אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, ובהסכמת שר החקלאות ושר הבריאות אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בודק מעבדה מוסמך" - עובד במעבדה מוסמכת, שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי תכשיר באויר במקום שבו עובדים בתכשיר;
"חומר הדברה" - חומר או תערובת של חמרים כימיים המכילים חומר פעיל אחד או יותר, והמיועדים למטרות אלה:
(1) שילוך עלים;
(2) ביעור, דחיה או משיכה של נגעים, וכן ויסות גידולים או מניעתם;
"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - הרמה המרבית של תכשיר באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, במירווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;
"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של תכשיר באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;
"מספר CAS" - מספרו של חומר הדברה כמצויין בפנקס רישום השמות הכימיים של חמרים כימיים ונוסחתם שמוציאה לאור האגודה הכימית האמריקנית;
"מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות"4 - מעבדה ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיך בהודעה ברשומות, לבצע בדיקות טוקסיקולוגיות ייחודיות הנדרשות בתקנות אלה;
"מעבדה מוסמכת"4 - מעבדה שמפקח העבודה הראשי הסמיך בהודעה ברשומות לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי תכשיר באויר במקום שבו עובדים בתכשיר;
"מעבדה רפואית" - מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות רישוי עסקים (מעבדה רפואית), התשל"ז-1977;
"מפקח עבודה", מפקח עבודה ראשי", "מפקח עבודה אזורי" - כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;
"מקום עבודה" - מקום שבו עובדים בייצור או בהכנת תכשיר, או בהכנת תערובות, מילוי, אריזה, או דילול של תכשיר, לרבות יישום התכשיר באמצעות כלי טיס והשירותים הנלווים לכך, למעט מקום שבו עוסקים ביישום תכשיר מן הקרקע, ובהכנתו לפני יישומו מן הקרקע;
"עובד בתכשיר" - אדם העוסק או מועסק במקום עבודה בעבודות הקשורות בתכשיר 30 שעות לפחות בחודש;
"רופא מורשה"3 - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, אשר שר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;
"שירות רפואי מוסמך"2 - כל אחד מאלה:
(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;
(2) קופת חולים, כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, התשל"ג-1973;
(3) מוסד רפואי, אשר שר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;
"תכשיר" - כל חומר מקבוצת הזרחנים האורגניים או הקרבמטים, וכן תערובת של חומרים כאמור המשמשים לייצור או לשימוש כחמרי הדברה והכלולים בתוספת הראשונה.
2. חשיפה לתכשיר
(א) במקום עבודה, יהיו החשיפה המשוקללת המרבית המותרת והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר, על פי האמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990 (להלן - תקנות הניטור).
(ב) חישוב החשיפה המשוקללת ייעשה בשיטה הבאה:
C1.T1+C2.T2+...+Cn.Tn
חשיפה משוקללת = (סה"כ משך הדגימה) T1+T2+...+Tn
C - ריכוז התכשיר באויר, במ"ג למטר מעוקב אויר או בחלקים למיליון;
T - משך הדגימה בשעות או בדקות.
3. בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום עבודה
(א) במקום עבודה, בו עובדים בתכשיר אשר לגביו נקבע בתקנות הניטור, תקן חשיפה, יערוך המעביד, על חשבונו, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה של ריכוז התכשיר באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה מוסמך, בתכיפות של אחת ל-6 חודשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.
(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה של ריכוזי התכשיר שנבדק באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה; הרישומים יישמרו למשך 20 שנים לפחות.
(ג) דו"ח מתוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה ישלח המעביד מיד למפקח עבודה אזורי, ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים בתכשיר.
(ד) המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות במקום העבודה המתייחסות לאותו מקום עבודה כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.
4. אמצעי גיהות סביבתיים
(א) במקום עבודה, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:
(1) להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים או לנקוט כל שיטה אחרת, בכל תחנות העבודה, באופן שריכוז התכשיר באויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד;
(2) לדאוג לאיסוף ולסילוק מיידי של פסולת המכילה תכשיר מתחנות העבודה באופן שלא תגרום למטרד או נזק לבריאות העובד;
(3) להתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי עבודה ואחת לבגדים נקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר נאות; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב, ככל האפשר, לאזור הכניסה של מקום העבודה;
(4) להתקין מקלחות חירום ומיתקני שטיפת עיניים;
(5) לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ושתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;
(6) לאחסן תכשיר במקום עבודה על משטחים חלקים שלא יספחו או יספגו את התכשיר ויהיו קבועים בגובה של 25 ס"מ לפחות מן הרצפה, ובמרחק 25 ס"מ לפחות מהקירות;
(7) לדאוג לכך שרצפת מקום העבודה תהיה מחומר מוצק ובלתי חדיר לרטיבות;
(8) למנוע, ככל האפשר, שפיכת תכשיר על רצפת מקום העבודה, ובמקרה שנשפך תכשיר, לסלקו מיד על ידי שטיפה בחומרי ניטרול כגון: סיד, או סודה אש, אשר תימצא בקביעות במקום העבודה ובכמות מספקת, או באמצעים יעילים אחרים בהתאם לאמור בדף המידע האמור בתקנה 8(ב);
(ב) מפקח עבודה אזורי יהיה רשאי לפטור את המעביד מהוראת תקנת משנה (א), כולה או מקצתה, בהתאם לשיקול דעתו; הפטור יינתן במכתב מנומק.
5. נוהלי חירום
במקום עבודה, על המעביד לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל אזעקה, עזרה ראשונה ודרכי מילוט לחילוץ ופינוי נפגעים; וכן להתקין נהלי חירום ולהדריך ולתרגל בהם את העובדים.
6. ציוד מגן אישי
(א) בכל מקום עבודה, יספק המעביד לעובדיו ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, והעובד יהיה חייב להשתמש בו בהתאם לצורך.
(ב) ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר את הפריטים הבאים:
(1) בגדי עבודה מתאימים, המיועדים אך ורק לעבודה, לרבות כפפות ומגפיים בלתי חדירים לתכשיר;
(2) ציוד מגן אישי נוסף, לפי הצורך או כפי שיורה מפקח עבודה.
(ג) המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו וידריכו בכך.
(ד) אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים כדי לשחרר את המעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים מקום העבודה על פי תקנה 4.
(ה) במצבים מיוחדים אשר בהם עלול עובד בתכשיר להיחשף לריכוזים של תכשיר הגבוהים מאלה שפורטו בתקנה 2, יספק המעביד לעובד גם מסכת נשימה מצוידת במסנן המתאים לתכשיר שעמו בא העובד במגע; המסנן יוחלף בחדש בתכיפות הנדרשת בידי היצרן או מפקח עבודה.
7. אמצעי גיהות אישיים
(א) לא יאכל עובד בתכשיר, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בתכשיר, אלא במקומות המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.
(ב) בתום יום העבודה יסיר העובד בתכשיר את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במקום העבודה, וכן יתקלח לפני לבישת הבגדים הנקיים.
(ג) המעביד ידאג לסידורי כביסה וניקוי יומיים של בגדי העבודה במרוכז במקום העבודה, או במקום אחר על פי אישורו של מפקח עבודה אזורי.
8. חובת הדרכה
(א) המעביד ידאג להדרכת העובדים בתכשיר, לפחות אחת לשנה בהתאם לאמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד-1984.
(ב) יצרן של תכשיר חייב למסור ללקוחותיו דף מידע לגבי כל תכשיר שהוא מספק להם; דף המידע יכלול את ההרכב הכימי המלא של התכשיר, את הסיכונים הבטיחותיים והבריאותיים הכרוכים בעבודה עם התכשיר, ואת האמצעים לניטרול התכשיר במקרים מסוכנים לרבות שריפה, פיזור או דליפה.
9. חובת שילוט
המעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם, מקום עבודה או תחנת עבודה, שבהם עובדים בתכשיר, בנוסח הבא: "זהירות! - אזור עבודה עם זרחנים אורגניים/קרבמטים - חובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים! העובדים חייבים לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות בידי שירות רפואי מוסמך!".
10. סימון
(א) כלי קיבול ואריזות של חמרי גלם, חמרי ביניים ומוצרים מוגמרים המכילים תכשיר יסומנו תוך ציון שם החומר והאזהרות המתאימות, לרבות הנוסח הבא: "זרחנים אורגניים/קרבמטים - מגע בליעה או נשימה מסכנים את הבריאות!".
(ב) מוצרים מוגמרים המכילים תכשיר יסומנו כאמור או כנדרש לפי כל דין.
11. חובת בדיקות רפואיות
(א) לא יועסק אדם בעבודה בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך החודש שלפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בתכשיר.
(ב) לא יועסק עובד בעבודה בתכשיר, אלא עם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד כעובד בתכשיר; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע אחת לשנה; לגבי עובדים בתכשיר העוסקים ביישום התכשיר באמצעות כלי טיס והשירותים הנלווים לכך, תבוצע הבדיקה השנתית חודש לפחות לפני תחילת עונת היישום.
(ג) לא יועסק עובד בעבודה בתכשיר אלא עם כן עבר פעם ב-15 ימים לפחות, במשך זמן הייצור או עונת היישום, בדיקת מעקב של מעבדה טוקסיקולוגית.
(ד) עובד בתכשיר שנעדר למעלה מחודשיים מעבודתו, בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת, לא יועבד בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת, בידי רופא מורשה, שקבע את המשך התאמתו לעבוד כעובד בתכשיר.
(ה) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא, רשאים להורות על ביצוע הבדיקות הרפואיות כאמור, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב), וכן להחיל את ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד במקום עבודה שאינו עובד בתכשיר.
(ו) לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.
12. היקף הבדיקות הרפואיות
(א) בדיקה רפואית ראשונית, חוזרת או נוספת תכלול את אלה לפחות:
(1) אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית;
(2) בדיקה קלינית כללית;
(3) תמונת דם כללית;
(4) בדיקת דם לתפקודי כבד;
(5) בדיקת רמת הקריאטינין בדם;
(6) בדיקת שתן כללית;
(7) בדיקת אלקטרוקרדיוגרם (א.ק.ג.) - בבדיקה הראשונית בלבד;
(8) בדיקת רמת הכולינאסטרזה בכדוריות הדם האדומות ((true (להלן - בדיקת הכולינאסטרזה); על בדיקה זו יש לחזור פעמיים במרווח של 3 ימים לפחות, ולוודא שהפרש הרמה בין שתי הבדיקות אינו עולה על 20%; יש לחזור פעם נוספת על הבדיקה אם הפרש הרמה בין שתי הבדיקות עולה על 20%;
(9) כל בדיקה קלינית או בדיקת מעבדה אחרת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.
(ב) בדיקת המעקב של מעבדה-טוקסיקולוגית כאמור בתקנה 11(ג) תכלול בדיקת רמת הכולינאסטרזה.
(ג) בדיקות המעבדה יבוצעו במעבדה רפואית, למעט הכולינאסטרזה שתבוצע במעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות.
13. חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות
שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו, ומענו וכן פרטים אלה:
(1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;
(2) שם המעביד ומקום המפעל;
(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה בדיקה רפואית;
(4) ממצאי הבדיקות הקליניות ובדיקות המעבדה;
(5) תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך לעבוד בתכשיר;
(6) המועד לבדיקה רפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;
(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.
14. פנקס בריאות
(א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה ויאשרו אותם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק והאבחנות שנקבעו לגביו.
(ב) שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של העובד בתכשיר, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד בתכשיר אצלו; הפסיק העובד בתכשיר לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.
(ג) רופא מורשה יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.
15. חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות
(א) הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנה 11 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.
(ב) עובד בתכשיר חייב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בימים ובמועדים שנקבעו לו.
(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.
16. אי-התאמה לעבוד בתכשיר
(א) יראו אדם כמי שאינו מתאים להיות עובד בתכשיר אם נמצא אצלו אחד מאלה:
(1) הרעלת זרחנים אורגניים או קרבמטים;
(2) ירידה ברמת הכולינאסטרזה בבדיקת מעקב בשיעור של 20% לפחות אצל טייסים, ושל 30% אצל עובדים אחרים בהשוואה לממוצע הערכים שהתקבלו בבדיקה הרפואית הראשונית;
(3) תפקודי כבד לא תקינים;
(4) מחלת דם ממושכת;
(5) נער שטרם מלאו לו 18 שנים;
(6) אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.
(ב) לא יחזור עובד בתכשיר לעבודתו, לאחר הרחקתו הזמנית ממקום העבודה בשל ירידה ברמת הכולינאסטרזה, אלא אם כן נמצא בבדיקת מעקב של מעבדה טוקסיקולוגית, שרמת הכולינאסטרזה חזרה ל-85% בטייסים ול-75% בעובדים אחרים, בהשוואה לממוצע שנמצא בבדיקה הרפואית הראשונית או בבדיקה הרפואית החוזרת.
17. הודעה למפקח על אי-התאמת העובד
(א) קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי-התאמה של אדם להיות עובד בתכשיר או להמשיך לעבוד כעובד בתכשיר, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח העבודה האזורי, תוך עשרה ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, מספר הזהות שלו, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בתכשיר, תוצאות הבדיקה הרפואית ומסקנותיו של הרופא המורשה הבודק.
(ב) קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) מאת השירות הרפואי המוסמך -
(1) ישלח למעביד בדואר רשום התראה ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך שבדק את העובד ולנציגות העובדים המייצגת את העובד.
(2) יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לתכשיר ולאי-התאמת העובד להמשיך לעבוד בתכשיר, וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.
(ג) לא יחזור עובד כאמור לעבודה כעובד בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בתכשיר.
18. איסור העבדה אחר קבלת התראה
מעביד שקיבל התראה לגבי אי-התאמת העובד להמשיך לעבוד כעובד בתכשיר, יחדל מיד להעבידו כעובד בתכשיר ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.
19. חובת הודעה על עבודה בתכשיר
לא יתחילו במקום עבודה לעבוד בתכשיר, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה בכתב, שלושה חדשים מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.
20. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
21. הוראת מעבר
במקום עבודה שעבדו בו בתכשיר לפני תחילתן של תקנות אלה, תימשך העבודה על אף האמור בתקנה 19, אולם המעביד ישלח הודעה על כך למפקח העבודה האזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.
תוספת ראשונה (תקנה 1 הגדרת "תכשיר")
רשימת החומרים מקבוצת הזרחנים האורגניים (OP) והקרבמטים (CARB)
הקבוצה הכימית
מס' CaS
השם הגנרי

(Chem Group)
(Cas No)
(Generic Name)

OP
30560-19-1
Acephate

CARP
00116-06-3
Aldicarb

CARB
01646-88-4
Aldoxycarb

CARB
06392-46-7
Allyxycarb

OP
00919-76-6
Amidithion

CARB
02032-59-9
Aminocarb

OP
00078-53-5
Amiton

CARB
03337-71-1
Asulam

OP
02642-71-9
Azinophos-Ethyl

OP
00086-50-0
Azinophos-Methyl

OP
05834-96-8
Azothoate

CARB
00101-27-9
Barban

CARB
22781-23-3
Bendiocarb

CARB
17804-35-2
Benomyl

OP
00122-10-1
Bomyl

CARB
03766-81-2
BPMC

OP
02104-96-3
Bromophos

OP
04824-78-6
Bromophos-Ethyl

CARB
08065-36-9
Bufencarb

CARB
02655-19-8
Butacarb

OP
00126-22-7
Butonate

CARB
00671-04-5
Carbanolate

CARB
00065-25-2
Carbaryl

CARB
10605-21-7
Carbendazim

CARB
16118-49-3
Carbetamide

CARB
01563-66-2
Carbofuran

OP
00786-19-6
Carbophenothion

CARB
55285-14-8
Carbosulfan

CARB
0-196716-4
Chlorobufam

OP
02701-86-2
Chlorfenvinphos

OP
24934-91-6
Chlormephos

CARB
00101-21-3
Chlorpropham

OP
02921-88-2
Chlorpyriphos

OP
05598-13-0
Chlorpyriphos-Methyl

OP
21923-23-9
Chlorthiophos

CARB
51487-69-5
Cloethocarb

OP
00056-72-4
coumaphos

OP
07700-17-6
Crotoxyphos

OP
00299-86-5
Crufomate

OP
13067-93-1
Cyanophenfos

OP
02636-26-2
Cyanophos

OP
00115-93-5
Cythioate

OP
08065-48-3
Demeton

OP
00919-86-8
Demeton-s-Methyl

OP
00078-48-8
Dep

CARB
13684-56-6
Desmedipham

OP
00333-41-5
Diazinon

OP
00097-17-6
Dichlofenthion

CARB
62046-37-1
Dichlormate

OP
00062-73-7
Dichlorvos

OP
00141-66-2
Dichrotophos

OP
00060-51-5
Dimethoate

CARB
00644-64-4
Dimetilan

CARB
06988-21-2
Dioxacarb

OP
00078-34-2
Dioxathion

OP
00298-04-4
Disulfoton

OP
03792-59-4
EPBP

OP
02104-64-5
EPN

CARB
29973-13-5
Ethiofencarb

OP
22756-17-8
Ethion

OP
13194-48-4
Ethoprop

OP
38260-54-7
Etrimfos

CARB
03942-54-9
Etrofol

OP
22224-92-6
Fenamiphos

OP
00299-84-3
Fenchlorphos

OP
00122-12-5
Fenitrothion

OP
00327-98-0
Fenophosphon

OP
04824-78-6
Fensulphothion

OP
00055-38-9
Fenthion

OP
00150-50-5
Folex

OP
00944-22-9
Fonofos

CARB
22259-30-9
Formetanate

OP
02540-82-1
Formothion

OP
21548-32-3
Fosthietan

OP
23560-59-0
Heptenophos

OP
18181-70-9
Idofenphos

OP
25311-71-1
Isofenphos

CARB
02631-40-5
Isoprocarb

OP
18854-01-8
Isoxathion

CARB
04849-23-5
Karbutilate

OP
21609-90-5
Leptophos

OP
00121-75-5
Malathion

OP
02595-54-2
Mecarbam

OP
00078-57-9
Menazon

OP
00950-10-7
Mephosfolan

OP
10265-92-6
Methamidophos

CARB
02032-65-7
Methiocarb

CARB
16752-77-5
Methomyl

OP
00950-37-8
Metidathion

CARB
01129-41-5
Metolcarb

OP
07786-34-7
Mevinphos

CARB
00315-18-4
Mexacarbate

OP
02157-98-4
Monocrotophos

OP
00144-41-2
Morphothion

CARB
02425-10-7
MPMC

CARB
01129-41-5
MTMC

OP
00300-76-5
Naled

OP
01113-02-6
Omethoate

CARB
23135-22-0
Oxamyl

OP
00301-12-2
Oxydemeton-Methyl

OP
00056-38-2
Parathion

OP
00298-00-0
Parathion-Methyl

OP
02275-14-1
Phencapton

CARB
13684-63-4
Phenmedipham

OP
02597-03-2
Phenthoate

OP
00298-02-2
Phorate

OP
02310-17-0
Phosalone

OP
00947-02-4
Phosfolan

OP
00732-11-6
Phosmet

OP
13171-21-6
Phosphamidon

OP
21609-90-5
Phosvel

OP
14816-18-3
Phoxim

CARB
23103-98-2
Pirimicarb

OP
41198-08-7
Profenofos

CARB
34264-24-9
promacyl

CARB
02631-37-0
Promecarb

OP
31218-83-4
propetamphos

CARB
00122-42-9
Propham

CARB
00114-26-1
PropoxurPropyl

OP
03224-90-4
Thiopyrophosphate

OP
34643-46-4
Prothiofos

OP
02275-18-5
Prothoate

OP
13457-18-6
Pyrazophos

OP
00119-12-0
Pyridaphenthion

OP
23505-41-1
Pyrimiphos-Ethyl

OP
29232-93-7
Pyrimiphos-Methyl

OP
13593-03-8
Quinalphos

OP
00151-26-9
Shradan

OP
03689-24-5
Sulfotep

OP
35400-43-2
Sulprofos

CARB
01918-18-9
Swep

OP
03383-96-8
Temephos

OP
00107-49-3
TEPP

CARB
01918-11-2
Terbucarb

OP
13071-79-9
Terbufos

OP
00961-11-5
Tetrachlorvinphos

CARB
59669-26-0
Thiodicarb

CARB
39196-18-4
Thiofanax

OP
00640-15-3
Thiometon

OP
00297-97-2
Thionazin

CARB
23564-06-9
Thiophanate Ethyl

CARB
23564-06-8
Thiophanate Methyl

OP
01031-47-6
Triamiphos

OP
24017-47-8
Triazophos

OP
00052-68-8
Trichloefon

OP
00052-68-6
Trichlorfon

OP
00327-98-0
Trichlornat

OP
38524-82-2
Trifenofos

CARB
02686-99-9
Trimethacarb

OP
02275-23-2
Vamidothion

CARB
02655-14-3
XMC

CARB
02425-10-7
Xylylcarb

תוספת שניה (תקנה 14)
פרטי רישום בפנקס בריאות
(1) מדור לזיהוי העובד (רישום בידי השירות הרפואי המוסמך):
(א) שם משפחה ושם פרטי;
(ב) שם האב;
(ג) מספר הזהות;
(ד) תאריך הלידה;
(ה) שם השירות הרפואי המוסמך שהנפיק את הפנקס;
(ו) תאריך הנפקת הפנקס.
(2) מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד):
(א) שם המעביד ומקום המפעל;
(ב) תיאור עבודת העובד - ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית - תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;
(ג) תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקת משנה (ב);
(ד) חתימת המעסיק והחותמת שלו.
(3) מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום בידי השירות הרפואי המוסמך):
(א) תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונית או חוזרת;
(ב) האם נתגלה מימצא רפואי במבחנים ובבדיקות שנערכו;
(ג) האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד;
(ד) אישור השירות הרפואי שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, או שאינו מתאים לכך;
(ה) קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה, לרבות מועד מוקדם מהרגיל;
(ו) שם השירות הרפואי המוסמך;
(ז) שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 192.
2 פורסמו הודעות בדבר הסמכת שירות רפואי מוסמך לפי תקנה 1:
המרכז הרפואי - רמב"ם (י"פ תשנ"ג, 3846); מכון ב"ר, חיפה (י"פ תשנ"ד, 1119); מרפאת צה"ל בבסיס מש"א תל-השומר (י"פ תשנ"ה, 4714); מרפאת חברת אלפא ס.פ. מכון ליעוץ רפואי בע"מ, רח' פיינשטיין 25, מישור הנוף, ראשון לציון (י"פ תשנ"ז, 4355); מדיטון - המרכז הרפואי של הילטון, סניף תל-אביב, מלון הילטון, רח' הירקון 63405, סניף ירושלים - רח' חזקיהו המלך 27, 93190, וסניף חיפה - רח' דיזרעאלי 54, 34334 (י"פ תשנ"ז, 4355); "רם שרות רופאים בע"מ", שד' מוריה 122, חיפה (י"פ תשנ"ח, 3459)
3 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ד, 3886) על הרשאת רופא לפי תקנה 1.
4 (א) פורסמה הודעות בדבר הסמכת מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות לפי תקנה 1: המרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה (י"פ תשנ"ו, 1598); מכון לבריאות תעסוקתית של אוניברסיטת ת"א (י"פ תשנ"ו, 3405); מעבדה במכון לטוקסיקולוגיה ופרמקולוגיה קלינית במרכז הרפואי ע"ש שיבא (י"פ תשנ"ז, 978).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ