אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית 1
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 231(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - החוק), נתתי היתר לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית החל מיום כ"ב בחשון התשנ"ט (1 בנובמבר 1999) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) בתנאים המפורטים בתוספת.
(תיקון: תשס"א, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ז)
תוספת (תיקון: תשס"ד)
1. הגדרות
בתוספת זו -
"בן משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות;
"גוף ציבורי" - מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה, עמותה, כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, משרד ממשלתי כהגדרת משרד בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, רשות מקומית ותאגיד שהוקם על פי חוק;
"הגרלה" ו"הימור" - כמשמעותם בסעיף 224 לחוק;
"הגרלה לפרסומת מסחרית" - כל הגרלה שעורך ההגרלה עורך לפי היתר זה במסגרת מבצע שיווק מסוים, ואשר ביצועה מיועד לעודד את מכירותיו או את אספקת שירותיו של עורך ההגרלה, לפי הענין ולרבות הגרלת קניון;
"הגרלת קניון" - הגרלה לפרסומת מסחרית הנערכת על ידי מנהל קניון בהשתתפות כל החנויות והעסקים שבקניון;
"הממונה" - המנהל הכללי של משרד האוצר;
"טופס השתתפות" - טופס, לרבות כרטיס או דבר אחר, בדפוס או בכתב, המאשר או מעיד על השתתפות בהגרלה, לרבות על השתתפות בתחרות כתנאי להשתתפות בהגרלה;
"יום תום מבצע השיווק" - היום התשעים מיום הפרסום הראשון במבצע שיווק כלשהו, ואם תקופת המבצע קצרה מתשעים ימים - היום האחרון של המבצע בו נעשה פרסום;
"מבצע הגרלות" - עריכת הגרלה או הגרלות לפרסומת מסחרית במסגרת מבצע שיווק מסוים במשך תקופה שאינה עולה על 120 ימים רצופים, לרבות יום שלא נערכה בו הגרלה, החל ביום הפרסום הראשון של מבצע השיווק וכלה ביום עריכת ההגרלה האחרונה על ידי עורך ההגרלה;
"מבצע שיווק" - פרסום הגרלה או הגרלות לפרסומת מסחרית במשך תקופה שאינה עולה על 90 ימים רצופים לרבות יום שלא נעשה בו פרסום ולרבות חלוקת טופסי השתתפות;
"מנהל קניון" - תאגיד המנהל קניון ואשר מספק שירותים לכלל החנויות והעסקים שבקניון;
"מפקח" - מי שמונה בידי עורך הגרלה לפקח על ביצוע מבצע השיווק ועל ניהולה ועריכתה של הגרלה לפרסומת מסחרית בהתאם לתכנית ההגרלה ולתנאי תוספת זו;
"עוזר לעורך הגרלה" - מי שעוזר לעורך ההגרלה בעריכת ההגרלה, במבצע השיווק, בהפצת טופסי ההשתתפות ובהדפסתם, למעט המפקח, ולענין הגרלת קניון - גם החנויות והעסקים שבקניון;
"עורך הגרלה" - מוכר טובין או ספק שירותים אשר ביצוע ההגרלות במסגרת מבצע הגרלות מיועד לעודד את מכירותיו או את אספקת שירותיו, לפי הענין וכן מנהל קניון;
"פרסום" - פרסום מודעה בכתב, בדפוס, ברדיו, בטלויזיה, או בכל דרך אחרת;
"קניון" - ריכוז של 20 חנויות או יותר ששטחם ברוטו 500 מטרים רבועים לפחות כאשר החנויות נמצאות במפלס אחד או יותר עם כניסות משותפות תחת קורת גג אחת.
"תכנית הגרלה" - לענין כל הגרלה במבצע השיווק, פרטי ההגרלה לפרסומת מסחרית, לרבות השם של עורך ההגרלה, של המבצע ושל ההגרלה, מועד ומקום עריכתה, הפרסים שיוגרלו, הנהלים להשתתפות בהגרלה, הנהלים לביצוע ההגרלה, שיטת ההעלאה בגורל, השם והכתובת של המפקח, מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלה, במקרה של הגרלה מיידית - הסיכוי לזכות בפרסים ובמקרה של הגרלת קניון - שמות כל החנויות והעסקים שבקניון.
2. מינוי מפקח ותפקידיו
(א) עורך הגרלה ימנה מפקח לפקח על מבצע השיווק ומבצע ההגרלות.
(ב) כל עורך דין וכל רואה חשבון כשיר להתמנות מפקח, זולת אם הממונה קבע אחרת לפי סעיף 25.
(ג) המפקח יודיע לממונה על הסכמתו לשמש מפקח קודם לתחילת מבצע השיווק, לפי הטופס שבנספח.
(ד) תפקידיו של המפקח יכללו:
(1) פיקוח על ביצוע ההגרלות;
(2) הכנה והגשה של דו"ח המפקח כאמור בסעיפים 20 ו-21 להלן;
(3) פיקוח על מבצע השיווק;
(4) פיקוח על פרסום תכנית ההגרלות;
(5) פיקוח על פרסום תוצאות ההגרלה;
(6) פיקוח על אספקת עותק של תכנית ההגרלה, בלא תשלום, במהלך תקופת מבצע ההגרלות בידי עורך ההגרלה, לכל מי שיבקש זאת בכל מקום שבו נמכרים הטובין או השירותים;
(7) פיקוח על ביצוע ההגרלות.
(8) טיפול בפניות הציבור למידע או בירורים לגבי הביצוע והתנאים של הגרלה כלשהי במבצע השיווק.
3. מועד הגרלה
הגרלה במסגרת מבצע הגרלות תבוצע לא יאוחר מתום 30 ימים מיום תום מבצע השיווק או 120 ימים מהיום שבו פורסם הפרסום הראשון במבצע השיווק, לפי המוקדם שביניהם.
4. הגרלה על פי טופס השתתפות
הגרלה שהשתתפות בה תלויה במסירת טופס השתתפות בדרך כלשהי, לא תיערך לפני שחלפו 14 ימים לפחות מהיום האחרון שבו חולקו טופסי ההשתתפות.
5. פסק זמן בין הגרלות
עורך הגרלה לא יערוך מבצע שיווק או מבצע הגרלות אלא אם כן חלפו לפחות 120 ימים מיום ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות האחרון שהוא ערך, ואולם לא יערוך ולא יפרסם עורך ההגרלה יותר משני מבצעי הגרלות במשך שנה קלנדרית כלשהי.
6. הגרלה של שני גופים יחד
הגרלה לפרסומת מסחרית הנערכת בידי או בשם שני גופים או יותר יחד תיחשב, לענין סעיף 5 כהגרלה של כל אחד מהגופים ולצורך זה, לענין הגרלת קניון, ייחשבו כל חנות ועסק שבקניון כעורך הגרלה.
7. פרסום
(א) עורך ההגרלה יפרסם את תכנית ההגרלה בדפוס באחת או יותר מדרכים אלה:
(1) בעתון יומי לא פחות מ-7 ימים לפני עריכת ההגרלה הראשונה במבצע ההגרלות ואם מבצע ההגרלות ימשיך לתקופה שמעל 30 ימים רצופים, יפרסם עורך ההגרלה את התכנית פעם נוספת סמוך לתחילת כל תקופה של 30 ימים נוספים החל ביום הפרסום הראשון;
(2) במשך כל תקופת מבצע ההגרלות, בהודעה בולטת לעין בכל מקום שבו נמכרים הטובין או ניתנים השירותים;
(3) בהודעה אשר תישלח בדואר לכל קונה או מקבל שירותים ולכל מי שהוצעה לו קנית הטובין או השירותים;
(4) לענין הגרלת קניון, במשך כל תקופת מבצע ההגרלות, בהודעות בולטות לעין בקניון ובכל חנות ועסק שבקניון;
(5) בדרך אחרת שקבע הממונה להבאת פרטי תכנית ההגרלה לידיעת כל קונה הטובין או השירותים ולידיעת כל מי שהוצעה לו קניית הטובין או השירותים, וזאת על פי בקשת עורך ההגרלה שהוגשה לממונה 60 ימים לפחות לפני תחילת מבצע השיווק.
(ב) כל מודעה או פרסום בדפוס או בכתב הנוגע להגרלה כלשהי במבצע הגרלות תכלול את המענים המדויקים שבהם ניתן להשיג עותקים של תכנית ההגרלה, אם השם המלא של כל אחד מעורכי ההגרלות של המפקח וכן הודעה כי ההגרלה נערכה בהתאם להיתר כללי זה.
8. איסור לדרוש תשלום
לא יידרש תשלום בכסף או בשווה כסף בעד הזכות להשתתף בהגרלה לפרסומת מסחרית.
9. איסור העלאת מחירי מבצע
הותנתה השתתפות בהגרלה בקניית טובין או שירותים, לא יעלה מחיר הטובין או השירותים על מחירם של טובין דומים או שירותים דומים שנמכרו או סופקו או שהוצעו למכירה בידי עורך ההגרלה סמוך לפני עריכת ההגרלה.
10. חלוקת פרסים מזערית
שותפו בהגרלה גם טופסי השתתפות שלא חולקו, ידאג עורך ההגרלה לכך ש75%- לפחות מכל סוג של הפרסים שהובטחו בתכנית ההגרלה, יחולקו למשתתפים.
11. תכלית הגרלה
לא תבוצע הגרלה לפרסומת מסחרית אם תכליתה העיקרית היא ההגרלה או ההימור כשלעצמם, או אם היא קשורה, במישרין או בעקיפין, לתוצאות של משחקים ותחרויות בספורט, משחק אסור או להימור כלשהו שאינו הגרלה.
12. זכות השתתפות לגבי טובין ושירותים דומים
עורך הגרלה לא ימכור, לא יספק ולא יציע למכור או לספק טובין או שירותים דומים לטובין או לשירותים שהוצעו במשך תקופת מבצע ההגרלות, אלא אם כן ניתנה גם לגבי הטובין והשירותים הדומים זכות להשתתף בהגרלה.
13. איסור מניעת השתתפות
עורך הגרלה לא ימנע את השתתפותו של מי שזכאי להשתתף בהגרלה על פי תכנית ההגרלה.
14. אי-השתתפות מקורבים
לא ישתתפו בהגרלה עורך ההגרלה, עוזר לעורך ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
15. איסור הטעיה
לא יעשו עורך ההגרלה ועוזר לעורך ההגרלה דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה בכל דרך אחרת - העלול להטעות משתתף בהגרלה בכל ענין מהותי הנוגע בתכנית ההגרלה או במבצע השיווק.
16. ביצוע ההגרלה
כל הגרלה תבוצע לפי תכנית ההגרלה, במקום ובמועד שנקבעו בתכנית ההגרלה ובנוכחות המפקח או מי שהוא מינה לצורך זה.
17. תוצאות הגרלה (תיקון: תשס"ד)
(א) תוצאות ההגרלה יפורסמו פעמיים בעיתון יומי או בדרך אחרת שאישר הממונה על פי בקשה לכך שתוגש לו חודש ימים לפחות לפני תחילת מבצע השיווק; בפרסום יפורטו שמותיהם של הזוכים בכל פרס ששוויו עולה על 100 שקלים חדשים או סכום אחר שיודיע עליו הממונה וכן המקום האמור בסעיף 21(6), שבו ניתן יהיה לעיין בדו"ח המפקח, ובנוסף תישלח הודעה על הזכיה בכל פרס לזוכה בדואר רשום, אם הפרס לא ניתן בעת הזכיה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם פרסום שמות הזוכים בפרסים כאמור בו יהווה עבירה על פי דין, ייעשה פרסום שמותיהם של הזוכים בדרך אחרת שיקבע הממונה על פי בקשה לכך שתוגש לו חודש ימים לפחות לפני תחילת מבצע השיווק.
18. מועד קבלת הזכיה
זוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס שהוא זכה בו תוך תקופה שלא תפחת מ-30 ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה לפי סעיף 17.
19. קבלת הפרסים לא מותנית
קבלת הפרסים לא תהיה מותנית בתשלום, בפעולה או בתנאי נוסף כלשהו.
20. דו"ח
(א) המפקח ימסור לממונה דין וחשבון חתום בידו, בצירוף העתק תכנית ההגרלה והעתקים של כל מודעה והודעה שפורסמו במסגרת מבצע השיווק המתייחסים להגרלה וכן העתק מכתבו של המפקח בהתאם לסעיף 2(ג) ואישור קבלתו של הממונה (להלן - הדו"ח).
(ב) הדו"ח יימסר בתוך 30 ימים מיום ביצוע כל הגרלה ואם הדו"ח מתייחס ליותר מהגרלה אחת, יימסר דו"ח פעם בחודש לפחות עד תום 30 ימים מיום ביצוע ההגרלה האחרונה הנכללת בדו"ח.
(ג) עותק מכל דו"ח יעמוד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרד המפקח ובמשרד עורך ההגרלה לתקופה של 90 ימים לפחות מיום מסירתו לממונה.
(ד) המפקח ישמור על הדו"ח במשך תקופה של שלוש שנים מיום תום מבצע השיווק, ויספק עותק ממנו למשרד האוצר ולמשטרת ישראל, לפי בקשתם, בתוך 14 ימים ממועד הבקשה.
21. פרטי הדו"ח
דו"ח המפקח יודפס באמצעות מדפסת, מכונת כתיבה או בדפוס והדפים לא יהיו כרוכים כדי לאפשר סריקתם; הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים בדבר ההגרלה או ההגרלות לפרסומת מסחרית שאליהן הוא מתייחס:
(1) יום הפרסום הראשון של מבצע השיווק, פרטי דרך פרסום תכנית ההגרלה ואישורו של המפקח שתכנית ההגרלה פורסמה כאמור בסעיף 7 או בסעיף 23;
(2) אישור שההגרלה בוצעה בהתאם לתכנית ההגרלה, ואם לאו - פרטי הליקויים;
(3) דרך הפיקוח של המפקח על ביצוע ההגרלות;
(4) שמותיהם ומעניהם של הזוכים בפרסים ומספרי טופסי ההשתתפות שעלו בגורל ופרטי הפרסים;
(5) פרטי פרסום תוצאות ההגרלה ואישור תוצאות ההגרלה פורסמו כאמור בסעיף 17;
(6) כתובות משרדי עורך ההגרלה והמפקח שבהם יוכל הציבור לעיין בדו"ח, כאמור בסעיף 20(ג);
(7) במקרה שפרס כלשהו לא נמסר לזכאי עד למועד הדו"ח - פרטי כל פרס כזה וסיבת אי מסירתו.
22. סייג לגבי גוף ציבורי
היתר זה אינו חל על הגרלה לפרסומת מסחרית שעורך גוף ציבורי, ולא ייכלל שם של גוף ציבורי בפרסום כלשהו הקשור להגרלה לפרסומת מסחרית.
23. פרסום הגרלה מקומית
על אף האמור לעיל, אם מכירת הטובין או אספקת השירותים של עורך ההגרלה תיעשה בתחום השיפוט של עיריה או מועצה מקומית אחת בלבד, אזי מותר יהיה לבצע פרסום בעיתון מקומי הנמכר בתחום העיריה או המועצה המקומית שבו נערכה ההגרלה, במקום פרסום בעיתון יומי.
24. הוצאת עורך הגרלה מתחולת ההיתר
סבר הממונה, בהמלצת ועדה שהסמיך לצורך זה (להלן - ועדת ההגרלות), כי עורך הגרלה שערך הגרלה לפי היתר זה לא עמד בתנאיו, רשאי הממונה לקבוע כי היתר זה או היתר כללי אחר שיבוא במקומו, לא יחול על עורך ההגרלה לתקופה שקבע ושלא תעלה על חמש שנים מיום החלטת הממונה; בטרם תיתן המלצה כאמור תיתן ועדת ההגרלות הזדמנות סבירה לעורך ההגרלה להשמיע את טענותיו לפניה.
25. פסילת מפקח
סבר הממונה, בהמלצת ועדת ההגרלות, כי מפקח על הגרלה או מבצע הגרלות לא מילא את תפקידיו בהתאם להיתר זה, רשאי הממונה לקבוע כי אותו מפקח לא יהיה רשאי לשמש מפקח לפי היתר זה או לפי היתר כללי אחר שיבוא במקומו, לתקופה שקבע ושלא תעלה על חמש שנים מיום החלטת הממונה; בטרם תיתן המלצה כאמור תיתן ועדת ההגרלות למפקח הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו לפניה.
26. פרסום פסילה
החלטת הממונה לפי סעיפים 24 ו-25 תפורסם ברשומות.
נספח
לכבוד
המנהל הכללי, משרד האוצר
ת.ד. 13195
ירושלים 91131
מבצע הגרלות של חברת ............. בשם .................
1. אני מודיע בזה כי קיבלתי על עצמי לשמש מפקח על מבצע ההגרלות הנ"ל.
2. עיינתי בתוספת להיתר הכללי, שפורסם בילקוט הפרסומים 4828, התש"ס, עמ' 1519, וידוע לי כי אני אישית אחראי לפיקוח על תוכן תכנית ההגרלה, והפרסומת במסגרת מבצע השיווק, וגם על אופן ביצוע מבצע השיווק ומבצע ההגרלות במטרה להגן על הציבור.
3. אני מתחייב למלא את המוטל על המפקח בתוספת להיתר הכללי וכמו כן לדאוג שעורך ההגרלה ימלא את המוטל עליו.
4. הפרסום הראשון במבצע השיווק יבוצע ביום
5. המועד האחרון שבו נערכה הגרלה על ידי עורך ההגרלה לבד או יחד עם אחרים במבצע הגרלות קודם היה ביום
6. [במקרה של הגרלת קניון] החנויות והעסקים בקניון הם:
(1)
(2)
שם מלא של המפקח ........................... עו"ד/רו"ח
שם, כתובת ומס' טלפון של המשרד או המעביד
חתימה ............................. תאריך ..............................
_________________________________
1 י"פ תש"ס, 1519; תשס"א, 522, 2319, 3941; תשס"ג, 281, 801; תשס"ד, 1557, 3570; תשס"ה, 1182; תשס"ז, 1578.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ