אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה בדבר אישור הארכת תקפם של כללים לאספקת חשמל לצרכנים

הודעה בדבר אישור הארכת תקפם של כללים לאספקת חשמל לצרכנים

הודעה בדבר אישור הארכת תקפם של כללים לאספקת חשמל לצרכנים
אני מודיע, כי בהתאם להוראות סעיף 25 לזכיון שבתוספת, חלק א', לפקודת זכיונות החשמל, אישר שר האנרגיה והתשתית ביום ט"ו באב התשמ"ז (10 באוגוסט 1987), הארכת תקפם של הכללים לאספקת חשמל לצרכנים בנוסח המפורט בתוספת לתקופה של שלוש שנים מיום 7 בנובמבר 1987 עד יום 6 בנובמבר 1990.
הכללים לאספקת חשמל לצרכנים של חברת החשמל לישראל בע"מ - בטלים.
כתוספת
כללים לאספקת חשמל לצרכנים
1. הבקשה לאספקת חשמל
(א) בקשה לאספקת חשמל או למתן אספקת חשמל לעומס נוסף או להתאמת אספקת החשמל לשינוי באופי או בסוג הצרכנות, יש להגיש בטופסי החברה המיועדים לכך שייחתמו ע"י המבקש. בטופס יש לציין פרטים מלאים על החצרים ועל הציוד החשמלי שבו ישתמשו בחצרים, וכל פרט אחר שיידרש על ידי החברה.
אספקת החשמל תינתן לאחר שמיתקן החשמל או התוספת למתקן שבחצרים נבדקו ע"י החברה ו/או ע"י בעל רשיון בודק על פי חוק החשמל שהורשה לכך ע"י החברה ולאחר שהבקשה אושרה ע"י החברה.
(ב) דמי סידור ורישום בסך הקבוע בתוספת בתוספת לכללים אלה ישולמו לחברה עם הגשת כל בקשה כנ"ל.
(ג) ענינים שבין בעל הבית לדייר או בין דייר לדייר משנה, הקשורים בבעלות, שכירות או אחזקה של חצרים שבהם מסופק חשמל או שהוגשה בקשה לאספקת חשמל לגביהם, אינם מענינה של החברה, ועל הצדדים הנוגעים בדבר להסדירם בינם לבין עצמם.
2. אספקת חשמל חלקית או למטרות רזרבה
במקרה של אספקת חשמל ע"י החברה בחצרים שיש בהם אספקה של אנרגיה ממקור אחר שאינו שייך לחברה, או במקרה של אספקת חשמל למטרות רזרבה, רשאית החברה לסרב להחיל תעריף ברירתי יותר רצוי לצרכן, במקרה שקיימים תעריפים ברירתיים בסוג הצריכה הנדון, וכן רשאית החברה לקבוע תנאים אחדים למתן אספקה חלקית או למטרות רזרבה, אם יתברר לחברה שיש בחצרים אספקה של אנרגיה ממקור אחר שאינו שייך לחברה או אספקת החשמל משמשת למטרות רזרבה בלבד, תהיה הרשות בידה לפי שקול דעתה בלבד לבטל מתן תעריף ברירתי יותר רצוי לצרכן במקרה שהצרכן נהנה מתעריף כזה ולהתנות המשך אספקת החשמל בתנאים אחרים כפי שנקבעו על ידי החברה.
3. פיקדון
(א) החברה תהא רשאית, מזמן לזמן, הן לפני התחלת אספקת החשמל והן בכל זמן לאחר מכן, לדרוש מהצרכן מדי פעם בפעם, והצרכן יהיה חייב להפקיד בידה פיקדון במזומנים בסכום שייקבע על ידה מדי פעם בפעם, על בסיס האמור בתוספת לכללים אלה כפי שתהא בתקפה באותה עת.
(ב) כל פקדון שיופקד בידי החברה כאמור ישמש בטחון לתשלום הסכום שיגיע לה בעד אספקת חשמל במשך שני חודשים, ובטחון לאחריותו של הצרכן לשמירה על המונים, האביזרים והמכשירים האחרים שיסופקו על ידי החברה. החברה תהא רשאית - לפי בחירתה היא - להשתמש בכל פיקדון לכיסוי כל סכום שיגיע לה מהצרכן.
(ג) השתמשה החברה בסכום הפקדון, כולו או חלקו, או הוגדל סכום הפקדון עקב קביעה מחדש מדי פעם בפעם כאמור לעיל, חייב הצרכן - בהדרשו לכך - לחדש כפקדון כזה, להגדילו או למלא את החסר בו.
(ד) החברה תחזיק בפיקדון שהופקד בידיה כנ"ל כל זמן שהצרכן יהא זקוק לאספקת חשמל, ובסיום מתן האספקה יוחזר למפקיד סכום הפיקדון או יתרת הפיקדון, אם תהא כזו, לאחר ניכוי כל סכום שיגיע באותו זמן לחברה מהצרכן.
(ה) בלי לפגוע בזכות החברה לדרוש ולקבל בכל עת פיקדון בהתאם לפיסקה (א) דלעיל, תהא הברירה בידה לקבל במקום הפקדון או כל חלק ממנו בטחון או בטחונות ממין אחר, כפי שיוסכם עליהם עם הצרכן.
(ו) מתן הפיקדון או בטחונות כנ"ל לא יפגע בזכויות החברה לפי כללים אלה או בהתאם לכל דין.
(ז) המונח "פקדון" בכללים אלה משמעו - הפקדון שהופקד ע"י הצרכן לראשונה וכל סכום שנוסף עליו עקב הגדלה, חידוש או השלמה כאמור לעיל.
4. חיבורים לרשת האספקה
(א) קו החיבור מרשת האספקה של החברה עד להדקי הצרכן ((consumer's terminal יותקן אך ורק ע"י החברה באמצעות עובדיה המוסמכים או מי שיקבל הרשאה מיוחדת לכך מאת החברה. החברה תקבע - בהתאם לנתונים שתקבל מאת המזמין - את טיפוסם, גודלם, צורתם ומקומם של קוי החיבור כנ"ל לרבות העמודים, הזיזים, המכשירים והציוד האחר של החברה. המקום שנקבע כנ"ל וכל חדר, תא או ארון שיידרש ע"י החברה בשביל המונים, האביזרים והמכשירים האחרים יימסרו לרשותה ע"י הצרכן, ללא תשלום או שכר.
(ב) התשלומים לחברה בעד החיבורים למערכת האספקה שלה יהיו לפי אותם כללים שייקבעו מזמן לזמן ע"י החברה באישור של שר האנרגיה והתשתית.
(ג) אם לפי דעת החברה אי אפשר לספק לצרכן חשמל בכלל או לתת לצרכן אספקה תקינה מקווי החלוקה במתח נמוך הקיימים שלה לעומס העולה על 100 קו"א שיחובר לראשונה או לכל עומס נוסף העולה על 100 קו"א, רשאית החברה לדרוש מאותו הצרכן, והצרכן יהיה חייב להקצות בחצרים שלו ללא תשלום או שכר - מקום מתאים (כלומר: חדר, תא, או שטח קרקע) בשביל תחנת טרנספורמציה בהספק, שאינו עולה על 630 קו"א ולוח חיבורים. לחברה תהא הרשות היחידה והמוחלטת להשתמש במקום כזה והיא תהא רשאית לשרת צרכנים אחרים מן הציוד המותקן בו. אם דרוש לצרכן עומס העולה על 630 קו"א והחברה, למרות האמור בכלל 5(א)(2) להלן, תסכים לתת את אספקת החשמל לעומס הנ"ל במתח של 230 וולט (מידה נומינלית) בין פזה לאפס, ושל 400 וולט (מידה נומינלית) בין פזה לפזה, אזי תהא החברה רשאית לדרוש מאותו הצרכן והצרכן יהיה חייב להקצות בחצרים שלו ללא תשלום או שכר, מקום כנ"ל בשביל תחנת טרנספורמציה, בהספק של הטרנספורמטור או הטרנספורמטורים המקובלים בחברה, שיש בו כדי לכסות את העומס הדרוש לאותו הצרכן. אם יסרב הצרכן להקצות מקום לתחנת טרנספורמציה כנ"ל, תספק החברה לצרכן חשמל בגבולות העומס המצוי מזמן לזמן בקווי החלוקה במתח נמוך.
(ד) אם כתוצאה משינויים במבנה החצרים של הצרכן או מהריסתם - כולם או מקצתם - בין על ידי אש, פעולות ממשלה או שלטונות מוסמכים אחרים ובין על ידי אדם כלשהו, שיתהוו או שייעשו אחרי חיבור החצרים הנ"ל למערכת אספקת החשמל או כתוצאה מהקמת מבנים אחרים בקרבת חלקי קו החיבור על ידי הצרכן או בהרשאתו, יהיה צורך, לפי שיקול דעתה של החברה בלבד, לשנות את החיבור או להסיר את קו החיבור ו/או להתקינו מחדש באותו מקום או במקום אחר בחצרים הנ"ל, מטעמי בטיחות או מטעמים אחרים כלשהם - יזמין הצרכן אצל החברה את שינוי החיבור או הסרתו של קו החיבור ו/או התקנת קו חיבור מחדש כנ"ל וישא בכל ההוצאות של השינוי, ההסרה ו/או התקנה כאמור.
(ה) אם הצרכן לא יזמין את השינוי, את ההסרה ו/או ההתקנה מחדש כאמור בסעיף משנה (ד) דלעיל, תהיה החברה רשאית להפסיק את אספקת החשמל לחצרים הנ"ל או לכל חלק מהם ולפרק ולהסיר את קו החיבור בתנאי שניתנה לצרכן הודעה מוקדמת של ארבעה עשר יום; ולא יוכל הצרכן לבוא לחברה בכל טענות ותביעות בקשר לכך. כן יפצה הצרכן את החברה על כל דרישה ותביעה ממישהו נגד החברה על נזק שנגרם כתוצאה מפירוק או הסרה של קו החיבור בנסיבות דלעיל.
5. שיטות אספקת החשמל (תיקון: תשמ"ח)
(א) אספקת החשמל ניתנת בזרם חילופין, בתדירות של 50 מחזורים לשניה (מידה נומינלית):
(1) לעומס שאינו עולה על 630 קו"א, במתח של 230 וולט (מידה נומינלית) בין פזה לאפס, ושל 400 וולט (מידה נומינלית) בין פזה לפזה;
(2) לעומס העולה על 630 קו"א, במתח של 6.3 ק"ו או 12.6 ק"ו או 22 ק"ו 33 ק"ו או 66 ק"ו או 110 ק"ו או 150 ק"ו (מידות נומינליות) הכל כפי שהחברה תודיע לצרכן מראש;
(3) במתחים נומינליים אחרים מאלה הקבועים ב-(1) ו-(2) דלעיל כפי שהחברה תודיע עליהם מראש לצרכן.
(ב) החברה תודיע לצרכן מראש על כל שינוי שיחול במתח הנומינלי שבו הוא מקבל את האספקה והיא תשא בהוצאות שינוי המתח.
(ג) למאור ולמכשירים, כשהעומס אינו עולה על 4 קו"ט, וכן למנועים בעלי הספק נומינלי שאינו עולה על 1 כ"ס ניתנת בדרך כלל אספקה חד-פזית. לכל עומס או הספק גדולים מאלה, ניתנת בדרך כלל אספקה תלת-פזית.
(ד) במקרה של אספקה תלת-פזית, על הצרכן לדאוג לאיזון העומס בין הפזות.
(ה) מנועים מעל ל-3 כ"ס יש לצייד בדרך כלל במכשירי התנעה מתאימים, אלא אם חברה תאשר אחרת בכל מקרה ומקרה.
(ו) על הצרכן לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח שמיתקנו יפעל במקדם הספק שלא יהיה פחות מ- 0.92 בכל זמן שהוא.
6. תקנות לסידור מתקני צריכה, בדיקות ודמי בדיקה
(א) על הצרכנים לשמור ולקיים את הוראות חוק החשמל, התשי"ד-1954, והתקנות על פיו, ואת כללי החברה הנוגעים למתקני צריכה חשמליים כפי שייקבעו מפעם לפעם על ידי החברה ויאושרו על ידי שר האנרגיה והתשתית.
(ב) החברה רשאית לבקר ולבדוק את מתקן הצרכן, לרבות מנועים ומכשירי חשמל קבועים ומיטלטלים, בין לפני מתן אספקת החשמל ובין בכל זמן לאחר זה. אולם החברה לא תקבל על עצמה ולא תחול עליה, עקב ביקורת או בדיקה כאלה, כל אחריות שהיא לטיבו או לבטיחותו של המיתקן כאמור ולא לנזק כל שהוא לנפש או לרכוש אשר ייגרם כתוצאה מליקוי במתקן או מאופן סידורו, או עקב השימוש במתקן או שימוש בלתי נכון בו.
(ג) בעד כל בדיקה של מתקן הצרכן על ידי החברה ישולמו מראש דמי בדיקה בסך הקבוע בתוספת לכללים אלה.
7. תוספות ושינויים במתקן הצרכן
(א) אסור לצרכן לעשות הרחבות, הוספות או שינויים כל שהם במתקנו לרבות הוספת עומס או שינוי בטיב או בסוג הצריכה מבלי לקבל לכך אישור מראש, בכתב מאת החברה.
הצרכן יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם לציוד החברה ולמתקניה וכן לכל נזק אחר שייגרם לחברה או לאדם אחר כל שהוא עקב הרחבה, הוספה או שינוי כנ"ל שנעשו ללא קבלת אישור מראש מאת החברה.
(ב) במקרה שבוצעה הרחבה או הוספה או שינוי במתקן הצרכן ללא הסכמת החברה, תהא החברה רשאית, מבלי לפגוע בזכויותיה לפי כללים אלה ולפי הכללים בדבר תשלומים בעד חיבורים למערכת האספקה של החברה, לגבות מאת הצרכן, נוסף לתשלומים הנ"ל, את הוצאות הטיפול המיוחדות שלה, בסך הקבוע בתוספת לכללים אלה.
8. קביעת כמות החשמל שנצרכה
(א) חוץ ממקרים שהחברה תסכים עליהם באופן מיוחד עם הצרכן, תקבע כמות החשמל שנצרכה, באמצעות מונה או מונים או ציוד מדידה אחר אשר החברה תספק ותתקין ומונה או מונים או ציוד מדידה אחר כאלה ישארו רכוש החברה. על הצרכן יחול חיוב שרות בגין המונה או המונים או ציוד המדידה האחר, לפי תעריף שייקבע ע"י החברה באישור שר האנרגיה והתשתית.
(ב) קריאות המונים תיעשנה ע"י עובדי החברה המוסמכים או אנשים אחרים שהוסמכו על ידה בתקופות או בזמנים כפי שהחברה תמצא לנכון.
(ג) קריאת המונה תשמש עדות מוחלטת ביחס לכמות החשמל שנצרכה, פרט למקרים של תרמית או למקרים המפורטים בפסקה הבאה.
(ד) (1) החברה תהיה רשאית לחשב או להעריך את כמות החשמל שנצרכה, אם המונה לא פעל כתקונו כתוצאה מליקוי בו, או אם חדל למנות בכלל, או אם לא היתה לחברה מאיזו סיבה שהיא אפשרות כניסה לחצרים וגישה חופשית אל המונה לשם קריאתו, או אם המונה הוסר זמנית ע"י החברה לשם בדיקה או מטרה אחרת כל שהיא, או אם הצרכן צרך חשמל שלא דרך המונה או באופן בלתי חוקי אחר.
חישוב כנ"ל ייעשה על יסוד קריאת המונה בתיקון יחסי לפי אחוז הטעות של המונה שנקבע על ידי בדיקה שבוצעה בו על ידי החברה. אם אי אפשר לתקן את הטעות לפי חישוב יחסי כזה, תוערך הצריכה על יסוד התצרוכת בתקופה אחרת - לפי המקרה הנדון או לאחריו - בה היו התנאים, לדעת החברה, דומים ככל האפשר, תוך שימת לב באופן ראוי לאופי הצריכה.
במקרה שהצרכן יחלוק על הערכתה של החברה כאמור לעיל, יהיה רשאי לבקש את מנהל עניני החשמל לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954, להכריע בענין.
(2) כן תהיה החברה רשאית להעריך את כמות החשמל שנצרכה, אם לא קראה את המונים מסיבה אחרת מאלו שפורטו בסעיף קטן (1) דלעיל ובלבד:
א. שהתקופה לגביה תתיחס ההערכה לא תעלה על שני חודשים בגין צרכנים אשר חשבונות החשמל מוגשים להם אחת לחודשיים, ולתקופה שלא תעלה על חודש אחד בגין צרכנים אשר חשבונות החשמל מוגשים להם אחת לחודש, כאשר מועדי ההערכה כנ"ל הנם מעת קריאה למעשה פרט למקרים בהם נמנעה קריאה על פי האמור בסעיף קטן (1) דלעיל;
ב. ההערכה תיעשה על יסוד התצרוכת בתקופה אחרת - לפי המקרה הנדון, בה היו התנאים לדעת החברה דומים, ככל האפשר, תוך שימת לב באופן ראוי לאופי הצריכה.
האמור בסעיף קטן זה מותנה בכך כי החברה תענה לבקשת צרכן להגיש לו חשבון המושתת על קריאה למעשה ובלבד שאותו צרכן המציא לחברה לא יאוחר מהמועד הקבוע לקריאת המונים בחצריו, בהתאם להודעת החברה, את מצב או מצבי המונים שבחצריו.
(ה) נמסרה לצרכן הודעה מטעם החברה, בה נקוב מועד קבוע מראש לקריאת המונה ולא ניתנה למורשי החברה אפשרות של גישה חופשית אל המונה במועד האמור, תהיה החברה רשאית להטיל על הצרכן תשלום, כקבוע בתוספת לכללים אלה, בעד טיפול מיוחד ובלבד שהתרתה החברה בצרכן בהודעה הנ"ל שהיא תעשה כך.
9. בדיקת דיוק המונה
(א) אם הצרכן יחלוק על חשבון החשמל מתוך טענה שהמונה אינו מדייק, רשאי הוא לדרוש שהמונה ייבדק על ידי החברה. הבדיקה תיעשה בעומס של 10% של עוצמת הזרם הנומינלית של המונה וכן בעומס של 50%. אם הבדיקה תראה על אי-דיוק העולה על 5%, תשא החברה בהוצאות הבדיקה ותנכה מהחשבון הבא, או תוסיף עליו, כפי שהמקרה יחייב, סכום אשר יתקן את הטעות. טעות זו תיחשב כאילו אי-דיוק המונה חל במשך התקופה שאליה מתייחס החשבון האחרון שהוגש לצרכן בעד החשמל, סמוך לפני דרישתו של הצרכן כנ"ל. אם יימצא שאין במונה אי-דיוק (כפי שחושב לעיל) העולה על 5%, לא יעשה כל שינוי בחשבון והצרכן ישלם לחברה את דמי הבדיקה בסך הקבוע בתוספת לכללים אלה. ספקות או חילוקי דעות כל שהם ביחס לדיוקו של המונה לא יוכלו לשמש אמתלא לאי תשלום חשבון החשמל.
(ב) נמסרה לצרכן הודעה מטעם החברה בה נקוב מועד קבוע מראש לבדיקת המונה, ולא ניתנה למורשי החברה אפשרות של גישה חופשית אל המונה במועד האמור, תהיה החברה רשאית להטיל על הצרכן תשלום כקבוע בתוספת לכללים אלה בעד טיפול מיוחד, ובלבד שהתרתה החברה בצרכן בהודעה הנ"ל שהיא תעשה כך.
10. תעריפים
מחירי החשמל שהחברה תספקו וחיוב המונים, ציוד מדידה ומכשירים אחרים יהיו לפי אותם התעריפים שיקבעו מזמן לזמן ע"י החברה באישורו של שר האנרגיה והתשתית.
הצרכן ישלם במלואם את כל החיובים הקבועים שבתעריפים (להבדיל ממחיר הקילווט-שעה) גם אם לא צרך חשמל בתקופה שעבורה חוייב.
11. חשבונות ותשלומים: (תיקון: תשנ"ד)
(א) (1) כל הסכומים המגיעים לחברה מן הצרכן בגין הספקת החשמל מצטברים מיום ליום, אולם חשבונות בעבורם יוגשו בדרך כלל אחת לחודש או אחת לחודשיים, אלא אם כן תחליט החברה אחרת ותודיע על כך לצרכן בהודעה אישית או בהודעה בעתונות. התקופה לגביה יוגש החשבון תקרא להלן "תקופת החשבון".
2. החברה רשאית לחייב את הצרכן, תוך תקופת חשבון מסויימת, לשלם תשלום או תשלומים על חשבון חשמל שיסופק בתוך אותה תקופת חשבון. תשלום או תשלומים על חשבון כאמור יושתתו על צריכת החשמל בתקופה שקדמה לתקופת החשבון הנדונה, ובמקרה כזה תזכה החברה את הצרכן בסכום או בסכומים ששולמו על חשבון כאמור בחשבון שיוגש לאחר מכן.
(ב) הצרכן חייב לשלם את המגיע ממנו לפי חשבונות החברה במשרדיה או בכל מקום אחר שעליו תודיע החברה מזמן לזמן, תוך עשרה ימים, בלי להתחשב בסכום שהחברה מחזיקה כפקדון. הצרכן לא יהיה רשאי לעשות שום ניכוי מחשבונות החברה. אי-דיוק או טעות בחשבון לא יוכלו לשמש לצרכן אמתלא לאי סילוקו או לעיכוב תשלום החשבון או חלק ממנו. אי הדיוק או הטעות יתוקנו בחשבון הבא.
(ג) לא סולק חשבון בגין הספקת חשמל או בגין שרותים או עבודות אחרים או לא כובדו שטר, המחאה או התחייבות כלשהם שניתנו לחברה לכיסוי חשבון כאמור, תוך התקופה שנקבעה לסילוקם או לכיבודם, תהיה החברה רשאית להטיל על הצרכן החייב תשלום דמי גביה או ריבית פגורים ודמי טפול בשעורים הקבועים בתוספת לכללים אלה, אולם החברה תהיה רשאית לגבות בגין תקופת פגור שאינה עולה על 60 יום דמי גביה בלבד ובגין יתרת תקופת הפיגורים ריבית פיגורים. נוכחה החברה כי קיים צידוק לאחור בסילוק החשבון או בכיבוד השטר, ההמחאה או ההתחיבות כאמור לעיל, כגון במקרים של מחלה, שרות צבאי וכיוצא באלה, יבוטלו דמי הגביה או ריבית הפיגורים שהוטלו על הצרכן בגין אחור כזה. האמור בזה אינו פוגע בכל זכות אחרת של החברה לגבי הצעדים שהיא רשאית לנקוט בהם לשם גביית הסכומים המגיעים לה מן הצרכן.
(ד) הרשות בידי החברה לקזז חוב כלשהו שהחברה חבה לצרכן מאיזו סיבה שהיא נגד חוב כלשהו שהצרכן חב לחברה מאיזו סיבה שהיא. כמו כן רשאית החברה לזקוף סכום שישולם לה ע"י צרכן בגין אספקת חשמל או בגין שירותים או עבודות שהתשלום עבורם מסודר בכללים אלה לכיסוי חוב שהצרכן חב לחברה בגין אספקת חשמל או בגין התשלומים האמורים.
(ה) ביקש צרכן מהחברה לשלוח את חשבונותיה למען שצוין על ידו ושאינו מען מקום האספקה, אליו מתייחסים אותם חשבונות, ישלחו החשבונות למען שצוין על ידו ובלבד שאותו צרכן הצטרף להסדר תשלום חשבונות החשמל באמצעות הוראת קבע לבנק.
(ו) הודיע צרכן על רצונו לחדול לקבל אספקת חשמל ונותר חוב המתייחס לאספקת חשמל או לשירותים אחרים הקשורים באספקת חשמל לחצרים, שלגביהם מוגשת הבקשה לחדול לקבל אספקת חשמל, תהא החברה רשאית לסרב לתת לצרכן אספקת חשמל בחצרים אחרים כל עוד לא סילק את החוב האמור במלואו.
(ז) קיבל צרכן אספקת חשמל ונתברר בתוך תקופה של שלושה חודשים ממועד קבלת אספקת חשמל, כי נותר לצרכן בגין חצרים קודמים חוב המתייחס לאספקת חשמל או לשירותים אחרים הקשורים באספקת החשמל לחצרים, תהא החברה רשאית לכלול חוב זה בחשבון בגין אספקת חשמל או בגין שירותים אחרים הקשורים באספקת החשמל לחצרים החדשים ויחולו על החשבון האמור הוראות כללים אלה כאילו היה חשבון המתייחס כולו לחצרים החדשים.
12. גישה
(א) על הצרכן להרשות או לדאוג שיורשה לחברה, לעובדיה המוסמכים או למי שקיבל הרשאה מיוחדת לכך מאת החברה, להכנס בשעות סבירות, בהתאם לנסיבות, לחצרים לשם קריאת מונים או למטרות התקנה, ביקורת, בדיקה, תיקון, שינוי, החלפה, הסרה, או פרוק של קווי חיבור, מונים, מבטחים, אביזרים, מכשירים, גושפנקאות וציוד אחר, כולל טרנספורמטורים של החברה, או למטרות בדיקה או ביקורת של מתקן הצרכן, לרבות מנועים ומכשירי חשמל קבועים ומטלטלים, או לשם ניתוק אספקת החשמל בהתאם לכללים אלה, למטרות אחרות הקשורות באספקת החשמל לחצרים הנ"ל או לחצרים אחרים כלשהם, או לשם בירור אם קיים שימוש בלתי חוקי בחשמל; וכן הרשות בידי החברה, בידי עובדיה המוסמכים או מי שקיבל הרשאה מיוחדת לכך מאת החברה להכנס בכל עת לחצרים לשם נקיטת צעדים למניעת סכנה לנפש או לרכוש או להרחקתה. בכפוף לאמור לעיל, על הצרכן לאפשר לחברה, לעובדיה ולמורשיה הנ"ל גישה בלתי מופרעת לקווי חיבור, מונים, מבטחים, אביזרים, מכשירים, גושפנקאות וציוד אחר, כולל טרנספורמטורים של החברה. הצרכן יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם לציוד החברה ולמתקניה וכן לכל נזק אחר שייגרם לחברה או לאדם אחר כלשהו כתוצאה ממניעת גישה כנ"ל לחצרים הנ"ל.
(ב) עובדי החברה או מורשיה כנ"ל ישאו אתם תעודות שיוצאו על ידי החברה, שעליהם להציג לפי דרישה.
13. זכויות בעלות
(א) כל קווי החלוקה, הטרנספורמטורים, קווי החיבור, המונים, המבטחים, האביזרים, המכשירים וציוד אחר שהותקנו על ידי החברה הנם רכושה של החברה ולחברה בלבד השליטה עליהם בין אם הותקנו במיוחד, כולם או בחלקם, לשם חיבור חצרים מסויימים ו/או לצרכי מתן אספקת חשמל לצרכן מסויים ובין אם לא הותקנו במיוחד למטרות הנ"ל, ומבלי להתחשב בעובדה שהצרכן השתתף בהוצאות התקנתם, והרשות בידי החברה בכל זמן ומזמן לזמן לחבר לקווי החלוקה, לטרנספורמטורים, או לקווי החיבור הנ"ל חצרים אחרים ו/או לשרת באמצעותם צרכנים אחרים כלשהם.
(ב) לא תהיה לצרכן כל תביעה מהחברה או ממי שהוא מצרכניה בקשר עם תשלום או השתתפות כל שהם בהוצאות או בקשר עם הרשות הניתנת לחברה כאמור בסעיף (א) דלעיל, אלא אם נקבע אחרת בכללים אחרים של החברה.
14. אחריות לרכוש החברה ולפגיעה בו
אסור לשום אדם, אם אינו מעובדיה המוסמכים של החברה, לחבר, לנתק או להסיר, לשנות או לפרק קווי חיבור, מונים, מבטחים, אביזרים, מכשירים, גושפנקאות וציוד אחר של החברה או לפגוע או לטפל בהם באופן אחר כלשהו, אלא אם קיבל הרשאה מיוחדת לכך מאת החברה. מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי כללים אלה, לרבות הזכות לנתק את אספקת החשמל, יהיה הצרכן אחראי לשמירתם המעולה ושלמותם של קווי החיבור, המונים, המבטחים, האביזרים, המכשירים, הגושפנקאות וציוד אחר, כולל הטרנספורמטורים, אשר הותקנו על ידי החברה לשם אספקת חשמל לצרכן, שהם ברשות הבלעדית של הצרכן, ולכל פגיעה בהם, וכן יהיה הצרכן אחראי כלפי החברה לערך הנזק או ההפסד אשר ייגרמו מסיבה כל שהיא לנ"ל, בכלל זה אש או גניבה, אולם למעט בליה וכליה רגילות.
15. מסירת חשמל על ידי הצרכן
צרכן אינו רשאי למכור חשמל שסופק לו ע"י החברה או למסרו בתמורה או באופן אחר כל שהוא, ובלבד שהוראה זו לא תחול על מסירת חשמל על ידי צרכן לאדם המחזיק בחלק מחצריו, בתנאי שאותו חשמל סופק על ידי החברה לפי תעריף הקובע מחיר אחיד לכל קוט"ש.
16. פחת של חשמל
אם יתגלה פחת של חשמל במתקן של הצרכן, על הצרכן לנתק את המתקן במפסק או במבטחים שלו ולהודיע מיד לחברה על הפחת. בעד פחת זה לא יעשה כל ניכוי בקריאת המונה.
17. הודעת הצרכן על רצונו לחדול לקבל אספקת חשמל
(א) אם הצרכן רוצה לחדול לקבל אספקת חשמל עליו להודיע על כך לחברה בכתב לפחות 30 יום מראש. בהעדר הודעה כזו בכתב, או אם לא ינתן לחברה לקרוא את המונה ולבצע את ניתוק האספקה, ישאר הצרכן אחראי לתשלום בעד כל חשמל שנצרך, בין שנרשם ובין שלא נרשם ע"י המונה, וכן לתשלום חיוב שרות מונים וחיובים קבועים אחרים בתעריפים, אשר יצטברו עד שהחברה תנתק את האספקה ו/או תסיר את מוניה, הכל כפוף לאמור בכללים 9 ו-11 (ג) דלעיל.
(ב) אדם המחזיק בחצרים (להלן "המחזיק החדש") שבהם ניתנת אספקת חשמל על פי בקשה של הצרכן שפינה את החצרים ללא הודעה לחברה כמותנה לעיל, תחול על המחזיק החדש האחריות לתשלום מלא בעד החשמל שסופק לחצרים על שם הצרכן הנ"ל במשך כל הזמן שהמחזיק החדש החזיק בחצרים אלה, ונטל הראיה בדבר התחלת ההחזקה על ידי המחזיק החדש על המחזיק החדש.
18. סמכות לנתק אספקת חשמל (תיקון: תשמ"ח)
(1) הרשות בידי החברה, לפי שיקול דעתה בלבד, לנתק את אספקת החשמל לחצרים שבהם מקבל הצרכן אספקת חשמל ולהסיר משם את חיבוריה, מוניה ושאר מכשיריה, בכל אחד מן המקרים הבאים כשיקרו באותם החצרים, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויותיה לפי כללים אלה או לפי כל דין -
(א) אם החשמל המסופק על ידי החברה נצרך באופן המפריע או העלול להפריע לאספקת חשמל תקינה לצרכנים אחרים, בתנאי שניתנה לצרכן הודעה מוקדמת של שלושה ימים;
(ב) אם חברו למערכת האספקה של החברה - בין על ידי חיבור ישיר ובין בדרך עקיפין - חדרים בחצרים למגורים, או אם חברו כאמור מנועים או מכשירים אחרים בחצרים מסוג אחר או אם נוספו מעגלים למתקן קיים בחצרים מסוג כלשהו, ללא אישור החברה, בתנאי שניתנה לצרכן הודעה מוקדמת של שלושה ימים;
(ג) אם מתקן של הצרכן נעשה לקוי ועל ידי כך נגרם פחת של חשמל או הפרה של כללי החברה הנזכרים בכלל 6(א) לעיל או הפרה של דין כלשהו הנוגע לסידור מיתקנים, או אם המתקן או חלק ממנו מהווה או עלול להוות מקור סכנה, וזה מבלי שיהיה צורך במתן הודעה מוקדמת לצרכן;
(ד) אם נפגעו קווי חיבור, מונים, מבטחים, אביזרים, מכשירים, גושפנקאות או ציוד אחר של החברה, שהם ברשותו הבלעדית של הצרכן, וזה מבלי שיהא צורך במתן הודעה מוקדמת לצרכן;
(ה) אם לא תינתן לעובדיה המוסמכים או למורשיה של החברה אפשרות כניסה או גישה כאמור בכלל 12 לעיל, בתנאי שניתנה לצרכן הודעה מוקדמת של שלושה ימים, ובלבד שלא יהיה צורך במתן הודעה מוקדמת כאמור אם ברור בעליל שמתן הודעה מוקדמת אינו סביר, כגון במקרה כאשר הכניסה דרושה לשם נקיטת צעדים למניעת סכנה לנפש או לרכוש או להרחקתה;
(ו) אם הצרכן לא סילק או לא פרע בתאריך הפרעון את חשבונות החברה או שטרות או התחייבות כלשהן שנתן לחברה או אם אינו ממציא את הפקדונות, תוספות לפקדונות או הבטחונות האחרים כאמור בכלל 3 לעיל, או לא חידש אותם או לא מילא את החסר בהם, כל עוד החשבונות, השטרות ההתחייבויות, הפקדונות או הבטחונות כאמור מתייחסים לאספקת חשמל או לשירותים אחרים הקשורים באספקת חשמל לחצרים האמורים לעיל ברישא לכלל משנה זה וזאת מבלי שיהיה צורך במתן הודעה מוקדמת לצרכן, ובלבד שהחברה תודיע לצרכן על גבי החשבון כי אי-פרעונו במועד הנקוב בו יגרור אחריו ניתוק אספקת החשמל;
(ז) אם הצרכן, בניגוד לאמור בכלל 15 דלעיל, מכר חשמל שסופק למתקנו על-ידי החברה או מסר חשמל כתמורה באופן אחר כלשהו, בתנאי שניתנה לצרכן הודעה מוקדמת של שלושה ימים;
(ח) אם בזדון, במרמה או שלא כדין נטלו, גרמו להטייה, צרכו או השתמשו בחשמל שסופק ע"י החברה, וזה מבלי שיהיה צורך במתן הודעה מוקדמת לצרכן;
(ט) אם הצרכן פשט את הרגל או בהיות הצרכן חברה, אם פורק או מונה מקבל נכסים לגביו, בתנאי שניתנה לצרכן הודעה מוקדמת של שבעה ימים;
(י) אם הצרכן לא נקט באמצעים הדרושים כאמור בכלל (5)(ו) לעיל, בתנאי שניתנה לצרכן הודעה מוקדמת של ארבע עשר יום;
(יא) אם הצרכן פינה את החצרים ובלבד שניתנה לצרכן הודעה מוקדמת של ארבעה עשר יום.
2. בכל מקרה שנקבע בכלל משנה (1) דלעיל שהחברה רשאית לנתק את אספקת החשמל בתנאי שניתנה הודעה מוקדמת לצרכן, לא תנתק החברה את אספקת החשמל כאמור אם תוך תקופת ההודעה שנקבעה הוסרה הסיבה שבגללה ניתנה ההודעה.
3. בכל מקרה שנקבע באחד מכללי המשנה לעיל שהחברה רשאית לנתק את אספקת החשמל והחברה נתנה לצרכן הודעה על כי היא עומדת לבצע את הניתוק או על כי הניתוק בוצע, תהיה החברה רשאית להטיל על הצרכן דמי טפול בשעור הקבוע בתוספת לכללים אלה.
19. הסרת מונים או ציוד אחר כל שהוא של החברה
במקרים שהחברה רשאית לפי כללים אלה להסיר מהחצרים את המונים שלה ואת שאר מכשיריה, והצרכן ימנע בעדה בדרך כל שהיא או לא יעשה כמיטב יכולתו לאפשר את ביצוע הדבר, אזי יישאר הצרכן אחראי לתשלום חיוב שרות המונים וציוד מדידה אחר וחיובים קבועים אחרים, אף על פי שלא צרכו חשמל, וזאת עד לאותו זמן שהחברה תוכל להסיר את המונים ו/או המכשירים האמורים.
20. תשלום בעד חיבור אספקת החשמל מחדש לאחר ניתוקה
(א) לאחר שנותקה אספקת החשמל לצרכן בעקבות הודעתו על רצונו לחדול לקבלה או מאחת הסיבות הנקובות בכללים אלה או לפי כל דין, רשאית החברה לא לחבר מחדש את אספקת החשמל כל זמן שהסיבה שבגללה נותקה אספקת החשמל לכתחילה בעינה עומדת; וכן תהא רשאית לחייב את הצרכן בסך הקבוע בתוספת לכללים אלה כדמי חיבור מחדש, שישולם לחברה לפני חיבור אספקת החשמל מחדש; אולם אם הסיבה שבגללה נותקה אספקת החשמל לכתחילה מוסיפה להתקיים למעלה משנתיים מיום הניתוק והעומס בחצרים לפני הניתוק עלה על 25 כ"ס או קו"א, תהיה החברה רשאית לספק חשמל לצרכנים אחרים עד גבול יכולתם של קווי החיבור לחצרים של אותו צרכן ו/או רשת החלוקה שממנה ניזונים החצרים של אותו צרכן. או תהיה רשאית לפרק את קווי החיבור הנדונים ו/או הרשת הנ"ל, ובמקרים אלה, אם הצרכן יבקש לחדש את אספקת החשמל לאותם חצרים, ייחשב הדבר כאילו נתבקשה החברה לספק חשמל לחצרים שאינם מחוברים למערכת אספקת החשמל.
(ב) אם עובדי החברה המוסמכים או מורשיה לא יוכלו או לא ינתן להם להיכנס לחצרים כאשר הם רשאים לעשות זאת על פי התנאים הקבועים בכללים אלה לשם ניתוק אספקת החשמל ומשום כך יהיה צורך לנתקה בנקודה הנמצאת מחוץ לתחום החצרים או ברשת החלוקה של החברה, תהיה החברה רשאית לגבות מהצרכן תשלום כפי שנקבע בתוספת לכללים אלה.
21. הפסקת אספקת החשמל או הגבלתה (תיקון: תשנ"ד)
החברה תהא רשאית מפעם לפעם, לפי הצורך, להפסיק את אספקת החשמל לחצרים של הצרכן למטרות:
(א) חיבור חצרים אחרים או ניתוקם, או
(ב) ביצוע הרחבות, שינויים, תיקונים, פעולות אחזקה וביקורת או בדיקות במתקניה של החברה, וכן להפסיק, להפחית או להגביל את אספקת החשמל על ידי:
(א) הורדת המתח ו/או התדירות של האספקה, ו/או
(ב) ע"י הוצאות קווי חלוקה כל שהם, מפעולה, ו/או
(ג) באישור מראש של שר האנרגיה והתשתית - ע"י קביעת הגבלות על העומס או על צריכת החשמל או באופן אחר כל שהוא, אם לדעת החברה הביקוש לחשמל עולה או עלול לעלות על יכולת האספקה של מתקני החברה במידה העלולה לפי דעתה לסכן מתקנים אלה.
החברה תהא רשאית להפסיק, להפחית או להגביל את אספקת החשמל כאמור לעיל ללא הודעה מוקדמת, אם לדעת החברה קיימת סכנה קרובה לגוף או לרכוש כל שהוא; ובמקרה אחר תינתן הודעה לא יאוחר מ-24 שעות לצרכנים חיוניים ותעשייתים ולא יאוחר מהשעה 12.00, ביום שלפני מועד ההפסקה, לצרכנים ביתיים, מסחריים ולמוסדות ציבור, בדרך הנראית לחברה כעשויה להביא לידיעת הצרכנים דבר ההפסקה, ההפחתה או ההגבלה כאמור, ובלבד שדרך זו אושרה בידי שר האנרגיה והתשתית או בידי מי שהוא קבע לשם כך.
22. עריכת ניסויים ותנאי אספקת חשמל בתקופת הניסויים
החברה רשאית לבצע מדי פעם בפעם ניסויים שונים בדרכי מדידת צריכת החשמל, בדרכי חיוב צרכני החשמל בעד צריכת חשמל או בנושאים אחרים המתייחסים לאספקת חשמל, הכל במגמה לבדוק דרכים ושיטות לייעול משק החשמל.
החברה רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה, ובאישור שר האנרגיה והתשתית, את אופן ביצוע הניסויים האמורים, את תקופת ביצועם, את הצרכנים שישתתפו בניסויים וכל נושא אחר הדרוש לשם ביצועם. לצורך ביצוע הניסויים רשאית החברה להתקין בחצרי הצרכנים שישתתפו בניסויים ציוד מדידה מיוחד או ציוד מיוחד אחר, הכל כדרוש לפי שיקול דעת החברה לצורך ביצוע הניסויים, וכן רשאית החברה להחליף באחר כל ציוד שיותקן על ידה כאמור ולסלק כל ציוד כאמור מהמקום בו הותקן ולהחזירו לחזקת החברה.
הצרכנים שבחצריהם יותקן ציוד כאמור יחזיקוהו על חשבונם במצב תקין בהתאם להוראות החברה. על ציוד שיותקן כאמור למטרות ניסויים יחולו כללים אלה המתייחסים לרכוש החברה ולפגיעה בו.
החברה רשאית לקבוע כללים מיוחדים לאספקת חשמל בתקופת הניסויים לצרכנים המשתתפים בניסויים וכן רשאית החברה, באישור שר האנרגיה והתשתית לקבוע תעריפים מיוחדים, ודרכי מדידה, חישוב או חיוב מיוחדים, בקשר לאספקת חשמל בתקופת הניסויים לצרכנים המשתתפים בניסויים.
23. פנקסי החברה
הפרטים הרשומים בפנקסי החברה, בחשבונותיה וברשימותיה ישמשו ראיה לכאורה למצב החשבונות בין הצרכן לבין החברה ולענינים אחרים הרשומים בהם.
24. מס ערך מוסף
תשלומים הנקובים בתוספת לכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף והחברה תגבה בנוסף להם מס ערך מוסף, שיוטל על אותם תשלומים, בשעורים שייקבעו בחוק.
25. זכויות החברה
(א) אין כללים אלה פוגעים באיזה מזכויות החברה לפי כל דין שהוא, אלא אם כוונה אחרת משתמעת מהאמור בהם.
(ב) במקרה שהחברה לא תקפיד על קיום הוראה מסויימת על ידי מי שנדרש לקיימה לפי כללים אלה, לא יחשב הדבר כוויתור מצד החברה על זכותה לכך.
26. הודעות
בכל מקום בכללים אלה בו מדובר בנתינת הודעה על ידי החברה - פרט בסעיף 21 דלעיל - תהיה הודעה כזו בכתב, והתקופה הקובעת להודעה תימנה מיום מסירתה לאדם לו היא מיועדת.
27. פרשנות
יראו את הוראות פקודת הפרשנות כאילו חלות הן על כללים אלה.
28. תחולה
כללים אלה יחולו על כל צרכני החברה מיום 7 בנובמבר 1987 עד 6 בנובמבר 1990 ועד בכלל.
29. תשלומים שונים 2
_________________________________
1 י"פ תשמ"ח, 735 2699; תשמ"ט 3488; תשנ"ד, 168.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ