אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט

אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט

אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט 1
בהתאם לסעיף 9(ב-2) לחוק להסדרת ההימורים בספורט, התשכ"ז1967 (להלן - החוק), מתפרסמות בזה אמות המידה שקבעה הועדה הציבורית לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט:
פרק א': כללי
1. הגדרות (תיקון: תשס"ו-2)
באמות מידה אלה
"הועדה הציבורית ו"השר" - כמשמעותם בסעיף 9(ב-2) לחוק;
"המועצה" כמשמעותה בסעיף 1 לחוק;
"הסכום העומד לחלוקה" - הסכום שלפי סעיף 9(א) לחוק, בניכוי הסכום שנקבע לחלוקה בתמיכה בתשתיות יסוד בספורט לפי סעיף 9(ב-1)(1) לחוק;
"הסכום הועמד לחלוקה להתאחדויות ואיגודי ספורט" הסכום העומד לחלוקה לפי סעיף 9(ב-1)(2) לחוק;
"הסכום הועמד לחלוקה לאגודות ולמועדוני ספורט" הסכום העומד לחלוקה לפי סעיף 9(ב-1)(3) לחוק;
"נבחרת" נבחרת שלקחה חלק בתחרות בין-לאומית רשמית אחת לפחות;
"נוער" או "נערות" - ספורטאים או ספורטאיות, לפי הענין, שגילם בין הגיל המינימלי להכרה בספורטאים המפורט בתוספת הראשונה לבין גיל שמונה עשרה;
"סולמות לחישוב הזכאות" - הסולמות המפורטים בתוספת השניה;
"ספורטאי" - ספורטאי הרשום באיגוד או בהתאחדות ובלבד שנתקיימו בו שני אלה:
(1) גילו אינו פחות מהגיל המינימלי המפורט בתוספת הראשונה, בהתאם לענף הספורט שבו הוא עוסק;
(2) הוא לקח חלק בתחרויות כדלקמן:
(1) בענפי הספורט האישי - בארבע תחרויות לפחות;
(2) בענפי הספורט הקבוצתי האישי קבוצתי - בשמונה עשרה תחרויות לפחות;
"ענף אולימפי" או "ספורט אולימפי" - ענפים או מקצועות ספורט שבמסגרת הועד האולימפי הבין-לאומי; לצורך הכרעה האם מדובר במקצוע כאמור, ישמש אישור של הועד האולימפי הישראלי.
"קבוצת ספורט" -
(1) בענף ספורט אישי ובענף ספורט קבוצתי - קבוצה בת 10 ספורטאים לפחות;
(2) בענף ספורט אישי-קבוצתי - קבוצה בת 4 ספורטאים לפחות;
"תחרות" -
(1) לענין ענפי ספורט אישיים - תחרות המאורגנת בידי האיגוד או ההתאחדות או בשיתוף שלהם, הרשומה בתכנית השנתית של האיגוד או ההתאחדות, ושתוצאותיה מצויות באיגוד או בהתאחדות;
(2) לענין ענפי ספורט קבוצתיים או קבוצתיים-אישיים - תחרות הרשומה בתכנית הליגות של ההתאחדות או האיגוד, והנמנים בידיהם לצורך דירוג האגודות שבמסגרתן התחרו הספורטאים.
2. תחולה ענינית:
אמות מידה אלה -
(1) עוסקות בסכומים שיחולקו: להתאחדויות ספורט ולאיגודי ספורט (בהתאם לסעיף 9(ב-1)(2) לחוק), ולאגודות ספורט ולמועדוני ספורט (בהתאם לסעיף 9(ב-1)(3) לחוק); והכל תוך התחשבות באמות המידה לתמיכה בספורט נשים ובספורט באזורי עדיפות לאומית (בהתאם לסעיף 9(ב-1)(4) לחוק:
(2) אינן עוסקות בסכומים שיחולקו בתמיכה בתשתיות יסוד בספורט וכן במטרות נוספות המנויות בסעיף 9(א) לחוק (ככל שאלה אינן מנויות בסעיף 9(ב)2) לחוק);
(3) אינן גורעות מכל דין אחר, לרבות תקנון המועצה.
3. תחולה בזמן:
אמות מידה אלה מבטלות כל נוסח קודם של אמות המידה, והן תקפות החל ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001).
4. באופן כללי, אמות המידה מאמצות, לגבי התחומים שבהן הן עוסקות, את המלצות "הועדה לקביעת תבחינים ואופן חלוקת כספי המועצה להסדר ההימורים בספורט" שבראשה ישב השופט (דימ') מרדכי בן דרור, מיום כ"א בכסלו התשנ"ה (24 בנובמבר 1994); וזאת כפוף להמלצות הועדה הציבורית בראשות יצחק אלישיב, משנת 1997 וכפוף להמלצות ועדכונים של הועדה הציבורית בראשות רענן כרמון, כפי המלצות אלה אושרו בידי השר והמועצה. עדכונים אלה נעשו כפועל יוצא משינויים שחלו בחוק ובספורט הישראלי מאז פרסום המלצות ועדת בן דרור, ותוך התחשבות בהמלצות "הועדה לבדיקת מבנה ודרך פעולתו של הספורט בישראל", אשר בראשה עמד השופט (דימ') דב לוין; ומכוח סמכותה של הועדה הציבורית, בהתאם להוראות החוק.
פרק ב': אמות המידה
סימן א' כללי
5. העדר הפליה:
לא תהיה הפליה בחלוקת הכספים מכל בחינה שהיא, אבחנות בין ענפים, תחומים, מקצועות או מגזרים שונים בספורט (כדוגמת ספורט הנשים או מתן עדיפות לאזורי עדיפות לאומית) תהא רק בהתאם לאמות מידה אלה.
6. (בוטל) (תיקון: תשס"ו2)
סימן ב' התאחדות ואיגודי ספורט
7. הקצבות כלליות: (תיקון: תשס"ו-2)
45.95% מהסכום העומד לחלוקה להתאחדויות ואיגודי ספורט יחולק כדלקמן:
(1) להתאחדות לכדורגל יוקצב סך של 35.5% מהסכום העומד לחלוקה להתאחדויות ואיגודי ספורט;
(2) לאיגוד הכדורסל יוקצב סך של 9.6% מהסכום העומד לחלוקה להתאחדויות ואיגודי ספורט;
(3) (בוטלה)
(4) להתאחדות לכדורת עיוורים יוקצב סך של 0.2% מהסכום העומד לחלוקה להתאחדויות ואיגודי ספורט;
(5) לארגון ספורט החרשים יוקצב סך של 0.4% מהסכום העומד לחלוקה להתאחדויות ואיגודי ספורט;
(6) לספיישל אולימפיק (העוסקת בקידום ספורט אצל בעלי מוגבלות שכלית) יוקצב סך של 0.25% מהסכום העומד לחלוקה להתאחדויות ואיגודי ספורט.
8. התאחדויות ואיגודים אחרים: (תיקון: תשס"ו-2)
ההתאחדויות והאיגודים האחרים יקבלו את ההקצבות מתוך יתרת הסכום הועמד לחלוקה להתאחדויות ואיגודי ספורט (52.22%), כפי חלקם היחסי, שייקבע כדלקמן:
לכל איגוד והתאחדות יינתן ניקוד מ-1 עד 7 על פי הסולמות לחישוב הזכאות בשמונה קטגוריות שונות (סעיפים קטנים (א) עד (ח): מספר הספורטאים והקבוצות, אחוז הספורטאיות בקרב הספורטאים, מספר התחרויות והליגות, מנהל, מספר הנבחרות, עלות ההדרכה, הישגי ענף הספורט, ופופולריות; סך הניקוד שקיבל כל איגוד, כפי שקלול ניקוד זה כמפורט בסעיפים קטנים (ט) עד (יא) מהווה את המדד לחלקו היחסי של כל איגוד או התאחדות מתוך יתרת הסכום העומד לחלוקה להתאחדויות ואיגודי ספורט.
פירוט הניקוד הראשוני:
(א) מספר ספורטאים בקבוצות (ככל שהמספר גבוה יותר כך הניקוד גבוה יותר), כאשר:
(1) בספורט האישי והאישי-קבוצתי יובאו בחשבון מספר הספורטאים הרשומים באיגודים או בהתאחדויות השונים;
(2) בספורט הקבוצתי יובאו בחשבון מספר הקבוצות הרשומות והמשתתפות בליגות השונות.
(ב) אחוז הספורטאיות מקרב כלל הספורטאים (ככל שהאחוז גבוה יותר - כך הניקוד גבוה יותר).
(ג) מספר תחרויות וליגות (ככל שהמספר גבוה יותר - כך הניקוד גבוה יותר), כאשר:
(1) בספורט האישי - יובא בחשבון מספר התחרויות;
(2) בספורט האישי, שבהן התחרויות מורכבות (והן: אתלטיקה קלה, התעמלות, שחיה ושיט) - כפל ניקוד;
(3) בספורט האישי-קבוצתי - כל ליגה שווה לתחרות אחת בספורט האישי;
(4) בספורט הקבוצתי - כל ליגה שווה לשתי תחרויות בספורט האישי.
(ד) מנהל: הניקוד יינתן על סמך הוצאות מינהל, שיתחשב במספר הספורטאים והקבוצות, מספר התחרויות, מספר הנבחרות ועלויות מינהל כלליות מוכרות.
(ה) מספר הנבחרות המוחזקות על ידי האיגוד/התאחדות (ככל שהמספר גבוה יותר - כך הניקוד גבוה יותר).
(ו) הדרכה: הניקוד יינתן על סמך הוצאות הדרכה מוכרות, שיתחשב בעלויות של צוות המאמנים והמדריכים בכל ענף ספורט.
(ז) הישגים: יינתן ניקוד להישגיות הספורטאים או הקבוצות בכל ענף באליפויות בין-לאומיות רשמיות (והן: אליפות אירופה, אליפות עולם, אולימפיאדה, גביע עולמי ושיא עולמי), כדלקמן:
1 נקודה - השתתפות;
2 נקודות - ספורטאי או נבחרת העולים סיבוב;
3 נקודות - ספורטאי או נבחרת העוברים 2 סיבובים;
4 נקודות - מקומות 8-4 של קדטים או 16-9 לנוער;
5 נקודות - מקומות 3-1 של קדטים 8-4 לנוער או 16-9 לבוגרים;
6 נקודות - מקומות 3-1 לנוער או 8-4 לבוגרים;
7 נקודות - מקומות 3-1 לבוגרים.
מספר הספורטאים באותו ענף ספורט שהשיגו הישגים כמפורט לעיל יוכפל בניקוד שהשיג, כאשר מדובר בהישג קבוצתי בענף ספורט אישי-קבוצתי - מספר הנקודות יוכפל ב-2, ובענף קבוצתי יוכפלו מספרי הנקודות ב-4.
סך כל הנקודות שיתקבלו מהחישוב האמור יקבע את הדירוג של כל ענף, על פני סולם בן שבע דרגות, שהוא הניקוד הסופי של האיגוד בקטגוריה זו.
(ח) פופולריות: הדירוג והניקוד ייקבעו על פי הערכה משוקללת לגבי מספר המשתתפים, הצופי והמיקוד במדיה.
סך כל הנקודות שיתקבלו מהחישוב האמור (סיכום הניקוד ב-8 הקטגוריות הנזכרות) יקבע את הדירוג הראשוני של כל ענף; הניקוד הסופי ייקבע על סמך השקלולים האלה:
פירוט השקלולים:
(ט) שקלול ראשון - ענף ספורט אולימפי או לא אולימפי: ענפי הספורט יסווגו במסגרת סולם בן 5 שלבים כמפורט להלן:
תיאור הענף נקודות
ענף ספורט אולימפי בעל הישגים ניכרים 7
ענף ספורט אולימפי בעל הישגים בינוניים 5.5
ענף ספורט אולימפי בלא הישגים 3.5
ענף ספורט לא אולימפי בעל הישגים ניכרים 1.5
ענף ספורט לא אולימפי בעל הישגים נמוכים 1
בסעיף קטן זה -
"ענף ספורט אולימפי בעל הישגים ניכרים" - ענף ספורט אולימפי שנתקיים בו אחד מאלה לפחות:
(1) ענף ספורט קבוצתי שלקח חלק באולימפיאדה או בגמר א' באליפות אירופה;
(2) ענף ספורט שקיבל 7 נקודות בסעיף 8(ז), ואשר שלח ספורטאי לאולימפיאדה;
(3) ענף ספורט שקיבל 6 נקודות בסעיף 8(ז), ואשר ספורטאי באותו ענף זכה במדליה אולימפית;
(4) ענף ספורט שקיבל 6 נקודות בסעיף 8(ז), ואשר שלח לפחות שני ספורטאים לאולימפיאדה;
"ענף ספורט אולימפי בעל הישגים בינוניים" - ענף ספורט אולימפי שאינו ענף ספורט אולימפי בעל הישגים ניכרים ושנתקיים בו אחד מאלה לפחות:
(1) ענף שקיבל 7 נקודות בסעיף 8(ז);
(2) ענף שקיבל 6 נקודות בסעיף 8(ז), ואשר שלח ספורטאי לאולימפיאדה;
(3) ענף שקיבל 5 נקודות בסעיף 8(ז), ואשר שלח לפחות שני ספורטאים לאולימפיאדה;
"ענף ספורט אולימפי בלא הישגים" - ענף ספורט אולימפי שאינו ענף ספורט אולימפי בעל הישגים ניכרים או ענף ספורט אולימפי בעל הישגים בינוניים;
"ענף ספורט לא אולימפי בעל הישגים ניכרים" - ענף ספורט לא אולימפי שקיבל 6 או 7 נקודות בסעיף 8(ז);
"ענף ספורט לא אולימפי בעל הישגים נמוכים" - ענף ספורט לא אולימפי שקיבל 5 נקודות או פחות בסעיף 8(ז).
(י) שקלול שני (מצטבר) - ענפי כדור: בענפי הכדורמים, הכדוריד והכדורעף, תוכפל התוצאה הכללית ב-2.
(יא) שקלול שלישי (מצטבר) - עדיפות לאומית (בעקבות ועדת השופט דב לוין): לדירוג על פי הניקוד שנעשה לעיל, ייקבע סולם נוסף הבא לבטא עדיפות לאומית למקצועות שונים כדלקמן:
רמה א' - ריצות וקפיצות (כחלק מאיגוד אתלטיקה קלה), ג'ודו, שחיה ושיט; רמה ב' - החלקה על הקרח, התעמלות אמנותית (כחלק מאיגוד ההתעמלות), טניס, כדורעף, כדוריד, היאבקות וקליעה; כאשר:
(1) לרמה א' ייווספו 12% מהניקוד (על כן, לאתלטיקה קלה 8% תוספת, המשקפים את חלק הריצות והקפיצות).
(2) לרמה ב' ייווספו 10% מהניקוד (ועל כן להתעמלות הכללית 4%, המשקפים את חלק ההתעמלות האמנותית).
התוצאה הכללית היחסית של כל איגוד ואיגוד (יחסית לסך הכל של תוצאות כל האיגודים) תהווה את שיעור ההקצבה לה זכאי האיגוד מתוך הסכום העומד לחלוקה לאיגודי הספורט לפי סעיף זה.
סימן ג' - אגודות ומועדוני ספורט
9. הליגות הבכירות בכדורגל וכדורסל: (תיקון: תשס"ו-2)
31.46% מהסכום העומד לחלוקה לאגודות ספורט יחולק כדלקמן:
(1) לקבוצות הכדורגל בשלוש ליגות הכדורגל הבכירות לגברים ובליגת הנשים הבכירה יוקצב סך של 21.46% מהסכום העומד לחלוקה לאגודות ספורט; כאשר
(א) קבוצה בליגת העל (גברים) תקבל פי 2.4 מהסכום שתקבל קבוצה בליגה הארצית (גברים), וקבוצה בליגה הלאומית (גברים) תקבל פי 1.2 מהסכום שתקבל קבוצה בליגה הארצית (גברים);
(ב) קבוצה בליגת הנשים הבכירה תקבל סכום זהה לזה שמקבלת קבוצה בליגה הלאומית (גברים), והיא לא תא זכאית לתוספת שלפי סעיף 11; ובלבד שמספר הקבוצות בליגת הנשים הבכירה לא יפחת מעשר ולא יעלה על מספר הקבוצות בליגה הלאומית (גברים).
(2) לקבוצות הכדורסל בשתי ליגות הכדורסל הבכירות ובליגת הנשים יוקצב סך של 10.00% מהסכום העומד לחלוקה לאגודות ספורט; כאשר קבוצה בליגה הראשונה תקבל פי 1.5 מקבוצות אחרות.
10. אגודות ומועדוני ספורט אחרים: (תיקון: תשס"ו-2)
אגודות ומועדוני ספורט אחרים (כולל קבוצות כדורגל וכדורסל שאינן מתוקצבות לפי סעיף 9), שלהן לפחות 15 ספורטאים, יקבלו ההקצבות מתוך יתרת הסכום העומד לחלוקה לאגודות ולמועדוני ספורט (68.54%), כפי חלקם היחסי, שיקבע כדלקמן:
אגודות ומועדוני ספורט אחרים (כולל קבוצות כדורגל וכדורסל שאינן מתוקצבות לפי סעיף 9), בעלי מספר ספורטאים בקבוצה כמוגדר בסעיף 1, יקבלו הקצבות מתוך יתרת הסכום העומד לחלוקה לאגודות ולמועדוני ספורט (68.54%), כפי חלקם היחסי, שייקבע כדלקמן:
לכל אגודה או מועדון יינתן ניקוד מ-1 עד 7 על פי הסולמות לחישוב הזכאות, בשלוש קטגוריות שונות (סעיפים קטנים (א) עד (ג)), שהן: עלות המיתקן, עלות המכשור והציוד, והדרכה. סך הניקוד שקיבלו כל אגודה או מועדון, כפי שקלול ניקוד זה כמפורט בסעיפים קטנים (ד) עד (ט) מהווה את המדד לחלקו היחסי של האגודה או המועדון מתוך יתרה הסכום העומד לחלוקה לאגודות ולמועדוני ספורט;
פירוט הניקוד הראשוני:
(א) עלות מיתקן: יינתן ניקוד לפי הערכה של עלות השימוש במיתקן;
(ב) עלות המכשור והציוד: יינתן ניקוד לפי הערכה של עלות המכשור והציוד הדרוש לאימוני הקבוצה;
(ג) הדרכה: הניקוד יינתן על סמך הוצאות הדרכה, והוא יתחשב בעלויות של צוות המאמנים והמדריכים בכל ענף ספורט.
סך כל הנקודות שיתקבלו מהחישוב האמור (סיכום הניקוד ב-3 הקטגוריות הנזכרות) יקבע את הדירוג הראשוני של כל אגודה או מועדון; הניקוד הסופי ייקבע על סמך השקלולים האלה:
פירוט השקלולים:
(ד) שקלול ראשון - מספר הספורטאים:
(1) לאגודה או מועדון שלהם 25 ספורטאים - תינתן תוספת של 10% לניקוד לפי הקטגוריות עד כה;
(2) לאגודה או מועדון שלהם בין 26 ל-40 ספורטאים - תינתן תוספת של 15% לניקוד לפי הקטגוריות עד כה;
(3) לאגודה או מועדון שלהם בין 41 ל-60 ספורטאים - תינתן תוספת של 25% לניקוד לפי הקטגוריות עד כה;
(4) לאגודה או מועדון שלהם בין 61 ל-80 ספורטאים - תינתן תוספת של 35% לניקוד לפי הקטגוריות עד כה;
(5) לאגודה או מועדון שלהם יותר מ-80 ספורטאים - תינתן תוספת של 50% לניקוד לפי הקטגוריות עד כה.
(ה) שקלול שני (מצטבר) - ענף ספורט אולימפי או לא אולימפי: אגודות ומועדוני הספורט ידורגו במסגרת סולם בן 5 דרגות, בזיקה להיותם ענפי ספורט אולימפיים או לא אולימפיים, כמפורט להלן:
תיאור הענף נקודות
ענף ספורט אולימפי בעל הישגים ניכרים 5
ענף ספורט אולימפי בעל הישגים בינוניים 4
ענף ספורט אולימפי קבוצתי - ענפי כדור 4
ענף ספורט אולימפי בלא הישגים 2
ענף ספורט לא אולימפי בעל הישגים ניכרים 2.5
ענף ספורט לא אולימפי בעל הישגים נמוכים 1
הניקוד של סולם זה מהווה מכפיל לסך כל הנקודות של 4 הקטגוריות הקודמות (3 קטגוריות + שקלול ראשון).
בסעיף קטן זה -
"ענף ספורט אולימפי בעל הישגים ניכרים" ענף ספורט אולימפי שנתקיים בו אחד מאלה לפחות:
(1) ענף ספורט קבוצתי שלקח חלק באולימפיאדה או בגמר א' באליפות אירופה;
(2) ענף ספורט שקיבל 7 נקודות בסעיף 8(ז), ואשר שלח ספורטאי לאולימפיאדה;
(3) ענף ספורט שקיבל 6 נקודות בסעיף 8(ז), ואשר ספורטאי באותו ענף זכה במדליה אולימפית;
(4) ענף ספורט שקיבל 6 נקודות בסעיף 8(ז), ואשר שלח לפחות שני ספורטאים לאולימפיאדה;
"ענף ספורט אולימפי בעל הישגים בינוניים" - ענף ספורט אולימפי שאינו ענף ספורט אולימפי בעל הישגים ניכרים ושנתקיים בו אחד מאלה לפחות:
(1) ענף שקיבל 7 נקודות בסעיף 8(ז);
(2) ענף שקיבל 6 נקודות בסעיף 8(ז), ואשר שלח ספורטאי לאולימפיאדה;
(3) ענף ספורט שקיבל 6 נקודות בסעיף 8(ז), ואשר שלח לפחות שני ספורטאים לאולימפיאדה;
"ענף ספורט אולימפי קבוצתי" - ענפי כדור" - אחד הענפים האלה: כדורגל, כדורסל, כדור-יד, כדור-עף או כדור-מים;
"ענף ספורט אולימפי בלא הישגים" - ענף ספורט אולימפי שאינו ענף ספורט אולימפי בעל הישגים ניכרים או ענף ספורט אולימפי בעל הישגים בינוניים;
"ענף ספורט לא אולימפי בעל הישגים ניכרים" - ענף ספורט לא אולימפי שקיבל 6 או 7 נקודות בסעיף 8(ז):
"ענף ספורט לא אולימפי בעל הישגים נמוכים" - ענף ספורט לא אולימפי שקיבל 5 נקודות או פחות בסעיף 8(ז);
(ו) שקלול שלישי (מצטבר) - חלוקה לרמות: אגודות ומועדוני הספורט יחולקו לארבע רמות, כאשר -
(1) בספורט האישי והאישי-קבוצתי - קבוצה ברמה א' תקבל ניקוד השווה למספר הנקודות שנתקבל מהחישוב שפורט; קבוצה ברמה ב' תקבל ניקוד השווה למחצית מרמה א'; קבוצה ברמה ג' תקבל ניקוד השווה למחצית מרמה ב'; קבוצה ברמה ד' תקבל ניקוד השווה למחצית מרמה ג';
בספורט הקבוצתי - קבוצה ברמה א' תקבל ניקוד השווה לסך הנקודות שנתקבלו מסיכום הסולמות כפול 2; קבוצה ברמה ב' תקבל ניקוד השווה למחצית מרמה א'; קבוצה ברמה ג' תקבל ניקוד השווה למחצית מרמה ב'; קבוצה ברמה ד' תקבל ניקוד השווה למחצית מרמה ג';
(2) אגודות או מועדונים בענפי הספורט שלהם רק ליגה אחת או פעילות מצומצמת ידורגו מרמה ב' ומטה;
(3) בענפי ספורט מועדוניים דוגמת גולף, כדורת, כדורת דשא, סקי שלג, סקי מים בכבלים ודומיהם - הניקוד יינתן למועדון ולא לקבוצות;
(4) לכל אגודה או מועדון, תוכר קבוצת אחת בלבד באותה דרגת ליגה לרמת גיל ומין לצורכי תקצוב.
התוצאה הכללית היחסית של כל אגודה או מועדון (יחסית לסך הכל של תוצאות כל האגודות או המועדונים), תהווה את שיעור ההקצבה שלה יהיו זכאים האגודה או המועדון מתוך יתרת הסכום העומד לחלוקה לאגודות ולמועדוני ספורט לפי סעיף זה.
(ז) עזקלול רביעי (מצטבר) - מרחק ממרכז הארץ: לאגודות ומועדונים הפועלים צפונית לקו רוחב 267 או דרומית לקו רוחב 088 ייווספו 10% מהניקוד שאותו צברו לפי החישוב והשקלול עד כה;
(ח) שקלול חמישי (מצטבר) - עידוד פעילות נוער; לאגודות ומועדוני ספורט לנוער בספורט האישי והאישי-קבוצתי - ייווספו 25% מהניקוד שאותו צברו לפי החישוב והשקלול עד כה;
(ט) שקלול שישי (מצטבר) - עידוד פעילות נערות: לאגודות ומועדוני ספורט לנערות בספורט האישי והקבוצתי - ייווספו 25% מהניקוד שאותו צברו לפי החישוב והשקלול עד כה.
11. אזורי עדיפות לאומית וספורט נשים:
סכום נוסף, השווה ל-10% מהסכום העומד לחלוקה לאגודות ולמועדוני ספורט, יחולק באופן שווה, לפי ערך הניקוד שלהם, בין אגודות ומועדוני הספורט (הזכאים להקצבה) המצויים במסגרת מחוז הצפון ומחוז הדרום של הארץ כפי שאלה הוגדרו על ידי משרד הפנים ובין אגודות ומועדוני הספורט לנשים (הזכאים להקצבה) בכל רחבי הארץ.
11א. תכנית לספורטאים למניעת אלימות בספורט (תיקון: תשס"ו-2)
(א) על אף האמור בסעיפים 9 עד 11, המועצה רשאית לשריין בתקציבה סכום שייקבע, לטובת תכניות למניעת אלימות בספורט; הסכום שלפי סעיף זה יחולק לאגודות ומועדונים בענפי הכדור, אשר יפעילו במהלך השנה תכנית למניעה אלימות בספורט לספורטאים; לענין סעיף קטן זה, "תכנית למניעת אלימות בספורט" לרבות הרצאה, הדרכה, וכיוצא בהן, ולמעט פרסומות, שלטי חוצות, וכיוצא בהם, המופנים לספורטאי האגודה או המועדון.
(ב) אגודה או מועדון שיפעילו תכנית כאמור יהיו זכאים לפנות למועצה, בצירוף קבלות על ההוצאות שהוציאו במסגרת התכנית, והמועצה תחזיר להם את הוצאותיהם בפועל המוכרות, וזאת עד למלוא הסכום שהוקצב לנושא; עלה סך הבקשות שאושרו כאמור על הסכום ששוריין לענין זה - יקבל הגוף המתוקצב רק את החלק היחסי שלו הוא זכאי מתוך הסכום ששוריין כאמור, לפי היחס שבין הוצאותיו לבין סך ההוצאות של כלל הגופים המתוקצבים.
(ג) לא נוצל מלוא הסכום ששוריין לפי סעיף זה - הוא יחולק לאגודות ולמועדוני ספורט בהתאם לסעיפים 9 עד 11.
סימן ד: קידום ספורט הנשים בישראל (תיקון: תשס"ו-2)
11ב. הגדרות (תיקון: תשס"ו-2)
"המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל" המועצה שהוקמה בהחלטה מס' 3416 של ממשלת ישראל;
"תכנית לקידום ספורט הנשים" תכנית שאושרה מראש בידי המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל.
11ג. כללי (תיקון: תשס"ו-2)
(א) המועצה רשאית לשריין בתקציבה סכום נוסף שייקבע, ושלא יעלה על 250 מהסכום העומד לחלוקה להתאחדויות ואיגודי ספורט, לטובת תכניות לקידום ספורט הנשים בישראל.
(ב) התכניות לקידום ספורט הנשים יובאו לאישור המועצה.
(ג) הסכום שלפי סימן זה יחולק להתאחדויות ולאיגודי ספורט, ולאגודות ולמועדוני ספורט, לשם קידומן וביצוען של תכניות לקידום ספורט הנשים בישראל; וזאת נוסף על סכומי ההקצבות שהזכאים לכך מקבלים על פי סעיפים 7 עד 11.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), המועצה, בתיאום עם המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל, רשאית להעביר חלק מהסכום שלפי סימן זה להתאחדות ספורט בתי הספר או ליחידה לספורט הישגי, לצורך ביצוע תכניות לקידום ספורט הנשים, ואז הוראות סימן זה יתייחסו ליתרת הסכום שתיוותר לאחר העברה זו.
(ה) אין בבוחן של הוראות סימן זה בדי להקנות זכאות לקבלת הקצבות למי שאינו עומד בתנאים הכלליים הנדרשים לקבלת הקצבות בהתאם לנוהלי המועצה.
(ו) לא נוצל מלוא הסכום ששוריין לפי סימן זה בשנה נתונה, תיווסף יתרת הסכום לסכום המשוריין לטובת התכנית לקידום ספורט הנשים בשנת התקציב שלאחריה.
11ד. קידום סמורט הנשים ברמת ההתאחדויות והאיגודים (תיקון: תשס"ו-2)
(א) חלק מהתקציב שלפי סימן זה יחולק להתאחדויות ולאיגודי ספורט, אשר יפעילו במהלך השנה תכנית לקידו'ם ספורט הנשים, בהתאם להוראורנ סעיף זה.
(ב) המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל תפקח על ביצוע התכניות שאישרה, ותנאי מוקדם להעברת הקצבות לפי סעיף זה יהיה קבלת אישור בכתב של המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל, כי התכניות בוצעו בפועל; האישור יכלול פירוט של
(1) התכניות שבוצעו בפועל על פי האישור מראש שניתן לביצוען;
(2) זהות הגוף שביצע כל תכנית ותכנית;
(3) עלות הביצוע בפועל של כל תכנית ותכנית;
אישור זה יהווה את הבסיס לחלוקת ההקצבות, כמפורט בסעיף קטן (ג).
(ג) גוף מתוקצב לפי סעיף זה יקבל הקצבה בשיעור מסוים מעלות ביצוע התבנית או התכניות שביצע, לפי מדדים שוויוניים שתקבע המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל באישור שר החינוך התרבות והספורט והמועצה, שיפורסמו ברשומות, ושיופעלו על מקבלי ההקצבות לפי סעיף זה; עלה סך הבקשות שאושרו כאמור על הסכום ששוריין לענין זה יקבל הגוף המתוקצב רק את ההלק היחסי שלו הוא זכאי מתוך הסכום ששוריין כאמור.
(ד) המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל רשאית לתת אישורים כאמור בסעיף קטן (ב) גם ביחס לתכניות הנמצאות בשלבי ביצוע וטרם השלמתן; והמועצה רשאית להעביר הקצבות גם על בסיס אישורים כאמור, ובלבד שסכום ההקצבה שיינתן לגוף המתוקצב קודם השלמת התכנית לא יעלה על סך ההוצאות בפועל שהוציא עד אותו מועד, ובכל מקרה הוא לא יעלה על 80% מסך ההקצבה הכוללת שאותה צפוי הגוף המתוקצב לקבל עם השלמת התכנית.
11ה. קידום ספורט הנשים ברמת האגודות והמועדונים (תיקון: תשס"ו-2)
(א) חלק מהתקציב שלפי סימן זה יחולק לאגודות ולמועדוני ספורט, אשר יפעילו במהלך השנה תכנית לקידום ספורט הנשים, בהתאם להוראות סעיף זה.
(ב) הזכאים לקבל הקצבות לפי סעיף זה הם הגופים המנויים להלן אשר, באישור מראש ובפיקוח של המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל, יקימו ויפעילו קבוצות ספורט של נערות או ילדות, שבשל היותן קבוצות חדשות לא יוכלו להיות מתוקצבות בפני עצמן:
1. אגודות ומועדוני ספורט לבוגרות;
2. אגודת ספורט אשר רשות מקומית היא המייסדת ובעלת השליטה הבלעדית בה, והיא הנושאת באחריות על הפיקוח והבקרה על הנעשה באגודה, לרבות על ידי מבקר הרשות המקומית;
3. ארגון ספורט, כהגדרתו בחוק הספורט, התשמ"ח1988, המוכר בידי המועצה כ"מרכז ספורט".
(ג) סכום ההקצבה לפי סעיף זה יועבר לידי האגודות הזכאיות, לאחר שהמועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל תאשר בכתב כי הן הקימו קבוצה או קבוצות ספורט חדשות של ילדות או נערות; והסכום האמור ייקבע בהתאם להוראות סעיפים 11ד(ג) ו-(ד).
(ד) האגודות הזכאיות לפי סעיף קטן (ב)(2), זכאיות לקבל הקצבות בעבור הקבוצות החדשות, אף בטרם חלפו שנתיים מיום היווסדן.
(ה) קבוצת ספורט הזכאית לתקצוב בפני עצמה לא תקנה זכאות לקבלת הקצבות לפי סעיף זה.
(ו) חלוקת סכומי ההקצבות לפי סעיף זה מותנית בכך שיהיו בתקציב סימן זה יתרות שלא מוצו במסגרת סעיפים אחרים בסימן זה.
(ז) זכאות לתקצוב לפי סעיף זה אינה משליכה על הניקוד הניתן לגופים המתוקצבים לפי סעיפים אחרים באמות המידה אלה.
פרק ג' - שונות
12. רזרבה (תיקון: תשס"ו-2)
(א) המועצה תשריין 7.80% מהסכום העומד לחלוקה שישמש רזרבה.
(ב) בכספי הרזרבה יותר להשתמש רק לשם:
(1) הענקת סכומים לגופים שיתברר במהלך השנה שיישום אמות המידה לגביהם במקור היה שגוי לאותה שנה, בלי לפגוע בגופים אחרים;
(2) הקטנת הפגיעה בגופים שיישום אמות המידה עליהם יביא להפחתה בשיעור של יותר מסוסו משיעור ההקצבה שלה הם זכו שנה קודם לכן; הענקה של סכום זה תהא לפי שיקול דעת המועצה.
(ג) לא נוצלו כספי הרזרבה בהתאם לסעיף קטן (ב), הם יעמדו לחלוקה בהתאם לאמות המידה שבתוקף באותה השנה; ואולם המועצה תהא רשאית להעביר את כספי הרזרבה למטרות חלוקה להתאחדויות ולאיגודי ספורט ולאגודות ולמועדוני ספורט בשנה שלאחר מכן.
13. הוראות מעבר ועדכון: (תיקון: תשס"ו-2)
(א) מאחר שלא ניתן לפתוח חשבונות עבר, הרי שאמות המידה ייושמו בכל פעם מהשנה שלאחר מכן; ככל שהן לא תוקנו במפורש בהליך שנקבע לענין זה בדין.
(ב) (ד) (בוטלו)
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ו-2)
(סעיף 1)

ענף ספורט גיל מינימלי
התעמלות אמנותית, התעמלות מכשירים, אקרובטיקה,
טרמפולינה, החלקה על הקרח, שחיה אמנותית 8
טיסנאות 3 12
כל ענפי הים והגלישה, כל אמנויות הלחימה, כל ענפי הכדור, 13
כל הענפים הקבוצתיים, כל הענפים האישייםקבוצתיים,
פיתוח הגוף ומשקולות, שחיה, משיכת חבל
כל הענפיים האישיים שלא פורטו בטבלה זו 14
ענפי קלוב התעופה 16
תוספת שניה (תיקון: תשס"ו-2)
______________________________
1 י"פ תשס"א, 350; תשס"ו, 1094.
2 סעיפים 11 ו12 לאמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט (י"פ תשס"ו, 1100) קובעים:
"11. תחילה ותוקף
(א) תחילתו של תיקון זה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).
(ב) תוקפו של סימן ד' לפרק ב' לאמות המידה העיקריות, כנוסחו בסעיף 7 לתיקון זה, עד סוף שנת 2015.
12. הוראת שעה
על אף האמור בסעיף 1(1), בשנת 2006, בהגדרה "ספורטאי", יראו כאילו במקום פסקה (2) יבוא:
"(2) הוא לקח חלק בתחרויות כדלקמן:
(1) בענפי הספורט האישי - בתחרות אחת לפחות;
(2) בענפי הספורט הקבוצתי והאישי-קבוצתי - בחמש עשרה תחרויות לפחות"."
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ