אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק א 1456/97

החלטה בתיק א 1456/97

תאריך פרסום : 16/12/2008 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
1456-97
24/06/2008
בפני השופט:
עוני חבש - ס. נשיא

- נגד -
התובע:
ארט בי חברה בערבות מוגבלת (בפירוק)
עו"ד מירון בן ציון פריבס ושות'
הנתבע:
1. עודד הראל
2. Bartrado International Trade and Financ Company 83 Ltd
3. מיכאל גינזבורג
4. בנק לאומי לישראל בע"מ

עו"ד רונית גרוס
עו"ד ב' לוינבוק ושות'
החלטה

הסכם הפשרה

1.         ביום 20.1.08 הוגש לבית המשפט הסכם גישור (להלן: "ההסכם") שנערך בין התובעת לבין הנתבעים. בית המשפט נתבקש לאשר ההסכם וליתן לו תוקף של פסק דין. 

אי לכך, ולאחר שנבחנו עיקריו של ההסכם והשלכותיהם על כלל הצדדים לתיק העיקרי, הריני לאשר ההסכם וליתן לו תוקף של פסק דין כלהלן:

א.         מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מגדל") תשלם לתובעת סך של 13,500,000 דולר ארה"ב (להלן: "התשלום") תוך 21 ימים ממועד אישור ההסכם, על כלל חלקיו, ומתן תוקף של פסק דין להסכם. התשלום יבוצע לשם סילוק סופי, מוחלט ובלתי חוזר של דרישות ו/או טענות ו/או תביעות של התובעת ו/או המפרק ו/או מי מטעמם, מכל מין וסוג שהוא, כלפי נתבעים 1-4 ו/או מי מטעמם ו/או כלפי "מגדל" ו/או מבטחי המשנה של "מגדל" ו/או מי מטעמם, בכל הקשור והנוגע, במישרין או בעקיפין, לעניינים נשוא התביעה.

ב.         התשלום הנו סופי ומוחלט ולא יתוסף לו כל סכום בגין הוצאות, שכר טרחה, דמי נזק, הפרשי שער, ריבית וכל תוספת אחרת. "מגדל" תבצע התשלום על ידי העברת סכומו במטבע של דולר ארה"ב לחשבון מס' 49103000190108406011013998 PL על שמה של התובעת (שם המוטב בחשבון:    Spolka z o.o. Export-Import w likwidacji"B"Art ) בבנקHandlowy w Warszawie S.A. ברחוב סנאטורקה 16 בוורשה שבפולין, מיקוד בינלאומי CITIPLPX, ככל שאין מניעה חוקית להעברת התשלום לחשבון זה. במקרה שיש מניעה חוקית כאמור, יועבר התשלום לחשבון על שם ב"כ התובעת, עו"ד יצחק מירון, שפרטיו יימסרו על ידו. למניעת ספק מובהר בזאת, כי כל העברת סכום לחשבון כמוה כתשלום לתובעת ו/או למפרק Jerzy Cyran (להלן: "המפרק") לכל דבר ועניין.

ג.          "מגדל" הנה החייבת היחידה והבלעדית בתשלום. לנתבעים 1-4 אין כל חבות ו/או אחריות בקשר לתשלום וכן לתובעת, למפרק, למי מטעמם ו/או לכל גורם אחר, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כלפי נתבעים 1-4 ו/או מי מטעמם לרבות מבטח אחר פרט ל"מגדל", ככל שקיים, בקשר לתשלום ולמועדו.

ד.         עם ביצוע התשלום ימחו המפרק והתובעת לנתבע 4 ול"מגדל", יחד ולחוד, כל זכויותיהם (ככל שיש להם), לקבל פיצוי ו/או שיפוי מאת צד ג' כלשהו בגין התביעה והעניינים נשוא התביעה. עם ובכפוף להמחאת זכות זו, התובעת והמפרק, בשמם ובשם כל מי שמטעמם ו/או צד קשור כלשהו, מוותרים על כל טענה כלפי כל גורם אחר ומתחייבים כי לא יפנו כל דרישה ולא ינקטו בשום הליך נגד צד כלשהו בכל הקשור והנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לעניינים נשוא התביעה, לרבות כנגד הצדדים השלישיים שכנגדם הוגשה הודעת צד ג' או מי מהם. 

ה.         הודעת צד ג' נגד צד ג'1, בוגוסלב בגשיק (להלן: "בגשיק"), נדחית בזאת. בגשיק יחתום על כתב ויתור וסילוק כלפי נתבעים 1-4 ו/או "מגדל" ו/או מבטחי המשנה של "מגדל" בכל הקשור, בין במישרין ובין בעקיפין, לעניינים נשוא התביעה. עם קבלת כתב הויתור והסילוק מאת בגשיק, יוותרו נתבעים 1-4 ו/או "מגדל", בשמה ובשם מבטחי המשנה שלה, על כל תביעה ולא ינקטו בכל הליך נגד בגשיק בכל הקשור והנוגע לעניינים נשוא התביעה.

ו.          הודעת צד ג' נגד צד ג'4, מצ'יי גלובינסקי (להלן: "גלובינסקי"), נמחקת בזאת ללא צו להוצאות.

ז.          הליכי הודעת צד ג' יימשכו נגד צד ג'2 - אנדריי גונשירובסקי (להלן: "גונשירובסקי"), צד ג'3 - ארתור בירמן (להלן: "בירמן"), צד ג'5 -Bank Rozwoju Exportu S.A. וצד ג'6 - Izabella Iwanaka, בהתאם לתקנה 218 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי" או "התקנות"). סכום ההודעה יועמד על סכום הפשרה אליו הגיעו התובעת והנתבעים, ותוך חילופי בעלי הדין באופן ש"מגדל" תבוא בנעלי שולחי ההודעה לצד שלישי, מכוח תקנה 37 לתקנות סדר הדין האזרחי.

ח.         המפרק והתובעת ישתפו פעולה ויסייעו לנתבע 4 ו/או ל"מגדל" ו/או למבטחי המשנה של "מגדל" באופן סביר בכל הליך שהבנק ו/או "מגדל" מנהלים או ינהלו כנגד צד שלישי כלשהו לקבלת השתתפות בתשלום. המפרק והתובעת ימסרו כל מידע ומסמך שברשותם, לא יטענו לחיסיון בכל עניין שבו לא יכולים היו לטעון לחיסיון אילו נמשכו ההליכים המשפטיים, ובמידת הצורך יופיעו בבית משפט ו/או בפני בורר ו/או בפני מגשר לצורך מתן עדות ו/או מסירת מסמכים. 

ט.         התובעת והמפרק מתחייבים ומצהירים בזאת, בשמם ובשם כל מי מטעמם ו/או הקשור עימם, כי אין ולא יהיו להם, והם מוותרים בזה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענהו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי נתבעים 1-4 ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם ו/או כלפי "מגדל" ו/או מבטחי המשנה של "מגדל" ו/או מטעמם, בכל הקשור והנוגע, במישרין או בעקיפין, לעניינים נשוא התביעה, בין שטענות ו/או דרישות ו/או תביעות שכאלה נכללו בתביעה ו/או בהתכתבויות ו/או בכתבי בי-דין מטעם התובעת, בבית המשפט ו/או בהליך גישור ו/או בכל מסגרת אחרת, ובין שלא נכללו, בין שהועלו, בעל פה או בכתב, לפני חתימת הסכם זה, ובין שלא הועלו, בין שידועות ו/או היו ידועות לתובעת ו/או למפרק ו/או למי מטעמם, בעבור או במועד חתימת הסכם זה, ובין שלא ידועות. למניעת ספק יובהר, כי הויתור האמור יחול גם כלפי כל עובד, נציג, מנהל, עו"ד, מבטח, שליח או חליף, בעבר בהווה או בעתיד, של מי מהנתבעים 1-4 ו/או של "מגדל" ו/או של מבטחי המשנה של מגדל בכל הקשור והנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לעניינים נשוא התביעה.

י.          באם תוגש תביעה ו/או דרישה בקשר עם התביעה ו/או העניינים נשוא התביעה ו/או נזקים ישירים ו/או עקיפים כלשהם הנובעים ו/או הקשורים לתביעה ו/או לעניינים נשוא התביעה על ידי המפרק ו/או על ידי התובעת ו/או על ידי מי מטעמם ו/או על ידי צד קשור כלשהו (היינו: כל מי שהוא או טוען שהוא, באופן ישיר או עקיף, נושה ו/או חייב ו/או מיטיב ו/או משתתף ו/או ניזוק של התובעת, וכן כל בנק ו/או מוסד כספי ו/או רשות ו/או גוף ממשלתי בפולין, וכן כל מי שקשור או נוגע לפירוקה של התובעת, אך למעט צד ג'5) מתחייבים בזאת המפרק והתובעת, ביחד ולחוד, לפצות ולשפות את נתבעים 1-4 ו/או מי מהם ו/או את "מגדל" ו/או מבטחי המשנה שלה ו/או כל מי מטעם הנזכרים מעלה לרבות מנהליהם, עובדיהם, עורכי דינם, מבטחיהם ונציגיהם כנגד תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפט, ריבית ושכ"ט עו"ד שידרשו לשלם או שישלמו עקב האמור עד לגובה התשלום.

יא.        המחצית הראשונה של אגרת התביעה, אשר שולמה על ידי התובעת, תושב לידה.

יב.        נתבע 4, אשר נשא באגרה בגין הליכי צד ג', יהא זכאי להשבת חלקה היחסי בשל סכום הפשרה המופחת מסכום התביעה המקורי (בהתאם לרציונל שבתקנה 10(ד) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז - 2007).

יג.        הצדדים ישמרו על סודיות בכל הקשור בהסכם זה, תוכנו ופרטיו, ולא יציגו ו/או ימסרו ו/או יגלו ההסכם ו/או כל פרט הימנו לכל צד שלישי, למעט במסגרת הגשת ההסכם לאישור בית המשפט ולמעט על פי צו שיפוטי או במסגרת הליך משפטי, ובכלל זה הליך משפטי בין נתבעים 1-4 ו/או "מגדל" ו/או מבטחי המשנה שלה או מי מהם לבין צדדים שלישיים כלשהם לרבות הצדדים השלישיים שכנגדם הוגשה הודעה לצד ג' או מי מהם.

2.         משבחר בגשיק (צד ג'1) שלא להגיש תגובתו לעיקרי הסכם הפשרה, הרי ויתורו כמוהו כהסכמה לעיקריו של ההסכם ומשכך יבצע האמור לעיל (פסקה 1(ה) לעיל).

3.         משבחר גלובינסקי (צד ג'4) שלא להגיש תגובתו לעיקרי הפשרה, הרי ויתורו כהסכמה לעיקריו של ההסכם ומשכך יבוצע האמור לעיל בעניינו (פסקה 1(ו) לעיל).

4.         יצוין, כי לבירמן (צד ג'3) ניתנה ההזדמנות להגיב לעיקרי הסכם הפשרה, ובפרט ככל שנוגע הדבר להמשך ההליכים כנגדו, ברם הוא בחר שלא לעשות כן. ויתורו על תגובה כמוהו כהסכמתו לעיקרי ההסכם ומשכך יימשכו הליכי צד ג' כנגדו כאמור. 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ