אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (כללים ומבחנים לקביעת דרגת נכות), התשנ"א-1990

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (כללים ומבחנים לקביעת דרגת נכות), התשנ"א-1990

תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (כללים ומבחנים לקביעת דרגת נכות), התשנ"א-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 69(3) לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה-1985, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"קרפ"ר" - קצין רפואה ראשי של צבא-הגנה לישראל;
"רשימת ליקויים" - הליקויים, הפגימות והמחלות המפורטים בחלקים א' ו-ב' של התוספת הראשונה;
"הועדה" - ועדה רפואית הפועלת במפקדת קרפ"ר והמוסמכת לקבוע את דרגת נכותם של זכאים לקיצבת פרישה;
"פונה" - חייל בשירות קבע או זכאי לקיצבת פרישה אשר הופנה לועדה על ידי גורם מזמן;
"גורם מזמן" - הממונה על מחלקת גימלאות, מחלקת פרישה במינהל הסגל או מחלקת פרט באגף כח אדם של צבא-הגנה לישראל;
"פוסק רפואי" - רופא המשרת בצבא-הגנה לישראל או עובד בשירות או בשליחותו ששמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים שקבע שר הבטחון או מי שהוא הסמיכו לכך; הרשימה תהיה מצויה בידי ראש לשכת קרפ"ר.
פרק ב': הועדה וההליכים הקשורים בעבודתה
2. קביעת דרגת נכות בידי ועדה
דרגת נכות של פונה תיקבע על ידי ועדה אשר ירכיב אותה קרפ"ר, ובה שלושה פוסקים רפואיים שאחד מהם יהיה היושב ראש.
3. המועד והמקום לבדיקת הפונה
(א) זימון הפונה לועדה ייעשה בכתב על ידי הגורם המזמן תוך ציון המקום ומועד הבדיקה.
(ב) ההזמנה תישלח בדואר רשום, 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לבדיקה אלא אם כן הסכים הפונה להתייצב לבדיקה אף ללא הזמנה כאמור או תוך זמן קצר מזה.
4. המצאת מסמכים
הפונה יתייצב בפני הועדה ויביא עמו את כל המסמכים הרפואיים הנוגעים לו, הנמצאים ברשותו, ומסמכים נוספים שתדרוש ממנו הועדה, וכן כתב ויתור על סודיות, לפי הדוגמה שבתוספת השניה.
5. בדיקה
(א) הועדה רשאית לבדוק את הפונה בכל דרך שתמצא לנחוץ, לרבות בדיקה על ידי רופאים שאינם חברי הועדה בהתאם לתקנה 19, בדיקת מעבדה, הסתכלות בבית חולים וכיוצא באלה.
(ב) הועדה רשאית לקבל חוות דעת של מומחה בכל ענין רפואי הנוגע לפונה.
6. אי-התייצבות או אי-מילוי אחרי הוראות הועדה
פונה שלא התייצב בפני הוועדה במועד שנקבע לו מבלי להודיע על כך מראש לגורם המזמן או מבלי שנתן סיבה מוצדקת לכך או שלא מילא אחר הוראות הועדה שניתנו לענין קביעת דרגת הנכות, יראו אותו כאילו ויתר על זכותו לעמוד בפני הועדה.
7. בדיקה במקום הימצא הפונה
החליטה הוועדה כי נבצר מהפונה, בשל מצב בריאותו, להתייצב לבדיקה בפניה במקום מושבה הקבוע, תבדוק את הפונה במקום הימצאו.
8. קביעת דרגת נכות על סמך מסמכים
הועדה רשאית לקבוע את דרגת נכותו של פונה על סמך מסמכים רפואיים בלבד ומבלי לבדקו, אם הפונה לא התייצב בפני הועדה במועד שנקבע לו או שלא מילא אחר הוראות הועדה שניתנו לענין קביעת דרגת הנכות.
9. נוכחות זרים בשעת בדיקה
הועדה או רופא הבודק את הפונה בהתאם לתקנה 19 יבדקו את הפונה ביחידות; אך רשאים הם להתיר לזולת להיות נוכח בשעת הבדיקה, אם הסכים לכך הפונה.
10. חילוקי דעות בין חברי הועדה
החלטת הועדה תתקבל ברוב דעות ובאין רוב דעות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.
11. החלטת הועדה ורישומה
(א) דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול אשר ייחתם בידי חברי הועדה.
(ב) החלטת הועדה הקובעת דרגת נכות תהיה בכתב ויצורפו אליה הממצאים והנימוקים.
(ג) החלטת הועדה תימסר לגורם המזמן.
12. הודעה לפונה
הגורם המזמן יודיע לפונה בכתב על החלטת הועדה ולפי בקשתו ימציא לו העתק מהחלטת הועדה, ממצאיה ונימוקיה, אלא אם כן החליטה הועדה שאין להביא החלטה לידיעת הפונה עצמו כי אם לידיעת בא כוחו או אדם אחר המייצגו.
פרק ג': קביעת דרגת נכות
13. דרגת נכות
(א) דרגת נכות של הפונה תיקבע בהתאם לאחוז הנקוב לצד כל אחד מהליקויים ובהתחשב באמור במבחנים שבחלק ג' של התוספת הראשונה.
(ב) הועדה תקבע את דרגת נכותו של הפונה על פי הליקויים אשר ארעו או הוחמרו בזמן שירותו של הפונה בצבא הגנה לישראל.
14. קביעת דרגת נכות מורכבת
(א) דרגת הנכות של פונה אשר לו מספר ליקויים תיקבע בהתאם לגבוה מבין האחוזים שנקבעו לו בהתאם לתקנה 13 (להלן - האחוז הראשון), בתוספת אחוזים כמפורט להלן:
(1) האחוז השני שנקבע לו כפול ביתרת האחוזים המתקבלת לאחר הפחתת האחוז הראשון מ-100%.
(2) האחוז השלישי שנקבע לו כפול ביתרת האחוזים המתקבלת לאחר הפחתת האחוז הראשון והשני מ-100% וכן הלאה.
(ב) נקבעה דרגת נכות מורכבת בשבר אחרי השלם, יעוגל השבר כלפי מעלה.
(ג) עקב ליקוי נוסף באותו איבר לא תוגדל דרגת הנכות מעל לדרגת הנכות המרבית שנקבעה ברשימת הליקויים לגבי אותו איבר.
15. קביעת דרגת נכות מחוץ למבחנים
(א) לא פורט הליקוי ברשימת הליקויים, תיקבע דרגת הנכות לפי הליקוי הדומה לו, לדעת הועדה, מבין הליקויים שנקבעו ברשימת הליקויים.
(ב) הועדה רשאית להחליט שאין מקום להזדקק להוראות תקנת משנה (א), ומשהחליטה כך תהיה רשאית לקבוע את דרגת הנכות לפי שיקול דעתה בהתחשב במבחנים הקיימים ברשימת הליקויים.
16. דרגת נכות
דרגת נכות בשל פגיעה באיבר זוגי אחד כשהאיבר האחר פגום מקודם, תיקבע על ידי צירוף פגימות שני האיברים וניכוי אחוזי הנכות בשל הפגימה הקודמת.
17. שיקולים נוספים בקביעת דרגת נכות
(א) הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות קטנה או גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים שבתוספת הראשונה או לפי שיקול דעתה כאמור בתקנה 15, לפי הענין, בשים לב למקצועו, לגילו ולמינו של הפונה ובלבד שכתוצאה משינוי זה לא תעלה דרגת הנכות על 100%.
(ב) הועדה רשאית לקבוע נכותו של פונה בהתחשב במשלח ידו אם, לדעתה, אין הוא מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו או שהנכות הביאה לירידה ניכרת של כושר השתכרותו, לזמן בלתי מוגבל.
(ג) הועדה לא תתחשב בגילו, במינו ובכושר עבודתו של הפונה אם הם כבר הובאו בחשבון במבחנים שבתוספת הראשונה.
18. דרגת נכות מיוחדת
מצאה הועדה כי עקב ליקויים נמנע מפונה כל סיכוי לעבוד ודרגת נכותו לפי תקנות 13, 15 ו-16 היא 65% לפחות, רשאית היא לקבוע דרגת נכות של 100%.
19. חוות דעת מיועץ
(א) לצורך קביעת דרגת הנכות רשאית הועדה לפנות ליועצים רפואיים, מקרב מוסדות רפואיים הקשורים עם צבא הגנה לישראל, אשר יגישו את חוות דעתם לועדה על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות רפואיות שהובאו בפניהם.
(ב) לצורך החלטה לפי תקנה 17, רשאית הועדה להזקק לחוות דעת בכתב, מיועץ שתמנה, בדבר כושרו של הפונה לעבוד במקצועו או בכל מקצוע מתאים אחר והשפעת נכותו על הכנסותיו מעבודתו.
20. תחילת הקביעה
דרגת נכות אשר קבעה הועדה היא מתאריך החלטתה, אך רשאית היא לקבוע דרגת נכות מתאריך מוקדם מזה ובשים לב לשינויים הצפויים בדרגת הנכות, יכולה היא לקבוע דרגת נכות שונה מתאריך מאוחר יותר; קביעת נכותו של הפונה תהא לצמיתות אולם דרגתה יכול שתשתנה, בהתאם לתקנה 21.
פרק ד': הוראות שונות
21. קביעה מחדש
עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו של פונה, רשאים הפונה, אפוטרופסו או האדם שממונה הסמיכו לפי סעיף 56(ב) לחוק, או הגורם המזמן, לבקש קביעה מחדש של דרגת הנכות, אם לדעת מי מהם הפגימה, שבקר אליה נקבעה דרגת הנכות הוחמרה או נתגלתה פגימה חדשה הקשורה עם הפגימה שבשלה נקבעה דרגת הנכות, והוראות תקנות אלה יחולו בשינויים המחוייבים.
22. תחילה 2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
23. הוראות מעבר
(א) נקבעה לפונה דרגת נכות לפני יום התחילה, רואים את דרגת הנכות שנקבעה לו כאמור, כאילו נקבעה לפי תקנות אלה.
(ב) הוגשה בקשה לקביעת דרגת נכות של פונה, ועד יום התחילה לא נקבעה לו דרגת נכות, יחולו עליה הוראות תקנות אלה.
(ג) הוגשה בקשה לבדיקה מחדש של פונה שדרגת נכותו נקבעה לפני יום התחילה, תידון הבקשה לפי תקנות אלה.
תוספת ראשונה
(תקנות 13, 1 ו-17)
חלק א': ליקויים
פרק ראשון: מחלות פנימיות, פציעות ומצב
לאחר ניתוחים באברים הפנימיים
1. בלוטות הלימפה
(1) שחפת של בלוטות הלימפה
(א) ((I שחפת הבלוטות שפעילותה
פסקה לחלוטין. נשארו רק צלקות 0%
((II נשארו צלקות נרחבות או מכערות,
בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לגבי צלקות.
(ב) שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה,
כשקיימים עדיין סימני פעילות הדורשים טיפול
אמבולטורי (עם או בלי ניצורים) 30%
(ג) שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית-השחי,
מפשעות) הדורשת אשפוז או שכיבה 100%
(2) ADENOPATHIA (תפיחות הבלוטות בלתי
פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין 0%
(3) למפומה ממאירה MALIGNANT LYMPHOMA
(כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכו') -
(א) במצב של רמיסיה ((REMISSIO עם
או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית 50%
(ב) במצב חריף עם סימנים כלליים
(כגון חום, חולשה כלכלית, אנמיה וכו') 100%
2. מחלות הדם
אנמיה (מחוסר דם ממאיר, מחוסר ברזל,
המוליטית, אפלסטית), ריבוי כדוריות אדומות,
לובן הדם, ארגמנת, הפרעות בהקרשת דם -
(א) מצבים שחלפו מבלי להשאיר סימנים 0%
(ב) מצב כרוני עם תגובה לא מספקת
לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים 20%
(ג) מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד,
קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים
את כושר העבודה במידה ניכרת 50%
(ד) מצב קשה, אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד 75%
(ה) מצב חמור, בלתי מסוגל לכל פעולה,
מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%
3. מחלות הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות
התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה)
הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי סדירה)
עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים
למיניהם בלבד) -
(א) בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב
הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או
טיפול, לא נשארו סימני מחלה 0%
(ב) מצב כמתואר ב-(א), בעזרת תרופות
או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה 10%
(ג) המצב הכללי מעורער, קיימים סימנים כלליים
בינוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול 20%
(ד) קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים
על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת 50%
(ה) קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים
על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת 50%
(ו) המצב חמור, אך מסוגל לעבודת בית קלות בלבד 75%
(ז) המצב חמור מאוד, בלתי מסוגל לכל פעולה,
מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%
4. סכרת DIABETES MELLITUS
(א) הסוכר בדם מוגבר במידה קלה עד
(MG% 160 בצום). אין הפרשת סוכר בשתן
או הפרשה קלה (שאינה עולה על GR 15
ביממה), מצב תזונתי טוב, אין סיבוכים,
זקוק רק לדיאטה ומאוזן ללא תרופות 10%
(ב) המצב כמתואר לעיל, אבל החולה
זקוק לשם איזון לתרופות אנטידיאבטיות
בצורת כדורים או כמות INSULINשאינה
עולה על 20 יחידות ליממה 20%
(ג) החולה זקוק לכמות INSULIN בינונית,
כלומר עד 50 יחידות ליממה, קיימת הפרשת
סוכר בשתן שאינה עולה על 30 גרם ביממה,
אין אצידוזיס, אין הופעות היפוגליקמיות,
המצב הכללי נשאר טוב ואין סיבוכים אחרים 30%
(ד) המצב כמתואר לעיל, אבל מופיעים
לעיתים סימנים להיפוגליקמיה או מצבי
אצידוזיס חולפים ומצב תזונתי ירוד 40%
(ה) החולה זקוק לכמות INSULIN עד 100
יחידות ביממה, קיימים לפעמים סימנים
היפוגליקמיים או הופעות אצידוזיס חולפות,
מופיעים סיבוכים קלים מזמן לזמן כגון:
זיהומים, גרדת בעור, ירידה במשקל, פגיעה קלה
במערכת העצבים וכו' 50%
(ו) סכרת קשה הדורשת מעל ל-100 יחידות
INSULIN ביממה, מלווה מזמן לזמן
בהופעות של אצידוזיס או היפוגליקמיה
וכן סכרת בלתי יציבה אצל צעירים
((JUVENILE BRITTLE DIABETES 70%
(ז) סכרת קשה מאד, הדורשת אשפוז לעתים
קרובות או אשר הביאה לסיבוכים קשים,
השוללים מהחולה לחלוטין את כושר העבודה 100%
(ח) הופיעו סיבוכים כגון: שינויים ברשתית,
הפרעות במחזור הדם, פגיעה בכליות, במערכת
העצבים וכדומה, במידה שאחוזי הנכות שנקבעו
עבור הסכרת לפי הקריטריונים שבסעיפים
הקטנים (א)-(ו) אינם משקפים סיבוכים אלה,
ייקבעו אחוזי נכות נוספים עבור הפגימות
בהתאם לאחוזי הנכות לאותה הפגימה.
5. מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות
(1) דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי
התרחבות הסמפונות ((BRONCHIECTASIS
(א) קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות,
לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים 0%
(ב) קיים שיעור וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות
בשנה עם קוצר נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות
הסמפונות בצורה קלה עם גניחות דם לפעמים 20%
(ג) קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים
חוזרים, קוצר נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או
התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית 40%
(ד) קיימים הממצאים שצויינו בפסקה (ג), כשקוצר
הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים
ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות
בצורה קשה, שטפי דם תכופים 60%
(ה) קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא הפסקות
עם קוצר נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים
ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב
ריאתי COR PULMONALE 100%
(2) נצור בין הסמפונות וקיר בית החזה
BRONCHOCUTANEOUS FISTULA OR
BRONCHO-PLEURAL FISTULA
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8.
(3) ציסטות של אכינוקוקוס בריאה
(א) ציסטה קטנה מסויידת 0%
(ב) ציסטה או ציסטות בריאה אחת 20%
(ג) ציסטות בשתי הריאות 40%
(ד) קיימים סיבוכים - אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם לפגימות.
(4) מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה -
אחוזי הנכות ייקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול.
(5) מחלות ריאה אחרות.
במחלות ריאה אחרות שלא פורטו לעיל -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים
הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה,
מותאם לסעיף קטן (1).
(6) גוף זר בחלל בית החזה
(א) זעיר ואינו גורם להפרעות 0%
(ב) הגורם להפרעות בלתי ניכרות כגון התדבקויות
פלוירליות והגבלת תנועות הסרעפת 10%
(ג) הגורם לכאבים בחזה וקוצר נשימה
בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים:
התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית
של הצד השני או דפורמציה של החזה או
SISHEMOPTY 30%
(ד) הגורם ל-TACHYCARDIA וקוצר נשימה
או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות
של הסרעפת או הPERICARDIUM- הגורמות
הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה. 50%
6. קצרת הסמפונות ASTHMA BRONCHIALE
(א) ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים 0%
(ב) ישנם התקפים קלים בהפסקות ארוכות
וסיבוכים קלים 20%
(ג) ישנם התקפים תכופים וקוצר נשימה
בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים 40%
(ד) מצבים יותר קשים יש להעריך בהתאם
לסיבוכים לפי סעיף 5(1).
7. שחפת הריאות
(1) שחפת פעילה
(א) יש צורך בטיפול ובשכיבה 100%
(ב) שחפת לאחר גמר האשפוז שפעילותה
מוטלת בספק עד לשנה 60%
(ג) התחדדות של תהליך בלתי פעיל, יש
צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית 60%
(ד) שחפת כרונית - בתהליך השחפתי
לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת
הפרשה של חיידקי קוך:
((I השינויים בריאה נרחבים
D FAR ADVANCE 80%
((II השינויים עם התפשטות בינונית
או מוגבלת MOD. OR MIN. ADVANCED 60%
(ה) שחפת ריאות בטיפול ב-
PNEUMOTHORAX INTRAPLEURALIS
OR EXTRAPLEURALIS 60%
(2) שחפת בלתי פעילה
(א) בתקופת השנתיים הראשונות שלאחר
גמר תקופת הפעילות 50%
(ב) בתקופת השנתיים שלאחר התקופה
האמורה בפסקה (א) 35%
(ג) בכל תקופה שלאחר התקופה האמורה בפסקה (ב):
((I לא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים
כתוצאה מהמחלה המוסבת 10%
((II נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים
כתוצאה מהמחלה המוסבת 20%
((III נשארו סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים
בשטח רחב לאחר מחלה מוסבת קשה 30%
(ד) ישנם שינויים פברוטיים קשים הגורמים להפרעות
ניכרות בפעולות הנשימה - ייקבעו האחוזים לפי סעיף 5.
(ה) ישנם שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים
להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאתי) -
ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 9.
(3) מצבים שלאחר ניתוחים
(א) שיתוק קבוע חד-צדדי של עצב הסרעפת 10%
(ב) PLOMBAGE
((I חד-צדדי 30%
((II דו-צדדי 60%
(ג) כריתות בריאה
((I של חלק של הריאה עד 2 סגמנטים 10%
((II של אונה 30%
((III של ריאה שלמה 60%
((IV קיימים סיבוכים כגון
EMPYEMA OR FISTULA
BRONCHO-CUTANEA 100%
(4) מצבים שלאחר כריתת צלעות
(א) לאחר כריתת צלע אחת 0%
(ב) לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10%
(ג) לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20%
(ד) לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30%
(ה) לאחר כריתת יותר מ-6 צלעות מצד אחד 50%
אחוזי הנכות עקב תהליך שחפתי לאחר
טיפול כירורגי ייחשבו לפי סעיפים
קטנים (1), (2) ו-(3) לסעיף זה.
8. קרום הריאה
(1) תוצאות של דלקת קרום הריאה
(א) קיימות התדבקויות קלות ללא
הגבלת פעולתן של הריאות 0%
(ב) ישנן התדבקויות המגבילות את כושר
פעולתן של הריאות ומשפיעות על המצב
הכללי של הגוף במידה בלתי ניכרת 10%
(ג) ישנן התדבקויות ניכרות המגבילות את
כושר פעולתן של הריאות במידה בינונית 20%
(ד) ישנן התדבקויות נרחבות המשפיעות
על כושר פעולתן של הריאות ועל כושר
הפעולה הכללי במידה ניכרת 30%
(2) דלקת קרום הריאה שחפתית
(א) קיים תפליט (וסימנים קליניים לפעילות) 100%
(ב) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות 50%
(ג) בכל תקופה אחרת - לפי השרידים
שלאחר דלקת קרום הריאה
(3) דלקת קרום הריאה מוגלתית EMPYEMA
(א) במצב חריף 100%
(ב) במצב כרוני עם ירידה קשה במצב הכללי 80%
(ג) שרידים לאחר אמפיאמה, קיימות
התדבקויות פלוירליות או פלוירו-
פריקרדיאליות קשות עם דפורמציה של
בית החזה עם או בלי הפרעות ניכרות בנשימה 50%
(ד) שרידים לאחר אמפיאמה בצורה בינונית וקלה -
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8(1).
9. מחלות הלב
(1) במחלת לב שגרונית חריפה, דלקת חידקית,
תת-חריפה של פנים הלב (.(S.B.E ובאטם שריר הלב
(א) בתקופת 3 החודשים הראשונים
לאחר גמר ההתקף החריף 100%
(ב) בתקופת 3 החדשים הבאים 50%
(ג) לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך
בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב -
((I מסוגל לעבודה הרגילה ללא
הפרעות וללא הגבלות כלשהן 10%
((II מסוגל לעבודה שאיננה דורשת
מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית ראשונה) 25%
((III קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה,
אין הפרעות בקצב (דרגה תפקודית שניה) 40%
((IV קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי
הפרעות בקצב כגון: פרפור פרוזדורים התקפי,
רפרוף התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל
לעבודה קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית) 50%
((V קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת,
נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר
ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית) 75%
((VI אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה 100%
(2) תעוקת הלב ((ANGINA PECTORIS
(א) התקפים נדירים של תעוקת הלב
המופיעים רק במאמץ מיוחד 25%
(ב) התקפים שכיחים של תעוקת הלב,
כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת 50%
(ג) התקפים שכיחים של תעוקת הלב,
כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה 70%
(3) יתר לחץ דם
(א) לחץ דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ
כספית, ללא סימנים אוביקטיביים של פגיעה בלב,
בכליות או ברשתיות 0%
(ב) לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל ל-95
מ"מ כספית ועד 110 מ"מ כספית:
((I בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית
או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב 10%
((II עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת
נשמת בינונית לאחר מאמץ 30%
(ג) לחץ דם דיאסטלי קבוע מעל 110 מ"מ כספית:
((I בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת 25%
((II עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת
בינונית לאחר מאמץ 40%
(4) הפרעות בקצב
(א) התקפיים
((I התקפים נדירים 10%
((II התקפים שכיחים 20%
((III התקפים שכיחים ביותר 40%
(ב) קבועים
((I ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני 20%
((II קיימת אי-ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו
בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב.
(ג) מחסום פרוזדורי-חדרי
((I מחסום חלקי דרגה 1 PR) מאורך) 0%
((II מחסום חלקי דרגה 2 10%
((III מחסום שלם ללא תסמונת
ESK ADAMS STO 50%
((IV מחסום שלם עם התקפי חוסר
הכרה (תסמונת ADAMS STOKES) 100%
(5) הפרעות מסיבות
N.C.A) NEUROCIRCULATORY)
ASTHENIA אחוזי הנכות ייקבעו
בהתאם להפרעות הנפש.
(6) גוף זר בלב ובקרום הלב
(א) ללא הפרעות 0%
(ב) הגורם להפרעות - אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם לפגימות.
10. קרום הלב
((I דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית
(א) במשך חדשיים לאחר ההחלמה 40%
(ב) לאחר תקופה זו
((I התרפאה מבלי להשאיר סימנים
קליניים או הפרעות 0%
((II נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם למצב התפקודי של הלב.
(2) דלקת קרום הלב שחפתית לאחר ההחלמה הקלינית -
אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבע לגבי שחפת ריאות
בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה.
נשארו סימנים קליניים, הפרעות מצד הלב,
להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב.

3) CONSTRICTIVE PERICARDITIS ודלקת
קרום הלב שגרונית
(א) בהתאם למצב התפקודי של הלב.
(ב) במקרה של ניתוח
((I במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח 60%
((II לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב.
11. כלי הדם
(1) דליות VARICES CRURIS
(א) ורידים בולטים על הגפיים
התחתונות ללא סיבוכים והפרעות 0%
(ב) ורידים בולטים על הגפיים התחתונות,
חד או דו-צדדי, עם התכווצויות וכאבים 10%
(ג) ורידים בולטים על הגפיים התחתונות,
חד או דו-צדדי, ישנם סימני ECZEMA
וצלקות לאחר כיבים שנתרפאו 20%
(ד) ורידים המשתרעים על חלק גדול
של גפה תחתונה אחת, ישנה נטיה
מתמדת לדלקת עור וליצירת כיבים
(צורה קשה של CRURIS ECZEMA
או ULCUS VARICOSUM), ללא
הפרעות במחזור הורידי העמוק 30%
(ה) המצב כמתואר בסעיף קטן (ד) בשתי הרגליים 40%
(ו) ורידים בולטים על הגפיים התחתונות,
חד או דו-צדדי, קיימות הפרעות קשות במחזור הדם
הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים
ופיגמנטציות על שטח נרחב 50%
(2) מצב לאחר נזק בכלי הדם הפריפריים
כגון PHLEBITIS או THROMBOPHLEBITIS
או נזק בורידים -
(א) קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב
עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי ניכרות ברגל אחת 0%
(ב) המצב כמתואר בסעיף קטן (א) - בשתי הרגליים 10%
(ג) קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה
או הליכה, ישנם PIGMENTATIO
וכחלון ברגל אחת 20%
(ד) המצב כמתואר בסעיף קטן (ג) - בשתי הרגליים 30%
(ה) קיימת תפיחות קבועה, קשה, שאינה יורדת בזמן
המנוחה; ישנם כחלון ECZEMA או כיבים ברגל אחת 30%
(ו) המצב כמתואר בסעיף קטן (ה) - בשתי הרגליים 40%
(ז) בשתי הרגליים, בצורה קשה מאד 50%
(3) מפרצת - ANEURYSMA
(א) של עורק קטן, בלי הפרעות 10%
(ב) של עורק קטן עם הפרעות קלות 20%
(ג) של עורק קטן עם הפרעות קשות 30%
(ד) של עורק גדול בגפיים העליונות
עם הפרעות במחזור הדם 40%
(ה) של עורק גדול בגפיים התחתונות
עם הפרעות קלות במחזור הדם 50%
(ו) של עורק גדול בגפיים התחתונות
עם הפרעות קשות במחזור הדם 60%
(ז) של אב העורקים, בבית החזה או
בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב
אחרי ניתוח של ANEURYSMA כנ"ל 60%
(ח) של אב העורקים, בבית החזה או
בבטן, עם הפרעות קשות 100%
(4) ARTERIO - VENOUS FISTULA
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (3).
(M. RAYNAUD * (5
ENDARTERITIS OBLITERANS
((M. BUERGER -
(א) בצורה קלה ברגל אחת 20%
(ב) בצורה קלה בשתי הרגליים 30%
(ג) בצורה בינונית ברגל אחת 40%
(ד) בצורה בינונית בשתי הרגליים 50%
(ה) בצורה קשה 60%
(ו) בצורה קשה מאד 100%
(6) נזקי כפור ברגליים -
(א) קיימים סימנים קלים בלבד -
בועות כפור ((CHILLBLAINS 0%
(ב) קיימת תפיחות מתמדת בצורה
בינונית, כאבים, אודם וכד':
((I בגף אחד 5%
((II בשני הגפיים 10%
(ג) עם איבוד אצבעות הרגליים או
חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות
לקטיעות האצבעות.
12. מערכת העיכול
((I לשון
(א) איבוד פחות ממחצית הלשון -
((I ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 10%
((II עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 20%
(ב) איבוד מחצית הלשון או יותר מכן -
((I ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה 40%
((II עם איבוד מוחלט של הדיבור
והפרעה ניכרת בבליעה 60%
(2) ושט
(א) מיצר STRICTURA של הושט -
((I בצורה בינונית 30%
((II בצורה קשה 50%
((III בצורה קשה מאוד, המאפשרת רק
שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד 80%
(ב) סעיפי הושט ((DIVERTICULUM -
((I ללא הפרעות או עם הפרעות קלות 0%
((II הפרעות בינוניות 10%
((III הפרעות קשות 30%
(ג) אזופגיטיס ((ESOPHAGITIS -
((I בצורה קלה 10%
((II בצורה בינונית 30%
((III בצורה קשה עם שטפי-דם
חוזרים, אנמיה בולטת 50%
(ד) קרדיוספזמוס ((CARDIOSPASM -
((I אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב
הכללי ולדרגת היצרות של הושט
((II לאחר ניתוח, אין הפרעות 0%
((III לאחר ניתוח, קיימות הפרעות,
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.
(ה) בקע סרעפתי
((HERNIA DIAPHRAGMATICA
(א) אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב
של הושט בהתאם לסעיף קטן ג.
(ב) בקע סרעפתי לאחר ניתוח -
((I אין הפרעות 0%
((II קיימות הפרעות, אחוזי הנכות
ייקבעו לפי סעיף קטן ג.
(3) קיבה
(א) דלקת כרונית של הקיבה -
((I בצורה קלה, ללא הפרעות
((II בצורה בינונית, המצב
הכללי והתזונתי משביע רצון 10%
((III בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי 30%
(ב) כיב הקיבה או כיב התריסריון -
((I כיב שהתרפא, אין הפרעות 0%
((II בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים 10%
((III בצורה בינונית (התקפים חוזרים, ממושכים יותר) 30%
((IV בצורה קשה עם סיבוכים כגון:
שטפי-דם, היצרות השוער, השפעה
ניכרת על המצב הכללי 60%
(ג) כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח -
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14.
13. מעיים
(ENTERO - COLITIS CHRONICA INCLUDING (1
SPASTIC AMEBIC COLITIS
(א) הפרעות קלות, עצירות ושלשול
לחליפין, ללא השפעה על המצב הכללי 0%
(ב) בצורה בינונית 10%
(2) דלקת כיבית של המעי הגס
(א) בצורה קלה עם 4-3 יציאות ביום,
ללא אנמיה, ללא השפעה על המצב הכללי 10%
(ב) בצורה בינונית עם התלקחויות לעיתים קרובות 30%
(ג) בצורה יותר מבינונית, עם התלקחויות
תכופות, אנמיה, מצב תזונתי ירוד 50%
(ד) בצורה קשה, עם חום, אנמיה קשה,
המצב הכללי ירוד מאד 70%
(ה) בצורה חמורה, זקוק לאשפוז 100%
(DIVERTICULITIS - DIVETICULOSIS (3 -
(א) ללא הפרעות 0%
(ב) ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (1)
(4) MALABSORPTION SYNDROME INCLUDING
SPRUE , COELIAC DISEASE -

(א) בצורה קלה, שלשול שומני, 3 או 4 יציאות ליום,
ללא השפעה על המצב הכללי, בלי אנמיה 20%
(ב) בצורה בינונית עם אנמיה, ירידה במשקל 40%
(ג) בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם
((HYPOPROTEINEMIA, בצקת ברגליים
ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכו' 70%
(5) מחלות כגון: CROHN'S DISEASE,
מחלות גרנולומטוטיות של המעיים, שחפת המעיים -
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2).
14. פציעות וניתוחי קיבה ומעיים
(1) מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים -
(א) ללא הפרעות, מצב התזונה הכללי טוב 0%
(ב) ישנן הפרעות קלות של מערכת העיכול,
המצב הכללי טוב 10%
(ג) ישנן הפרעות בלתי ניכרות של
מערכת העיכול, המצב הכללי ירוד 20%
(ד) ישנן הפרעות ניכרות בדרכי
העיכול, המצב הכללי ירוד 40%
(ה) מצב אחרי יותר מניתוח אחד עם
סימנים של חסימה חלקית חשוכת מרפא 60%
(ו) ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל
לעבודות בית קלות בלבד 80%
(ז) ישנן הפרעות קשות בעיכול גם
לאחר ניתוח נוסף, בלתי מסוגל לכל
פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%
(2) נצור קבוע של המעיים -
(א) ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה 20%
(ב) ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה 30%
(ג) ANUS PRAETER NATURALIS 80%
15. פי הטבעת
(FISSURA ANI (1 -
(א) ללא הפרעות 0%
(ב) ישנן הפרעות ניכרות 10%
(FISTULA ANI (2
(א) המפרישה לסרוגין ללא הפרעות ניכרות 10%
(ב) עם הפרשה ממושכת, תמידית או חוזרת
((RECIDIVANS לאחר ניתוח, עם הפרעות ניכרות 20%
(3) מצר ((STRICTURA -
(א) בצורה בינונית 30%
(ב) בצורה קשה 50%
(PROLAPSUS MUCOSAE RECTI (4 -
(א) ללא הפרעות 0%
(ב) קיימות הפרעות 10%
(PROLAPSUS RECTI TOTALIS (5 -
(א) ניתן להחזרה 20%
(ב) קבוע, ישנן הפרעות ניכרות 40%
(6) איבוד מוחלט של השליטה על השוער
((SPHINCTER 80%
(7) טחורים VARICES HAEMORRHOIDALES
חיצוניים או פנימיים -
(א) בולטים, ישנן הפרעות בלתי ניכרות 0%
(ב) בולטים, עם דימומים שכיחים 10%
(ג) בולטים בצורה קשה, ישנם דימומים שכיחים
עם אנמיה סקונדרית וסיבוכים אחרים כגון
FISSURA ANI או FISTULA ANIבצורה קלה 20%
16. מחלות הכבד ודרכי המרה
(1) שחמת הכבד -
(א) בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת
מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד 20%
(ב) בצורה בינונית, עם הפרעות
בולטות יותר בתפקודי הכבד
והשפעה בולטת על המצב הכללי 40%
(ג) בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת
((ASCITES, עם או בלי שטפי דם, עם או
בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים 70%
(ד) בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד 100%
(2) מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער -
(א) המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא
שטפי-דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים 40%
(ב) קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים
עם או בלי הפרעות חולפות מצד
מערכת העצבים (PORTAL SYSTEMIC
( ENCEPHALOPATHIA 70%
(ג) המצב חמור, החולה מרותק למיטה
או זקוק לסיעוד 100%
(3) מצב לאחר דלקת כבד זיהומית
((INFECTIOUS HEPATITIS -
(א) לא נשארו הפרעות 0%
(ב) ישנן הפרעות, אחוזי הנכות
ייקבעו לפי סעיף קטן (1).
(ECHINOCOCCUS OF LIVER (4 -
(א) מסויד שאיננו גורם להפרעות,
אין פגיעה בתפקודי הכבד 0%
(ב) לאחר ניתוח, ללא הפרעות 0%
(ג) נשארו הפרעות לאחר הניתוח, -
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק.
(ד) פעיל - להעריך בהתאם להפרעות,
לפי סעיף קטן (1).
(5) מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד
((ABSCESS OF LIVER -
(א) אין הפרעות 0%
(ב) נשארו הפרעות, - אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק.
(6) דלקת כרונית של כיס המרה עם
או בלי אבני המרה -
(א) ללא הפרעות 0%
(ב) בצורה קלה, התקפים נדירים ללא
חום או צהבת, עם הפרעות בעיכול 10%
(ג) בצורה בינונית, התקפים די תכופים
ללא חום או צהבת, הפרעות עיכול בולטות 20%
(ד) בצורה קשה עם התקפים תכופים
המלווים לעיתים בחום או בצהבת,
עם הפרעה ניכרת במצב הכללי 40%
(7) מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה -
(א) ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד 0%
(ב) קיימות הפרעות בינוניות 10%
(ג) POST CHOLECYSTECTOMY SYNDROME
בצורה בולטת 20%
(ד) הופעות חוזרות של CHOLANGITIS
עם התקפי חום מלווים בצמרמורת ולעיתים צהבת 40%
17. טחול
(א) הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה
על המצב הכללי 0%
(ב) מצב לאחר כריתת הטחול 10%
(ג) הגדלה ניכרת של הטחול HYPERSPLENISM
עם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה,
לבקופניה או טרומבופניה עם או בלי
הפרעות מכניות ניכרות 30%
18. צפק
(1) התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר
ניתוח, פציעה או מחלה בחלל הבטן -
(א) ישנן הפרעות נדירות וקלות 0%
(ב) ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של
שלשול, עצירות או מטאוריזמוס 10%
(ג) ישנן הפרעות כנ"ל והן קבועות 20%
(ד) ישנן הפרעות קשות 30%
(2) שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה
חלקית ((SUB-ILEUS -
(א) בשלב הפעיל 100%
(ב) במצב לאחר השלב החריף, אחוזי הנכות
ייקבעו לפי סרכות הצפק סעיף קטן (1).
19. בקע
(א) בקע המפשעה הניתן להחזרה ((REPONIBILIS
חד או דו-צדדי, ישנן הפרעות בלתי ניכרות 0%
(ב) מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה,
חד או דו-צדדי, עם תוצאות טובות 0%
(ג) בקע גדול חד-צדדי, הניתן להחזרה
((REPONIBILIS עם הפרעות בלתי
ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה 10%
(ד) מצב כמתואר בסעיף קטן (ג) דלעיל,
והוא דו-צדדי 15%
(ה) בקע חוזר ((RECIDIVANS חד-צדדי,
עם הפרעות בלתי ניכרות הדורש החזקה
ע"י חגורה 10%
(ו) מצב כמתואר בסעיף קטן (ה) דלעיל,
והוא דו-צדדי 15%
(ז) בקע גדול שאינו ניתן להחזרה
((IRREPONIBILIS או בלתי ניתן להחזקה
ע"י חגורה - עם הפרעות בלתי ניכרות, חד או דו-צדדי 20%
(ח) מצב כמתואר בסעיף קטן (ז), עם הפרעות ניכרות 30%
(ט) בקע פמורלי ((HERNIA FEMORALIS -
אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי
בקע במפשעה ((HERNIA INGUINALIS.
20. פציעות ובקעים של קיר הבטן
(א) מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן,
ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן 0%
(ב) מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן,
המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך
שימוש בחגורה אורטופדית 10%
(ג) מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם
התרופפות ניכרת של דופן הבטן; ישנו
חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים
שימוש בחגורה אורטופדית 20%
(ד) מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם
EVENTRATIO גדולה 40%
(ה) HERNIA LINEAE ALBAE או HERNIA
UMBILICALIS קטנות וללא הפרעות 0%
(ו) HERNIA LINEAE ALBAE או HERNIA
UMBILICALIS יותר גדולות או בקע בצלקת
של קיר הבטן, עם הפרעות בלתי ניכרות 10%
21. גידולים
גידולים ממאירים ושפירים - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם
לפגימות באברים ובמערכות הגוף השונים.
פרק שני: המערכת האורו-גניטלית
22. כליות
(1) צניחת הכליות (PTOSIS או כליה נודדת
(REN MIGRANS -
(א) ללא הפרעות 0%
(ב) ישנן הפרעות - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.
(2) כליה בצורת פרסה ((HORSE SHOE KIDNEY -
(א) ללא סיבוכים 0%
(ב) ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.
(3) כריתה חלקית של כליה אחת -
(א) ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה
והכליה השניה 10%
(ב) קיימים סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.

(4) כריתת כליה -
(א) כריתת כליה אחת ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה 30%
(ב) כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות
קלות בפעולת הכליה השניה 60%
(ג) כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות
בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות
קשות בפעולות מערכת הדם והלב 100%
(5) כליה שאינה פועלת
((NON FUNCTIONNING KIDNEY -
(א) אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה 30%
(ב) ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים.
(6) הפרשת חלבון בשתן בצורה כרונית -
(א) ORTHOSTATIC ALBUMINURIA 0%
(ב) מסיבה בלתי ידועה, ללא בצקת, בלי עליות לחץ הדם
וללא הפרעה בתפקודי הכליות 10%
(7) דלקת כליות כרונית -
(א) הפרשת חלבון קבועה בשתן, עם
גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי
עליה של לחץ הדם, ללא MIA UEUR 20%
(ב) כמתואר בסעיף קטן (א) עם בצקת,
עם עליה קלה של לחץ הדם וללא UREMIA 30%
(ג) תסמונת נפרוטית בולטת או עליה בינונית בלחץ הדם,
פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה ((UREA בדם עד 50
מג"ר אחוז 50%
(ד) תסמונת נפרוטית בולטת עם עליה
ניכרת של לחץ הדם, אוראה ((UREA
בין 50 ל-80 מג"ר אחוז 80%
(ה) עם הפרעות קשות מצד הכליות ומחזור הדם,
החולה איננו מסוגל לעבודה 100%
(PYELONEPHRITIS CHRONICA (8
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף קטן (7).

(9) אבני הכליות -
(א) אבנים בכליה אחת, התקפים
נדירים, ללא הפרעה בתפקודי
הכליות או ללא פגיעה במצב הכללי 10%
(ב) אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים עם זיהום,
ללא פגיעה בתפקוד הכליה 20%
(ג) אבני יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני, ללא
הפרעה בכליה השניה 40%
(ד) אבני כליות דו-צדדיות, התקפים נדירים 20%
(ה) אבני כליות דו-צדדיות, התקפים תכופים עם או
בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית 40%
(ו) מצב אחרי ניתוח אבני כליה מצד אחד, לא נשארו
אבנים, פעולת הכליה תקינה 0%
קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים קטנים (7) או (10)
(HYDRONEPHROSIS (10 -
(א) אקטזיה של אגן הכליה ללא הפרעות 0%
(ב) בצורה קלה, התקפים נדירים, ללא דלקת 10%
(ג) בצורה בינונית, התקפים תכופים עם או בלי דלקת 30%
(ד) עם זיהום או PYONEPHROSIS 50%
(ESSENTIAL HAEMATURIA (11 המטוריה
מיקרוסקופית, ללא גלילים בשתן, ההמטוריה
מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות לא מבחינה
קלינית ולא מבחינה תפקודית 10%
23. שלפוחית השתן ודרכי השתן
(1) אורטר
אבנים באורטר והיצרות האורטר - אחוזי
הנכות ייקבעו לפי סעיף 22(10).
(2) שלפוחית השתן -
(א) דלקת כרונית של שלפוחית השתן -
((I דלקת קלה ללא הפרעות 0%
((II דלקת קלה, עם תאי מוגלה בשתן עם תכיפות
בהטלת שתן ביום ובלילה 10%
((III דלקת בינונית, עם תכיפות בהטלת השתן
ביום ובלילה, עם כאבים ועוויות 20%
((IV דלקת קשה, עם תכיפות בהטלת השתן פעם לשעה
או יותר, כשהשלפוחית מצומקת 70%
((V אי שליטה או אי עצירה של מתן השתן ומצב
המצריך שימוש מתמיד במכשירים 60%
(ב) דלקת בדפנות השלפוחית עם כיבים
בתת-רירית ((HUNNER'S ULCER 50%
(ג) אבן בשלפוחית עם סימני הפרעה בתפקוד -
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2)(א).
(ד) ניצור השלפוחית VESICAE FISTULA 50%
(3) שופכה -
(א) היצרות השופכה ((URETRA -
((I בצורה קלה עד בינונית, אחרי הבראה, המצריכה
רק הרחבות בודדות (2-1 פעמים לשנה) 10%
((II המצריכה הרחבות כל 3-2 חדשים 20%
((III המצריכה הרחבות תכופות עם דלקת בשלפוחית 30%
(ב) ניצור בשופכה -
((I בצורה קלה, עם הפרשה לסרוגין 20%
((II בצורה בינונית; ניצור אחד עם הפרשה תמידית
המצריכה שימוש במכשיר או שימוש תמידי בחומרי
חבישה 40%
((III בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז
מתמיד המצריך שימוש תמידי במכשירים או
החלפות רבות של חמרי חבישה 70%
((IV ניצורים רבים ב- PERINEUM 100%
24. אשכים ואבר המין של הזכר
(VARICOCOELE (1
(א) חד או דו-צדדי, ללא הפרעות
או עם הפרעות בלתי ניכרות 0%
(ב) עם הפרעות ניכרות 10%
(HYDROCOELE (2
חד או דו-צדדי 0%
(3) חוסר אשך אחד והשני תקין 20%
(4) אבדן שני האשכים -
(א) אצל גבר עד גיל 45 מלווה בהפרעות
נוירו-אנדוקריניות 50%
(ב) אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה,
מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות 40%
(ג) מעל לגיל 60 25%
(5) אבדן חלקי של ה- PENIS 30%
(6) אבדן של ה- PENIS 60%
(7) אספרמיה חבלתית -
(א) עד גיל 45 20%
(ב) מעל לגיל 45 10%
לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות
לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה.
25. אברי המין של האשה
(1) דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת
של אברי מין האשה -
(א) ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב 0%
(ב) ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי משביע רצון 10%
(ג) ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד
ואין סיכויים להטבה 20%
(2) מצב לאחר כריתת שחלות -
(א) כריתה של שחלה אחת, עם או בלי
כריתה חלקית של השחלה השניה 10%
(ב) כריתה של שתי השחלות
((I עד גיל 50 40%
((II אחרי גיל 50 20%
(3) מצב לאחר כריתת הרחם -
(א) עד גיל 50 40%
(ב) אחרי גיל 50 20%
(4) מצב לאחר PANHYSTERECTOMY -
(א) עד גיל 50 50%
(ב) אחרי גיל 50 30%
(5) צניחת הנרתיק והרחם PROLAPSUS)
(UTERI ET VAGINAE 30%
(6) ניצורים של אברי המין של האשה -
(א) ניצור בין שלפוחית השתן ואברי
המין (.(FISTULA VESICO-GENIT 50%
(ב) ניצור בין החלחלה ואברי המין
(.(FISTULA RECTO-GENIT 50%
לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי
גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.
26. שחפת אורוגניטלית
(א) בתקופה החריפה והפעילה 100%
(ב) שחפת כרונית, עם שינויים רנטגניים
ברורים, הפרשה של מתגי קוך לסרוגין 60%
(ג) שחפת בלתי פעילה תוך תקופת
השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 30%
(ד) שחפת בלתי פעילה בתום תקופת
השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 10%
27. עקרות
עקרות -
(א) כשגורמיה אינם ברורים 30%
(ב) כשגורמיה ברורים - אחוזי הנכות
ייקבעו לפי אחוזי הנכות הגבוהים ביותר
שנקבעו בשביל הפגימות שגרמו לעקרות
ולא פחות מ-30%. לא יינתנו אחוזי נכות
נפרדים בעד העקרות בנוסף לאחוזי הנכות
לפי הפגימות שגרמו לעקרות.
28. מצב לאחר כריתת שד או שדיים
(א) שד אחד -
((I עד לגיל 30 שנה 30%
((II מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה 25%
((III מעל לגיל 45 שנה 15%
(ב) שני השדיים -
((I עד גיל 30 שנה 50%
((II מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה 40%
((III מעל לגיל 45 שנה 30%
לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי
גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.
פרק שלישי: תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות
29. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים
(1) המיפלגיה ((HEMIPLEGIA ימין שמאל
(א) חלקית
((I בצורה קלה 30% 20%
((II בצורה בינונית 50% 40%
((II בצורה קשה 70% 60%
(ב) שלמה עם קונטרקטורות 100% 100%
בהמיפלגיה חלקית - אחוזי הנכות ייקבעו
לפי המצב התפקודי של היד.
(2) פרפלגיה ((PARAPLEGIA
(א) בצורה קלה 20%
(ב) בצורה בינונית 50%
(ג) בצורה קשה 80%
(ד) בצורה מוחלטת (חוסר תנועה מוחלטת) 100%
(QUADRIPLEGIA (3
(א) בצורה קלה 60%
(ב) בצורה בינונית 80%
(ג) בצורה קשה 100%
בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד
כוח גברא היכולים להופיע בצורות הקלות
בסעיפים קטנים (1), (2), (3) - ייקבעו
אחוזי נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים.
(MONOPLEGIA (4
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים
המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים;
במקרים עם קונטרקטורה - בהתאם למצב התפקודי.
(5) פגימות בעצבי המוח -
(א) עצב V (TRIGEMINUS) -
((I בצורה קלה 10%
((II בצורה בינונית 20%
((III בצורה בינונית, עם הפרעות תחושתיות ניכרות 30%
((IV בצורה קשה 40%
(ב) עצב VII (FACIALIS) -
((I בצורה קלה 0%
((II בצורה בינונית 10%
((III בצורה קשה 30%
(ג) עצב X (VAGUS)
((I בצורה קלה מאד 0%
((II בצורה קלה 10%
((III בצורה בינונית 20%
(ד) עצב XI (ACCESSORIUS)
((I בצורה קלה 0%
((II בצורה בינונית 10%
((III בצורה קשה 20%
(ה) עצב XII (HYPOGLOSSUS)
((I בצורה קלה 10%
((II בצורה בינונית 30%
((III בצורה קשה 40%
(NEURITIS (6
((I בצורה קלה 0%
((II בצורה בינונית 10%
((III בצורה ניכרת 30%
((IV בצורה קשה 50%
(APHASIA (7
(א) אפזיה דיזארטרית עם הפרעות
בהיגוי בלבד -
((I בצורה קלה 10%
((II בצורה בינונית 20%
((III בצורה קשה 40%
(ב) אפזיה תחושתית או מעורבת
(הפרעה של השפה הפנימית) -
((I עם אפשרות של תקשורת עם הזולת 60%
((II ללא כל אפשרות של תקשורת 100%
עם הזולת הן מן הצד ההבנתי
והן מן הצד הביצועי
(8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה
פירמידליות כגון: ,CHOREO-ATHETOSIS
ATHETOSIS, CHOREA
ימין שמאל
((I בצורה קלה 30% 20%
((II בצורה בינונית 40% 30%
((III בצורה קשה 50% 40%
האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף
עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף
אחד בלבד, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם
להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים
של הגף בעלי התפקיד הפגום.
(9) מחלת פרקינסון ((MORBUS PARKINSON -
ימין שמאל
(א) חצי גוף -
((I בצורה קלה 30% 20%
((II בצורה בינונית 40% 30%
((III בצורה קשה 50% 40%
(ב) גף עליון בלבד -
((I בצורה קלה 20% 10%
((II בצורה בינונית 30% 20%
((III בצורה קשה 40% 30%
(ג) גף תחתון בלבד
((I בצורה קלה 10% 10%
((II בצורה בינונית 20% 20%
((III בצורה קשה 30% 30%
(TIC (10
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34
פסיכונוירוזיס.
(11) אנצפלופטיה ((ENCEPHALOPATHIA
(CHRONIC POST TRAUMATIC BRAIN
(SYNDROME
בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון
שיתוקים, תופעות אפילפטיות, הפרעות
דיבור, ירידה ברמה השכלית, שינויים
באישיות וכדומה - ייקבעו אחוזי הנכות
בהתאם לסעיפים המתאימים.
30. הפרעות פרכוסיות
(1) כפיון ((GRAND MAL
בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד
ההכרה הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן:
(א) לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 0%
(ב) בצורה קלה - היו 1-4 התקפים במשך שנתיים 10%
(ג) בצורה בינונית - היה בממוצע
התקף אחד ב-34- חדשים 30%
(ד) בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף
אחד לחודשיים 50%
(ה) בצורה קשה - היה בממוצע לפחות
התקף אחד לחודש 80%
(ו) בצורה קשה מאד - היה בממוצע
יותר מהתקף אחד לחודש 100%
(2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות
פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות
בסעיף קטן (1)(א) עד (ה) ונוסף לזה
קיימים שינויים אפילפטיים באישיות
או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים
את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה -
נוהגים בהתאם להוראות תקנה 15.
(3) התקפים ליליים בלבד
הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי
שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף
קטן (5) להלן.
(4) כפיון פסיכומוטורי
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות
ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם
לשכיחותן ועוצמתן של ההפרעות הבלתי
פרכוסיות.
((PETIT MAL) MINOR SEIZURES (5
התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה
((ABSENCE עד לאבדן מוחלט של ההכרה,
העלולים להיות מלווים ע"י פעולות
אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות
כגון: הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב
הרוח, בזכירה וכדומה -
((I לא היו התקפים במשך שנתיים 0%
((II היו בממוצע מדי חודש בחודשו -
(א) בצורה קלה - לא יותר משני התקפים 10%
(ב) בצורה בינונית - יותר משני
התקפים אך לא יותר מ-4 20%
(ג) בצורה ניכרת - יותר מ-4 התקפים 40%
(ד) בצורה קשה - מספר התקפים
ממושכים מדי שבוע בשבוע 60%
(ה) בצורה קשה מאד - מצבי סטטוס חוזרים 100%
(6) התקפים ג'קסוניים ((JACKSONIAN או
מוקדים תנועתיים או תחושתיים - אחוזי
הנכות ייקבעו לפי סעיפים קטנים (1)-(5)
בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות.
31. עצבי הגפיים העליונים
(1) קבוצת השרשים ((RADICULAR GROUP
העליונה או האמצעית או התחתונה -
ימין שמאל
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה 20% 10%
((II בצורה בינונית 40% 30%
((III בצורה קשה 50% 40%
(ב) שיתוק מלא 70% 60%
(2) כל קבוצת השרשים ((PLEXUS -
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה 20% 10%
((II בצורה בינונית 40% 30%
((III בצורה קשה 60% 50%
(ב) שיתוק מלא 80% 70%
(3) שיתוק עצב RADIALIS -
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה 20% 10%
((II בצורה בינונית 30% 20%
((III בצורה קשה 40% 30%
(ב) שיתוק מלא 60% 50%
(4) שיתוק עצב MEDIANUS -
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה מאד 5% 5%
((II בצורה קלה 10% 10%
((III בצורה בינונית 30% 20%
((IV בצורה קשה 40% 30%
(ב) שיתוק מלא 60% 50%
(5) שיתוק עצב ULNARIS -
(א) שיתוק חלקי -
ימין שמאל
((I בצורה קלה מאד 0% 0%
((II בצורה קלה 5% 5%
((III בצורה בינונית 20% 10%
((IV בצורה קשה 30% 20%
(ב) שיתוק מלא 50% 40%
(6) שיתוק עצב CIRCUMFLEXUS HUMERI או
MUSCULO-CUTANEUS -
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה 0% 0%
((II בצורה בינונית 10% 10%
((III בצורה קשה 20% 10%
(ב) שיתוק מלא 30% 20%
(7) שיתוק עצב THORACALIS LONGUS -
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה או בינונית 0% 0%
((II בצורה קשה 10% 10%
(ב) שיתוק מלא 20% 10%
במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים
במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה
מפגיעה בעצב - ייקבעו אחוזי הנכות
בהתאם למצב התפקודי של היד.
32. עצבי הגפיים התחתונים
((SCIATIC NERVE) N. ISCHIADICUS (1 -
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה 10%
((II בצורה בינונית 20%
((III בצורה קשה 40%
(ב) שיתוק מלא 60%
(N. POPLITEUS EXTERNUS (2 --
((COMMON PERONEAL NERVE --
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה 10%
((II בצורה בינונית 10%
((III בצורה קשה 20%
(3) MUSCULO-CULANEUS .N
((SUPERFICIAL PERONEAL NERVE -
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה או בינונית 0%
((II בצורה קשה 10%
(ב) שיתוק מלא 20%
(4) TIBIALIS ANTERIOR .N
((DEEP PERONEAL NERVE -
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה 0%
((II בצורה בינונית 10%
((III בצורה קשה
(ב) שיתוק מלא
(5) POSTERIOR TIBIALIS .N )TIBIAL NERVE) -
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה 10%
((II בצורה בינונית 10%
((III בצורה קשה 20%
(ב) שיתוק מלא 20%
(6) FEMORALIS OR N. CRURALIS .N -
(א) שיתוק חלקי -
((I בצורה קלה או בינונית 10%
((II בצורה קשה 20%
(ב) שיתוק מלא 30%
פרק רביעי: הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות
33. הפרעות פסיכוטיות
PSYCHOTIC DISORDERS
בתגובות סכיזופרניות מכל הסוגים, פסיכוזות
אפקטיביות ותסמונות מוחיות, חריפות או
כרוניות עם תגובות פסיכוטיות ייקבעו אחוזי
הנכות כלהלן:
(א) מצבי REMISSIO שלמה או מצבי REMISSIO
המלווים סימנים בלתי ניכרים של חוסר
התאמה, ישנה הגבלה של כושר העבודה
וADAPTIO- סוציאלית 10%
(ב) מצבי REMISSIO המלווים סימנים
קלים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה
הגבלה של כושר העבודה 20%
(ג) מצביREMISSIO המלווים סימנים
בינוניים של אי-התאמה סוציאלית,
ישנה הגבלה של כושר העבודה 30%
(ד) מצבי REMISSIO חלקית המלווים
סימנים ניכרים של אי-התאמה סוציאלית,
ישנה הגבלה של כושר העבודה 50%
(ה) סימנים אופיניים של הגבלה קשה
בהתאמה סוציאלית ובכושר העבודה 70%
(ו) חוסר מוחלט של התאמה סוציאלית,
אי-כושר עבודה מוחלט, זקוק לאשפוז
במוסד או להשגחה מתמדת 100%
34. הפרעות פסיכונוירוטיות
(א) ישנם סימנים קלים אך אין הפרעות
בהתאמה הסוציאלית, כושר העבודה לא
מוגבל 0%
(ב) ישנם סימנים אוביקטיביים
וסוביקטיביים המגבילים באופן בינוני
את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה 10%
(ג) ישנם סימנים אוביקטיביים
וסוביקטיביים המגבילים באופן בולט
את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה 20%
(ד) ישנם סימנים קליניים ברורים
המגבילים באופן ניכר את ההתאמה
הסוציאלית ואת כושר העבודה 30%
(ה) ישנם סימנים קליניים מובהקים
וקבועים שאין בהם הפסקות המגבילות
את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר
העבודה באופן ניכר 50%
(ו) מקרים קשים הגובלים ודומים
למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר
התאמה סוציאלית 70%
(ז) מקרים חמורים הגובלים ודומים למצבים
פסיכוטיים והמלווים בחוסר מוחלט של
התאמה סוציאלית במשך שנים רבות 100%
פרק חמישי: מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית
35. מחלות העצמות והפרקים
(1) ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית
או מכל סוג אחר -
(א) אין השפעה על כושר הפעולה
הכללי ואין הגבלת תנועות 0%
(ב) קיימת השפעה קלה על כושר
הפעולה הכללי או התנועות 10%
(ג) קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה 20%
(ד) ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר
מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת בתנועות 30%
(ה) בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים
הקטנים בלבד 50%
(ו) בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים
הגדולים, המצב הכללי ירוד 80%
(ז) בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא
גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים 100%
(OSTEOMYELITIS CHRONICA (2
(א) ישנו גת ((SINUS מפריש, תמידי -
((I אין החמרה חריפה, אין סימנים
כלליים והפרעות בתנועות 10%
((II אין החמרה חריפה, אין סימנים
כלליים, קיימות הפרעות קלות בתנועה 20%
(ב) ישנם SEQUESTER והפרשה מוגבלת 30%
(ג) הצורה האמורה בפסקה (ב), אך
קיימים גם סימנים כלליים 50%
(ד) הצורה האמורה בפסקה (ג), אך
קיימים סימנים כלליים תמידיים
המחייבים שכיבה מתמדת במיטה 100%
(3) שחפת העצמות והפרקים -
(א) בתקופה החריפה של המחלה -
((I בצורה קלה או בינונית 50%
((II בצורה קשה, ישנן הפרעות
ניכרות בפעולה 70%
((III בצורה קשה מאד, ישנם
סימנים לשחפת כללית 100%
(ב) לאחר חלוף התקופה החריפה -
((I הטיפול נמשך, אין סימני פעילות 30%
((II הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות 50%
(ג) מצב שלאחר שחפת שנתרפאה -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם
לפגימות בעצמות ובפרקים.

36. גולגולת
(1) ליקויי צורה, בין אם נגרם חסר
מועט של העצם ובין אם לאו -
(א) אין הפרעות אוביקטיביות 0%
(ב) ישנן הפרעות אוביקטיביות -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם
להפרעות הנוירולוגיות.

(2) חסר בעצמות הגולגולת -
(א) עד שלושה סנטימטרים מרובעים 5%
(ב) מעל לשלושה ועד חמישה
סנטימטרים מרובעים 10%
(ג) מעל ל-5 ועד ל-10 סנטימטרים מרובעים 20%
(ד) ביותר מ-10 סנטימטרים מרובעים -
((I ללא HERNIA CEREBRI 30%
((II ישנה HERNIA CEREBRI 80%
(3) במצבים שלאחר תיקון פלסטי של חסר
בעצמות הגולגולת ייקבעו מחצית אחוזי
הנכות בהתאם לסדר גודל החסר שהיה
קיים לפני התיקון לפי סעיף קטן (2).
(4) במקרים לאחר פציעה בגולגולת עם
סיבוכים תוך-גולגולתיים המלווים
הופעות של שיתוקים, התקפים ג'קסוניים
או הפרעות פונקציונליות אחרות,
ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.
37. עמוד השדרה
(1) קבוע עמוד השדרה הצוארי
((CERVICAL ANKYLOSIS -
(א) בזווית נוחה 30%
(ב) בזווית בלתי נוחה 50%
זווית נוחה - הקבוע הוא בגדר היציבה
התקינה: זווית בלתי נוחה - היציבה
הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר.
(2) קבוע עמוד השדרה הגבי
((DORSAL ANKYLOSIS -
(א) בזוית נוחה 10%
(ב) בזווית בלתי נוחה 30%
זווית נוחה - זווית שאינה עוברת את
הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה
צדדית או קדמית-אחורית חדה

(3) קבוע עמוד השדרה המתני
((LUMBAR ANKYLOSIS -
(א) במצב נוח 30%
(ב) במצב בלתי נוח 40%
(ג) במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה
בולטת ביציבה 50%
מצב נוח - שמירה על היציבה בגבולות הנורמה;
מצב בלתי נוח - שינוי ניכר או גס ביציבה.
(4) קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה -
(א) בזווית נוחה 60%
(ב) בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות
תנועות קלות של הצואר 100%
זווית העולה על 30 0 לגבי הקו המאונך
((VERTICAL נחשבת לבלתי נוחה.
(5) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הצוארי
((CERVICAL SPINE -
(א) בצורה קלה 10%
(ב) בצורה בינונית 20%
(ג) בצורה קשה 30%
(ד) אי יציבות של עמוד השדרה הצוארי
שהוכחה ע"י צילומי רנטגן בתנוחות שונות 30%
(6) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי
((DORSAL SPINE -
(א) בצורה קלה 0%
(ב) בצורה בינונית או קשה 10%
(7) הגבלת התנועות בעמוד השדרה המתני
((LUMBAR SPINE -
(א) בצורה קלה 10%
(ב) בצורה בינונית 20%
(ג) בצורה קשה 30%
(8) שבר של גוף חוליה שהתרפא
(א) בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה
של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 5%
(ב) עם תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה
של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 10%
(ג) עם תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטיים,
אבל בלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה
בקרבת החוליה הזו 20%
(9) הפרעות לאחר שבר של
PROCESSUS SPINOSUS עם או בלי
הTRANSVERSUS- שלא התחבר 5%
(10) תסמונת של בקע הדיסקוס
((HERNIA DISCI SYNDROME -
(א) שהתרפאה 0%
(ב) כשקיימות הפרעות, ייקבעו אחוזי
הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע
של עמוד השדרה המתאים או בהתאם
לממצא הנוירולוגי.
38. בית החזה
(1) שינויים בצורת בית החזה הנגרמים
כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח -
(א) השינויים הם בלתי ניכרים, אין
הפרעות בנשימה ובפעולות הלב 0%
(ב) שינוי צורה לאחר כריתת צלעות -
ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 7(4).
(2) פציעת שרירי בית החזה -
(א) בצורה בינונית 10%
(ב) בצורה קשה 20%
39. עצם הבריח ועצם השכם
(1) חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר
של עצם הבריח או עצם השכם 0%
(2) אי-התאחות ((NON UNION בחלק
האמצעי או הפנימי של עצם הבריח 10%
(3) נקע של עצם הבריח
((ACROMIO-CLAVICULAR DISLOCATION
ללא הגבלה בתנועות 5%
(STERNO-CLAVICULAR DISLOCATION (4
((ANTERIOR 5%
(STERNO-CLAVICULAR DISLOCATION (5
((POSTERIOR 20%
40. עצמות הגפיים העליונים
ימין שמאל
(1) חיבור גרוע של עצם הזרוע ((HUMERUS.
קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם
הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה
קלה או בינונית 20% 10%
(2) חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת;
צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק
או פרק הכתף בצורה קשה 30% 20%
(3) אי-התאחות עצם הזרוע בלי התהוות
פרק נד מדומה כגון ((FIBROUS UNION 30% 20%
(4) אי-התאחות עצם הזרוע עם התהוות
פרק נד מדומה ((FALSE FLAIL JOINT 50% 40%
(5) אי-התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס
ואולנה ((RADIUS ET ULNA עם התהוות
פרק נד מדומה 40% 35%
(6) אי-התאחות האולנה בחצי העליון או
אי-התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי
דפורמציה ניכרת 20% 15%
(7) כמו בסעיף קטן (6), קיימת
דפורמציה ניכרת 30% 20%
(8) אי-התאחות האולנה בשליש התחתון 10% 10%
(9) אי-התאחות הרדיוס בשליש העליון 20% 15%
(10) חיבור גרוע של האולנה ((ULNA 10% 5%
(11) חיבור גרוע של הרדיוס (RADIUS) 10% 10%
(12) אבדן גף עליון -
(א) בפרק הכתף 80% 70%
(ב) מעל מקום החיבור DELTOIDEUS .M 75% 65%
(ג) מתחת למקום החיבור
DELTOIDEUS .M 70% 60%
(13) אבדן האמה -
(א) מעל מקום החיבור הרדיאלי של
TERES M. PRONATOR 65% 55%
(ב) מתחת למקום החיבור הרדיאלי של
PRONATOR TERES.M 60% 50%
(14) אבדן היד בשורש 60% 50%
(15) אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד 55% 50%
41. הפרקים העליונים של הגפיים העליונים
ימין שמאל
(1) נקיעה חוזרת של הכתף
RECURRENT HUMERO-SCAPULAR)
(DISLOCATION -
(א) נקיעות שכיחות והכרח להיזהר
מתנועות מעל גובה השכם 20% 20%
(ב) נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה 30% 20%
(ג) נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה
רק בעזרה רפואית 40% 30%
(ד) לאחר ניתוח - פעולת הזרוע טובה 5% 5%
(2) מפרק נד של הכתף (FLAIL SHOULDER) 50% 40%
(3) קשיון ((ANKYLOSIS של פרק הכתף -
(א) קשיון נוח 30% 25%
(ב) קשיון לא נוח 50% 40%
בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של
450-500 מהגוף בתנוחת-מה קדימה;
בקשיון לא נוח נמצאת הזרוע בריחוק של
250 מהגוף או בריחוק מעבר ל-600.
(4) הגבלת התנועות בפרק הכתף -
(א) מעל לגובה השכם 0% 0%
(ב) עד לגובה השכם 15% 15%
(ג) עד 450 מהגוף או הגבלה ניכרת
בסיבוב כלפי חוץ או פנימה 25% 25%
(ד) עד 300 מהגוף 35% 35%

ימין שמאל
(5) פרק המרפק
(א) מצב אחרי שבר או חבלה בפרק
שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או
הגבלות תפקודיות 0% 0%
(ב) מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם
שינוי בזוויות כגון
CUBITUS VARUS ;CUBITUS VALGUS
או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת התנועות 10% 10%
(6) קשיון במרפק -
(א) קשיון נוח 30% 20%
(ב) קשיון לא נוח 40% 30%
קשיון נוח משמע - תנוחת המרפק בזווית
שבין 700 עד 900 (ראה ציור מס' 1)
ובעמדה אמצעית של האמה;
קשיון לא נוח - תנוחה מעבר לגבולות
הנ"ל, עם הגבלה בסיבובי האמה
((PRO-SUPINATIO
(7) הגבלת התנועות במרפק -
(א) הגבלות בכיפוף -
קיים יישור מלא של המרפק או
שהוא מוגבל בלא יותר מ- 250
והכיפוף אפשרי:
((I מ- 00 עד 350 40% 30%
((II מ- 00 עד 600 30% 20%
((III מ- 00 עד 900 15% 10%
((IV מ- 00 עד 1500 0% 0%
(ב) הגבלות ביישור -
קיים כיפוף מלא של המרפק או
שהוא מוגבל מ- 1500 עד ל- 1900
והיישור אפשרי עד לתנוחה -
((I של 900 40% 30%
((II של 600 15% 10%
((III של 300 10% 10%
((IV מ- 00 עד 1500 0% 0%
(8) במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם
יחד, כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה
קביעה של יותר מ-0% נכות, ייקבעו 10%
נכות. במקרים של הגבלות תנועה במרפק
גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי
תקנה 15 ובלבד שאחוזי הנכות הכוללים
לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון
לא נוח של המרפק.
(9) מפרק נד של המרפק (FLAIL ELBOW) 40% 30%
פרק המרפק
ציור מס' 1

כפוף ויישור יתרכאן יבוא ציור

פרק המרפק
ציור מס' 2

מדידת הגבלות התנועה


כאן יבוא ציור(10) שורש היד -
ימין שמאל
(א) מצב אחרי חבלה בפרק כף היד ללא
הפרעות בתנועות 0% 0%
(ב) קשיון נוח 20% 15%
(ג) קשיון לא נוח 40% 30%
(ד) קשיון בעמדה בינונית, בין נוח
ובין לא נוח 30% 20%
קשיון נוח - כף היד נמצאת בכיפוף גב
של 150-250 ובאבדוקציה אולנרית
או נויטראלית;
קשיון לא נוח - כף היד נמצאת בכיפוף
פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית.
(ה) הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם
אפשרות כיפוף גבי של 150 10% 5%
(ו) איבוד ה- PRONATIO וה-SUPINATIO,
היד קבועה במצב של SUPINATIO או
HYPERPRONATIO 30% 20%
(ז) איבוד הSUPINATIO- והPRONATIO-
או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב
של PRONATIO בעמדה נויטרלית 20% 10%
הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה
מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון,
PSEUDOARTHROSIS OF
;CARPAL-SCAPHOID
LUNATO-MALACIA ETC - אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם לסעיף 35.
היד - כיפוף ויישור
ציור מס' 3


כאן יבוא ציור


סטיה רדיאלית ואולנרית
ציור מס' 4
עמדת ביניים


כאן יבוא ציור


42. שרירי הגפיים העליונים
(1) פציעת שרירי הכתף - ימין שמאל
(א) ,TRAPEZIUS, SERRATUS MAGNUS
LEVATOR SCAPULAE -
((I בצורה בינונית 10% 10%
((II בצורה ניכרת 20% 10%
((III בצורה קשה 30% 20%
ימין שמאל
(ב) ,PECTORALIS MAJOR, MINOR
,LATISSIMUS DORSI
TERRES MAJOR
((I בצורה בינונית 10% 10%
((II בצורה ניכרת 20% 20%
((III בצורה קשה 30% 30%
(ג) DELTOIDEUS
((I בצורה בינונית 20% 10%
((II בצורה ניכרת 30% 20%
((III בצורה קשה 40% 30%
(ד) ,SUPRASPINATUS
INFRASPINATUS, TERES
, MINOR, SUBSCAPULARIS
CORACOBRACHIALIS -
((I בצורה בינונית 10% 10%
((II בצורה ניכרת 20% 10%
((III בצורה קשה 30% 20%
(2) פציעת שרירי המרפק -
(א) ,BICEPS, BRACHIALIS
BRACHIORADIALIS -
((I בצורה בינונית 10% 10%
((II בצורה ניכרת 20% 20%
((III בצורה קשה 30% 30%
(ב) TRICEPS, ANCONEUS
((I בצורה בינונית 10% 10%
((II בצורה ניכרת 20% 20%
((III בצורה קשה 30% 30%
(ג) FLEXOR CARPI, DIGITI -
((I בצורה בינונית 10% 10%
((II בצורה ניכרת 20% 10%
((III בצורה קשה 30% 20%
(ד) EXTENSOR CARPI, DIGITI -
((I בצורה בינונית 10% 0%
((II בצורה ניכרת 10% 10%
((III בצורה קשה 20% 10%
אצבעות הידיים
43. קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה
(1) אגודל -
(א) קטיעת אגודל עם עצם המסרק או
חלק ממנה 25% 20%
(ב) קטיעת שני גלילים או גליל וחצי 20% 15%
(ג) קטיעת הגליל הסופי 15% 10%
(ד) קטיעת חצי הגליל הסופי 8% 8%
(2) אצבע 2 -
(א) קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או
חלק ממנה 15% 12%
(ב) קטיעת לפחות 2 גלילים 12% 10%
(ג) קטיעת 2 או 1 גלילים 10% 10%
(ד) קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו 5% 5%
(3) אצבע 3 -
(א) קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או
חלק ממנה 15% 12%
(ב) קטיעת לפחות 2 גלילים 12% 10%
(ג) קטיעת 2 או 1 גלילים 10% 10%
(ד) קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5% 5%
(4) אצבע 4 או אצבע 5 -
(א) קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם
המסרק או חלק ממנה 10% 10%
(ב) קטיעת לפחות 2 גלילים 10% 8%
(ג) קטיעת 2 או 1 גלילים 8% 5%
(ד) קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5% 5%
44. קשיון אצבעות היד
קשיון לא נוח של האצבעות - קשיון באחד או
יותר מפרקי האצבעות אשר אינו מאפשר תפיסה
או פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות
הסמוכות:
קשיון לא נוח של האגודל - תנוחה המונעת
אחיזה;
קשיון נוח - קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל
הוא מאפשר אחיזה ((PINCH -
(1) קשיון לא נוח של האצבעות - ייקבעו
אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה
בלי ראש עצם המסרק.
(2) קשיון נוח של האגודל 10% 10%
(3) קשיון נוח של אצבע 2 7% 7%
(4) קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או 5 5% 5%
45. MALLET FINGER
(1) של האגודל או של אצבע 2 7%
(2) של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1
ואצבע 2) לכל אצבע 5%
בפגימות מרובות של אצבעות הידיים: קטיעות,
קשיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות וכן
בשילוב פגימות שונות, ייקבעו אחוזי הנכות
לאחר סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה
בהתאם לסעיפים 43, 44, 45.
46. האגן
שינוי צוות האגן:
(1) אין השפעה על האברים הפנימיים שבאגן
ואין הגבלה בתנועות 0%
(2) ישנה השפעה על האברים הפנימיים
שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות - אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים
הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות
עבור הגבלת התנועות, לפי תקנה 12
לתקנות אלו.
(SYMPHYSIOLYSIS (3 או תזוזה של מחצית
האגן עם נזק בפרק SACROILIACA
והפרעות סטטיות או הפרעות בהליכה 25%
47. עצמות הגפיים התחתונים
(1) אי התאחות של עצם ה-FEMUR --
(א) הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי 50%
(ב) מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול
להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר 70%
(2) חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה ((TIBIA
((FAULTY UNION OF FEMUR OR TIBIA -
(א) ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים 10%
(ב) עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם להגבלה.
לענין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות
הנ"ל, פירושו - סטיה של הציר מכיוונו
התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה
בסימטריה של הגפיים.
(3) אי התאחות של הטיביה והפיבולה או
הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות
המחייבות שימוש במשענת 30%
(4) אי-התאחות עצמות הTARSUS- או
METATARSUS או תוצאות אחרות של
פציעות בכף הרגל המשפיעות על כושר
התנועות -
(א) בצורה קלה 0%
(ב) בצורה בינונית 10%
(ג) בצורה קשה 20%
(ד) בצורה קשה מאד 30%
(5) התקצרות של רגל אחת -
(א) עד 2 סנטימטרים 0%
(ב) מעל ל-2 ועד 3 סנטימטרים 5%
(ג) מעל ל-3 ועד 5 סנטימטרים 10%
(ד) מעל ל-5 ועד 7 סנטימטרים 20%
(ה) מעל 7 סנטימטרים 40%
(6) קטיעת הגף התחתון -
(א) בפרק הירך 80%
(ב) בשליש העליון של עצם הירך או
בסמוך מתחת לשליש 80%
(ג) באמצע הירך או בשליש התחתון,
ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי 65%
(7) קטיעת השוק -
(א) עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור
שריר מיתר הברך או בסמוך לזה 55%
(ב) ביותר מ-5 סנטימטרים מתחת
לחיבור שריר מיתר הברך, כולל
SYME'S AMPUTATION 50%
48. הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים
(1) פרק הירך -
(א) מפרק נד 70%
(ב) קשיון לא נוח 50%
(ג) קשיון נוח 40%
לענין זה, קשיון נוח - מצב בו הגוף
נמצא בכיפוף מ-200 עד 300, האבדוקציה
היא מ-00 עד 100: הרוטציה - נויטרלית.
פרק הירך - הגבלות התנועה בכיפוף
ציור מס' 5
(ד) הגבלה במתיחה ((EXTENSIO:
הגף איבד התנועה בזווית מ-00 עד 150 5%o
(ה) הגבלה בכיפוף המפריעה לישיבה 20%
(ו) הגבלה בהטייה ((ABDUCTIO, קירוב
((ADDUCTIO או סיבוב ((ROTATIO של הגף 20%
(ז) הגבלה בינונית בכל התנועות 30%
(2) הברך -
(א) אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת
תחת כובד משקל הגוף לצד אחד 30%
(ב) אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות
הברך תחת כובד משקל הגוף 20%
(ג) קשיון נוח 30%
(ד) קשיון לא נוח 50%
קשיון לא נוח פירושו: עמדת הברך ביישור
יתר של יותר מ-100 (RECURVATUM GENU) או
כיפוף ביותר מ-300 או סטיה צדדית
((VALGUS VARUS של יותר מ-200.
(ה) הגבלת תנועות הכיפוף
((I הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 900 0%
((II הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 700 5%
((III הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 450 10%
((IV הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 300 20%
((V הכיפוף אפשרי בזווית מ-00 עד 150 30%
(ו) הגבלה ביישור הברך -
((I יישור הברך אפשרי עד 50 0%
((II יישור הברך אפשרי עד 100 10%
((III יישור הברך אפשרי עד 150 20%
((IV יישור הברך אפשרי עד 300 40%
((V יישור הברך אפשרי עד 450 50%
פרק הברך - מדידת הגבלות התנועה
ציור מס' 6

(ז) נזק במניסקוס -
((I נזק במניסקוס בצורה קלה 10%
((II נזק במניסקוס עם LOCKING 20%
((III מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס
ללא הפרעות תפקודיות 0%
((IV מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס
קיימים שינויים ארטרוטיים קלים
ודלדול קל של השרירים 10%
(3) קרסול -
(א) הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול 10%
(ב) קשיון נוח 20%
(ג) קשיון לא נוח 30%
49. כף הרגל
(1) רגל שטוחה PES PLANUS - PES VALGUS
חד או דו-צדדית
(א) בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף
הרגל חפשיות; אין כיווץ שרירים 0%
(ב) בצורה בינונית - ישנה הגבלה בתנועות
במפרקי הטרסוס 10%
(ג) בצורה קשה - קיים כיווץ שרירים
ו-CALLOSITAS נרחבים 20%
(2) PES CAVUS חד או דו-צדדית
(א) בצורה קלה, התנועות במפרקי כף הרגל
חופשיות 0%
(ב) עם כיווץ קבוע ((CLAWING של האצבעות
והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל 10%
(ג) הדפורמציה המתוארת בסעיף קטן ב
בצורה יותר קשה ועם CALLOSITAS נרחבים 15%
(ד) בצורה קשה מאד 20%
(ה) TALIPES CAVOVARUS קשה 30%
(ו) הגבלת התנועות בפרקי כף הרגל:
SUBTALAR JOINT או JOINTS TARSAL
עם דפורמציה או כאבים 20%
(3) קשיון נוח של פרקי ה-TARSUS כגון
אחרי TRIPLE ARTHRODESIS 10%
(4) METATARSALGIA טראומטית אחרי דפורמציה
של הקשת הרחבית 10%
(5) קטיעה לפי LISTRANC או לפי CHOPART
עם נטיה לעמדת EQUINUS 30%
(6) קטיעה כמתוארת בסעיף קטן (5) לאחר
ארטרודזיס בתנוחה נוחה 25%
(7) קטיעה TRANSMETATARSAL 25%
50. אצבעות הרגל
(1) קטיעת האצבעות:
(א) של כל האצבעות -
((I עם ראשי הMETATARSALIA- 25%
((II בלי ראשי הMETATARSALIA- 15%
(ב) של אצבע 1 -
((I עם ראש הMETATARSUS- 20%
((II בלי ראש הMETATARSUS- 10%
(ג) של אצבע בודדת או שתי אצבעות
פרט לבוהן -
((I עם ראש הMETATARSUS- 10%
((II בלי ראש הMETATARSUS- 5%
(ד) של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן -
((I עם ראש הMETATARSUS- 15%
((II בלי ראש הMETATARSUS- 10%
(2) HALLUX VALGUS חד-צדדית קשה 5%
(3) HALLUX RIGIDUS 10%
(4) אצבע פטיש -
(א) אצבע בודדת 0%
(ב) בכל האצבעות, חד-צדדית ומבלי PES CAVUS 10%
(5) המצב שלאחרי ניתוח של HALLUX VALGUS
כשהוא מלווה בהרחקת ראש הMETATARSUS- 10%
(6) מצב שלאחרי ניתוח HALLUX VALGUS תוך
כדי שמירת ראש הMETATARSUS- 5%
51. שרירי הגפיים התחתונים
(1) פציעת קבוצת השרירים
, PYRIFORMIS, GAMELLUS
.OBTURATOR, QUADRATUS FEM -
(א) בצורה בינונית 10%
(ב) בצורה ניכרת 20%
(ג) בצורה קשה 30%
(2) GLUTEUS MAXIMUS, MEDIUS, MINIMUS
(א) בצורה בינונית 20%
(ב) בצורה ניכרת 30%
(ג) בצורה קשה 50%
(3) ILLIO-PSOAS, PECTINEUS
(א) בצורה בינונית 10%
(ב) בצורה ניכרת 20%
(ג) בצורה קשה 30%
(4) ,ADDUCTOR LONGUS, BREVIS, MAGNUS
GRACILIS
(א) בצורה בינונית 10%
(ב) בצורה ניכרת 20%
(ג) בצורה קשה 30%
(SARTORIUS, RECTUS FEMORIS, VASTUS (5
,EXTERNUS, INTERMEDIUS-INTERNUS
TENSOR FASCIAE LATAE
(א) בצורה בינונית 10%
(ב) בצורה ניכרת 20%
(ג) בצורה קשה 30%
(6) ,SEMITENDINOSUS, BICEPS FEMORIS
SEMI-MEMBRANOSUS
(א) בצורה בינונית 10%
(ב) בצורה ניכרת 20%
(ג) בצורה קשה 30%
(7) TIBIALIS ANTERIOR, EXTENSOR DIGIT
LONGUS, PERONEUS TRETIUS
(א) בצורה בינונית 10%
(ב) בצורה ניכרת 10%
(ג) בצורה קשה 20%
(8) ,TRICEPS SURAE, TIBIALIS POSTERIOR
PERONEUS LONGUS, FLEXOR HALLUCIS
,LONGUS, FLEXOR DIGIT, LONGUS
POPLITEUS
(א) בצורה בינונית 10%
(ב) בצורה ניכרת 20%
(ג) בצורה קשה 20%
(EXTENSOR HALLUCIS BREVIS, EXTENSOR (9
DIGIT BREVIS, INTEROSSEI
(א) בצורה בינונית 10%
(ב) בצורה ניכרת 10%
(ג) בצורה קשה 20%
(FLEXOR DIGIT, BREVIS, ABDUCTOR (10
,HALLUCIS, QUADRATUS PLANTAE
ADDUCTOR HALLUCIS, FLEXOR HALLUCIS
(א) בצורה בינונית 10%
(ב) בצורה ניכרת 20%
(ג) בצורה קשה 30%
פרק שישי: ליקויי ראיה, פציעות ומחלות עיניים
52. ליקויים בכושר הראיה והגבלת שדה הראיה
(1) ליקויים בכושר הראיה
חדות הראיה נמדדת לאחר תיקון ע"י זכוכיות אופטיות.
(2) הגבלת שדה הראיה -
(א) הצטמצמות מרוכזת -
בעין בשתי
אחת העיניים
((I עד 600 0% 10%
((II למטה מ-600 ועד 300 0% 20%
((III למטה מ-300 ועד 100 10% 40%
((IV למטה מ-100 30% 100%
(ב) אבדן החצי הפנימי, ישנה ראיה
מרכזית תקינה 0% 10%
(ג) אבדן החצי החיצוני, ישנה ראיה
מרכזית תקינה 10% 30%
(ד) HEMIANOPSIA HOMONYMA ימנית,
שמאלית, עליונה או תחתונה,
ישנה ראיה מרכזית תקינה 30%
(ה) הצטמצמות בלתי מרוכזת של הראיה
- אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם
לכושר הראיה כלהלן:
((I אבדן הרבע העליון - לפי חדות ראיה
נמוכה בדרגה אחת מזו שנקבעה בעין הנדונה,
אולם כשחדות הראיה היא 1/60 - לפי 1/60.
((II אבדן שני הרבעים העליונים -
לפי חדות ראיה נמוכה בשתי דרגות מזו
שנקבעה בעין הנדונה, אולם כשחדות הראיה
היא 3/60 או 1/60 - לפי 1/60.
((III אבדן הרבע התחתון - לפי
חדות ראיה נמוכה בשלוש דרגות
מזו שנקבעה בעין הנדונה. אולם
כשחדות הראיה היא 6/60, 3/60
או 1/60 - לפי 1/60.
((IV אבדן שני הרבעים התחתונים
- לפי חדות ראיה נמוכה בשש
דרגות מזו שנקבעה בעין הנדונה,
אולם כשחדות הראיה היא 6/18,
6/24, 6/60, 3/60 או 1/60 - לפי 1/60
53. עקירת עין
(א) מצב אחרי עקירת עין אחת 35%
(ב) מצב אחרי עקירת שתי העיניים 100%
54. מצב אחרי הוצאת גוף זר או פציעה חודרת
(א) במצב לאחר הוצאת גוף זר מפנים העין,
אחרי פציעה חודרת בעין, עם כושר ראיה
אשר לפי הלוח מזכה ב- 0% - ייקבע 5%
(ב) במצב המתואר בסעיף קטן א' - כושר
הראיה לקוי - אחוזי הנכות ייקבעו
בהתאם לכושר הראיה.
לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראיה (להלן - הלוח)
חדות (א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט)
ראיה
6/6 6/9 6/12 6/18 6/24 6/36 6/60 3/60 1/60

(1) 6/6 0% 0% 0% 10% 10% 15% 20% 25% 30%
(2) 6/9 0% 0% 0% 10% 10% 15% 20% 25% 30%
(3) 6/12 0% 0% 10% 15% 15% 20% 25% 30% 30%
(4) 6/18 10% 10% 15% 20% 25% 30% 30% 35% 40%
(5) 6/24 10% 10% 15% 25% 30% 40% 40% 45% 50%
(6) 6/36 15% 15% 20% 30% 40% 50% 55% 60% 65%
(7) 6/60 20% 20% 25% 30% 40% 55% 70% 75% 80%
(8) 3/60 25% 25% 30% 35% 45% 60% 75% 90% 90%
(9) 1/60 30% 30% 30% 40% 50% 65% 80% 90% 100%
המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1)-(9) מציינים את חדות הראיה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות (א-ט) - את חדות הראיה של העין השניה; האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.
55. צניחת עפעף PTOSIS
(א) חלקית -
(1) חד-צדדית או דו-צדדית שאינה מפריעה לראיה 10%
(2) המפריעה לראיה -
((I חד-צדדית 20%
((II דו-צדדית 30%
(ב) מלאה -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לכושר
הראיה, חדות הראיה של העין הפגועה
תיחשב כראיה של 1/60.
56. דרכי הדמעות
(א) היצרות קלה של דרכי הדמעות, הפרעות בלתי ניכרות
0%
בעין בשתי
אחת העיניים
(ב) סגירה כללית של דרכי הדמעות 10% 15%
57. הפרעות בקונברגנציה
(א) הפרעות בקונברגנציה מסוג
HETEROPHORIA
(ב) פזילת שיתוק 20%
58. GLAUCOMA
(א) שדה ראיה וכושר ראיה תקינים 10%
(ב) קיים ליקוי ראיה או צמצום שדה
הראיה - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב.
59. דלקת הלחמית והעפעפיים
((CONJUNCTIVITIS, BLEPHARITIS
(1) בצורה כרונית קלה 0%
(2) בצורה כיבית כרונית 10%
60. גרענת TRACHOMA
(1) ללא שום הפרעות 0%
(2) ישנן הפרעות בלתי ניכרות 10%
(3) ישנם סיבוכים קשים והפרעות ניכרות -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי הראיה.
61. קרנית
כתמי הקרנית CORNAL OPACITY
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקויים
בכושר הראיה.
62. איבוד או העדר עדשה אחת או שתי
העדשות ((APHAKIA
(א) עדשה אחת 20%
(ב) שתי עדשות 30%
63.
MYDRIASIS TRAUMATICA 5%
64.
COLOBOMA IRIDIS 5%
65. UVEITIS
מצב שלאחר דלקת הענבית שנתרפאה לפחות
שנה אחת לפני מועד קביעת אחוזי הנכות -
(1) אין התקפים חוזרים 0%
(2) ישנם התקפים חוזרים, נדירים 20%
(3) ישנם התקפים חריפים תכופים 30%
66. עכירויות בזגוגית CORPORIS VITREI OPACITATES
(א) בצורה קלה 5%
(ב) בצורה קשה 10%
67. קטרקטה חבלתית
(א) קטרקטה חבלתית בלי הפרעות בראיה 5%
(ב) קטרקטה חבלתית עם הפרעות בראיה -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 52.
68. רשתית RETINA
(1) היפרדות הרשתית ((ABLATIO RETINAE -
(א) שהתרפאה עם שדה ראיה וכושר ראיה מלאים 10%
(ב) כשקיים ליקוי בראיה, ייקבעו אחוזי
הנכות בהתאם לליקוי.
(2) CHORIORETINITIS INVERATA
(א) כושר ראיה מלא 0%
(ב) כשקיים ליקוי בראיה, ייקבעו אחוזי
הנכות בהתאם לליקוי.
פרק שביעי: מחלות אף, פה, אוזן וגרון
69. אף
(1) שינויים בצורת האף החיצוני
(א) בצורה קלה וללא הפרעות בנשימה 0%
(ב) בצורה ניכרת הגורמים להפרעות בנשימה 10%
(ג) חסר האף כולו או חלק ממנו: 30%
הנחיריים גלויים
(2) שינויים בפנים האף עם סתימת אף
מוחלטת 20%
(3) אבדן חוש הריח והטעם או חוש הריח בלבד 5%
(4) מחלות האף והגתות -
(א) RHINITIS ATROPHICA
(ב) RHINITIS VASOMOTORICA
(ג) RHINITIS ALLERGICA
(ד) SINUSITIS -
((I בצורה קלה: אין הפרשה קבועה 0%
((II בצורה בינונית: הפרשה קבועה,
ישנם גלד ((CRUSTA והצטננויות תכופות 10%
((III בצורה קשה: הפרשה קבועה, ישנם
גלד קשה והצטננויות תכופות מאד
המחייבות שכיבה במיטה לעתים תכופות מאד 20%
70. חך ובית הבליעה
(1) ליקויים בחך הרך -
(א) בצורה קלה 10%
(ב) בצורה קשה עם ליקויים ניכרים בדיבור 20%
(2) איבוד פחות ממחצית החך הקשה -
(א) ישנה אפשרות להתקין תחליף מלאכותי 10%
(ב) אין אפשרות להתקין תחליף מלאכותי 20%
(3) איבוד מחצית או יותר מהחך הקשה -
(א) ישנה אפשרות להתקין תחליף מלאכותי 10%
(ב) אין אפשרות להתקין תחליף מלאכותי 30%
71. גרון
(1) צרידות -
(א) בצורה קלה הנגרמת עקב דלקת
כרונית של מיתר הקול 5%
(ב) בצורה ניכרת וקבועה 10%
(ג) בצורה קשה, עם אבדן הקול
אפשרות לחישה בלבד ((APHONIA 30%
(2) שחפת של הLARYNX-
(א) שחפת פעילה המופיעה ביחד עם
שחפת הריאות - אחוזי הנכות ייקבעו
לפי סעיף 7 (שחפת הריאות).
(ב) שחפת שנתרפאה
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב
לפי סעיף קטן (1)
(3) מצר STENOSIS של הLARYNX- או הקנה,
קיימת השפעה על הקול או על הנשימה -
(א) בצורה קלה 5%
(ב) בצורה בינונית 10%
(ג) בצורה קשה 30%
(ד) בצורה קשה מאד ומתמדת המחייבת
TRACHEOSTOMY 50%

72. אוזניים
(1) ליקוי שמיעה, אחוזי הנכות בליקוי שמיעה ייקבעו לפי הלוח הבא.
לוח אחוזי הנכות לפי מדידה אודיומטרית
הפחתת כושר א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד
השמיעה 15 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 למעלה
בדציבלים 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 מ-80

1. 20-15 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10
2. 25-21 0 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 15 15
3. 30-26 0 5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20
4. 35-31 0 5 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20
5 40-36 5 5 10 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25
6. 45-41 5 10 10 15 20 25 25 25 25 25 25 25 30 30
7. 50-46 5 10 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30
8. 55-51 5 10 15 15 20 25 30 30 30 35 35 35 35 35
9. 60-56 5 10 15 15 20 25 30 30 35 35 40 40 40 40
10. 65-61 5 10 15 20 20 25 30 35 35 40 40 40 45 45
11. 70-66 10 10 15 20 25 25 30 35 40 40 45 45 45 50
12. 75-71 10 10 15 20 25 25 30 35 40 40 45 50 50 50
13. 80-76 10 15 15 20 25 30 30 35 40 45 45 50 55 55
14. למעלה 10 15 20 20 25 30 30 35 40 45 50 50 55 60
מ-80
המספרים שבשורות המאוזנות המסומנות במספרים 14-1 מציינים את הפחתת כושר השמיעה בדציבלים באוזן אחת והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות א' - י"ד באוזן השניה.
האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה.
בקביעת אחוזי הנכות עבור הפחתת השמיעה יש לקחת בחשבון ירידת כושר השמיעה הממוצע בתדירויות הדיבור של -20001000-500 מחזורים בשניה.
(2) אוזן חיצונית -
(א) חוסר אפרכסת אחת 10%
(ב) חוסר שתי האפרכסות 20%
(ג) דלקת האוזן החיצונית -
((I ישנן החמרות נדירות והפרשה 5%
((II ישנן החמרות תכופות וקשות עם הפרשה מרובה
או היצרות תעלת האוזן החיצונית 10%
(3) אוזן תיכונה -
(א) צלקת ושקע בעור התוף או מצב
שלאחר ניתוח בPROCESSUS-
MASTOIDEUS - אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם לליקוי השמיעה.
(ב) מצב לאחר ניתוח רדיקלי -
((I החלל יבש 0%
((II קיימת הפרשה קבועה 10%
(ג) דלקת כרונית של האוזן התיכונה
עם הפרשה מוגלתית ללא פגיעה בעצם -
((I חד-צדדית 10%
((II דו-צדדית 15%
(ד) המצב כמו בפסקה (ג), קיימת פגיעה בעצם -
((I חד-צדדית 20%
((II דו-צדדית 25%
לאחוזי הנכות שנקבעו בהתאם לפסקאות
(ב), (ג) ו-(ד) יש להוסיף את אחוזי
הנכות שייקבעו עבור ליקויי שמיעה.
(4) אוזן פנימית -
(א) פגיעה בחלק הקוכלארי -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקויי השמיעה.
(ב) פגיעה בחלק הוסטיבולרי -
((I בצורה קלה (קיימת סחרחורת, בחילה) 10%
((II בצורה בינונית - ישנם סימנים
אוביקטיביים כגון ניסטגמוס רפלקסים פתלוגיים 20%
((III בצורה קשה - ישנם סימנים
וסטיבולריים אוביקטיביים ספונטניים 40%
((IV בצורה חמורה - הדורשת ריתוק למיטה 100%
(ג) מחלת MENIERE -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לנזק בחלק
הוסטיבולרי והקוכלארי על-ידי צירוף
של אחוזי הנכות לפגימות אלה.
(ד) חבלה אקוסטית (עם עקומת שמיעה אופיינית) -
((I ללא רעש ובלי הפחתת השמיעה
בתדירויות הדיבור 0%
((II עם רעש תמידי באוזניים בלי
הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור 10%
((III כשקיימת הפחתת שמיעה בתדירויות
הדיבור, יש להוסיף את אחוזי הנכות
שנקבעו לליקויי השמיעה בהתאם לתקנה 15.
פרק שמיני: לסתות ושיניים
73. לסתות
(1) לסת עליונה
(א) שבר הלסת העליונה עם העתקה
((DISPLACEMENT -
((I בצורה קלה, המנשך תקין 0%
((II בצורה בינונית עם הפרעה קלה במנשך 10%
((III בצורה קשה עם הפרעות ניכרות במנשך 20%
(ב) אי-התאחות ((NON UNION של הלסת העליונה -
((I בצורה קלה עם הפרעות קלות במנשך 10%
((II בצורה בינונית 20%
((III בצורה קשה עם הפרעות קשות במנשך 30%
(ג) אבדן המכתשית PROCESSUS)
ALVEOLARIS OSSIS MAXILLAE
(SUPERIORIS
((I לאורך מחצית הלסת העליונה 10%
((II לאורך כל הלסת 20%
(2) לסת תחתונה
(א) LUXATIO HABITUALIS -
((I בצורה קלה, המופיעה לעתים
רחוקות ללא הפרעה בלעיסה 0%
((II בצורה בינונית, המופיעה לעתים
תכופות עם הפרעות קלות בלעיסה 10%
((III בצורה קשה, המופיעה עם כל פתיחת
הפה והפרעות קשות בלעיסה 20%
(ב) הגבלות התנועות בפרק הטמפורו-
מנדיבולרי - ((TEMPORO MANDIBULARIS
((I בצורה קלה: פתיחת הפה אפשרית
רק בין 1.5 ועד 1 ס"מ 10%
((II בצורה בינונית: פתיחת הפה אפשרית
פחות מ-1 ועד 0.5 ס"מ 20%
((III בצורה קשה: פתיחת הפה אפשרית פחות
מ-0.5 ס"מ 40%
((IV איבוד כל הלסת התחתונה, כולל
הפרקים, ללא תקנה 100%
(ג) איבוד חצי הלסת -
((I איבוד חצי הלסת התחתונה, כולל פרק
אחד ללא תקנה 50%
((II איבוד חצי הלסת התחתונה, הפרקים נשארו 40%
(ד) איבוד ענף עולה ((RAMUS ASCENDENS
או חלק ממנו יחד עם הפרק הטמפורו-מנדיבולרי -
((I מצד אחד 30%
((II משני הצדדים 50%
(ה). איבוד ענף עולה או חלק ממנו,
הפרק קיים -
((I מצד אחד 10%
((II משני הצדדים 20%
(ו) איבוד מחצית רקמת העצם בלסת ללא
הפסקת הרציפות ((CONTINUITY -
((I מצד אחד 10%
((II משני הצדדים 20%
(ז) איבוד הPROCESSUS CONDYLOIDEUS- -
((I מצד אחד 20%
((II משני הצדדים 30%
(ח) איבוד הPROCESSUS CORONOIDEUS- -
((I מצד אחד 10%
((II משני הצדדים 15%
74. שיניים
(1) אבדן שיניים ללא אפשרות להתקין תותבות -
(א) כל השיניים 40%
(ב) כל השיניים של הלסת העליונה 20%
(ג) כל השיניים של הלסת התחתונה 20%
(ד) אבדן שן בודדת 0.5%
"שן" - שן טבעית שיש לה כותרת שלמה או
חלקית, לרבות שן סתומה או שן מכוסה בכתר,
או שן בנויה על שורש.
(ה) באבדן מספר שיניים - אחוזי הנכות ייקבעו
ע"י צירוף אריתמטי של אחוזי הנכות לפי
פסקה (ד).
(ו) באבדן שן מלאכותית, לרבות שן בגשר או
בתותבת חלקית שנאבדה ביחד עם שן או
שיניים טבעיות - אחוזי הנכות ייקבעו לפי
מחצית הנכות המגיעים לשן טבעית.
(ז) אבדן תותבת שלמה או חלקית, או חלק
של השיניים המלאכותיות שבה, או נזק לגשר
קבוע ללא אבדן שיניים טבעיות, אינו
מזכה אחוזי נכות.
(ח) באבדן שיניים אם אפשרות התקנת תותבת,
אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות
המגיעה בהתאם לפסקאות (א), (ב), (ג), (ד).
פרק תשיעי: צלקות, מחלות ופגימות בעור
75. צלקות
(1) צלקות בגוף -
(א) שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות
שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן 0%
(ב) מכאיבות או מכערות 10%
(ג) נרחבות באזורים מרובים 20%
(ד) המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות
שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי הנכות
ייקבעו לפי סעיף 19.
(ה) מחוברות לרקמות או אברים, אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות או הפגיעות
באברים אליהם מחוברות הצלקות.
(2) צלקות הפנים והצואר -
(א) שטחיות ובלתי מכערות 0%
(ב) מכערות או הגורמות לשינוי צורת
העפעפיים, האף, השפתיים, האוזניים 10%
(ג) רחבות עם כיעור ניכר 20%
(ד) רחבות או הגורמות לשינויים בולטים
בצורת הפנים 30%
(ה) הגורמות לשינויים בצורת הפנים
המעוררים דחיה 50%
76. ALOPECIA EREATA 0%
77. ALOPECIA UNIVERSALIS 20%
78. ULCUS TROPICUM -
(1) ההפרעות בלתי ניכרות 10%
(2) ההפרעות בינוניות 20%
(3) ההפרעות ניכרות 30%
79. ACNE CONGLOBATA, ACNE VULGARIS
(1) בצורה קלה ומוגבלת 0%
(2) בצורה בינונית, הצורה הפוסטולרית על
שטח רחב 10%
(3) הצורה הקשה עם היווצרות KELOIDS
המעוררים דחיה 20%
80. ECZEMA כרונית -
(1) ההפרעות בלתי ניכרות 0%
(2) ההפרעות קלות 10%
(3) ההפרעות בינוניות 20%
(4) בצורה קשה, ההפרעות כלליות, ניכרות
ומעוררות דחיה 30%
81. LUPUS ERYTHEMATOSUS DISCOID FORM -
(1) בצורה קלה 0%
(2) בצורה בינונית 10%
(3) בצורה קשה 20%
82. CALLOSITAS, VERRUCAE PLANTARES -
(1) בצורה קלה 0%
(2) בצורה קשה, הפרעות בהליכה 10%
83. DERMATITIS - DERMATITIS מכל הסוגים פרט ל-
DERMATITIS ACTINICA או DERMATITIS X-RAY
- אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 80.
84. DERMATITIS ACTINICA -
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 81.
85. X-RAY DERMATITIS -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.
86. ERYSIPELAS RECIDIVANS -
(1) בצורה קלה, 1-6 התקפים לשנה 10%
(2) בצורה בינונית, לפחות התקף אחד לחודש 20%
(3) בצורה קשה: יותר מהתקף אחד לחודש
ובצורה של ELEPHANTIASIS NOSTRAS -
(א) ברגל אחת 30%
(ב) בשתי הרגליים 50%
87. שחפת העור
(1) במצב של פעילות התהליך -
(א) בצורה קלה, שינויים מוגבלים 30%
(ב) בצורה קשה, שינויים נרחבים 50%
(2) במצב של יציבות -
(א) בצורה קלה, השינויים מוגבלים 10%
(ב) בצורה קשה, השינויים נרחבים 20%
(3) שחפת העור שנתרפאה נשארו צלקות
בלבד - אחוזי הנכות ייקבעו
בהתאם לסעיף 75.
88. ERYTHEMA INDURATUM BAZIN 20%
89. PEMPHIGUS VULGARIS -
(1) בשלב החריף הדורש אשפוז 100%
(2) בשלב של רמיסיה 50%
90. LEISHMANIASIS -
(1) בשלב פעיל עם כיבים מרובים 20%
(2) בשלב פעיל עם כיבים בודדים 10%
(3) צלקות לאחר LEISHMANIASIS - אחוזי
הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.
פרק עשירי: פיגור שכלי
91.
(1) פיגור גבולי (מנת משכל 70 עד 79) 20%
(2) פיגור קל (מנת משכל 55 עד 69) 40%
(3) פיגור בינוני (מנת משכל 40 עד 54) 65%
(4) פיגור קשה (מנת משכל 30 עד 39) 75%
(5) פיגור חמור (מנת משכל 0 עד 29) 100%
חלק ב' - מחלות מקצוע
פרק ראשון: הרעלות ומחלות עור
1. הרעלות
הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצול וההומולוגים שלו, פחמן דו-גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים הלוגנים של הפחמנים המימניים - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה.
2. מחלות עור
הנגרמות על ידי אבק, נוזלים, חמרים יציבים או גזים OCCUPATIONAL DERMATOSES
(א) ישנו גורם ידוע; אין הפרעות בהעדר של מגע
עם הגורם 0%
(ב) ישנו גורם ידוע; הפרעות ממושכות וחוזרות
גם ללא מגע עם הגורם 10%
(ג) ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות 20%
(ד) ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף 30%
פרק שני: מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות
3. מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם -
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן
תוצאה ממחלות אלה.
4. תופעות אלרגיות כתוצאה מחיסון נגד כלבת -
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן
תוצאה ממחלות אלה.
5. שחפת
(1) שחפת הריאות
(א) שחפת פעילה -
(1) שחפת פעילה ((UNSTABLE הדורשת טיפול 100%
(2) שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה
כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית
בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר
פעולה מוגבל 75%
(ב) שחפת בלתי פעילה -
(1) (א) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת
הפעילות ((STABLE QUIESCENT קיימות
הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה 50%
(ב) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות
((STABLE QUIESCENT שטח הנשימה הוקטן
כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-3/1 של שטח הריאה,
או שינויים פיברוטיים רחבים 60%
(ג) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות
((STABLE QUIESCENT שטח הנשימה הוקטן
כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או
שינויים פיברוטיים רחבים מאד. קיימים
מזמן לזמן שטפי-דם בלתי ניכרים 70%
(ד) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת
הפעילות ((STABLE QUIESCENT שטח הנשימה
הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים
של הפרעות במחזור COR PULMONALE או
שטפי דם חדירים ניכרים PULMONALE 80%
(2) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים
ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות
((STABLE ARRESTED קיימות הפרעות בלתי
ניכרות בכושר הפעולה ((STABLE ARRESTED 30%
(ב) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים
ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות
((STABLE ARRESTED שטח הנשימה הוקטן
כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח
הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים 40%
(ג) שפעילות פסקה לפני יותר משנתיים
ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת
הפעילות ((STABLE ARRESTED של שטח ריאה
אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד,
קיימים מזמן לזמן שטפי-דם. 50%
(ד) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד
לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות
((STABLE ARRESTED שטח הנשימה הוקטן באופן
ניכר. קיימים סימנים ברורים של הפרעות
במחזור הדם ((COR PULMONALE או שטפי דם
ניכרים 70%
(3) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים
((RECOVERED. קיימות הפרעות בלתי ניכרות
בכושר הפעולה 10%
(ב) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים
((RECOVERED. שטח הנשימה הוקטן כתוצאה
מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או
שינויים פיברוטיים רחבים 20%
(ג) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים
((RECOVERED שטח הנשימה הוקטן כתוצאה
מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים
פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן
שטפי-דם בלתי ניכרים 30%
(ד) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים
((RECOVERED שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר.
קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור
הדם ((COR PULMONALE או שטפי-דם תדירים
וניכרים 60%
(4) (א) שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי
של פחות מ-5 צלעות 5%
(ב) שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי חד-
צדדי או דו-צדדי של יותר מ-5 צלעות 10%
(ג) שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט 5%
(ד) שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה
המתאים לשטח של אונה 10%
(ה) שנרפאה לאחר ניתוח כריתה של אונה
עם תוספת של טורקופלסטיקה 15%
(ו) שנרפאה לאחר כריתה של יותר מאונה
אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה 20%
(ז) שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת
וקיימים שינויים גם בריאה השניה 30%
לאחוזים המפורטים בסעיף קטן זה יש
להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו
בתוספת זו לצד כל פגימה.
(ג) שחפת בלתי פעילה שנרפאה:
(1) קיימת הגבלה ניכרת בכושה הנשימה
על ידי התעבות רחבה של הפלוירה 10%
לאחוז האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי
שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.
(2) שחפת מחוץ לריאות:
דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות במערכות
השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת.
6. ברוצלוזיס
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות
שהן תוצאת מחלה זו.
7. שיתוק ילדים
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות
שהן תוצאת מחלה זו.
8. קדחת צהובה, פילאריאסיס,
ליישמניוסיס, חולירע,
דבר, טרופנוזומיאזיס
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן
תוצאת מחלות אלה.
9. צפדת
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן
תוצאת מחלה זו.
10. סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף -
בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה.
11. (1) צורנית עם שחפת -
בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת.
(2) צורנית בלעדי שחפת -
בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.
12. אמיינתית -
בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.
13. ירוד -
בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מתאונת עבודה.
14. מחלת קייסון
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלה זו.
15. עוויות
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה.
16. מחלות קרינה
בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה.
17. מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים -
בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן.
18. בורסיטיס -
תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך.
19. ליקויי שמיעה -
בהתאם לליקויים בכושר השמיעה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ליקויי שמיעה כתוצאה מתאונת עבודה.
חלק ג': מבחנים בנסיבות מיוחדות
1. דרגת נכות בקשיון ובשיתוק
(א) בקביעת דרגת נכותו של פונה שנפגם -
(1) בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק גדול אחד - לא יובא בחשבון הנזק לשרירים הפועלים באותו פרק;
(2) בשיתוק עצב גדול אחד - לא יובאו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או נזק שגרם לשרירים המעוצבים על ידו.
(ב) דרגת נכותו של פונה שנפגם -
(1) בכמה פגימות באותו פרק - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקשיון של אותו פרק;
(2) בכמה פגימות באותה גפה - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה, אלא אם נקבעו לאחת מהפגיעות האמורות אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע;
(3) בכמה פגימות בעין אחת - לא תעלה על האחוזים שנקבעו לעיוורון של אותה העין.
(ג) דרגת נכות של פונה שנפגם כמה פגימות בזרוע הימנית, תחושב לפי סעיף 1 לחלק זה, ובלבד שאחוזי הנכות של אותן הפגימות פרט לפגימה שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, יחושבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית.
2. דרגת נכות של איטר
(א) דרגת נכות בשל פגימה ביד שמאל של איטר יד ימין תיקבע כאילו היתה הפגימה לפי המבחנים ביד ימין ופגימה ביד ימין כאילו היתה הפגימה לפי המבחנים ביד שמאל.
(ב) היו שתי הידיים שוות-כוח, לא תחול ההוראה שבסעיף קטן (א).
תוספת שניה
(תקנה 4)
טופס ויתור על סודיות
(ייחתם בידי הפונה או על ידי האפוטרופוס בלבד)
אני החתום מטה, מבקש/ת למסור לממונה על הגימלאות (להלן - הממונה) ולועדה הרפואית (להלן - הועדה) כמשמעותם בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה-1985, או לבא כוחם, כל מידע או מסמך בקשר למצבי הרפואי, התפקודי והכללי לרבות כל מידע או מסמך בקשר למחלות וטיפולים רפואיים שניתנו או ינתנו לי ותוצאותיהם.
בחתימתי להלן, מרשה אני לממונה ולועדה להעביר לאנשים ולגופים אשר באמצעותם ובעזרתם תפעל הועדה, כל מידע שיגיע או הנמצא ברשותם והנחוץ לקבלת החלטה בקשר לדרגת נכותי.
אני פוטר את מוסר המידע מכל חובת סודיות שחלה עליו על פי דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בענין מסירת מידע.
שם ................. ת"ז/מ"א ........... בתוקף מינוי כאפוטרופוס של ............
חתימה .......................... תאריך ............................
_________________________________
1 ק"ת תשנ"א, 55.
2 תקנות אלו פורסמו ביום 22.10.90.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ