אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> מגזין >> תחום >> גילוי מסמכים מוקדם בתובענות בדיני המשפחה

גילוי מסמכים מוקדם בתובענות בדיני המשפחה


מאת: יובל שבתאי, עו"ד | תאריך פרסום : 29/01/2004 12:00:00 | גרסת הדפסה

t dir="RTL">החפשמה ינידב תונעבותב םדקומ םיכמסמ יוליג

יאתבש לבוי ד"הוע

רקי יטופיש ןמזבו ש"מהיב תכרעמ יבאשמב ןוכסיח ,ןוידה תוליעי ,תמאה יוליגל וז הנקת לש תילאיצנטופה התמורתל עגונה לכב ,ל"נה הבוחה לש ברה הכרע ףרח תאז ,ןיד י"פע ותושרל תדמועה תרחא ךרד לכב וא ,ןהשלכ תויצקנס וא/ו םימיאתמ םיווצ תועצמאב וז הבוח ףוכאל היציבמא לכ ש"מהיב בורל רדענ ,ןיינעה ןיממ ןניאש תונוש תויביטקייבוס תוביסמ היפל םילעופ םניאש ןיד ילעב דצל .החפשמ יניינעל ש"מהיב תרגסמב תיטפשמה תולהנתהב התמ תואל םיבר םירקמב הכפה ,1984-ד"משת ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל ט258 הנקת תרגסמב םדקומה יוליגה תבוח

 
 

ןלהל( 1984-ד"משת ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל ט258 הנקת תרגסמב םדקומה יוליגה תבוח–.רקי יטופיש ןמזבו ש"מהיב תכרעמ יבאשמב ןוכסיח ,ןוידה תוליעי ,תמאה יוליגל וז הנקת לש תילאיצנטופה התמורתל עגונה לכב ,ל"נה הבוחה לש ברה הכרע ףרח תאז ,ןיד י"פע ותושרל תדמועה תרחא ךרד לכב וא ,ןהשלכ תויצקנס וא/ו םימיאתמ םיווצ תועצמאב וז הבוח ףוכאל היציבמא לכ ש"מהיב בורל רדענ ,ןיינעה ןיממ ןניאש תונוש תויביטקייבוס תוביסמ היפל םילעופ םניאש ןיד ילעב דצל .החפשמ יניינעל ש"מהיב תרגסמב תיטפשמה תולהנתהב התמ תואל םיבר םירקמב הכפה ,) א"סקת

.החפשמ יניינעב טפשמ יכילה לש תלעות תרסח הכראהל איבה ,םדקומה יוליגה תושירדב דומעל ולדחמבש ימל "שנוע" רשאמ רתוי "סרפ" א"סקתל א114 הנקתבש היצקנסה הווהמ ולא םיבצמב .הליחתכלמ "םינותנ ריתסהש" ןידה לעב לש ותרטמ התייה ,ילארודצורפ םוסחמ תועצמאב תויטנוולרה תואתכמסאה תשגה יא ירהש ,יתעתרה טקפא לכ תללושמ א"סקתל א114 הנקתב הבוקנה היצקנסהש ירה ,ןידה ילעבמ ימל יתייאר ןורתי הווהמ עדימה תמלעה םהב םיבצמבש ,איה הייעבה .ריבס קומינ אלל ,ונמיה שרדנכ תולגל חרט אל הלהש תויאר שיגהל תוכזה תא ןיד לעב ותואמ לולשל תוכמסה ש"מהיבל התנקוה םש , א"סקתל א114 'סל ש"מהיב תא הנפמה ,ןיד י"פע םימדקומ ןויעו יוליגל ותבוחב דמע אלש ןיד לעב דגנכ היצקנס העבקנ א"סקתל )ג(ט258 הנקת תוארוהב

סיירפ תשרפב ד"הספ( תונוזמה רועיש תעיבקב םירוטקפ תווהל םירומאה תויוכזו םיסכנ ףקיה תרתסהמ הלוע תפסונ תויתייעב ,םיניטק תונוזמ תעיבק יכרוצלו  ליבקמב .העידימ תויתימאה ויתוסנכה תא ריתסהל סרטניא ,דגנכש ןידה לעבל עודיהמ רכינ ןפואב ההובג ותרוכשמש ןידה ילעבמ ימל םייק םש ,םיניטק תונוזמל העיבת ,לשמל ,ךיישל ןתינ וז תרגסמל .ש"מהיב יניעמו דגנכש ןידה לעב תעידימ תויאר ריתסהל ,םהינש ףא וא ןידה ילעבמ דחא דצמ רורב סרטניא םייק ןתרגסמב רשא ,החפשמ ינידב תויפיצפס תונעבות ןנשי]1[.ש"מהיבו דגנכש דצה תעידימ ,הלא לש קיודמה םפקיה תאו ,םמויק רבד תא ריתסהל ,)לעבה בורל( דבלב ומש לע םימושר םיפתושמה םיסכנה רקיעש ןידה ילעבמ ימ דצמ ,סרטניא דימת טעמכ םייק ,םיבאשמ ןוזיא ביבס תובסנה תובוצק יתלב תוישוכר תונעבותב .)

.תוביסנב ןתינה לככ םייניינעו םירצק ויהי טפשמה לש םיימדקמה םיכילההש יוצרו יואר יכ םיביתכמו ,טפשמה םלועב םירחא אתגולפ וא ךוסכס לכמ םתוא םידחיימה ,החפשמה יניד םוחתב םיכוסכסה לש ישגרהו ישיאה םייפואב ,ראשה ןיב ,תבשחתמ וז השירד .רבדב םיעגונה לכל ןתינה לככ טעומ ןיד יוניע תמירג ךות ,ירשפאה םדקהב םויסל םאיבהלו טפשמה יכילה תא לעייל תנמ לע ,ןוידה ךרוצב החפשמה ינבל תיטנוולרה הפוקתה וא ז"הנב לש םיפתושמה םייחה ךלהמב ורבצנש םינותנב הפיקמ תופיקש רוציל ןויסינ ביבס הבסנ ,ליבקמב םדקומ ןויעב בויח ךות ,החפשמ יניינעב םיכילהב םדקומ םיכמסמ יוליגל השירדה תוהמ

חטוב תשרפב ד"ספב ש"בב יזוחמה ש"מהיבמ לדנה לינ 'שה 'בכ עבק ,ליעל ראובמכ תיטפשמה תוינידמה תמרב םייוארה םיסרטניאהו לאנויצרה לכ ףרח]2[( אמק ש"מהיב לש ויתונקסמ תא רוא 'שה 'בכ רשיא םש ,ןוילעה ש"מהיב לש ונחלוש לע חנוה הז הרקמ .קדצ תיישע ימעטמ ינטרפה הרקמב רבדה ץוחנ םא םג יוליג וצ ןתיל תוכמס ש"מהיב רדענ ךכיפלו , א"סקתל )ד(ט258 הנקת תוארוה תרגסמב וז תוכמס קקוחמה ללש ,ש"מהיב ירבדל .1995-ה"נשת ,החפשמ יניינעל ש"מהיב קוחל )א(8 'ס יפל ותוכמס תרגסמב אל ףא ,החפשמל ש"מהיבב םיכמסמ יוליג וצ ןתיל ןתינ אל יכ ,חטוב רתסא 'נ חטוב ןתנוהי ד"הוע 2466/00 א"ער .תויאר רמוח יוליגב ןידה לעב בויחל ןיד י"פע "תורחאה תויורשפאה" תייגוס תא ןויע ךירצב לדנה 'שה 'בכ ריאשה ,חטוב ד"ספב יכ ,ןייצל יואר .)

ל תשרפב ותטלחהב טחוש לואש 'שה 'בכ האר( ןידה-יב בתכב םירכזואמ םניא ולא םא םג ,ללכה ןמ אצוי אלל ,ןיינעה יפל הנגהה וא העיבתה תליע תא םיססבמה םייטנוולרה םיכמסמה לכ תא תולגל שרדנ ןידה לעב יכ דומלל ןתינ ןאכמ ,'רכזומ' קר אלו 'ךמסנ' קודו ,ויתונעט בתכ 'ךמסנ' םהילע םיכמסמה לולכמ תא ןידה-יב בתכב תולגל שרדנ ןידה לעב יכ דומלל ןתינ א"סקתל )א(ט258 הנקת ןושלמ]3[.ילארשיה טפשמה םלוע לש הז יפיצפס םוחתב ןוידה תוליעיו תופיקש ימעטמ תאז לכ ,הפקיהב הבחר הנהש ,החפשמ יניינעב םדקומ יוליג תבוח רצי הנשמה קקוחמש ,ךכ םא אצוי .)

( ול קיזהל םילולעה םיכמסמ תולגל שרדנ ןידה לעב ןיא החפשמ ינידב םיכילהבש דועב ,)דגנכש ןידה לעב לש ותבוטל( ותערל לועפל םילולעה " א"סקתל 122 הנקתבש תיללכה יוליגה תבוחמ הפקיהב תיסחי תמצמוצמ הנהש יוליג תבוח לע הדיעמ , א"סקתל )א(ט258 הנקת ןושל יכ ןיוצי ,תאז םע]4[( ולבק ד"ספב .ולבק 'נ ולבק 27/91 א"ע)]5[םיקיזמ םיכמסמ" םג א"סקתל 122 הנקת יפל תולגל שרדנ ןיד לעב יכ ןוילעה ש"מהיב עבק ךבמוב 'נ ןוסלדנמ 12631/00 )א"ת( ש"מת.)

.ב"ויכו ןיינקה תוכז ,קדצה ןורקע ,)םיניטק תונוזמ ינידב בורל עיפשמה( ןויוושה ןורקע תוברל ,ח"אכ :דוסי קוחמ רקיעב םירזגנה ,ןידה ילעב דצמ םינותנ תמלעה תרגסמב עגפיהל םילולעה דוסי תויוכזו םייתקוח םיסרטניא םג םיסנכנ "תחלקה" לא .םהישוריג תארקל דוריפ יכילהב םיאצמנה ז"נב ולא רשאכ דחוימבו ,החפשמ יניינעב םיניידתמה ןידה ילעב ןיב תרבגומ תופיקש תריציב קהבומ ירוביצ סרטניא םייקש ,ךכ םא אצוי .הליחתכלמ הנשמה קקוחמ םהל דעייש םייחה תלחותל רבעמ הברה ,חווט יכוראו םיעגיימל םיכפוה החפשמ יניינעל ש"מהיבב טפשמה יכילהו ,תלכוסמ א"סקתל ט258 הנקת הקקחנ המשלש תילכתהש ירה ,םהמ ורתסוהש םינותנ תולגל תונויסינב םהיתוחוכ תולכל ןידה ילעב םישרדנ רשאכ

.)"הרתסהה" םויק םצע יבגל ,תויארב ףיקמ רוסחמב הוולמ "הרתסהה" סרטניא םהב םיבצמ ירק( ותעידימ רתסוהש תא ןוחבל םילכה ש"מהיב ידיב ןיאו ,תויאר תרתסהו עדימ תמלעהב רורב ינתלעות סרטניא ןידה לעבל םייק רשאכ השימש הנניא ךא ,החפשמה ינידב םירקמהמ קלחב קר הליעי הנה וז היצקנס ,ליעל רהבוהש יפכ .תונעט יבתכ תקיחמ תוברל , א"סקתל 122 הנקתבש תויצקנסה ולוחי הווצמכ השעיי אלש הדימבו ,רומאה טפשמה םדקל רבוע ןידה לעב י"ע שגותש תדחוימ השקבל םאתהב ,) א"סקתל 143 וא 524 הנקת חוכמ ותוכמסל םאתהב( טפשמה םדק תבישי בלשב רבכ םהב ןויע רשפאלו ויכמסמ תולגל א"סקתל ט258 הנקת תושירדב דמע אלש ןידה לעב לע הווצי ש"מהיב .םיביוחמה םייונישב תאזו ,דגנכש ןידה לעבו ש"מהיב יניעמ תויטנוולר תויאר ריתסמה ןיד לעב דגנכ , א"סקתל 122 הנקתב העובקה היצקנסה תא החפשמ יניינעב ליעפהל תינורקע העינמ לכ ןיא ,ךכש תויה .ותרפה ןיגב ןתיל שיש תויצקנסל וא ויפלכ תולעומה תונעטל אלא ,ומצע ךילהה םצעל )ןקלחב תוחפל( תועגונ ןניא ל"נה תויללכה תוארוההש ךכב הנומט ךכל הביסה .) א"סקתל )ד(ט258 הנקתב בוקנה רוסיאה תורמל( םיביוחמה םייונישב תאזו , א"סקתל ט258 הנקת יפל החפשמל ש"מהיבל הדחויש םיכמסמב ןויעו יוליג לש תדחוימה הרודצורפה לע םג , א"סקתל 'ט קרפ יפל םיכמסמ יוליג יכילהל תועגונה 'תויללכ תוארוה' ליחהל העינמ לכ ןיא יכ עבקנ םש ,ל"נה .ל תשרפב טחוש לואש 'שה י"ע התלעוה ,אד ןוגכ בצמ תעינמל תירשפא היצקנס

.דבלב םימצמוצמ םירקמבו הרושמב תושעיהל ךירצ ,ל"נה הנקתבש "המצועה בר" יטפשמה ילכב שומישה םצעש םגה ,תוקדוצ יתלבו תושק תואצות רוצית א"סקתל 122 הנקת תלעפה םהב ,ימיטיגל וא םוזי ונה םא רורב אל רשא ,םינותנב רוסחמ לש םיבצמ םנשי .החפשמל ש"מהיבב הז ןיעמ וצ ןתיל ןתינ אל ,ליעלד הטרופש הקוספה הכלהה יפלש אלא ,קנבה יסיפדתב ןויע וצ ונה דיחיה ליעיה ןורתפה .תויאר לש "רוסא גיידב" תקסוע השיאהו ,םימייק םניא ןכא ולא תונוכסחש ךכל תורבתסה תמייק יכ ירב ?לעבה לש ןידה-יב בתכ תא קוחמלו , א"סקתל 122 הנקת תא ליעפהל ש"מהיב זא לכוי םאה .ומויק רבד תא שיחכמ לעבה רשא ,םיוסמ ןובשחב תונוכסחב קיזחמ הלעב יכ תנעוט השיאה ,אמגוד לוט

ב תלגודה תיטפשמה ונתטישמ קלחכ( ינברה ד"היב לש ,ןתינה לככ ,תידעלבהו תיעבטה ותלחנל םהיניב ישגרה ךוסכסה תכיפה ךות ,-Fault Based Divorce).תיסחי ילאנויצר ןפואב גהנתהל ןידה ילעב תא ףוכל תנמ לע דחוימב ההובג תיתעתרה המר תשרדנ ,)ןישוריגל םהינפש ז"נב רקיעבו( החפשמ ינב ןיב תוניידתה לכב םייזכרמ םיכבדנ םייביטקייבוסה תונמקנה רציו שגרה םיווהמ םהב ,החפשמה ינידב .רתוי ההובג תיתעתרה המר תשרדנ ךכ ,תוחפ םיילאנויצר םיעינממ םיעבונו ,רתוי םיהובג עדימ םילעהל םיסרטניאהש לככ ."באז םדאל םדא" תקזחב הניאש תוגהנתה לש םייביטקייבוא םיטרדנטסל החפשמה ינידב ןידה ילעב תא ףוכל ןתינ לקשמ תולעב תויצקנס לש תילאנויצר הרוש תועצמאב קר .אקווד יתאמטסיס-יתעתרהה רושימב אצמנ , א"סקתל ט258 הנקתבש םדקומה יוליגה תבוח לש תיתאמטסיסה התרפהמ הרצונש תויתייעבל ליעי ןורתפ ,יתעד תוינעל

.םינותנב רוסחמ ותואמ עבונה ןגוה יתלב יטפשמ ןורתי תריבצ ךרוצל ,דגנכש ןידה לעבו ש"מהיב יניעמ םינותנ "תמלעה" לש תיטפשמ הקיטקטמ וא ,םישורדה םיכמסמה תגשהב םייביטקייבוא םיישקמ תעבונ םדקומה ןויעהו יוליגה תושירדב ןידה לעב לש ותדימע יא םאה ש"מהיב ןחבי ותרגסמב ,"הריבסה העקשהה" ןחבמ םשב תאז הנכא .ץמאמו ןמז לש הריבס העקשה ךות תויתדבועה ויתונעט ןוגיעל תושורדה תואתכמסאה תא גישהלו תולגל ןידה לעב לש תיביטקייבואה ותלוכי תניחב ירק , א"סקתל )ב(-)א(ט258 תונקת לש םדקומה ןויעהו יוליגה תושירדב ןידה לעב לש ותדימע תניחבל םיאתמ יטפשמ יעצמא עובקל שי ,תישאר

טפשמה-םדק בלשב רבכ א"סקתל 143-ו 524 תונקת חוכמ ול הנותנה תוכמסב שומיש השעי ,הז ולדחמל הריבס הקדצה אלל םישרדנה םיכמסמה תא ףריצ וא הליג אל ןידה לעב יכ ,"הריבסה העקשה" ןחבמ יפל ש"מהיב אצמ םא]6[.ללכבו החפשמה ינידב םייטופיש םיווצ תרפה ,ש"מהיב ןויזיב אשונב תוקוספה תוכלהל םאתהב לכהו ,יאנת לע סנק וא יאנת לע רסאמ ,סנק ,רסאמ :ןוגכ ,תומיאתמ תויצקנס תועצמאב וצה יולימ תא ןידה לעב ותוא לע ףוכיו ,)וצה תונוכתל םאתהב( 1995-ה"נשת ,החפשמ יניינעל ש"מהיב קוחל 7 'ס וא ,ש"מהיב ןויזיב תדוקפל 6 ףיעס תוארוה יפל ש"מהיב לעפי ,רומאה וצה תושירדב ןידה לעב דמע אל .ןיינעה תוביסנב ריבס ןמז קרפ ךותב ונמיה םישרדנה םיכמסמה לולכמ תא דגנכש דצה ןויעל איצמהל ןידה לעב תא בייחמה ,דחא דצ דמעמב )השע( ילאמרופ וצ ןתייו ,)ןודנב חתפ ריאשה לדנה תשרפב ש"מהיב ,רומאכ(

 .ליעל ראובמכ תויצקנס תיטאמוטוא רורגת הז וצ לש ותרפה .דגנכש ןידה לעב דצמ ךכל תשרופמ השקב אלל ףא ,טפשמה-םדק בלשב ןויעו יוליג וצ יטאמוטוא ןפואב ןתניי וללה םיבצמב .הלקנ לע ןכ תושעל לוכי היה יכ רכינ וינפ לע רשאכ ןידה-יב בתכל םהמ קתוע ףריצ אלש וא ,תולגל וילע היהש וינפ לע רכינש םימיוסמ םיכמסמ הליג אל ןידה לעב םהב םיבצמ לש הרוש עובקלו ,תכל קיחרהל וליפא ןתינ

.תינוממה העיבתב םדקומה ןויעהו יוליגה תבוחב הדמע אל השיאה יכ ,וינפ לע רכינ .תוילאיצוס תויוכזו תונוכסח תבוטל תוישדוח תושרפהב ןיחבהל ןתינ התרוכשמ ישולתב ןויעמ .רבד הפריצ אל תינוממה העיבתה לאו ,ןיד י"פע שרדנכ התרוכשמ ישולת הפריצ תונוזמה תעיבת לא .םיבאשמ ןוזיאל העיבתו תונוזמ תעיבת השיגהש השיא :אמגוד לוט ,ש"מהיב תעידימ םינותנ ריתסמ ןידה לעבש ךכב ןיחבהל הלקנ לע ןתינ םהב םיבצמ םנשי יכ ןיוצי

.טרפב ןיד ילעב םתוא "ךוניחל" םג אלא ,ללכב םיניידתמה רוביצ "ךוניחל" ילככ קר אל תיתעתרהה המרב ליעוהל ידכ תורומח תויצקנסב שי ,אד ןוגכ םירקמב .)יתוהמ תוביסנ יונישל ףופכב( םיכילה חותפלו ,ש"מהיבל תינשב תונפלמ ןיד לעב לש וכרד תמסחנ אל םלועל םיניטק תרומשמו תונוזמ יניינעבו ,)תכשמנה תוכמסה חוכמ( האכרעה התוא ינפב תובר םימעפ םהיניב םייולתה םיאשונב ןיידתהלו רוזחל םילולע החפשמ יניינעב ןיד ילעב יכ ,ןייצל יואר .ןתרמוח תגרדמ תיחפהל לכוי ןיפוליחל וא ,הרושמב וללה תויצקנסה ליעפהל החפשמל ש"מהיב לכוי זא וא ,םחוכ-יאבו החפשמ יניינעב ןידה ילעב לצא ושרתשי ולא םיטרדנטס יכ חינהל ריבס ,ןמזה ףולח םע .)םיישגרה םירוטקפה לש יוכיד ןויסינ ךות( החפשמה םוחתב םינוידב םלוה יביטקייבוא תוגהנתה טרדנטס לע רומשל תנמ לע תאזו ,ליגרהמ ןתרמוח תמרב תוהובג הנייהת תורומאה תויתפיכאה תויצקנסה יכ יוארה ןמ ,ליעל ראובמכ החפשמ יניינעב ךוסכסה יפוא ןכו ,תויאר תמלעה לש ,רומאכ םימיוסמ םירקמב םייקה ,קהבומה סרטניאה לשב

.) א"סקתל ט258 הנקת תרפה( הקוקחה הבוחה תרפה תלווע איה ,]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפל 63 'ס לש ויתוארוה חוכמ ףא אלא ,)ןנד תיפיצפסה הנירטקודה תוברל( אקווד יללכה ןידהמ תיטפשמ היצמיטיגל קוניל תבייח הנניא וז ןיעמ תיתעתרה תיקיזנ תובח .םייללכ קזנ ןדמוא ילכב שומיש ךות ,עדימה תרתסה לש היטעב דגנכש ןידה לעבל ומרגנש םיקזנה ןיגב םייוציפב ןיד לעב ותוא בויח ךות ףסונ יתעתרה טקפא רוצילו , א"סקתל ט258 הנקתב הבוקנה הבוחה תרפה ךות ,'יתייארה קזנה' תנירטקוד חוכמ םייתוהמ עדימ/תויאר ריתסהש ןידה לעב דגנכ תיקיזנ תוירחא שבגלו ,תושעלו לידגהל וליפא ןתינ

 .אד ןוגכב רומח רוסחממ תושאונ לבוסה םוחתב ,םחוכ יאבו ןידה ילעב דצמ היואר תיביטקייבוא תוגהנתה לש םיטרדנטס שבגתו ,ינתלעות-יתעתרה טקפא יתעד תוינעל רוצית ,םייקיזנ םייוציפו הפיכא לש םייטפשמ םילכב שומיש .ועבטו וביט םצעמ ומצעלשכ יתייעב ונהש םוחתב 'המדק 'נ ןושש תשרפב ןוזנרב 'שה ןושלכ 'םודס תטימ' הרודצורפה יללכ ןיא םנמא יכ ןייצא ,םוכיסל]7[ םהיפל לעפי הצרי ,ןיפכיד לכל ץורפ לובג םניא םג םה ךא ,–םהמ םלעתי הצרי אל ]8[הלגנה לע רתסנה בר' וידעלב רשא ,רואל תמאה תאצוהו קדצ טפשמ תקיספל ימיטיגלו יואר יטפשמ ילכ והז .ידכב אלו ,הנושלכו הבתככ ןידה ילעב י"ע עצבתת התרגסמב הבוחהש , א"סקתל ט258 הנקת לש היתוארוה םויק לע הרתי הדפקה תבייחמ ,וז תויתייעב םע החפשמל ש"מהיב לש תימוימויה םתודדומתה .ש"מהיב תכרעמו קקוחמה ינפב החפשמה םוחתב םיכוסכסה םיביצמש תידוחיי תויתייעבה םע תודדומתהל ילכ םיווהמה םייתוהמ םימעט לע אלא ,הנשמה-קקוחמ לש המחג לע תססובמ הנניא א"סקתל ט258 הנקת יכ ירב ,ליעל ראותמה רואל .קדצ טפשמ תיישעל םיכרדה רופישו ןוידה תוליעי תוברל ,היואר תיטפשמ תוינידמ לש םייתוהמ םימעט לע םירקמה תיברמב םיססובמו ,תוניידתהל התואנ תרגסמ םיווהמ הרודצורפה יללכ .

:רמאמב ורכזוהש ןידה יקספ


.ריפוא איג ד"הוע דרשממ השוריו החפשמ ינידב החמתמה ד"וע ונה בתוכה  *

.םירומאה םירבדה לע תכמתסמה הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקל םישרדנ הלאו םיארוקה יפלכ יהלשכ תוירחאב םיאשונ םניא תכרעמה וא/ו רבחמה .תיטפשמ תעד תווח וא/ו ץועיי תווהל ידכ וב ןיאו ,דבלב יללכ עדימ וניה רמאמב גצומה עדימה לכ **


.721 )1(חל ד"פ ,]1[סיירפ ךלמילא 'נ 'חא 2-ו סיירפ הנבל 130/83 א"ע האר

.ךכל םידדצה תמכסה ףרח םיכמסמ יוליג וצ ןתמ רשאל בריס ש"מהיב יכ שגדוי .65535 )1(2000 חמ-קת ,חטוב רתסא 'נ חטוב ןתנוהי ]2[ד"הוע 994/00 )ש"ב( ע"רב האר

.םסרופ אל ,]3[.ל 'נ .ל 82221/98 ש"מת 15094/99 )א"ת( א"שב האר

.]4[ינומלא 'נ ינולפ 800/99 )הפיח( ע"רב קיתב הפיחב יזוחמה ש"מהיבמ יליווש-יבוקעי 'שה 'בכ לש ד"ספ האר

]6[. א"סקתל )ד(ט258 הנקת לש תראותמה תויתייעבה ןמ תיחפהל תנמ לע א"סקתל 143-ו 524 תונקתב שמתשהל תורשפאה תא ןורחאה רשיא םש ,ל ד"ספב טחוש .ש 'שה 'בכ לש ירבד האר

.477 )3(כ ד"פ ,מ"עב המדק 'נ ןושש]7[זיזע 189/66 א"ע האר

.228 )1(טכ ד"פ ,]8[םילכירדא יתוריש ןונכת תיזג 'נ ןמסב הדירפ 430/74 א"ע לשמל האר

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

גולשים בסלולרי? לשירות מיידי מעורך דין הורידו את Get Lawyer
אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 


תגובות

הוסף תגובה
אין תגובות
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספותכתבות נוספות

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ