אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס"ז-2007

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס"ז-2007

תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב)(1), (2) ו-(3) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ולענין הפקה חוזרת ושמירתם של נתונים לזיהוי גנטי ודגימות ביולוגיות - גם בהתייעצות עם הוועדה המאשרת, לענין תקנה 15 באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות3
בתקנות אלה -
"אתר לטיפול בפסולת" - מקום המורשה על פי כל דין לטפל בפסולת, באמצעות שריפתה, עיבודה וכיוצא באלה;
"הרשאת גישה" - אישור גישה למערכת המידע הממוחשבת לצורך עיון במידע או ביצוע פעולות;
"טביעת אצבעות" - טביעת אצבעות שניתן לכלול במאגר לפי סעיף 11יג לחוק;
"מנהל המאגר" - קצין בכיר מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל (להלן - המשטרה) שהסמיך המפקח הכללי של המשטרה (להלן - המפכ"ל);
"מנהל תת-מאגר DNA" - קצין מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרה שהסמיך המפכ"ל;
"מנהל תת-מאגר טביעת אצבעות" - קצין מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרה שהסמיך המפכ"ל;
"מנהל תת-מאגר תצלומים" - קצין מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרה שהסמיך המפכ"ל;
"מעבדת תת-מאגר הDNA-" - המקום במיתקן המשטרה שקבע מנהל המאגר כי יבוצע בו הליך הפקת נתונים לזיהוי גנטי מדגימות שנטלה המשטרה לפי פרק ג' לחוק, ושיישמרו בו הנתונים ויוזנו למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר הDNA-;
"נתונים לזיהוי גנטי" - נתוני זיהוי גנטי שניתן לכלול במאגר לפי סעיף 11יג לחוק;
"קצין מוסמך" - קצין משטרה בכיר, כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, שהסמיך המפכ"ל או עורך דין שהקצין הסמיכו כאמור בסעיף 11ג(ב) לחוק;
"קרוב" - הורה, בן זוג, אח או אחות, בן או בת, ובלבד שאינו קטין או חסר ישע;
"ת"י" - תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953;
"תצלום" - תצלום שניתן לכלול במאגר לפי סעיף 11יג לחוק.
2. חלוקת המאגר למדורים
(א) מאגר נתוני זיהוי כאמור בפרק ד' לחוק, יכלול שלושה מדורים כמפורט להלן:
(1) תת-מאגר DNA הכולל:
(א) דגימות ביולוגיות שהופקו מהן נתונים לזיהוי גנטי, למעט דגימות שניטלו ממקום, מחפץ או מגופה לפי סעיף 11יג(ב)(3) לחוק;
(ב) נתונים לזיהוי גנטי;
(ג) פרטים המזהים את מקורם של הנתונים לזיהוי גנטי והדגימות הביולוגיות הכלולים בתת-מאגר הDNA-, אם קיימים, וכן מס' תיק החקירה המשטרתי וסוג העבירה הנחקרת (להלן - פרטים מזהי DNA);
(2) תת-מאגר טביעת אצבעות הכולל:
(א) טביעת אצבעות;
(ב) נתוני זיהוי המופקים מטביעת אצבעות;
(ג) פרטים מזהים של מקור טביעת האצבעות, אם קיימים, וכן מס' תיק החקירה המשטרתי וסוג העבירה הנחקרת (להלן - פרטים מזהי טביעת אצבעות);
(3) תת-מאגר תצלומים הכולל:
(א) תצלומים;
(ב) נתונים המופקים מהתצלומים;
(ג) פרטים מזהים של האדם שצולם, תיאור מילולי של מראהו, אם קיימים וכן מס' תיק החקירה המשטרתי, סוג העבירה הנחקרת והמקום שבוצעה בו (להלן - פרטים מזהי תצלומים).
(ב) כל מדור יכלול מאגר נתונים ממוחשב ומאגר שאינו ממוחשב, לפי צורכי המדור.
(ג) כל מדור ינוהל בנפרד, לרבות באמצעות מאגר נתונים ממוחשב נפרד והרשאות גישה נפרדות.
3. תת-מאגר הDNA-
(א) הזנת נתונים לזיהוי גנטי ופרטים מזהי DNA למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר DNA, ביטול, שינוי או אחזור של נתונים אלה, השוואה בין נתוני תת-מאגר DNA או לנתוני תת-המאגר וכן אחסון ושמירה של הדגימות הביולוגיות שבתת-מאגר DNA ייעשו בידי שוטרים מן המחלקה לזיהוי פלילי של המשטרה שהסמיך המפכ"ל, לפי הרשאות גישה שנתנו להם האחראי לאבטחת מידע במשטרה ומנהל תת-מאגר DNA.
(ב) נתונים לזיהוי גנטי ופרטים מזהי DNA ייאגרו במאגרי נתונים ממוחשבים נפרדים זה מזה, לכל מאגר נתונים ממוחשב כאמור תינתן הרשאת גישה נפרדת; גישת מורשי הגישה תתאפשר באמצעות הקשת ססמה אישית ואמצעי מזהה אישי נוסף.
(ג) הגישה למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר DNA, למעט גישה לצורך פעולות תחזוקה כאמור בתקנה 9, תתאפשר רק מתחנות עבודה מוגדרות במעבדת תת-מאגר DNA.
(ד) דגימה ביולוגית שבתת-מאגר DNA, תאוחסן במעבדת תת-מאגר DNA, באריזה חתומה, במיתקני אחסון נעולים; האריזה החתומה תסומן באופן שאינו מצביע על זהות האדם שממנו ניטלה הדגימה הביולוגית.
(ה) בתשתיות של מערכות המחשוב ובתוכנות הפעלת מאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר DNA, לרבות הגישה לשרת הנתונים מתחנות העבודה, יתקיימו -
(1) דרישות התקן לאבטחת מערכות מידע שנקבעו לפי ת"י 17799 או תקן ישראלי אחר שיבוא במקומו; מערכת המחשוב ותוכנות ההפעלה יעמדו בדרישות התקנים האמורים למערכת ברמת סיווג גבוהה;
(2) הוראות שנקבעו בנוהלי המשטרה לענין אבטחת מערכות מידע בעלות רגישות סיווג גבוהה, כפי שיעודכנו מזמן לזמן.
(ו) במערכת הממוחשבת של מאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר DNA יהיו כלי בקרה מקוונים אשר יבטיחו את איכות נתוני הקליטה מבחינת תקינות ושלמות.
(ז) מנהל תת-מאגר DNA ינהל אותו, ולשם כך ייתן הוראות ויבצע פיקוח ובקרה, בין השאר בנושאים אלה:
(1) עמידה בהוראות החוק לענין הפקת נתונים לזיהוי גנטי, הכללתם בתת-המאגר, שימוש בתת המאגר ותיעוד פעולות;
(2) איכות הפקת נתונים לזיהוי גנטי וטיב שמירה ואחסון הדגימות הביולוגיות הכלולות בתת-מאגר DNA;
(3) שלמות ותקינות הנתונים המוזנים למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר DNA;
(4) עמידה בהוראות אבטחת תת-מאגר DNA, לרבות אבטחת מאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר DNA;
(5) דרכי הגשת בקשות לקבלת מידע מתת-מאגר DNA, פרטי בקשות כאמור ודרכי אישורן.
4. תת-מאגר טביעת האצבעות
(א) הזנת טביעת אצבעות ופרטים מזהי טביעת אצבעות למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר טביעת אצבעות תיעשה בידי שוטר ממערך החקירות והמודיעין במשטרה או שוטר אחר שקיבל הכשרה ושהסמיכו מנהל תת-מאגר טביעת האצבעות.
(ב) ביטול או שינוי של נתונים שהוזנו למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר טביעת אצבעות, אחזור נתוני תת-מאגר טביעת האצבעות, השוואה בין נתוני תת-מאגר הנתונים הממוחשב או לנתוני תת-המאגר הממוחשב, למעט השוואה לצורך בירור או אימות זהות אדם, וכן אחסון ושמירה של טביעת אצבעות ייעשו בידי שוטרים מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרה שהסמיך לכך המפכ"ל, לפי הרשאות גישה שנתנו להם האחראי לאבטחת מידע במשטרה ומנהל תת מאגר טביעת האצבעות.
(ג) הגישה למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר טביעת אצבעות לצורך פעולות כאמור בתקנת משנה (ב) תתאפשר למורשי גישה בלבד באמצעות הקשת ססמה אישית ואמצעי מזהה אישי נוסף.
(ד) טביעת אצבעות ונתונים המופקים מהם, שבתת-מאגר טביעת אצבעות, יישמרו במיתקני אחסון נעולים או במאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר טביעות אצבעות.
(ה) מנהל תת-מאגר טביעת אצבעות ינהל אותו, ולשם כך ייתן הוראות ויבצע פיקוח ובקרה, בין השאר בנושאים אלה:
(1) עמידה בהוראות החוק לענין הכללת טביעת אצבעות בתת-המאגר, שימוש בתת-המאגר ותיעוד פעולות;
(2) אופן שמירתם של טופסי טביעת אצבעות ואחסונם;
(3) שלמות ותקינות הנתונים המוזנים למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר טביעת האצבעות;
(4) עמידה בהוראות אבטחת תת-מאגר טביעת אצבעות, לרבות אבטחת מאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר טביעת האצבעות.
(ו) לצורך שימוש בתת-מאגר טביעת אצבעות רשאי מנהל תת-מאגר טביעת אצבעות לתת הוראות בדבר החזקת העתקי טביעת אצבעות שהוכללו בתת-המאגר ובחינתם בידי שוטרים שהוסמכו לכך; מנהל תת-מאגר טביעת אצבעות יפקח על מילוי הוראות כאמור.
5. תת-מאגר התצלומים4
(א) הזנת תצלומים ופרטים מזהי תצלומים למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר התצלומים, אחזור נתוני תת-מאגר התצלומים, לרבות השוואה בין נתוני מאגר הנתונים הממוחשב או לנתוני המאגר הממוחשב, למעט השוואה לצורך בירור או אימות זהות אדם, ייעשו בידי שוטר ממערך החקירות והמודיעין במשטרה או שוטר אחר שקיבל הכשרה לכך ושהסמיכו מנהל תת-מאגר התצלומים.
(ב) ביטול הנתונים שהוזנו למאגר הנתונים הממוחשב או שינוים, ייעשה בידי שוטרים מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרה שהסמיך לכך המפכ"ל, לפי הרשאות גישה שנתנו להם האחראי לאבטחת מידע במשטרה ומנהל תת-מאגר התצלומים.
(ג) הגישה למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר התצלומים לצורך פעולות כאמור בתקנת משנה (ב) תתאפשר למורשי גישה בלבד באמצעות הקשת ססמה אישית ואמצעי מזהה אישי נוסף.
(ד) תצלומים ונתונים המופקים מהם המצויים בתת-מאגר תצלומים, יישמרו במיתקני אחסון נעולים במחלקה לזיהוי פלילי במשטרה במקום שיורה עליו מנהל תת-מאגר התצלומים, או במאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר תצלומים;
(ה) מנהל תת-מאגר התצלומים ינהל אותו, ולשם כך ייתן הוראות ויבצע פיקוח ובקרה, בין השאר בנושאים אלה:
(1) עמידה בהוראות החוק לענין הכללת תצלומים בתת-המאגר ושימוש בתת-מאגר התצלומים, לרבות לענין הצגת תצלומים מתת-המאגר ותיעוד פעולות;
(2) שלמות ותקינות הנתונים המוזנים למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר התצלומים;
(3) עמידה בהוראות אבטחת תת מאגר התצלומים לרבות אבטחת מאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר התצלומים.
6. גיבוי המידע הממוחשב
מאגרי הנתונים הממוחשבים ומערכות המחשב של המאגר יגובו באופן ובמועדים שיורה ראש מינהל הטכנולוגיות במשטרה, כדי להבטיח את רציפות הפעילות התקינה ואת שלמותו ואמינותו של חומר המחשב, גם במקרה של פגיעה או תקלה פיסית או לוגית ברכיבי מערכות המחשוב והתקשורת, או של פגיעה פיסית במקום שבו ממוקם המאגר.
7. כלי בקרה מקוונים
(א) במערכות המחשוב של המאגר ייכללו כלי בקרה מקוונים שיבטיחו זיהוי ותיעוד גישתו של כל אדם למאגרי הנתונים הממוחשבים של המאגר.
(ב) במערכות המחשוב של המאגר ינוהל יומן מקוון שתתועד בו כל כניסה למערכות המחשוב וכל פעולה בהן, והוא יישמר למשך חמש שנים.
8. נוהלי אבטחה
(א) כדי להבטיח כי אמצעי הזיהוי ונתוני הזיהוי שבמאגר יישמרו כאמור בסעיף 11כא לחוק, יסדיר המפכ"ל או מי מטעמו נהלים בדבר:
(1) אופן ההגנה ההיקפית והאבטחה הפנימית של מיתקני המשטרה שמצויים בהם דגימות ביולוגיות, תצלומים וטביעת אצבעות הכלולים במאגר, לרבות היתרי כניסה למיתקני המשטרה האמורים ובכלל אלה למעבדת תת-מאגר DNA;
(2) אופן ההגנה ההיקפית והאבטחה הפנימית של מיתקני המשטרה שמבוצעות בהם פעולות הזנה או שינוי במאגר הנתונים הממוחשב של המאגר ושמותקנות בהם מערכות המידע והמחשוב של המאגר;
(3) אבטחת תשתית התקשורת, רכיבי התוכנה וקובצי הנתונים של המאגר;
(4) טיפול בהתרעות על אירועים חריגים במאגר, לרבות במהלך קליטת מידע, העברת מידע או טיפול בו שנעשו, לכאורה, בלא הרשאה, וכן בכל ניסיון לעשות במחשב או בחומר מחשב פעולה בלא הרשאה.
(ב) במערכות המידע של מאגר הנתונים הממוחשב ינוהל יומן אירועים חריגים לגבי פעולות שנעשו בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה; יומן האירועים יישמר במשך חמש שנים; ביומן יירשמו, לגבי אירוע חריג, פרטי הזיהוי של המשתמש, סוג הפעולה שנעשתה והעילה לחריגה; היומן יהיה כפוף למערכת הגיבויים של המערכת הכללית.
9. תחזוקה
(א) תחזוקה מונעת, תיקונים, הוספות ועדכונים טכנולוגיים של מערכות המחשוב והתקשורת של המאגר יבוצעו על ידי בעלי מקצוע, שוטרים ושאינם שוטרים, גם אם אינם אנשי המחלקה לזיהוי פלילי במשטרה, ובלבד שאושרו מראש בידי ראש היחידה לביטחון מידע במשטרה או מי מטעמו.
(ב) לענין תת-מאגר DNA יבוצעו הפעולות כאמור בתקנת משנה (א) -
(1) בלי שתהיה לבעלי המקצוע גישה לתכנית היישום המנהלת את תת-המאגר; לא ניתן לבצע פעולות כאמור בלי גישה לתכנית היישום, הן ייעשו בפיקוח צמוד של שוטר מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרה שהסמיך המפכ"ל, כאמור בתקנה 3(א);
(2) בפיקוח ובקרה כמו כל פעילות תחזוקה של מאגר נתונים ממוחשב במשטרה המסווג ברמת סיווג סודי ביותר.
10. בקשה לעיון חוזר לפי סעיף 11ג לחוק2
(א) בקשת אדם (להלן - המבקש) לעיון חוזר בהחלטה לחקרו באזהרה לפי סעיף 11ג לחוק (להלן - בקשה) תוגש לקצין המוסמך, באמצעות יחידת המשטרה שנחקר בה המבקש
(להלן - היחידה), ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) הקצין המוסמך יחליט בבקשה בתוך שישים ימים מיום שהתקבלה הבקשה ביחידה, ויודיע החלטתו בכתב למבקש.
(ג) ראה הקצין המוסמך כי לכתחילה לא היה כל בסיס סביר לחקור את המבקש באזהרה, יורה על אי-הכללתם במאגר של הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו מאמצעי הזיהוי שניטלו מהמבקש לפי סימן ב' בפרק ג' לחוק, בעקבות חקירתו באזהרה כאמור; ואם הוכללו, יורה על מחיקתם וביעור אמצעי הזיהוי ששימשו להפקתם, אלא אם כן מצא, טרם קבלת ההחלטה, כי קמה עילה חדשה לנטילת אמצעי הזיהוי כאמור בסעיף 11כג(ד) לחוק.
11. מחיקת נתונים בעקבות בקשה לעיון חוזר
הורה הקצין המוסמך על מחיקת נתונים לזיהוי גנטי הכלולים במאגר בעקבות הבקשה, ימחק מנהל תת-מאגר DNA, את הנתונים בתוך 14 ימים ממועד מתן ההוראה אלא אם כן מצא כי קמה עילה חדשה לנטילת אמצעי זיהוי כאמור בסעיף 11כג(ד) לחוק.
12. מחיקת נתונים מהמאגר
מנהל תת-מאגר DNA, ימחק מן המאגר נתונים לזיהוי גנטי של אדם שהופקו מאמצעי זיהוי כהגדרתו בסעיף 11כב לחוק, לאחר שמצא כי חלפו התקופות האמורות בסעיף 11כג(א) לחוק, ולא קמה במהלך אותן תקופות עילה חדשה לנטילת אמצעי זיהוי כאמור בסעיף 11כג(ד) לחוק.
13. ביעור דגימות ביולוגיות
נמחקו מהמאגר נתונים לזיהוי גנטי של אדם כאמור בתקנה 11 או 12, יעביר מנהל תת-מאגר DNA, בתוך חמישה ימים ממועד המחיקה, את אמצעי הזיהוי ששימשו להפקתם ואשר אינם חומר חקירה בתיק המשטרתי כאמור בסעיף 11כג(ג) לחוק, למכל שיוחד לאיסוף דגימות ביולוגיות המיועדות לביעור (להלן - המכל) באופן שאינו מאפשר את זיהוי האדם שניטלו ממנו; המכל יוצב במעבדת תת-מאגר DNA או במקום נעול בתחומי המטה הארצי של המשטרה עד להעברתו לאתר לטיפול בפסולת.
14. בירור בדבר מחיקת נתונים
(א) ביקש אדם לברר אם נמחקו מהמאגר נתונים לזיהוי גנטי שהופקו מאמצעי זיהוי כהגדרתו בסעיף 11כב לחוק, שניטל ממנו (להלן - המברר) לאחר שהתקיימו לגביו התנאים למחיקה הקבועים בסעיף 11כג לחוק, יתייצב אישית בתחנת משטרה בשעות העבודה הרגילות ויגיש בקשה בכתב ערוכה על פי טופס 2 שבתוספת.
(ב) ראה שוטר כי נתקיימו לגבי המברר התנאים למחיקה הקבועים בסעיף 11כג לחוק, יציג לפניו, על גבי צג מחשב, את המידע המלמד שנמחקו הנתונים לזיהוי גנטי שלו מהמאגר; לענין זה, "שוטר" - שוטר הנמנה עם מערך המודיעין והחקירות של המשטרה, שקיבל הרשאה מן המפכ"ל או ממי שהמפכ"ל מינה לענין זה.
(ג) היה המברר אדם הנתון לאפוטרופסות, יתייצב אפוטרופסו בתחנת המשטרה ויגיש בשמו בקשה כאמור בתקנת משנה (א); עם הגשת הבקשה יציג האפוטרופוס ראיה לסמכותו לפעול בשמו של המברר.
(ד) נבצר מהמברר להתייצב בתחנת משטרה לבירור בין בעצמו ובין על ידי אפוטרופסו, יגיש הוא או אפוטרופסו, בקשה לאשר לעורך דינו או לקרובו של המברר להתייצב לבירור בשמו; הבקשה תהיה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת, חתומה בידי המברר או אפוטרופסו, אם יש כזה, ויצורפו לה מסמכים התומכים בה.
(ה) שוכנע קצין משטרה כי נבצר מהמבקש או מאפוטרופסו, לפי הענין, להתייצב ולברר בעצמו, כאמור בסעיף 11כד, יאפשר לאדם האחר שפרטיו פורטו בבקשה להתייצב ולברר במקומו.
15. אגרת בקשה לבירור
(א) בעד בירור כאמור בתקנה 14, תשולם אגרה של 30 שקלים חדשים.
(ב) הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -
"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ד) המפכ"ל יפרסם בהודעה ברשומות את סכום האגרה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.
16. הפקה חוזרת
המשטרה רשאית לבצע הפקה חוזרת של נתונים לזיהוי גנטי מאמצעי זיהוי שהוא דגימה ביולוגית שניטלה מאדם לפי סעיף 11ב לחוק, למטרות המפורטות בסעיף 11ד(ב) לחוק, לצורך אלה:
(1) בחינה חוזרת לאחר שנמצאה התאמה, מלאה או חלקית, בין נתונים לזיהוי גנטי המצויים בתת-מאגר הDNA- ובין נתונים אחרים לזיהוי גנטי המצויים בידי המשטרה;
(2) עדכון הנתונים שבתת-מאגר הDNA- בנסיבות שנתונים לזיהוי גנטי לא הוכללו בתת-המאגר באופן מלא או שנפל בהם שיבוש או פגם אחר;
(3) בקרת איכות של תת-מאגר הDNA- ושל הליכי הפקת הנתונים ובלבד שנתקיימו שני אלה:
(א) ההפקה החוזרת נעשית בדגימות שנבחרו באופן אקראי;
(ב) מספר הדגימות שבהן נעשית הפקה חוזרת במהלך שנה אינו עולה על אחוז אחד ממספר הדגימות שהופקו מהן נתונים לזיהוי גנטי הכלולים בתת-מאגר ה-DNA;
(4) עדכון הנתונים לזיהוי גנטי שבתת-מאגר הDNA- בנסיבות שבהן אישרה הוועדה המאשרת, לפי הוראות סעיף 14ה(א)(1) לחוק, אתרים נוספים ב-DNA שמהם ניתן להפיק נתונים לזיהוי גנטי או שיטה אחרת להפקת נתונים כאמור;
(5) הפקת נתונים לזיהוי גנטי מאתרים נוספים בDNA- או בשיטה אחרת, שאישרה הוועדה המאשרת לפי הוראות סעיף 14ה(ג) לחוק, ובלבד שנתונים לזיהוי גנטי שהופקו לפי פסקה זו לא ייכללו בתת-מאגר הDNA-.
17. תחולה וסייג לתחולה
(א) תקנה 3(ד) ו-(ז)(1), (2) ו-(4) ותקנה 8(א)(1) יחולו, בשינויים המחויבים, על דגימות ביולוגיות המוחזקות במעבדות נוספות במחלקה לזיהוי פלילי או במרכז הלאומי לרפואה משפטית, שאינן חלק מתת-מאגר הDNA-, אם הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו מהן הוכללו בתת-המאגר.
(ב) תקנות אלה לא יחולו על אמצעי זיהוי ונתוני זיהוי המצויים בתיק החקירה המשטרתי.
18. תחילה ותוקף
(א) תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
(ב) תוקף תקנה 16 עד יום י"א בתשרי התשע"א (19 בספטמבר 2010).
תוספת
טופס 1
(תקנה 10(א))
בקשה לעיון חוזר בהחלטה על חקירת חשוד באזהרה שבעקבותיה ניטל ממנו אמצעי זיהוי שהוא דגימה ביולגית - לפי סעיף 11ג לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 *
לכבוד:
הקצין המוסמך באמצעות משטרת ישראל תחנת/ יחידת
במסירה אישית/ במשלוח בדואר רשום לכתובת / באמצעות פקסימילה מס' (מחק את המיותר).
1. אני החתום/ה מטה
שם פרטי שם משפחה שם האב מס' זהות/דרכון אחר
ז/נ
מען תאריך לידה מין

טלפון
א. נחקרתי באזהרה בתיק חקירה פ"א פל"א
ב. בעקבות כך ניטל ממני בתאריך
אמצעי זיהוי שהוא דגימה ביולוגית מסוג תאי לחי/ דגימת שיער / דגימת דם מזערית (מחק את המיותר).
מספר (אם הוא ידוע)
ג. אני סבור כי לא היה כל בסיס סביר מלכתחילה לחקירה באזהרה ולנטילת אמצעי זיהוי כאמור. למיטב ידיעתי לא הוגש נגדי כתב אישום בתיק החקירה האמור.
לפיכך, אני מבקש כי ייערך עיון חוזר בענין לפי סעיף 11ג לחוק**
2. להלן פירוט נימוקי הבקשה (צרף מסמכים התומכים בבקשתך, אם יש כאלה):תאריך חתימת המבקש
__________
* ניתן למילוי גם על ידי הורה או אפוטרופוס בשם הקטין או החסוי. במקרה זה יפורטו גם פרטי ההורה או האפוטרופוס וזיקתם למבקש בצירוף מסמכים המעידים על האמור.
** אם קמה עילה חדשה לנטילת אמצעי זיהוי טרם מחיקת הנתונים לזיהוי גנטי מהמאגר, לא יימחקו הנתונים.
טופס 2
(תקנה 14(א))
בקשה לבירור מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר, לפי סעיף 11כד לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996
לכבוד:
משטרת ישראל תחנת/ יחידת
במסירה אישית
אני החתום/ה מטה
שם פרטי שם משפחה שם האב מס' זהות/דרכון אחר
ז/נ
מען תאריך לידה מין

טלפון
אשר ניטלו ממני/ מאדם הנתון לאפוטרופסותי* (אנא מחק המיותר) שפרטיו**:

שם פרטי שם משפחה שם האב מס' זהות/דרכון אחר
ז/נ
מען תאריך לידה מין

טלפון

אמצעי זיהוי גנטי כהגדרתם בסעיף 11כב לחוק, מסוג
מספר (אם הוא ידוע) בתאריך
במסגרת תיק חקירה פ"א פל"א (אם הם ידועים)
מבקש לברר אם נמחקו הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו מאמצעי הזיהוי האמור, באשר התקיימו הנסיבות הקבועות בסעיף 11כג לחוק למחיקתם מהמאגר כמפורט להלן (סמן את המתאים):
( עברו שבע שנים מיום הנטילה, לא הוגש כתב אישום בתיק החקירה האמור ולמיטב ידיעתי לא קמה עילה חדשה לנטילה כקבוע בסעיף כג(ד) לחוק;
( חלפו 60 ימים מיום *** שבו הסתיים ההליך הפלילי בתיק החקירה האמור בלא הרשעה ולא פחות משבע שנים מיום הנטילה, וכן למיטב ידיעתי לא קמה עילה חדשה לנטילה כקבוע בסעיף כג(ד) לחוק.

תאריך חתימה
( מצורף אישור על תשלום אגרת הבקשה.
__________
* יש לצרף מסמכים המעידים על מינויך כאפוטרופוס.
** ימולא במקרה שמגיש הבקשה הוא האפוטרופוס.
*** יש לציין את המועד שהסתיים בו ההליך הפלילי.
טופס 3
(תקנה 14(ד))
בקשה לאישור התייצבות באמצעות אחר לשם בירור בדבר מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר, לפי סעיף 11כד(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996
לכבוד:
משטרת ישראל תחנת/ יחידת
במסירה אישית
1. אני החתום/ה מטה
שם פרטי שם משפחה שם האב מס' זהות/דרכון אחר
ז/נ
מען תאריך לידה מין

טלפון
נבצר ממני להתייצב בתחנת המשטרה אישית כדי לברר אם נמחקו הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו מאמצעי זיהוי כהגדרתו בסעיף 11כב לחוק שניטל ממני, לאור הנסיבות המפורטות להלן (אנא צרף מסמכים התומכים בבקשתך):אני מבקש כי עורך דין / קרובי מקרבה ראשונה (מחק את המיותר) שפרטיו להלן:

שם פרטי שם משפחה שם האב מס' זהות/דרכון אחר
ז/נ
מען תאריך לידה מין

טלפון
**
פירוט הקרבה המשפחתית במקרה של קרוב
יתייצב במקומי בתחנת משטרה.
אני מייפה בזה את כוחו להגיש את המסמכים הדרושים ולברר בעבורי אם נמחקו מתת-מאגר הנתונים לזיהוי גנטי.

תאריך חתימה
__________
* יש לצרף עותק מצולם של תעודת הזהות.
** יש לצרף מסמכים רשמיים המעידים על הקרבה המשפחתית.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ז, 443.
2 פורסמה הודעה (י"פ תשס"ז, 1809) לפי סעיף 11ג לחוק הקובעת:
הסמכת קציני משטרה לענין בקשה לעיון חוזר
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ג לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), אני מסמיך את קציני המשטרה הבכירים שלהלן, שהם בדרגת סגן ניצב ומעלה, לשמש "קצינים מוסמכים" לענין בקשות לעיון חוזר לפי החוק וכאמור בתקנה 10 לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס"ז-2007:
(1) כל קצין אגף חקירות ומודיעין מחוזי;
(2) כל ראש ענף חקירות;
(3) ראש היחידה הארצית לחקירות בין-לאומיות;
(4) ראש זרוע חקירות ביחידה הארצית לחקירות בין-לאומיות;
(5) ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה או סגנו;
(6) ראש היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית או סגנו;
(7) מפקד יחידת אתגר או סגנו;
(8) קצין אגף חקירות ומודיעין במינהלת ההגירה או סגנו.
3 פורסמו הודעות (י"פ תשס"ז, 1809) לפי סעיף 11טו לחוק הקובעות:
הסמכת מנהל המאגר ומנהלי תתי-מאגר
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11טו לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ולפי תקנה 1 לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס"ז-2007 (להלן - התקנות), אני מסמיך את קציני המשטרה שלהלן, לענין החוק והתקנות), כמפורט לצדם:
(1) את ראש החטיבה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל - למנהל המאגר;
(2) את ראש מעבדת הדנ"א מהחטיבה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל - למנהלת תת-מאגר DNA;
(3) את ראש המעבדה לזיהוי טביעת אצבעות בחטיבה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל - למנהל תת-מאגר טביעת אצבעות;
(4) את ראש תחום אלבום וקלסתרון בחטיבה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל - למנהל תת-מאגר תצלומים;
הסמכת מנהל מאגר נתוני זיהוי והסמכת מנהלת מאגר דנ"א שהודעות עליהן פורסמו - בטלות.
4 פורסמו הודעות (י"פ תשס"ז, 1810) לפי סעיף 11טו, הקובעות:
הסמכת שוטרים לענין תת-מאגר התצלומים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11טו לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ולפי תקנה 5(ב) לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס"ז-2006 (להלן - התקנות), אני מסמיך את השוטרים בחטיבה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל שלהלן, לענין ניהול תת-מאגר התצלומים, ביטול או שינוי נתוניו, הכל לענין החוק והתקנות:
(1) ראש החטיבה לזיהוי פלילי;
(2) ראש תחום אלבום וקלסתרון;
(3) רב-סמל בכיר ורדה שבח, ת"ז 502740;
(4) רב-שוטר מאור הוד, ת"ז 73883944;
הסמכת שוטרים לענין תת-מאגר DNA
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11טו ו-11כא(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), ולפי תקנה 3(א) לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (המאגר ואבטחתו, עיון בו, מחיקה, ביעור והפקה חוזרת), התשס"ז-2007 (להלן - התקנות), אני מסמיך את השוטרים בחטיבה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל שלהלן, לענין ניהול ולדגימות הביולוגיות שמהן הופקו הנתונים האמורים או המיועדות להפקה כאמור, ולענין הזנתם של נתונים לזיהוי גנטי ופרטים מזהי DNA, למאגר הנתונים הממוחשב של תת-מאגר DNA, ביטול, שינוי או אחזור של נתונים אלה, השוואה בין נתוני תת-מאגר DNA או לנתוני תת-המאגר וכן אחסון ושמירה של הדגימות הביולוגיות שבתת-מאגרDNA , הכל לענין החוק והתקנות:
(1) ראש החטיבה לזיהוי פלילי;
(2) ראש מעבדת הדנ"א;
(3) רב פקד קרלה עוז, ת"ז 011454360;
(4) פקד נעמי זקן, ת"ז 059805689;
(5) רב-סמל יפית מרציאנו, ת"ז 016876070.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ