש לו.
11. שינוי גבולות המגרש וקביעה סופית של שטחו
(א) החוכר מצהיר, כי ידוע לו ששטח המגרש וגבולותיו אינם סופיים וכי עלולים לחול בהם שינויים כתוצאה משינויים בתכנון על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הסדר קרקעות וכיוצא באלה.
(ב) החוכר מצהיר שידוע לו כי בעקבות מדידה לצורכי רישום עלול להתברר ששטח המגרש קטן יותר או גדול יותר מהשטח שלפיו נקבע הערך היסודי של המגרש.
(ג) אם כתוצאה משינויים כאמור בסעיף קטן (א) לעיל יוגדל או יוקטן שטח המגרש ו/או ישתנו גבולותיו וכן אם יתברר כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל, ששטח המגרש קטן יותר או גדול יותר מהשטח שלפיו נקבע הערך היסודי של המגרש, החוכר מתחייב:
(1) להסכים לכל שינוי בגבולותיו ו/או בשטחו של המגרש שייווצר עקב השינויים הנזכרים בסעיף קטן (א) לעיל;
(2) להסכים לכל קביעה בדבר שטחו של המגרש כפי שייקבע בעקבות מדידה לצורכי רישום כנזכר בסעיף קטן (ב) לעיל;
(3) לראות את המגרש בגבולותיו ובשטחו החדשים כנשוא החכירה ולקבל את החזקה בו.
(ד) אם כתוצאה מהשינויים כאמור בסעיף קטן (א) ו/או (ב) לעיל ישתנה ערך המגרש, יתוקנו דמי החכירה לפי השטח הסופי לפי הערכת השמאי הממשלתי לתאריך קביעתו של הערך היסודי של המגרש וכל צד מתחייב לשלם לצד השני רק את ההפרשים שינבעו מהתיקון הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה מתאריך קביעתו של הערך היסודי של המגרש ועד לתשלום ההפרשים הנ"ל בפועל.
12. השימוש במוחכר ואחריותו של החוכר
החוכר מתחייב להחזיק את המוחכר במצב טוב ותקין וכמנהג בעלים הדואג לרכושו ולעשות על חשבונו את כל התיקונים הדרושים כדי להחזיקו במצב זה. במשך כל תקופת החכירה יהיה החוכר בלבד אחראי למילוי הוראות כל דין הקשורות להחזקת המוחכר והשימוש בו והקשורות לבניה על המגרש, ולקיום כל חובה לפי כל דין, החלה או שתחול על המחכיר לגבי המוחכר - והכל על חשבונו הוא ובלא כל זכות לדרוש את החזרת ההוצאות מאת המחכיר. החוכר בלבד יהיה אחראי כלפי המחכיר, וכן כלפי כל צד שלישי, לכל נזק שייגרם לגופו או לרכושו של אדם כל שהוא (לרבות החוכר) וכן לפיצויים שיוטלו עקב פעולות ו/או מחדלים במוחכר או בקשר עם החזקתו והשימוש בו ועל המחכיר לא תחול כל אחריות בקשר לכך.
13. מסים ותשלומי חובה
החל מתחילת תקופת החכירה או ממועד קבלת החזקה במוחכר - המוקדם ביניהם - יישא החוכר לבדו בכל המסים, הארנונה, המלוות ותשלומי החובה לסוגיהם, העירוניים והממשלתיים - לרבות היטל השבחה - החלים על הבעלים ו/או המחזיקים הקשורים למוחכר, וכן בכל אגרות והוצאות פיתוח מכל סוג שהוא - החלים או שיחולו על המוחכר - לרבות ההוצאות הקשורות בחיבור חשמל, אגרות מים וביוב סידורי אספקת מים, התקנת ביוב, תיעול, סלילת כבישים ומדרכות, מיתקנים ופעולות תברואתיות וכיוצא בהם. החוכר מתחייב לשלם מס ערך מוסף כדין החל על כל אחד מהתשלומים החלים על החוכר על פי חוזה זה, בהתאם לשיעורו של מס הערך המוסף במועד תשלומו.
14. העברת זכויות
(א) העברת זכויות טעונה הסכמה
החוכר אינו רשאי להעביר זכויות שבחוזה זה אלא בהסכמתו של המחכיר מראש ובכתב. בסעיף זה, "העברת זכויות" - כל אחת מאלה, וזאת בין בתמורה ובין בלי תמורה, בשלמות או באופן חלקי, ובצורה כלשהי:
(1) הענקת הזכויות שבחוזה זה, העברתן, הסבתן או ויתור עליהן;
(2) החכרת המוחכר בחכירת משנה או החכרת חכירתו בכל דרגה שהיא, השכרת המוחכר בשכירות משנה או השכרת חכירתו או שכירותו בכל דרגה שהיא - והכל לפרק זמן המחייב על פי דין את רישום ההשכרה בפנקס המתנהל על פי חוק ולרבות השכרה באופן שהשכירות תהיה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972, או כל חוק שיבוא במקומו (להלן - החכרת משנה);
(3) מסירת חזקה או שימוש במוחכר לפרק הזמן האמור בפסקה (2) לעיל (להלן - מסירת חזקה);
(4) לגבי חוכר שהוא איגוד - כל פעולה באיגוד בחוכר, אשר כתוצאה ממנה מועברים או מוקצים לפחות 10% מהערך הנקוב של הון המניות הנפרע או הון המניות המוצא של החוכר - הנמוך ביניהם - (להלן - זכויות בהון) או 10% מכוח ההצבעה בחוכר (להלן - זכויות הצבעה), או 10% מהזכות למנות מנהלים של החוכר (להלן - זכויות מינוי). פעולות באיגוד החוכר, אשר בכל אחת מהן מועברים פחות מ-10% מהזכויות הנ"ל, ואשר נעשו בתוך תקופה של שנתיים, יראו אותן לצורכי סעיף זה כאילו נעשו בבת אחת בתאריך הפעולה באיגוד האחרונה שבהן. בסעיף 14 זה:
"איגוד" - כהגדרתו בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן - חוק מש"ח), כפי שהיא מעת לעת, לרבות תאגיד שאינו רשום ושותפות לא רשומה;
"פעולה באיגוד" - כהגדרתה בחוק מש"ח כפי שהיא מעת לעת, לרבות פעולה באיגוד המחזיק בזכות באיגוד בחוכר, ולרבות בל שינוי בשותפות - רשומה או לא רשומה - אשר חל כתוצאה מהצטרפות של אדם אליה או פרישה של אדם ממנה, או כל שינוי באיגוד שהונו אינו במניות אשר חל כתוצאה מהצטרפות או פרישה כאמור ולרבות כל שינוי בחלקיו היחסיים של שותף בהון השותפות או בהון איגוד כאמור;
"זכות באיגוד" - כהגדרתה בחוק מש"ח כפי שהיא מעת לעת.
"מחזיק", "החזקה" - כהגדרתה של "החזקה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שהיא מעת לעת, והמונחים שבהגדרה "החזקה" בחוק הנ"ל יתפרשו כהגדרתם מעת לעת בחוק האמור.
(5) מישכון ו/או שעבוד המוחכר ו/או הזכויות שבחוזה זה. המחכיר לא ייתן הסכמתו למישכון או לשעבוד האמורים לעיל, אלא אם החוכר ובעל המשכון או השעבוד יתחייבו כלפיו, לפני מתן ההסכמה, כי בכל מקרה של מימוש המשכון או המשכנתה או השעבוד או כתוצאה מביצוע של פסק דין או מסמך אחר הניתן לביצוע כפסק דין או כתוצאה ממכירה על ידי לשכת הוצאה לפועל או על ידי רשות אחרת על פי דין - ישולמו למחכיר דמי הסכמה המגיעים על פי חוזה זה, אולם הסכמתו של המחכיר לעצם המישכון או השעבוד הנ"ל לא תותנה בתשלום כספי. העברת זכויות כנ"ל בלי הסכמת המחכיר או בלי תשלום דמי הסכמה כאמור לעיל תיחשב להפרה יסודית של החוזה והמחכיר יהיה רשאי לבטלו בשל הפרה זו.
(6) כל פעולה אחרת, שלא נזכרה לעיל, ושמכוחה מועברות למעשה זכויות שבחוזה זה - בתמורה או בלא תמורה, בשלמות או בחלק ובצורה כלשהי.
(ב) תנאים להסכמה
(1) המחכיר רשאי להתנות את מתן הסכמתו להעברת זכויות שבחוזה זה בתנאים שלהלן, וזאת נוסף על יתר התנאים שבהם המחכיר רשאי - על פי חוזה זה, על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל או על פי כל דין - להתנות את הסכמתו בענין זה:
(א) החוכר מילא אחר כל התנאים שבחוזה חכירה זה.
(ב) החוכר ומקבל ההעברה יחתמו על מסמכים וימציאו את כל המסמכים שידרוש המחכיר הקשורים להעברה וימלאו כל תנאי שנקבע על פי חוזה זה בענין מתן ההסכמה, לרבות התחייבות מקבל ההעברה למילוי כל התנאים המפורטים בחוזה חכירה זה.
(2) אם החוכר קיבל פטור או הנחה, חלקיים או מלאים, מתשלום דמי חכירה, או אם החוכר שילם דמי חכירה מופחתים, וכל אלה או איזה מהם הותנו בקיומם של תנאים שנקבעו לצורך זה, תותנה הסכמתו של המחכיר להעברת הזכויות בקיום התנאים שנקבעו למתן הפטור או ההנחה או התשלום המופחת האמורים ובקיום כל הנובע מהם.
(3) הסכמתו של המחכיר להחכרת משנה או למסירת חזקה - אם תינתן הסכמה כזו - לא תשחרר את החוכר ולא תפטור אותו מכל חובה שהיא החלה עליו לפי חוזה זה, והחוכר ומקבל הזכויות הנ"ל יהיו אחראים יחד ולחוד למילוי כל חובות החוכר לפי חוזה זה.
(4) המחכיר רשאי לדרוש מהחוכר וממקבל הזכויות המוצע (להלן - המקבל) פרטים והצהרות על כל אלה:
(א) אילו זכויות מועברות ומהו המועד שבו החוכר והמקבל מבקשים לבצע את העברת הזכויות הנ"ל;
(ב) שם המקבל, מענו ומספר זהותו;
(ג) אם המקבל הוא תאגיד -
(1) שמו, מענו, מספרו ברשם החברות, שמות בעלי המניות והחלק בהון המניות ובכוח ההצבעה והמינוי המוחזק על ידי כל אחד מהם, ושמות המנהלים;
(2) פרטים כאמור בפסקה (ב) לעיל על כל אחד מבעלי המניות והמנהלים בתאגיד;
(3) אם בעל מניות או מנהל בתאגיד המקבל הוא תאגיד - פרטים על תאגיד זה כאמור בפסקה זו ופרטים על כל אחד מבעלי המניות והמנהלים בתאגיד זה כאמור בפסקה (ב).
(ד) הסכום שהמקבל ישלם לחוכר בעבור הזכויות. המחכיר רשאי לדרוש מהחוכר ומהמקבל ידיעות ומסמכים נוספים בקשר למקבל.
(ג) אי מתן הסכמה במקרים מסוימים
המחכיר רשאי לא להסכים כלל להעברת זכויות למי שהוא נתין זר כהגדרתו בסעיף 19(א)(3) להלן, או למי שאינו מקיים תנאי מוקדם ויסודי שבמבוא לחוזה זה.
(ד) דמי הסכמה
בלי לגרוע מכל האמור בסעיף 14 זה, וכפוף לאמור להלן בסעיף קטן (ה), המחכיר רשאי להתנות את מתן הסכמתו להעברת זכויות בתשלום דמי הסכמה. כל עוד לא תהיה החלטה אחרת של מועצת מקרקעי ישראל יחולו בענין זה הוראות אלה:
(1) במקרים האמורים בסעיף קטן (א)(1), (א)(5) ו-(א)(6) לעיל, יהיו דמי הסכמה בשיעור של שליש מההפרש בין ערכו של המגרש בזמן מתן הסכמתו של המחכיר להעברת הזכויות לבין ערכו בעת שהחוכר רכש את זכות החכירה, במצבו בזמן קבלת המגרש בלי לקחת בחשבון את ההוצאות ועבודות הפיתוח שנעשו לגביו, לפי הערכתו של השמאי הממשלתי (להלן - דמי הסכמה) ובניכוי חלק יחסי מערכו של המגרש כנקוב במבוא לחוזה;
(2) במקרים האמורים בסעיף קטן (א)(4) לעיל יחושבו דמי ההסכמה על פי האמור בפסקה (1) לעיל והסכום שישולם ייקבע על פי היחס שבין שיעור הזכויות בהון ו/או זכויות ההצבעה ו/או זכויות המינוי המועברות לכלל הזכויות מאותו סוג באיגוד החוכר, אולם במקרה של העברת השליטה ישולמו דמי ההסכמה במלואם;
בפסקה זו, "שליטה" - החזקה, במישרין או בעקיפין, על ידי אדם או איגוד, ב-50% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות הנפרע או הון המניות המוצא של החוכר - הנמוך ביניהם - או במחצית או יותר מכוח ההצבעה בחוכר, או בזכות למנות מחצית או יותר מהמנהלים של החוכר.
(3) במקרים האמורים בסעיף קטן (א)(2) ו-(א)(3) לעיל, יהיו דמי הסכמה בשיעור שייקבע למקרים אלה מעת לעת על ידי המחכיר.
(ה) העברת זכויות בלי דמי הסכמה
המחכיר לא יתנה הסכמתו להעברת זכויות בתשלום כספי אם החוכר שילם למחכיר, קודם לתאריך מתן ההסכמה, דמי חכירה מהוונים כמוגדר במבוא ואת כל התשלומים האחרים שהיה חייב לשלמם למחכיר לפי חוזה זה ולפי כל דין, וכן שילם את כל המסים, הארנונה, ההיטלים ויתר התשלומים שהיה חייב לשלמם לפי חוזה זה ולפי כל דין בעד התקופה שעד למועד מתן ההסכמה.
(ו) רכישת זכויות על ידי המחכיר
אם החוכר מבקש להעביר זכויות המוגדרות בסעיף קטן (א)(1), (א)(5) או (א)(6) לעיל, יהיה המחכיר רשאי, אך לא חייב, בתוך שלושים ימים מיום קבלת הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב)(4) לעיל - ואם דרש המחכיר ידיעות ומסמכים נוספים כאמור לעיל, בתוך שלושים ימים מיום הדרישה - לשלוח לחוכר הודעה בדואר רשום שיש בדעתו להחזיר לעצמו את החזקה ומלוא הזכויות במוחכר, ושהוא מסכים לשלם לחוכר את הסכום שהוצע לו על ידי המקבל. הודיע המחכיר כאמור - לא יורשה החוכר להעביר את זכויותיו במוחכר, אלא למחכיר. המחכיר לא ישתמש בזכותו להחזיר לעצמו מוחכר כאמור בסעיף קטן זה לעיל במקרים שבהם המקבל הוא בן זוג, צאצא, הורה, אח או יורש של החוכר. המחכיר רשאי לרשום בלשכת רישום המקרקעין הערה על זכותו האמורה לעיל.
(ז) הפרה יסודית
הפרת הוראה כלשהי מהוראות סעיף 14 זה, תיחשב להפרה יסודית של חוזה זה והמחכיר יהיה רשאי לבטלו בשל הפרה זו.
15. אוצרות טבע, עתיקות, חומרים ועצים
החוכר מצהיר בזה כי ידוע לו שכל אוצרות טבע כגון: נפט, גז, מעיינות מים, מחצבי פחם ומתכת, מחצבות שיש ואבן, חול וכורכר וכל מחצבים אחרים למיניהם וכן עתיקות ואתרי עתיקות, חומרים ועצים שיימצאו בקרקע של המוחכר הם רכושם של המחכיר ו/או של המדינה ואין הם נכללים במוחכר ותנאי החכירה לפי חוזה זה אינם חלים עליהם. על החוכר לאפשר למחכיר להוציא או לנצל בצורה אחרת את אוצרות הטבע, העתיקות, החומרים והעצים האמורים לעיל בהתאם לחוקים המחייבים ועל סמך חוזה זה. החוכר לא יעשה חפירות במגרש מעל למידה הדרושה לביצוע מטרת החכירה. אסור לחוכר למכור חומרים או עצים שהוציא מהמגרש, היות שהם רכושם של המחכיר ו/או של המדינה, אלא אם כן קיבל לכך את הסכמת המחכיר בכתב, והוא רשאי להתנות את מתן הסכמתו בתשלום בעבור החומרים או העצים.
16. שמירת שבת ומועדי ישראל
על החוכר וכל הבא מזכותו להימנע מכל עבודות בנין ומלאכה במוחכר בשבתות ובחגי ישראל; בסעיף זה - "מלאכה" - ניהול עסק וכל עבודת כפיים המבוצעת דרך קבע בידי החוכר או הזולת בעד תמורה ובפרהסיה; "בנין" - כל עבודה הקשורה בבניה המבוצעת בידי החוכר או הזולת בעד תמורה ובפרהסיה.
האיסור בסעיף זה לא יחול בכל מקרה שהחוכר הורשה לבצע עבודות בנין ומלאכה על ידי רשות מוסמכת לפי כל דין וכל עוד ההרשאה בתוקף.
17. העברת זכויות החוזה על ידי המחכיר
המחכיר רשאי להעביר את זכויותיו לפי חוזה זה בלי לקבל על כך את הסכמת החוכר, והחוכר מתחייב במקרה של העברה כזו, למלא את כל התחייבויותיו לפי החוזה, כלפי מקבל ההעברה.
18. זכות כניסה למוחכר
נוסף על האמור בכל דין, למחכיר, או לכל אדם מטעמו או על פי רשותו, יש הרשות להיכנס למוחכר בכל זמן סביר לשם בדיקת השימוש במוחכר לפי הוראות חוזה זה ולצורך העברת צינורות למים, לתיעול, לביוב ולגז, עמודי חשמל או טלפון, ומתיחת חוטי חשמל או טלפון דרך המוחכר, בתוכו או מעל לו, ו/או לצורך מטרות אחרות וכיו"ב. החוכר יאפשר למחכיר, ולכל אדם מטעמו או על פי רשותו, להיכנס למוחכר לבצע את הבדיקות והעבודות כאמור לעיל. המחכיר מתחייב למצות את החוכר בעבור כל נזק שייגרם לחוכר מביצוע הבדיקות או העבודות הנ"ל.
19. תרופות בשל הפרת החוזה
בלי לגרוע מהזכות לתרופות אחרות, על פי כל דין ועל פי חוזה זה, בגין הפרת החוזה, הצדדים מסכימים בזה כי כל אחת מההפרות המפורטות בסעיף קטן (א) להלן תיחשב להפרה יסודית של החוזה שבגינה יהיה המחכיר רשאי לבטל את החוזה, על ידי מתן הודעה על כך במכתב רשום:
(א) (1) הפרת איזה מהתנאים שבסעיפים 9 ו-14.
(2) אם החוכר, בלי הסכמת המחכיר מראש ובכתב, ישנה או יגרום לשינוי במטרת החכירה או בייעודה או יעשה במוחכר כל שימוש שאינו עולה בקנה אחד עמם.
(3) אם החוכר או מי שהחוכר פועל בשבילו הוא נתין זר. בפסקה זו, "נתין זר" - מי שאינו אחד מאלה:
(א) אזרח ישראלי:
(ב) עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, שלא מסר הצהרה לפי סעיף 2 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952;
(ג) זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, שקיבל במקומה אשרה ורשיון לישיבת ארעי כעולה בכוח מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;
(ד) תאגיד שהשליטה עליו בידי יחיד שהוא אחד מהמנויים בפסקאות (א) - (ג) לעיל או בידי יותר מיחיד אחד כאמור.
בפסקה זו, "שליטה" - החזקה, במישרין או בעקיפין, על ידי אדם או תאגיד אחד או על ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד - ב-50% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא של התאגיד או במחצית או יותר מכוח ההצבעה שבתאגיד או בזכות למנות, במישרין או בעקיפין, מחצית או יותר מהמנהלים של התאגיד.
פסקה (3) לעיל, לא תחול אם החוכר קיבל לצורך כך אישור, מראש ובכתב, מיושב ראש מועצת מקרקעי ישראל.
(4) אם הופר איזה מהתנאים המוקדמים והיסודיים שבמבוא לחוזה זה.
(ב) עם ביטול החוזה על ידי המחכיר יהיה חייב החוכר:
(1) לפנות מיד את המוחכר;
(2) להחזירו מיד למחכיר פנוי מכל חפץ ואדם וחופשי מכל שעבוד או עיקול או זכות לצד שלישי.
(3) לנקוט מיד את כל הפעולות הדרושות לשם ביטול הרישום של זכות החכירה שנרשמה לפי סעיף 10 לרבות תשלום כל אגרות, מסים והוצאות אחרות בלי יוצא מן הכלל הכרוכות בכך וכן לחתום, לשם הבטחת קיום התחייבות זו, עם חתימת חוזה זה או בכל עת אחרת, הכל לפי בחירת המחכיר ולפי דרישתו הראשונה, על ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר על שם המחכיר. לא קיים החוכר את המוטל עליו לפי פסקה זו, הרשות בידי המחכיר לעשות בעצמו את כל הפעולות האמורות על חשבונו של החוכר ולגבות ממנו את כל ההוצאות ששולמו על ידו, בצירוף ריבית והצמדה כאמור בסעיף 22 להלן, מתאריך הוצאתן ועד לתאריך התשלום בפועל.
(4) לשלם למחכיר את כל הנזקים וההפסדים שנגרמו או שייגרמו לו עקב הפרת החוזה וביטולו (כולל נזק והפסד עקב החכרת הנכס לאחר), וזאת בלי לגרוע מהאמור בסעיף 20 להלן.
(ג) (1) במקרה של ביטול החוזה על ידי המחכיר, למעט במקרה של ביטול בגין הפרה האמורה בפסקה (א)(3) לעיל, ולאחר שהחוכר קיים את המוטל עליו לפי הוראות סעיף קטן (ב) לעיל, יציע המחכיר את המוחכר במכרז וישלם לחוכר סכומים בעבור החלק היחסי של זכויותיו של החוכר במגרש ובעבור המחוברים כפי שיקבע השמאי הממשלתי (להלן - סכומי ההחזר), אולם אם התקבלו על פי המכרז סכומים הנמוכים מסכומי ההחזר ישלם המחכיר לחוכר רק את הסכומים שהתקבלו במכרז.
(2) לא הציע המחכיר את המוחכר במכרז כאמור לעיל בתוך 3 חודשים מהמועד שבו החוכר יקיים את המוטל עליו לפי הוראות סעיף קטן (ב) לעיל, הוא ישלם לחוכר את סכומי ההחזר, בתום 3 החודשים הנ"ל.
(3) תשלום סכומי ההחזר יבוצע בניכוי כל הסכומים המגיעים למחכיר מהחוכר על פי חוזה זה ובניכוי סכום השווה לדמי ההסכמה שהיה על החוכר לשלם למחכיר לפי סעיף 14 אילו הועברו זכויותיו של החוכר לאחר בהסכמת המחכיר.
(4) הוצע המוחכר במכרז ולא התקבלו הצעות על פי תנאיו של המכרז, יציע המחכיר את המוחכר במכרז חוזר בתוך 4 חודשים מהמועד לקבלת הצעות על פי המכרז הקודם, וכך יהיה מדי פעם עד שיתקבלו הצעות על פי תנאי המכרז.
(ד) בלי לגרוע מהאמור לעיל, אם החוכר יפר איזו מהוראות סעיף 9 לעיל, רשאי המחכיר לנקוט אחת מאלה לפי שיקול דעתו הבלעדי:
(1) לגרום לביטול השינוי שבוצע על ידי החוכר בלי הסכמת המחכיר ו/או להרוס את כל שנבנה על המגרש בלא קבלת הסכמתו של המחכיר וזאת מיד לאחר שייוודע למחכיר על ההפרה ובלי שהמחכיר יהיה חייב לקבל את הסכמתו של החוכר לכך. המחכיר לא יהיה חייב להרחיק את ההריסות מהמוחכר.
(2) לחייב את החוכר בתשלום דמי שימוש כפי שיהיה מקובל לענין זה אצל המחכיר ו/או בתשלום כספי מלא בגין השינוי שיחול בערך המגרש כתוצאה מביצוע איזה מהשינויים שבוצעו בידי החוכר, וזאת כפי שייקבע בידי השמאי הממשלתי.
(ה) ההוראות בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) של סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם עם סיום החוזה בתום תקופת החכירה או בתום תקופת החכירה הנוספת, בהתאם למקרה, וזאת אם לא תוארך עוד תקופת החכירה או תקופת החכירה הנוספת.
20. פיצויים מוסכמים
(א) במקרה של ביטול החוזה יהיה המחכיר רשאי לנכות מהסכומים שהוא חייב לשלם לחוכר בעקבות הביטול, פיצויים מוסכמים בשיעור של 15% מהערך היסודי של המגרש, כמוגדר במבוא, בצירוף הפרשי הצמדה בין המדד היסודי למדד המחירים לצרכן האחרון שיהיה ידוע בתאריך הניכוי (להלן - הפיצויים המוסכמים).
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לעיל, במקרה של ביטול החוזה בגין ההפרה האמורה בסעיף 19(א)(3) יחולטו על ידי המחכיר כל הסכומים ששולמו על ידי החוכר המוגר בסעיף 19(א)(3) כמו כן לא תחולנה לגביו הוראות סעיף קטן 19(ג) לעיל - והכל כפיצויים מוסכמים במקרה זה. חוכר כאמור יהיה רשאי - בתנאי מוקדם שהוא קיים את כל האמור בסעיף 19(ב) לעיל - לפנות לועדה שתמונה לענין זה על ידי מועצת מקרקעי ישראל וזו תהיה רשאית, אם שוכנעה שאותו חוכר פעל בתום לב, להפחית את סכומי החילוט עד לסכום הפיצויים המוסכמים על פי סעיף קטן (א) לעיל בלבד ו/או לקבוע אילו סכומים יוחזרו לאותו חוכר על פי סעיף קטן 19(ג) לעיל. החלטת הועדה תהיה סופית. הוראות סעיף קטן זה יחולו גם אם ייקבעו לענין זה הוראות אחרות בכל דין.
(ג) עלו הפיצויים המוסכמים על הסכום שהמחכיר חייב לשלם לחוכר על פי סעיף קטן (א) או (ב) לעיל, ישלם החוכר למחכיר את היתרה סמוך לאחר ביטול החוזה.
21. הארכת החכירה
(א) כפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) - (ד) להלן, החוכר זכאי להארכת החכירה לתקופת חכירה נוספת ובתנאי שיודיע למחכיר בתוך 12 החודשים האחרונים שלפני תום תקופת החכירה על רצונו בהארכתה; תנאי החכירה בתקופת החכירה הנוספת יהיו כנהוג או לגבי החכרת מקרקעין מסוג המוחכר על ידי המחכיר בסביבת המוחכר ולמטרה של החכירה הזאת ובהתחשב בכך שהחוכר שילם בעבור בניית המבנים.
(ב) תקופת החכירה תוארך רק לתקופת חכירה נוספת אחת והמחכיר לא יהיה חייב להאריך עוד את תקופת החכירה הנוספת, ואם חוזה חכירה זה הוא לתקופת חכירה נוספת - לא יהיה המחכיר חייב להאריך עוד את תקופת החכירה שבחוזה זה.
(ג) בכל מקרה שבמשך תקופת החכירה ישתנה ייעודה של הקרקע שעליה בנוי המוחכר לא יהיה המחכיר חייב להאריך את תקופת החכירה.
(ד) הארכת תקופת החכירה תיעשה בתנאי שיתקיימו כל התנאים האלה:
(1) החוכר מילא את כל תנאיו של חוה חכירה זה;
(2) החוכר יחתום לא יאוחר מתום תקופת החכירה על חוזה חכירה חדש שיכלול את תנאי החכירה הנוספת כאמור לעיל.
22. תנאים כלליים
(א) חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972, וכל חוק אחר שיבוא במקומו או נוסף עליו לא יחולו על חוזה זה ומוצהר בזה כי החוכר לא שילם למחכיר דמי מפתח בגין חוזה זה בכל צורה שהיא וכי התשלומים על פי חוזה זה וכן השקעותיו של החוכר במגרש, לא ייחשבו כתשלום דמי מפתח.
(ב) שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כלשהו, הימנעות מפעולה, שיהוי או מתן ארכה מצד כלשהו לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של אותו צד ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם כן ויתר אותו צד על זכויותיו במפורש ובכתב.
(ג) שינויים, תיקונים, תוספות, השמטות, ויתורים או ארכות בתנאי החוזה (להלן - שינויים) וכן הנחות מטעם המחכיר לא יהיו בני תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי המחכיר בחתימה ובחותמת. שינויים ומחיקות בגוף החוזה וכן בגוף איזה מהמסמכים שיצורפו לו או שייחתמו על פיו לא יהיו ברי תוקף אלא אם כן שני הצדדים חתמו בצדם חתימה מלאה ואם המחכיר חתם בחתימה ובחותמת.
(ד) החוכר מתחייב לשלם למחכיר הפרשי הצמדה וריבית כמקובל אצל המחכיר בתאריך פירעון התשלום, בעבור פיגור בתשלום כל סכום שהחוכר חייב למחכיר לפי חוזה זה, וזאת מהתאריך שבו חל פירעונו על פי החוזה ועד לתאריך סילוקו למעשה ובלי לפגוע בזכויותיו של המחכיר בהתאם לתנאי חוזה זה וכל דין. במקרה של פיגור כאמור ייחשב כל תשלום על חשבון החוב לפי הסדר הזה: הוצאות הגביה, הריבית, הפרשי ההצמדה, הקרן.
(ה) החוכר מתחייב לשפות את המחכיר על כל סכום שהמחכיר יידרש לשלמו לאדם כלשהו כפיצוי על נזק שהאחריות בגינו חלה לפי הוראות חוזה זה ו/או לפי כל דין על החוכר.
(ו) סכומים שהצדדים חייבים זה לזה ניתנים לקיזוז. שילם צד כלשהו סכום אשר משנהו חייב בתשלומו על פי חוזה זה, יחזיר לו הצד השני את הסכום האמור, תוך 14 ימים מיום דרישתו של הצד ששילם כאמור.
(ז) כל ההוצאות הקשורות בעריכת חוזה זה וברישום החכירה על פיו בלשכת רישום המקרקעין לרבות הוצאות מס בולים, וכן מס ערך מוסף בגין חוזה זה, יחולו על החוכר בלבד.
(ח) כותרות סעיפי החוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
(ט) כתובות הצדדים הן כאמור בתחילת החוזה. הודעה אשר תישלח בהתאם לחוזה זה בדואר רשום לפי אחת הכתובות דלעיל תיחשב שנתקבלה כדין חמישה ימים אחרי תאריך המשלוח.
______________________________
1 י"פ תש"ס, 1026.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ