אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה בדבר הגבלות ותנאים לאחריות החברה לדבר דואר ולחבילה בשירות הבין-לאומי

הודעה בדבר הגבלות ותנאים לאחריות החברה לדבר דואר ולחבילה בשירות הבין-לאומי

הודעה בדבר הגבלות ותנאים לאחריות החברה לדבר דואר ולחבילה בשירות הבין-לאומי 1
בהתאם לסעיפים 82 ו-83 לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), אני מודיע על הגבלות ותנאים שפורשו באמנת הדואר העולמית לעניין אחריות של מינהל דואר למשלוח בין-לאומי של דברי דואר וכן בהסכמים בין-לאומיים בדבר חבילות דואר שישראל צד להם - לגבי משלוח בין-לאומי של חבילות דואר;
(תיקון: תשס"ו)
חלק א': הוראות כלליות
1. הגדרות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ז2, תשס"ה תשס"ו, תשס"ח)
בהודעה זו -
"דבר דואר" - למעט חבילה ומברק, ולעניין הודעה זו - הנשלח לישראל או ממנה;
"דבר דואר רשום" - דבר דואר שנתקבל למשלוח בדואר תמורת קבלה ומסירתו טעונה אישור;
"האמנה" - אמנת הדואר העולמית, בוקרשט 2004;
"מדריך הדואר" - מדריך הדואר שהוציא מנהל החברה לפי סעיף 120(א) לחוק, המופקד לעיון הציבור בכל סניפי הדואר;
"החברה" - רשות הדואר שהוקמה לפי החוק, שהיא לעניין האמנה - מינהל הדואר הישראלי;
"חבילה" - חבילה הנשלחת בדואר חבילות בשירות הבין-לאומי לישראל או ממנה, ומשקלה עד 20 ק"ג;
"נזק ישיר" - נזק שנגרם לדבר דואר או לחבילה, ואשר אינו כולל נזק תוצאתי או רווח שלא מומש בשל הנזק, האבדן או הגניבה של דבר הדואר או החבילה;
"SDR" - Special Drawing Right סל מטבעות שקבעה קרן המטבע הבין-לאומית, המבוסס על מטבעות מארצות שונות ומיועד להתחשבנות בין-לאומית.
2. כללי (תיקון: תשס"ה, תשס"ו)
הודעה זו מפרטת תנאים והגבלות באמנה, בכפוף להוראות פרק ו' לחוק; נוסח מלא של האמנה מופקד לעיון הציבור במשרדי הנהלת החברה.
חלק ב': אחריות החברה (תיקון: תשס"ו)
סימן א': דבר דואר
3. הגבלת האחריות לדבר הדואר (תיקון: תשנ"א, תשס"ו, תשס"ח)
החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, לא יהיו אחראים לנזק, גניבה או אובדן של דבר דואר, שאירעו במהלך השירותים הניתנים על ידי החברה בתפקידה ועקב שירותים אלה, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:
(1) דבר הדואר הוא דבר דואר רשום;
(2) אריזת דבר הדואר היתה עמידה במידה מספקת בפני סיכון של גניבה, אובדן או נזק מקרי שנגרמו לתכולת דבר הדואר;
(3) במקרה של נזק, אובדן או גניבה של כל תכולת דבר הדואר או מקצתה - הדבר הובא לידיעת פקיד הדואר בעת מסירת דבר הדואר או בהזדמנות הסבירה הראשונה לאחר מכן וכן הוכח שהנזק, האובדן או הגניבה כאמור כאמור לא אירעו לאחר המסירה;
(4) במקרה של גניבה, אובדן או נזק - הנמען הודיע על המקרה לפקיד הדואר מיד לאחר שנודע לו, ואם הוחזר דבר הדואר לשולח - הודיע השולח כאמור.
4. פטור מאחריות (תיקון: תשמ"ט, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ח)
(א) על אף האמור בסעיף 3, לא יהיו החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, אחראים לנזק, גניבה או אובדן של דבר דואר רשום, שאירעו במהלך השירותים הניתנים על ידי החברה בתפקידה ועקב שירותים אלה, ובלבד אם נתקיים אחד מאלה:
(1) הנזק, הגניבה או האובדן נגרמו בשל כוח עליון, לרבות פעולת איבה;
(2) מסמכים רשמיים של החברה או של מינהל דואר אחר הנוגע למשלוח דבר הדואר הושמדו בשל כוח עליון, זולת אם הוכחה בדרך אחרת אחריותם של החברה או של מינהל הדואר האחר כאמור;
(3) במשך שישה חודשים שתחילתם ביום למחרת מסירת דבר הדואר למשלוח, לא פנה השולח אל מינהל הדואר הנוגע לעניין, בבקשה לברר מה עלה בגורלו של דבר הדואר;
(4) דבר הדואר עוכב או נתפס בתוקף סמכות כדין של מינהל הדואר בארץ היעד;
(5) דבר הדואר הוחרם או הושמד בידי החברה המוסמכת לכך, בשל כך שהכיל פריטים האסורים במשלוח; לעניין זה ולעניין סעיפים 21(א)(7) ו-16 (א) להלן, "פריטים האסורים במשלוח" - כמפורט במדריך הדואר;
(6) האובדן, הגניבה או הנזק נגרמו לדבר הדואר בשל אשמתו או רשלנותו של השולח או שנבעו מטיב התכולה של דבר הדוא;
(7) קיים חשד שהשולח פועל בכוונת מרמה לשם קבלת פיצוי.
(ב) החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, אינם אחראים לעניין הצהרת מכס או להחלטה של רשויות המכס באשר לבדיקת דברי דואר החייבים בביקורת המכס.
5. זכות התביעה בידי מי
(א) כל עוד לא נמסר דבר הדואר לנמען - השולח הוא הזכאי לתבוע פיצויים לפי סעיף 3 ממינהל הדואר של ארץ המוצא.
(ב) קיבל נמען את דבר הדואר - הנמען הוא הזכאי לתבוע פיצויים לפי סעיף 3 ממינהל הדואר של ארץ היעד.
(ג) השולח או הנמען, לפי העניין, הרשאים להמחות לאחר את זכותם לתבוע פיצויים לפי סעיף זה.
6 - 8. (בוטלו) (תיקון: תשנ"א)
9. אחריות השולח
(א) דבר דואר שהכיל פריטים האסורים במשלוח או שנשלח בניגוד לכללים הנוגעים לדרכי דיוורו, ובשל כך נגרם נזק לדברי דואר אחרים, ישא שולחו של אותו דבר דואר באחריות לנזק, כדי היקף האחריות של מינהלי הדואר הנוגעים לעניין; ובלבד שהנזק לא נגרם באשמתו או ברשלנותו של מינהל דואר כאמור.
(ב) אין בקבלת דבר דואר כאמור למשלוח בידי בית דואר כדי לשחרר את השולח מאחריותו לפי סעיף קטן (א).
10. אחריות לדבר דואר מהיר (תיקון: תשס"ו)
לגבי דבר דואר הנשלח בשירות מהיר תהיה אחריות החברה בהתאם להוראות מדריך הדואר.
סימן ב': חבילה
11. הגבלת האחריות לחבילה (תיקון: תשס"ו, תשס"ח)
החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, לא יהיו אחראים לנזק, גניבה או אובדן של חבילה או תכולתה, שאירעו במהלך השירותים הניתנים על ידי החברה בתפקידה ועקב שירותים אלה, אלא אם כן הדבר הובא לידיעת פקיד הדואר בעת מסירת החבילה או בהזדמנות הסבירה הראשונה וכן, לעניין חבילה שנמסרה - הוכח שהנזק, הגניבה או האובדן כאמור לא אירעו לאחר המסירה.
12. פטור מאחריות (תיקון: תשס"ה, תשס"ו, תשס"ח)
(א) על אף האמור בסעיף 11, לא יהיו החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, אחראים לנזק, גניבה או אובדן של חבילה, שאירעו במהלך השירותים הניתנים על ידי החברה בתפקידיה ועקב שירותים אלה, אם נתקיים אחד מאלה;
(1) הנזק, הגניבה או האובדן נגרמו בשל כוח עליון, לרבות פעולת איבה;
(2) מסמכים רשמיים של החברה או של מינהל דואר אחר הנוגע לעניין, לגבי משלוח חבילה, הושמדו בשל כוח עליון, זולת אם הוכחה בדרך אחרת אחריותה של החברה או של מינהל הדואר האחר כאמור;
(3) הנזק, הגניבה או האובדן נגרמו באשמתו או ברשלנותו של השולח או מחמת טיב תכולתה של החבילה;
(4) במשך שישה חודשים שתחילתם ביום שלמחרת מסירת החבילה למשלוח, לא פנה השולח אל מינהל הדואר הנוגע לעניין, בבקשה לברר מה עלה בגורלה של החבילה;
(5) החבילה נשלחה בידי שבוי מלחמה או עציר אזרחי כהגדרתם בסעיף 16 לאמנה או אליהם;
(6) החבילה עוכבה או נתפסה בתוקף סמכות כדין של מינהל הדואר בארץ היעד;
(7) החבילה הוחרמה או הושמדה בידי החברה המוסמכת לכך, כשהחבילה כאמור הכילה פרטים האסורים במשלוח;
(8) קיים חשד שהשולח פועל בכוונת מרמה לשם קבלת פיצוי.
(ב) החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, אינם אחראים לעניין הצהרת מכס לגבי תכולתה של חבילה או להחלטה של רשויות המכס בכל הנוגע לבדיקת חבילה החייבת בביקורת מכס.
(ג) החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, אינם אחראים לנזק שנגרם בשל איחור במסירת חבילה.
13. זכות התביעה - בידי מי (תיקון: תשס"ה)
(א) כל עוד לא נמסרה חבילה לנמען - השולח הוא הזכאי לתבוע פיצויים ממינהל הדואר של ארץ המוצא או היעד בשל נזק, גניבה או אובדן של חבילה לפי סעיפים 11 ו-12.
(ב) קיבל הנמען את החבילה, זכאי הוא לתבוע פיצויים לפי סעיפים 11 ו-12 ממינהל הדואר של ארץ היעד.
(ג) השולח או הנמען, לפי העניין, רשאים להמחות לאחר את זכותם לתבוע פיצויים לפי סעיף זה.
(ד) - (ה) (הועברו לפסקאות (ב) ו-(ג)).
14 - 15. (בוטלו) (תיקון: תשנ"א)
16. אחריות השולח
(א) חבילה שהכילה פריטים האסורים במשלוח או שנשלחה בניגוד לכללים הנוגעים לדרכי דיוורה, ובשל כך נגרם נזק לחבילות אחרות, ישא שולחה של אותה חבילה באחריות לנזק, כדי היקף האחריות של מינהלי הדואר הנוגעים לעניין; ובלבד שהנזק לא נגרם באשמתו או ברשלנותו של מינהל דואר כאמור.
(ב) אין בקבלת חבילה כאמור בידי בית הדואר של ארץ המוצא כדי לשחרר את השולח מאחריותו לפי סעיף קטן (א).
(ג) אם גילה מינהל דואר שהנזק לחבילה נגרם באשמת השולח, עליו להודיע על כך למינהל הדואר של ארץ המוצא, וזה זכאי להגיש תביעה נגד השולח.
סימן ג': תשלום פיצויים (תיקון: תשנ"א)
17. סכום הפיצויים (תיקון: תשנ"א, תשנ"ו, תשנ"ז2, תשס"ה, תשס"ו)
(א) החברה תשלם פיצויים בעד הנזק הישיר שנגרם לדבר דואר או לחבילה או כדי ערך תכולתם, אם נגנבו או אבדו, בסכומים כמפורט להלן:
SDR
(1) דבר דואר רשום 30
(2) שק דואר מיוחד הנשלח כדבר דואר
רשום ומכיל דברי דפוס המיועדים
לנמען אחד באותו מען (להלן - שק דואר) 150
(3) חבילה 40 בתוספת
4.50 לכל ק"ג
(ב) (בוטל)
(ג) חישוב הפיצויים יהיה כלהלן:
(1) דבר דואר רשום - במקרה של גניבה או נזק חלקיים יהיה השולח זכאי לפיצוי לפי הערך הממשי של הגניבה או הנזק, אך לא למעלה מהסכום הקבוע בסעיף קטן (א); אבד, נגנב או ניזוק דבר הדואר כולו, ישולם סכום הפיצוי הקבוע בסעיף קטן (א) אלא אם כן ביקש התובע סכום הנמוך מהקבוע בו;
(2) חבילה - במקרה של גניבה או נזק חלקיים יהיה השולח זכאי לפיצוי בסכום שאינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף קטן (א); חישוב הפיצויים בעד ערך תכולתה של חבילה שנגנבה או אבדה ייעשה לפי מחיר השוק בעד טובין מאותו סוג, כשוויים ב- ,SDRבמקום ובמועד שבהם נתקבלה החבילה למשלוח ובהעדר מחיר שוק - לפי השווי הרגיל של הטובין שנוהגים לאמוד את שוויים על אותו בסיס; אבדה, נגנבה או ניזוקה החבילה במלואה ישולם הסכום הקבוע בסעיף קטן (א).
(ד) עלה הסכום הנקוב בתקנות רשות הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשנ"ה-1995, או כל תקנות שיבואו במקומן, על האמור בסעיף קטן (א), ישולמו פיצויים לפי המפורט בתקנות האמורות.
17א. החזר דמי דואר (תיקון: תשנ"ז2, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ח)
(א) במקרה של גניבה, נזק או אבדן מלאים של דבר הדואר או החבילה, וכן אם הנמען סרב לקבל את דבר הדואר או החבילה בשל מצבם, שנגרם במהלך שירותי הדואר וכרוך, לפיכך, באחריות החברה, זכאי השולח, נוסף על סכום הפיצויים לפי סעיף 17 להחזר דמי הדואר, למעט דמי רישום ודמי משלוח מבוטח.
(ב) נגרמו גניבה, נזק או אבדן מלאים לדבר הדואר או לחבילה כתוצאה של כוח עליון, זכאי השולח להחזר דמי הדואר, למעט דמי משלוח מבוטח.
(ג) הוחזרה חבילה לשולח בלא ציון סיבת אי המסירה לנמען, זכאי השולח להחזר דמי הדואר וכן להודיע על החזרת החבילה.
18. מועד תשלום הפיצויים (תיקון: תשנ"א, תשס"ח)
(א) פיצויים לפי סעיף 17 ישולמו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שלושה חודשים שמניינם יחל למחרת היום שבו הוגשה בקשת חקירה לבירור גורלם של דבר דואר או חבילה. על אף האמור, לא הושלם טופס בקשת החקירה או מולא באופן שגוי כך שנדרש להחזירו לצורך השלמת מידע או תיקונו, רשאית החברה לדחות את מועד תשלום הפיצויים בפרק זמן נוסף שלא יעלה על חודשיים מהמועד שבו השולם או תוקן הטופס.
(ב) מקום שמינהל דואר, החייב בתשלום פיצויים, לא מקבל עליו את האחריות לנזק, גניבה או אובדן של דבר דואר או חבילה בשל כך שנגרמו בידי כוח עליון, ולא הוכח עד תום התקופה הנקובה בסעיף קטן (א) כי נגרמו בשל כוח עליון, רשאי מינהל הדואר לדחות את מועד תשלום הפיצויים לתקופה של עד שלושה חודשים נוספים.
19. החזרת סכום הפיצויים (תיקון: תשנ"א)
(א) נמצאו דבר הדואר או החבילה, כולם או מקצתם, לאחר ששולמו הפיצויים, יודיע מינהל הדואר ששילם את הפיצויים לשולח או לנמען, לפי הענין, כי יוכל לקבל את דבר הדואר או חבילה תוך שלושה חודשים מיום ההודעה כנגד החזרת סכום הפיצויים ששולם לו.
(ב) ויתר השולח או הנמען, לפי הענין, על קבלת דבר הדואר או החבילה, יהיו דבר הדואר או החבילה לקניינם של מינהל הדואר ששילם את הפיצויים בשל אותו דבר דואר או החבילה.
______________________________
1 י"פ תשמ"ט, 3228, 3640; תשנ"א, 2246; תשנ"ו, 3406; תשנ"ז, 5449; תשס"ה, 43; תשס"ו, 3346; תשס"ח, 1564.
2 סעיף 4 להודעה בדבר הגבלות ותנאים לאחריות רשות הדואר לדבר דואר ולחבילה בשירות הבין-הלאומי (י"פ תשנ"ז, 5450) קובע לענין סעיף 1, סעיף 17 ו-17א:
"4. תחולה
הודעה זו תחול על דברי דואר וחבילות שנשלחו החל ביום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ