אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים בישראל

אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים בישראל

אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים בישראל 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(ב-2) לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז1967 (להלן - החוק), באישור שר המדע התרבות והספורט והמועצה להסדר ההימורים בספורט, קובעת המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל, אמות מידה לקידום ספורט הנשים בישראל, כלהלן:
פרק א' - כללי
1. הגדרות:
(א) באמות מידה אלה -
"אמות המידה של המועצה" - אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר הימורים בספורט;
"המועצה" - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק;
"המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל" - המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל שהוקמה בהחלטה מס' 3416 של ממשלת ישראל;
"הסכום העומד לחלוקה" - הסכום שלפי סעיף 9(א) לחוק שהמועצה הקציבה לטובת תכנית לקידום ספורט הנשים בישראל;
"התאחדות" או "איגוד" - כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988;
"נבחרת" - נבחרת ספורטאיות המצטיינות במדינה, על פי בחירת ההתאחדות או האיגוד, הפועלת במרבית השנה והמשתתפת באליפות העולם, אליפות אירופה או אליפות בין-לאומית אחרת המוכרת על ידי מינהל הספורט;
"מינהל הספורט" - מינהל הספורט במשרד המדע התרבות והספורט;
"ענף ספורט" או "ענף" - כלל הפעילות של התאחדות או איגוד;
"פריפריה" - כל אחד מאלה:
(א) "אזור הגליל" - השטח הכלול בתחום הגליל לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993 .
(ב) "אזור הנגב" - השטח הכלול בתחום הנגב לפי חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991 .
(ב) מונחים שלא פורשו באמות מידה אלה, יפורשו כמשמעותם באמות המידה של המועצה 3.
2. מטרות:
מטרות אמות מידה אלה הן קידום ספורט הנשים בישראל על ידי פיתוח ועיבוי תשתיות אנושיות, כמותיות ואיכותיות, באמצעות -
(1) הגדלת מספר הילדות, הנערות והנשים הפעילות בספורט וקידומן;
(2) הקמת קבוצות ספורט חדשות לילדות, נערות ונשים בכל הגילאים;
(3) קיום ליגות ותחרויות של ספורטאיות בכל גיל ובכל ענף;
(4) פעילויות להגברת ההישגים של ספורטאיות;
(5) פעילויות לאיתור ספורטאיות מצטיינות והגדלת הפוטנציאל שלהן;
(6) הכשרה ותגמול מאמנים לאימון ספורטאיות;
(7) הגדלת מספר המאמנות;
(8) הגדלת הפופולריות של ספורט ילדות, נערות ונשים בציבור;
(9) מענה לצרכים הייחודיים של ספורט ילדות, נערות ונשים בכל ענף ספורט;
והכל תוך ריכוז מאמץ לענפי ספורט נבחרים, שבהם הפוטנציאל להגיע להישגים הוא גדול.
3. תחולה עניינית:
אמות מידה אלה -
(1) עוסקות בסכומים שיחולקו: להתאחדויות ספורט ולאיגודי ספורט (בהתאם לסעיף 9(ב-1)(2) לחוק), לאגודות ספורט ולמועדוני ספורט (בהתאם לסעיף 9(ב-1)(3) לחוק), לתמיכה וקידום ספורט נשים בישראל (בהתאם לסעיף 9(ב-1)(2),(3),(4)); במסגרת התכנית לקידום ספורט הנשים בישראל;
(2) אינן עוסקות בסכומים שיחולקו כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט (בהתאם לסעיף 9(ב-1)(1) לחוק);
(3) אינן גורעות מכל דין אחר, לרבות נוהלי המועצה;
(4) יחולו על אף האמור בסימן ד' לפרק ב' לאמות המידה של המועצה; אין בכך כדי לפגוע בהוראת סעיף 11ג(ב) לאמות המידה של המועצה.
4. תחילה ותוקף:
תחילתן של אמות מידה אלה החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), ותוקפן עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009).
פרק ב' אמות המידה
סימן א' כללי
5. העדר הפליה:
לא תהיה הפליה בחלוקת הכספים מכל בחינה שהיא;
אבחנות בין ענפים, תחומים, מקצועות או מגזרים שונים יהיו רק בהתאם לאמות מידה אלה.
6. חלוקת הסכום העומד לחלוקה:
הסכום העומד לחלוקה יחולק כדלקמן:
(1) להתאחדות הספורט לבתי ספר יוקצבו 10% מהסכום העומד לחלוקה;
(2) למכון וינגייט בעבור היחידה לספורט הישגי יוקצבו 5% מהסכום העומד לחלוקה;
(3) לאיילת ההתאחדות הישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי יוקצבו 4% מהסכום העומד לחלוקה;
(4) להתאחדות לספורט נכים יוקצבו 3% מהסכום העומד לחלוקה;
(5) לספיישל אולימפיק (העוסקת בקידום ספורט אצל בעלי מוגבלות שכלית) יוקצב 1% מהסכום העומד לחלוקה;
(6) להתאחדויות, איגודים, אגודות ומועדוני ספורט יוקצבו 73% מהסכום העומד לחלוקה, אשר יחולקו בהתאם להוראות סעיפים 8 עד 11 .
(7) יתרת הסכום תישמר כרזרבה, למטרות המפורטות בסעיף 13 .
7. תנאי סף:
(א) תנאי הסף לקבלת הקצבה לפי אמות מידה אלה לגופים המנויים בסעיף 6 הוא חתימת מקבל ההקצבה על התחייבות שלא להפחית מהפעולות הנעשות על ידו כיום לקידום נשים.
(ב) תנאי הסף לקבלת הקצבה לפי אמות מידה אלה לגופים המנויים בסעיף 6, למעט מועדונים ואגודות ספורט, יהיה התנאי המפורט בסעיף קטן (א) ונוסף על כך -
(1) הקמת ועדה מקצועית לספורט נשים, שבראשה תעמוד אישה;
(2) הגשת תכנית לקידום ספורט נשים התקפה לאותה שנה, שהוכנה לפי המלצות המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל, ואשר אושרה בידי מינהל הספורט, לפי הנחיות המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל, והמתייחסת למטרות המפורטות בסעיף 2; התכנית תכלול פירוט תקציבי של עלויותיה; גובה ההקצבה לא יעלה על עלות התכנית לאותה שנה;
(3) מינוי מתאם לקידום ספורט נשים.
סימן ב': קביעת הניקוד המגיע לכל ענף לשם קביעת הסכום העומד לחלוקה לאיגודים, התאחדויות, אגודות ומועדוני ספורט
8. קביעת הניקוד לענפים:
(א) הניקוד המגיע לענף ספורט ייקבע לפי פוטנציאל הגידול של ספורט הנשים באותו ענף, אשר ייקבע על סמך מדדים אלה:
(1) קביעת היקף הפעילות של ספורט נשים בענף:
(א) ניקוד ראשוני -
(1) כל מאה ספורטאיות פעילות בענף 1 - נקודה;
(2) כל נבחרת לאומית בענף קבוצתי 2 - נקודות;
(3) כל נבחרת לאומית בענף אישי או אישי-קבוצתי 1 - נקודה.
(ב) ניקוד סופי -
(1) סך הנקודות שהענף יצבור בחישוב לפי פסקת משנה (א) יקנה זכאות לניקוד סופי לפי המפורט בתוספת הראשונה;
(2) הניקוד הסופי במדד זה יהווה 50% מהניקוד המשוקלל שהענף יקבל על פי כל המדדים המפורטים בסעיף זה;
(2) פוטנציאל הגידול של הענף:
(א) ניקוד ראשוני - כל מאה ספורטאים או ספורטאיות בענף 1 - נקודה.
(ב) ניקוד סופי -
(1) סך הנקודות שהענף יצבור בחישוב לפי פסקת משנה (א) יקנה זכאות לניקוד סופי לפי המפורט בתוספת הראשונה;
(2) הניקוד הסופי במדד זה יהווה 30% מהניקוד המשוקלל שהענף יקבל על פי כל המדדים המפורטים בסעיף זה;
(3) הישגיות:
(א) ניקוד ראשוני - הניקוד יינתן להישגים הבין לאומיים של הענף בספורט נשים, בארבע השנים שקדמו לשנה שבשלה מבוקשת ההקצבה ובמשחקים האולימפיים האחרונים שלפני השנה שבשלה מבוקשת ההקצבה, כדלקמן:
(1) ניקוד בעבור הישגים:
(א) השתתפות ספורטאית או קבוצה 1 - נקודה;
(ב) ספורטאית או נבחרת העולים סיבוב 2 - נקודות;
(ג) ספורטאית או נבחרת העוברים 2 סיבובים 3 - נקודות;
(ד) מקומות 8-4 של קדטיות או 16-9 לנערות 4 - נקודות;
(ה) מקומות 3-1 של קדטיות, 8-4 לנוער או 16-9 לבוגרות - 5 נקודות;
(ו) מקומות 3-1 לנערות או 8-4 לבוגרות 6 - נקודות;
(ז) 3-1 לבוגרות - 7 נקודות;
(2) בענפים קבוצתיים או אישיים קבוצתיים, מספר הנקודות בעבור הספורטאיות בענף שהשיגו הישגים כמפורט בפסקת משנה (א)(1) יוכפל כדלקמן: בענף אישי-קבוצתי - מספר הנקודות יוכפל ב-2; בענף קבוצתי - מספר הנקודות יוכפל ב-4.
(ב) ניקוד סופי -
(1) הסכום שיתקבל מחיבור הניקוד הראשוני בכל ארבע השנים יחולק ב-4 לצורך קבלת ניקוד שנתי ממוצע;
(2) סך הנקודות שהענף יצבור בחישוב לפי פסקת משנה (1) יקנה זכאות לניקוד סופי לפי המפורט בתוספת השניה;
(3) לניקוד לפי פסקת משנה (2) ייווסף ניקוד בעד הישגים אולימפיים באולימפיאדה האחרונה שקדמה לשנה שבעדה ניתנת ההקצבה, כדלקמן:
(א) השתתפות ספורטאית או קבוצה 1 - נקודה;
(ב) השתתפות ספורטאית או קבוצה בגמר אולימפי 3 - נקודות;
(ג) מדליית ארד 4 - נקודות;
(ד) מדליית כסף 5 - נקודות;
(ה) מדליית זהב 7 - נקודות;
(4) בענפים קבוצתיים או אישיים קבוצתיים, או רביעיית שליחים באתלטיקה או שחייה, יוכפל מספר הנקודות המגיע בעד השתתפות או זכייה במדליה;
(5) הניקוד השנתי הממוצע יהווה 20% מהניקוד הסופי הכולל, ועד למקסימום של 10 נקודות.
(ב) שקלול הניקוד ומקדם אולימפי - סך הניקוד שצבר כל ענף בשקלול הניקוד הסופי בכל אחד מהמדדים המפורטים בסעיף קטן (א) יהווה את הניקוד הסופי הכולל של אותו ענף; ואולם ניקוד משוקלל כאמור שצבר ענף אולימפי יוכפל בשתיים.
9. חלוקת הסכום בין הענפים:
הסכום העומד לחלוקה לכלל ענפי הספורט שצברו 7 נקודות לפחות, יחולק במספר הנקודות שצברו כל ענפי הספורט האמורים לשם קביעת ערך נקודה; ערך כל נקודה יוכפל במספר הנקודות שצבר כל ענף, לקביעת הסכום המגיע לענף.
סימן ג': חלוקה בתוך הענף
10 . חלוקה בין איגודים, התאחדויות, אגודות ומועדוני ספורט בענף:
הסכום המוקצב לכל ענף, יחולק בין האיגודים, ההתאחדויות, האגודות ומועדוני הספורט באותו ענף לפי הכללים כדלקמן:
(1) אם אחוז הספורטאיות לעומת הספורטאים באותו ענף עומד על 30% או אחוז נמוך יותר - יזכה האיגוד באותו ענף ב-20% מהסכום המוקצב לענף, והיתרה תחולק בין האגודות והמועדונים בהתאם לאמור בסעיף 11 ;
(2) אם אחוז הספורטאיות לעומת הספורטאים באותו ענף הוא יותר מאשר - 30% יזכה האיגוד באותו ענף ב-50% מהסכום המוקצב לענף, והיתרה תחולק בין האגודות והמועדונים בהתאם לאמור בסעיף 11;
(3) הסכום המוקצב לאיגודים ולהתאחדויות, וליתר הגופים המנויים בסעיף 6, למעט אגודות ומועדוני ספורט, ישולם בארבעה שלבים:
(1) 25% מסכום הזכאות השנתי הצפוי לכל מקבל הקצבה ישולם לאחר אישור תכנית העבודה השנתית של אותו הגוף;
(2) 25% מסכום הזכאות השנתי הצפוי לכל מקבל הקצבה ישולם ברבעון השני של שנת התקציב, בכפוף לעמידה בתכנית העבודה שאושרה לאותו הגוף;
(3) 25% מסכום הזכאות השנתי הצפוי לכל מקבל הקצבה ישולם ברבעון השלישי של שנת התקציב, בכפוף לעמידה בתכנית העבודה שאושרה לאותו הגוף;
(4) 25% האחרונים ישולמו לאחר שמנהל הספורט אישר שהתכנית בוצעה.
סימן ד' - אגודות ומועדוני ספורט
11 . חלוקת הסכום לאגודות ומועדוני ספורט:
(א) הסכום שהוקצב לחלוקה לאגודות ומועדוני ספורט בכל ענף לפי סעיף 10, יחולק לאגודות ומועדוני ספורט למימון קבוצות חדשות לילדות, נערות ונשים אשר הוקמו באותה שנה או בשנה שקדמה לה (להלן קבוצות חדשות).
(ב) קבוצה חדשה תקבל עד 130% מהסכום שהיה מגיע לקבוצת נערות באותו ענף ספורט לפי אמות המידה של המועצה, ועד 150% מהסכום האמור לקבוצה חדשה בפריפריה, ובלבד שמינהל הספורט יאשר כי הקבוצה החדשה אכן הוקמה ופועלת באופן סדיר, בהתאם למקובל בענף.
(ג) עלה סך הבקשות להקצבה לפי סעיף זה על הסכום המוקצה לנושא במסגרת הסכום המוקצב לחלוקה, יופחתו האחוזים המפורטים בסעיף קטן (ב) באופן יחסי לכלל הקבוצות החדשות עד לגובה הסכום המוקצה לנושא.
(ד) קבוצת ספורט הזכאית לתקצוב בפני עצמה לא תקנה זכאות לקבלת הקצבות לפי סעיף זה.
פרק ג': שונות
12 . הוראות נוספות:
(א) נותרו יתרות תקציביות בענף ספורט מסוים - מותר יהיה לנצלם לטובת ענפים אחרים, ובלבד שאף מקבל הקצבה לא יקבל יותר משהוא זכאי לו לפי אמות מידה אלה.
(ב) לא נוצל מלוא הסכום העומד לחלוקה בשנה נתונה, תיווסף יתרת הסכום לסכום העומד לחלוקה בשנת התקציב שלאחריה.
(ג) הסכומים המחולקים לפי אמות מידה אלה יהיו נוסף על הסכומים המחולקים לפי אמות המידה של המועצה.
13 . רזרבה:
(א) בכספי הרזרבה יותר להשתמש רק לשם הענקת סכומים לגופים זכאים לפי אמות מידה אלה שיתברר במהלך השנה שיישום אמות המידה לגביהם באותה שנה היה שגוי; וזאת בלי לפגוע בגופים אחרים.
(ב) לא נוצלו כספי הרזרבה בהתאם לסעיף קטן (א), הם יעמדו לחלוקה בהתאם לאמות המידה שבתוקף באותה שנה; ואולם המועצה תהא רשאית להעביר את כספי הרזרבה לחלוקה להתאחדויות ולאיגודי ספורט ולאגודות ולמועדוני ספורט בשנה שלאחר מכן.
תוספת ראשונה
(סעיפים 8(א)( 1) ו-( 2)
2-0 נקודות ראשוניות = 1 נקודה סופית.
4-2.1 נקודות ראשוניות = 2 נקודות סופיות.
6-4.1 נקודות ראשוניות = 3 נקודות סופיות.
8-6.1 נקודות ראשוניות = 4 נקודות סופיות.
10-8.1 נקודות ראשוניות = 5 נקודות סופיות.
12-10.1 נקודות ראשוניות = 6 נקודות סופיות.
14-12.1 נקודות ראשוניות = 7 נקודות סופיות.
16-14.1 נקודות ראשוניות = 8 נקודות סופיות.
18-16.1 נקודות ראשוניות = 9 נקודות סופיות.
20-18.1 נקודות ראשוניות = 10 נקודות סופיות.
22-20.1 נקודות ראשוניות = 11 נקודות סופיות.
24-22.1 נקודות ראשוניות = 12 נקודות סופיות.
26-24.1 נקודות ראשוניות = 13 נקודות סופיות.
28-26.1 נקודות ראשוניות = 14 נקודות סופיות.
30-28.1 נקודות ראשוניות = 15 נקודות סופיות.
32-30.1 נקודות ראשוניות = 16 נקודות סופיות.
34-32.1 נקודות ראשוניות = 17 נקודות סופיות.
36-34.1 נקודות ראשוניות = 18 נקודות סופיות.
38-36.1 נקודות ראשוניות = 19 נקודות סופיות.
38.1 או יותר נקודות ראשוניות = 20 נקודות סופיות.
תוספת שניה
(סעיף 8(א)( 3))
20-0 נקודות ראשוניות = 1 נקודה ראשונית.
40-20.1 נקודות ראשוניות = 2 נקודות ראשוניות.
60-40.1 נקודות ראשוניות = 3 נקודות ראשוניות.
80-60.1 נקודות ראשוניות = 4 נקודות ראשוניות.
100-80.1 נקודות ראשוניות = 5 נקודות ראשוניות.
120-100.1 נקודות ראשוניות = 6 נקודות ראשוניות.
140-120.1 נקודות ראשוניות = 7 נקודות ראשוניות.
160-140.1 נקודות ראשוניות = 8 נקודות ראשוניות.
180-160.1 נקודות ראשוניות = 9 נקודות ראשוניות.
180.1 או יותר נקודות ראשוניות = 10 נקודות ראשוניות.
____________________________________
1 י"פ תשס"ח, 412.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ