אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000

תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000

תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15ב(1)(א), 36 ו-56 (א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"התקופה למתן ניירות ערך" - תקופה להיענות העובד להצעה או בהעדר דרישה להיענות - התקופה להענקת ניירות ערך, המתחילה לא לפני ארבעה עשר ימי עסקים לאחר הגשת המתאר ומסתיימת במועד הגשת הדוח התקופתי הראשון שלאחר הגשת המתאר או במועד הקבוע להגשת אותו דוח, לפי המוקדם;
"יום עסקים" - יום שבו רוב התאגידים הבנקאיים בישראל פתוחים לביצוע עסקאות עם הציבור;
"עובד" - יום שבו רוב התאגידים הבנקאיים בישראל פתוחים לביצוע עסקאות עם הציבור;
"עובד" - עובד של תאגיד המנפיק ניירות ערך, לרבות עובד של תאגיד בשליטת התאגיד המנפיק, שניירות הערך המונפקים על פי המתאר מוצעים לו;
"תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" - תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
2. הגשת מתאר (תיקון: תשס"ג)
מתאר יוגש לרשות ולבורסה לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים לפני תחילת התקופה למתן ניירות ערך לעובדים.
3. פרטי המתאר
על מתאר יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות החלות על תשקיף לפי תקנות 1 עד 5, 7, 9, 16, 18, 21 עד 24, 26, 29, 31, 34 עד 38 לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ"ט-1969.
4. פרטים נוספים
נוסף על האמור בתקנה 3, המתאר יכלול כל פרט בדבר תנאי ההצעה וניירות הערך המוצעים, העשוי להיות חשוב, בנסיבות הענין, לעובד השוקל רכישת ניירות הערך המוצעים על פיו.
5. תכנית התגמול לעובדים
המתאר יכלול את עקרונות תכנית התגמול לעובדים.
6. תנאים לזכאות ולהעברה
המתאר יכלול פרטים בדבר הזכאות לניירות הערך המוצעים ותנאים למימושם או להעברתם.
7. החותמים על המתאר
המתאר ייחתם בידי התאגיד ויצוין בו תאריך החתימה; בצד כל חתימה יצוין שם החותם ותפקידו בתאגיד.
8. הודעה על מתאר
(א) החליט דירקטורין של תאגיד מדווח על הצעת ניירות ערך לעובדים לפי סעיף 15ב(1) בחוק, יודיע התאגיד לעובדים, בתוך עשרים ואחד ימים, על ההצעה ותנאיה, באמצעות כל אלה:
(1) הגשת מתאר על פי תקנות אלה;
(2) מסירת המתאר והדוחות שאליהם הוא מפנה לידי כל עובד במקום שבו הוא עובד או בכתובתו הרשומה אצל התאגיד; על אף האמור בפסקה זו, רשאי תאגיד לפרסם הודעה על הגשת המתאר במקום העבודה שבו מועסק העובד.
(ב) לא הוצעו כל ניירות הערך במועד אחד, יודיע התאגיד לעובד הזכאי לניירות ערך שיוצעו בכל מועד נוסף, עשרים ואחד ימים לפחות לפני המועד הנוסף, על ההצעה ותנאיה, בדרך הקבועה בתקנת משנה (א)(2).
9. מתן הוראה בידי הרשות
(א) בתוך ארבעה עשר ימי עסקים ממועד הגשת המתאר רשאית הרשות להורות לתאגיד לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע למתאר וכן להורות לתאגיד על תיקון המתאר בתוך מועד שתקבע.
(ב) הורתה הרשות על תיקון המתאר, רשאית היא להורות על דחיית המועד להתחלת התקופה למתן ניירות ערך למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים מיום פרסום תיקון המתאר.
(ג) תיקון מתאר לפי הוראה כאמור יוגש בדרך הקבועה בתקנה 2, ותינתן על כך לעובד הודעה בכתב בדרך הקבועה בתקנה 8(א)(2), ושבה יפורטו התקופה למתן ניירות ערך, העובדה כי התאגיד ביצע תיקון על פי הוראת הרשות ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.
(ד) הורתה הרשות על דחיית מועד תחילת התקופה למתן ניירות ערך, יודיע התאגיד בדוח מיידי על ההוראה; הדוח המיידי יוגש במועד הקבוע לכך לפי תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
(ה) חלפו ארבעה עשר ימי עסקים ממועד הגשת המתאר ולא ניתנה הוראה על פי תקנה זו, רשאי התאגיד לתת ניירות ערך לעובדים על פי המתאר, ובלבד שנתמלאו כל יתר התנאים הקבועים בתקנות אלה.
(ו) בתקנה זו, "הרשות" - לרבות עובד הרשות שהיא הסמיכה לכך.
10. תיקון המתאר לבקשת תאגיד
(א) ביקש תאגיד לשנות פרט מן הפרטים המובאים במתאר לאחר פרסומו, יעשה את שני אלה:
(1) יפרסם תיקון למתאר בדוח מיידי שיוגש במועד הקבוע לכך בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים;
(2) יודיע על התיקון לעובד בהודעה בכתב בדרך הקבועה בתקנה 8(א)(2), ושבה יפורטו התקופה למתן ניירות ערך, העובדה כי התאגיד ביצע תיקון ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורו הרשות או עובד שהיא הסמיכה אחרת.
(ב) הוגש התיקון פחות משלושה ימי עסקים לפני תחילת התקופה למתן ניירות ערך, ידחה התאגיד את מועד התחילה בשלושה ימי עסקים לפחות.
(ג) על מתאר שתוקן לפי תקנה זו יחולו הוראות תקנה 9, בשינויים המחויבים.
11. הפקדת המתאר בידי הרשות לפני פרסומו
(א) תאגיד רשאי להפקיד בידי הרשות, בתוך ארבעה עשר ימי עסקים ממועד החלטת הדירקטוריון על הצעה לעובדים, מתאר מקדמי שיכלול את כל הפרטים הקבועים בתקנות 3 עד 6, כשהוא חתום כאמור בתקנה 7 (להלן - המתאר המקדמי) ויחולו עליו סמכויות הרשות כאמור בתקנה 9, בשינויים המחויבים, לפני מועד הגשתו.
(ב) במועד הפקדת המתאר המקדמי יגיש התאגיד דוח מיידי שבו יתוארו עיקרי החלטת הדירקטוריון בענין ההצעה (בסעיף זה - דוח התמצית); בדוח התמצית יציין התאגיד כי הוא עומד להגיש מתאר הצעה לעובדים.
(ג) ניתנה לתאגיד הוראה לתיקון המתאר המקדמי יגישו התאגיד כשהוא מתוקן בהתאם להוראה שניתנה.
(ד) חלפו ארבעה עשר ימי עסקים ממועד הפקדת המתאר המקדמי, והרשות לא פנתה לתאגיד למתן הוראה כאמור בתקנת משנה (ג), יגיש התאגיד את המתאר כאמור בתקנה 2, ויחולו הוראות תקנות 9 ו-10.
(ה) עודכן או שונה המתאר המקדמי, יודיע התאגיד לרשות על השינויים שערך.
11א. דיווח אלקטרוני (תיקון: תשס"ג)
מיתאר, דוח, הודעה וכל מסמך אחר שיש להגישו לרשות או לבורסה לפי תקנות אלה, יוגש בהתאם לתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003.
12. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באייר התש"ס (24 במאי 2000).
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 617; תשס"ג, 680.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ