אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה בדבר אמות מידה להתמחות

הודעה בדבר אמות מידה להתמחות

הודעה בדבר אמות מידה להתמחות 1
מועצת רואי חשבון (להלן - המועצה), מודיעה בזה כי בבואה להרשות לרואה חשבון שכיר לאמן מתמחים ובבואה להרשות רואה חשבון לאמן יותר משני מתמחים בו זמנית, כאמור בתקנות 21(א) ו-22 לתקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955 (להלן - התקנות), ינחו אותה אמות מידה אלה:
1. רואה חשבון שכיר
בבואה להרשות לרואה החשבון שכיר לאמן מתמחים, כאמור בתקנה 21(א) לתקנות, תבחן המועצה את קיומם של תנאים מצטברים אלה:
(1) מועסק רואה החשבון כשכיר אצל רואה חשבון עצמאי כאמור בתקנה 21(א)(2) -
(א) במהלך עבודתו, עוסק רואה החשבון המאמן (להלן - המאמן) בפעילויות שהן במסגרת תפקידו של רואה חשבון מבקר, כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - רואה חשבון מבקר);
(ב) המתמחה יעסוק, במהלך התמחותו, בפעילויות האמורות;
(ג) המאמן יפקח במישרין על עבודתו של המתמחה.
(2) מועסק רואה החשבון כשכיר במוסד ציבורי או במפעל עסקי כאמור בתקנה 21(א)(3) (בסעיף זה - המוסד) -
(א) במוסד קיימת מחלקה או יחידה ארגונית אחרת, שהפעילויות המבוצעות בה דומות במהותן לפעילויות שמבצע רואה חשבון במסגרת תפקיד של רואה חשבון מבקר (להלן - המחלקה);
(ב) הן המאמן והן המתמחה עובדים כשכירים במחלקה ועוסקים בפעילויות שלה כאמור;
(ג) המאמן יפקח במישרין על עבודתו של המתמחה.
(ד) אישורים להתמחות אצל מאמן כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג), יינתנו למתמחה רק לשנה אחת מתוך תקופת התמחותו, זולת אם קבעה המועצה תקופה ארוכה יותר.
(3) חדל להתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) או (2), יראו את ההתמחות כנפסקת במועד שבו חדל להתקיים, זולת אם שב להתקיים בתוך 30 ימים מאותו מועד.
2. אימון יותר משני מתמחים
(א) מאמן יורשה לאמן, יותר משני מתמחים כאמור בתקנה 22 לתקנות, בהתקיים תנאים אלה:
(1) לכל שנתיים נוספות של עיסוק רצוף בראיית חשבון מעבר לתקופות הקבועות בתקנה 21(א)(1) או (2) לתקנות, לפי הענין, יורשה לאמן מתמחה אחר נוסף, ובלבד שלא יאמן יותר מחמישה מתמחים - בו זמנית;
(2) היה המאמן עובד במוסד ציבורי, שנתקיימו בו התנאים שבסעיף 1(2)(א) עד (ג), רשאי הוא לאמן מתמחה אחד נוסף על האמור בתקנה 22 לתקנות, לכל שנה נוספת של עיסוק רצוף בראיית חשבון מעבר לתקופה הקבועה בתקנה 21(א)(3) לתקנות, ובלבד שלא יאמן יותר מחמישה מתמחים בו זמנית;
(3) מאמן רשאי לאמן עולה חדש אחד נוסף על מספר המתמחים שהוא רשאי לאמן על פי פסקאות (1) ו-(2), ובלבד שלא יאמן יותר מחמישה מתמחים בו זמנית; לענין זה, "עולה חדש" - מי שטרם חלפו 5 שנים מיום שקיבל תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950.
(ב) בחישוב שנות הותק, לענין סעיף זה, של מאמן שהוא רואה חשבון שכיר שהיה לרואה חשבון עצמאי, יופחתו שנתיים.
(ג) מאמן שהוא רואה חשבון עצמאי שהיה לרואה חשבון שכיר, יחושב הותק שלו לענין אימון מתמחים לפי שנות הותק שלו בתקופת היותו עצמאי בלבד או לפי סיכום כל שנות עבודתו כאילו היו שנות עבודה של רואה חשבון שכיר, לפי החישוב שיאפשר לו מספר מתמחים רב יותר.
3. ביטול
בטלות -
(1) הודעה בדבר אמות מידה להתמחות אצל רואה חשבון שכיר;
(2) הודעה בדבר אמות מידה לענין הרשאה מיוחדת לאמן יותר ממתמחה אחד.
4. תחילה
תחילתן של אמות מידה אלה, למעט סעיף 2(2) - ביום פרסומן, ותחילתו של סעיף 2(2) ביום י' בתמוז התשס"א (1 ביולי 2001).
5. הוראת מעבר
התמחותו של מתמחה שהחלה לפני פרסום הודעה זו, תוכר עד תום תקופת ההתמחות שאושרה לאותו מתמחה.
_________________________________
1 י"פ תשס"א, 999.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ