אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס"ז-2006

תקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס"ז-2006

תקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס"ז-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 43א לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. מטרה
תקנות אלה מחילות על הליכים משמעתיים לפי החוק הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 (להלן - חוק זכויות נפגעי עבירה), בהתאמות המתחייבות, במטרה לקבוע את זכויותיו של נפגע עבירה ולהגן על כבודו כאדם בהליכים כאמור, בלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין של חשודים, נאשמים ונידונים.
2. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית הדין" - כמשמעותו בסעיף 2 לחוק;
"חוקר" - כמשמעותו בסעיף 15 לחוק;
"חשוד" - מי שנחשד בביצוע עבירת משמעת שפגעה בנפגע;
"נאשם" - מי שהוגשה נגדו תובענה כאמור בסעיף 33 לחוק, שענינה עבירת משמעת שפגעה בנפגע;
"נידון" - מי שהוחלט לגביו על אמצעי משמעת כאמור בסעיף 34 לחוק, בשל עבירת משמעת שפגעה בנפגע;
"נפגע עבירה" - אדם שנפגע במישרין מעבירת משמעת;
"עבירת מין או אלימות חמורה" - עבירת משמעת שלפי נסיבותיה היא גם אחת מאלה:
(1) עבירת מין או אלימות חמורה כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה;
(2) עבירה לפי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998;
"עבירת משמעת" - כמשמעותה בסעיף 17 לחוק;
"תובע" - כמשמעותו בסעיף 14 לחוק;
"תקנות סדרי הדין" - תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), התשכ"ד-1963.
3. עקרונות
מתן הזכויות לנפגע עבירה, כאמור בתקנות אלה, ייעשה בתוך זמן סביר ותוך התחשבות בו ובצרכיו, שמירה על כבודו והגנה על פרטיותו.
4. דרכי התאמה במימוש זכויות נפגעי עבירה
סעיף 4 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק.
5. הבטחת זכויות נפגעי עבירה
סעיף 5 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק, בשינויים אלה:
(1) במקום "בתי המשפט והרשויות" יראו כאילו נאמר "נציב השירות או מי שהוא הסמיכו לכך ובית הדין";
(2) במקום "לפי חוק זה" יראו כאילו נאמר "לפי תקנות אלה".
6. הגנה בבית הדין
(א) סעיף 6(2) לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק, אך במקום "בבית המשפט" יראו כאילו נאמר "בבית הדין".
(ב) לצורך מימוש זכותו של נפגע עבירה כאמור בתקנת משנה (א), ייעשו הפעולות המפורטות להלן על ידי מי שהנציב הסמיכו לכך:
(1) בבית הדין, שמתקיים בו ההליך המשמעתי בקשר לעבירה שממנה נפגע הנפגע (להלן - ההליך), יוקצה, ככל הניתן, חדר או אזור שהנפגע יוכל להמתין בו עד לתחילת הדיון בהליך, ושלא תותר כניסה אליו של הנאשם, שלוחיו או מקורביו;
(2) במקרה שלא יהיה ניתן להקצות חדר או אזור כאמור בפסקה (1) לקראת דיון מסוים, תשלח נציבות שירות המדינה לבקשת הנפגע, מלווה מטעמה שימתין עם הנפגע עד לתחילת הדיון ובמידת הצורך גם במהלכו; נפגע שמבקש מלווה כאמור יפנה לתובע בטלפון, כעשרים וארבע שעות לפני מועד הדיון.
7. הגבלה על מסירת פרטים אישיים
סעיף 7 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק, בשינויים אלה:
(1) במקום ההגדרה "חומר חקירה" בסעיף קטן (א), יראו כאילו נאמר ""חומר ראיות" - כמשמעותו בסעיף 33(א) לחוק";
(2) כל מקום שנאמר בו "כתב האישום" יראו כאילו נאמר "התובענה";
(3) כל מקום שנאמר בו "נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המנויה בחלק א' בתוספת הראשונה א'" יראו כאילו נאמר "נפגע עבירת מין או אלימות חמורה";
(4) כל מקום שנאמר בו "בית משפט" או "בית המשפט" יראו כאילו נאמר "בית הדין";
(5) בסעיף קטן (ג) -
(א) ברישה, במקום "ההליכים הפליליים" יראו כאילו נאמר "ההליכים המשמעתיים";
(ב) במקום פסקה (2) יראו כאילו נאמר:
"(2) המסירה היא מנציב השירות למי שהוא הסמיכו לכך או להיפך, בתוך בית הדין, מבית הדין לנציב השירות או למי שהוא הסמיכו לכך או להיפך, או מרשות לנציב השירות או למי שהוא הסמיכו לכך.";
(6) בסעיף קטן (ה), במקום "מחומר החקירה" יראו כאילו נאמר "מחומר הראיות", במקום "מכתב האישום" יראו כאילו נאמר "מהתובענה", ובמקום "שאינה מנויה בחלק א' לתוספת הראשונה א'" יראו כאילו נאמר "שאינה עבירת מין או אלימות חמורה";
(7) בסעיף קטן (ח), במקום "סעיף 74 (ג) עד (ו) לחוק סדר הדין הפלילי" יראו כאילו נאמר "תקנה 10(ב) עד (ה) לתקנות סדרי הדין".
8. זכות לקבל מידע על ההליך המשמעתי
(א) סעיף 8 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק, בשינויים אלה:
(1) כל מקום שנאמר בו "הליך פלילי" יראו כאילו נאמר "הליך משמעתי";
(2) בסעיף קטן (א), במקום "כפי שיקבעו השרים" יראו כאילו נאמר "באמצעות דפי מידע שחוקר ימסור לנפגע ושיפורסמו באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה";
(3) בסעיף קטן (ב), במקום "השרים יקבעו את דרכי קבלת המידע ותוכנו" יראו כאילו נאמר "מידע כאמור יינתן לנפגע עבירה באמצעות פניה בכתב בפקסימילה או בדואר לחוקר או לתובע";
(4) בסעיף קטן (ג) -
(א) בפסקה (1), במקום "בתוספת השניה" יראו כאילו נאמר "בתוספת הראשונה לתקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס"ז-2006 (להלן - תקנות ההחלה)";
(ב) פסקה (2) יראו כאילו נמחקה.
(ב) בקשת נפגע עבירה להיות מיודע לפי סעיף 8(ג)(1) לחוק זכויות נפגעי עבירה, כאמור בתקנת משנה (א), תוגש בכתב לפי טופס 1 שבתוספת השניה באמצעות משלוח לתובע בפקסימילה, בדואר רשום או במסירה אישית.
9. זכות עיון בתובענה
(א) סעיף 9 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק, בשינויים אלה:
(1) בכל מקום שנאמר בו "בכתב האישום" יראו כאילו נאמר "בתובענה";
(2) בפסקה (2), במקום "פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה" יראו כאילו נאמר "מי שנציב השירות הסמיכו לכך".
(ב) מימוש זכותו של נפגע עבירה לפי תקנת משנה (א) יהיה באחת מדרכים אלה, לפי הנחיית מי שנציב השירות הסמיכו לכך:
(1) עיון הנפגע או בא כוחו בתובענה וקבלת העתק ממנה, במועד ובמקום שתואם מראש עם תובע;
(2) שליחת העתק מהתובענה לנפגע או לבא כוחו, בפקסימילה או בדואר
אלקטרוני, לפי פרטים שמסר למטרה זו.
(ג) עיון והעתקה כאמור בתקנת משנה (ב) ייעשו לאחר שהמבקש הזדהה לפני מי שהוסמך למסור לו את התובענה או לשולחה אליו כאמור באותה תקנת משנה, באמצעות תעודה מזהה או בדרך אחרת לפי הנחיית מי שנציב השירות הסמיכו לכך; היה המבקש נציג של נפגע העבירה - יציג גם ייפוי כוח, בדרך שיורה מי שנציב השירות הסמיכו לכך.
10. זכות לקבל מידע על שירותי סיוע
(א) סעיף 11 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק, ואולם יראו כאילו המילים "כפי שיקבעו השרים" - נמחקו.
(ב) לצורך מימוש זכותו של נפגע עבירה כאמור בתקנת משנה (א), תפרסם נציבות שירות המדינה דפי מידע באתר האינטרנט שלה, וחוקר ימסור לנפגע מידע, בכתב או בעל פה, על הפרסום כאמור.
11. ניהול הליכים בזמן סביר
סעיף 12 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק.
12. חקירה בדבר עבר מיני
סעיף 13 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק, בשינויים אלה: בסעיף קטן (א), במקום "בגוף החוקר" יראו כאילו נאמר "על ידי חוקר" ובמקום "הקצין הממונה" יראו כאילו נאמר "מי שנציב השירות הסמיכו לכך".
13. זכות למלווה בחקירה
סעיף 14 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק, בשינויים אלה: אחרי "עבירת מין או אלימות" יראו כאילו נאמר "חמורה או נפגע עבירה שהוא קטין" ובמקום "הגוף החוקר" יראו כאילו נאמר "על ידי חוקר".
14. זכות לנוכחות בדיון בדלתיים סגורות
סעיף 15 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק, בשינויים אלה:
(1) בסעיף קטן (א), במקום "לפי סעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984" יראו כאילו נאמר "לפי סעיף 41(ב) לחוק";
(2) בסעיף קטן (ב), בכל מקום שנאמר בו "בית המשפט" יראו כאילו נאמר "בית הדין".
15. זכות להביע עמדה להסדר טיעון
(א) סעיף 17 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק, בשינויים אלה: אחרי "לפי סעיף 8(ג)(2)" יראו כאילו נאמר "כאמור בתקנה 8 לתקנות ההחלה" ובמקום "פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה לפי הענין" יראו כאילו נאמר "נציב השירות או מי שהוא הסמיכו לכך".
(ב) נפגע שקיבל הודעה על אפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם ועל זכותו להביע עמדה לענין זה, כאמור בפרט 6 בתוספת הראשונה, והוא מבקש לממש את זכותו כאמור בתקנת משנה (א), ימסור לתובע עמדה בכתב בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה, אלא אם כן הודיע לו תובע על אפשרות למסור את העמדה במועד אחר או בדרך אחרת.
16. הצהרת נפגע
(א) סעיף 18 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי החוק, בשינויים אלה:
(1) כל מקום שנאמר בו "בית המשפט" יראו כאילו נאמר "בית הדין";
(2) בסעיף קטן (א), במקום "לגוף החוקר" יראו כאילו נאמר "לחוקר", ובמקום הסיפה החל במילים "גזר דינו של הנאשם" יראו כאילו נאמר "גזר דינו של הנאשם לפי הוראות סימן ד' לתקנות סדרי הדין";
(3) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 187 לחוק סדר הדין הפלילי" יראו כאילו נאמר "תקנה 49 לתקנות סדרי הדין";
(4) סעיף קטן (ג) יראו כאילו נמחק.
(ב) לצורך מימוש הזכות כאמור בתקנת משנה (א) -
(1) נפגע עבירה זכאי למסור לחוקר, בעת חקירתו או סמוך לאחר מכן, לפי הנחיית החוקר, הצהרה בכתב, ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת השניה, על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה; חוקר שקיבל הצהרה כאמור, יעבירה לתובע עם חומר הראיות;
(2) הועבר חומר הראיות לתובע ולא מסר נפגע העבירה הצהרה כאמור בפסקה (1), או שרצונו למסור הצהרה מעודכנת, זכאי הוא למסור את ההצהרה לתובע, במשלוח בדואר רשום, בפקסימילה או במסירה אישית, בכל עת עד למועד הדיון בגזר הדין.
(ג) הצהרת נפגע תובא על ידי התובע לפני בית הדין בעת הדיון על גזר הדין, אם קיבל אותה התובע לפני מועד הדיון האמור.
17. הגנה מפני משפט פלילי או אזרחי
סעיף 21 לחוק זכויות נפגעי עבירה יחול על הליכים משמעתיים לפי חוק, ואולם אחרי "בחוק זה" יראו כאילו נאמר "כאמור בתקנות ההחלה" ובמקום "הליך פלילי" יראו כאילו נאמר "הליך משמעתי".
18. מימוש זכויות של נפגע קטין או חסר ישע
(א) בתקנה זו -
"אדם אחר" - לרבות הקטין או חסר הישע;
"בן משפחה אחר" - הורה, הורה של הורה, בן זוגו של כל אחד מאלה אף אם אינו נשוי לו, אח או אחות, לרבות אח או אחות חורגים, וצאצאיהם של כל אחד מאלה, דוד או דודה וצאצאיהם, גיס או גיסה, או בן משפחה אחר הגר עם הנפגע בבית.
(ב) זכויותיו לפי תקנות אלה של קטין שטרם מלאו לו 14 שנים או של חסר ישע ניתנות למימוש באמצעות הורהו או אפוטרופסו.
(ג) זכויותיו לפי תקנות אלה של קטין שמלאו לו 14 שנים ניתנות למימוש על ידי הקטין וכן באמצעות הורהו או אפוטרופסו, אלא אם כן ביקש הקטין שהמימוש ייעשה על ידו בלבד.
(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), לא ימומשו זכויות לפי תקנות אלה באמצעות הורה או אפוטרופוס, אלא באמצעות אדם אחר שהחליט עליו חוקר, לאחר שהתייעץ עם פקיד סעד ובמידת האפשר לאחר ששמע את עמדת הקטין או חסר הישע, אם נתקיים אחד מאלה:
(1) ההורה או האפוטרופוס חשוד או מעורב בביצוע העבירה שנפגע ממנה הקטין או חסר הישע;
(2) מימוש הזכויות באמצעות ההורה או האפוטרופוס עלול לפגוע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או חסר הישע.
(ה) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), אם סבר חוקר, לאחר שהתייעץ עם פקיד סעד, כי קיים חשש שזכויות הקטין או חסר הישע לא ימומשו כראוי על ידי ההורה או האפוטרופוס, מחמת שבן משפחה אחר של הקטין או של האפוטרופוס חשוד או מעורב בביצוע העבירה שנפגע ממנה הקטין או חסר הישע, יורה על מימוש הזכויות כאמור באמצעות אדם אחר, לאחר שהתייעץ עם פקיד סעד ובמידת האפשר לאחר ששמע את עמדת הקטין או חסר הישע לענין זהותו של האדם האחר.
19. פרסום מספרי טלפון ופקסימילה
נציבות שירות המדינה תפרסם באתר האינטרנט שלה, שכתובתו ,www.civil-service.gov.il את מספרי הטלפון והפקסימילה לפניה לפי תקנות אלה.
20. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנות 8(א)(4)(א) ו-15 (ב))
השלב בהליך המשמעתי
מוסר המידע

1. שם החוקר המטפל בתיק; חוקר
2. סיום החקירה והעברת חומר הראיות החקירה לתובע; חוקר
3. החלטה לא לחקור; תובע
4. העברת התלונה למשרד שבו מועסק החשוד, לטיפול בה
לפי הוראות סעיף 31 לחוק; תובע
5. החלטה לא להגיש תובענה; תובע
6. הגשת תובענה; תובע
7. אפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם;
להודעה זו תצורף גם הודעה על זכותו של הנפגע להביע את
עמדתו בענין לפי הוראות תקנה 15; תובע
8. מועדי הדיונים בבית הדין, למעט הדיון שבו מוקראת
התובענה לפי הוראות תקנה 19 לתקנות סדרי הדין; חלה
מגבלה על פי דין על נוכחותו של נפגע העבירה בדיון
מדיוני בית הדין, תימסר לו הודעה גם על כך; תובע
9. הכרעת הדין; תובע
10. גזר הדין; תובע
11. הגשת ערעור על פסק הדין תובע
תוספת שניה
טופס 1
(תקנה 8(ב))
בקשת נפגע עבירה לקבל מידע על ההליך המשמעתי
תאריך
אל: תובע - נציבות שירות המדינה - בפקס
1. אני (שם פרטי ושם משפחה)
מספר זהות כתובת
טלפון (קווי) -........... טלפון נייד -...........
דואר אלקטרוני (אם יש)
פרטי אפוטרופוס/ אחר [במקרים המתאימים לפי תקנה 18]
נפגע עבירה בתיק מספר
פרטי העבירה
[נא מלא/י את הפרטים הידועים לך]
מבקש/ת בזאת לקבל מידע לפי סעיף 8 לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001, כפי שהוחל על הליכים משמעתיים בתקנה 8 לתקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס"ז-2006.
2. בכל מקרה של שינוי בפרטים האישיים שמסרתי, לרבות כתובות או מספרי הטלפון, אדאג לעדכן את התובע בנציבות שירות המדינה בכתב, במסירה לידו או באמצעות פקסימילה.

שם מלא תאריך חתימה
לידיעתך -
( קבלת מידע על מועדי דיונים בבית הדין - לאחר שתקבל/י הודעה על
הגשת תובענה, הנך מתבקש/ת ליצור קשר עם התובע מזמן לזמן, או לפי הנחיית התובע, כדי לקבל מידע על מועדי הדיונים.
(הכתובות ומספרי הטלפון שמסרת לעיל הם לצורך מסירת המידע לפי החוק בלבד, לא ייעשה בהם שימוש אחר והם לא יועברו לחשוד / נאשם / נידון.

טופס 2
(תקנה 16(ב)(1))
הצהרת נפגע/ת עבירה על פגיעות ונזקים שגרמה לו העבירה
לכבוד חוקר או תובע בנציבות שירות המדינה
במסירה אישית/במשלוח בדואר לכתובת /באמצעות פקסימילה מס' 02-6705476
[נא מלא/י במקום המתאים ומחק/י את המיותר]
פרטי התיק:
תלונה מס'
מס' התיק בנציבות / מס' התיק בבית הדין
שם התובע המטפל בתיק
[נא מלא/י את הפרטים הידועים לך]
הצהרה:
אני, החתום/החתומה מטה (שם פרטי ושם משפחה) מס' זהות
מבקש/ת להביא לפני בית הדין את הצהרתי זו, בדבר הפגיעות והנזקים שנגרמו לי בשל עבירה שנפגעתי ממנה, לפי זכותי בסעיף 18 לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001, כפי שהוחלה על הליכים משמעתיים בתקנה 16 לתקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס"ז-2006.
הצהרה זו היא הראשונה שאני מגיש/ה בתיק זה.
הצהרה זו מעדכנת הצהרה קודמת שהגשתי בתיק זה לחוקר
/ לתובע בתאריך (נא סמנ/י את המתאים).
ידוע לי כי כל המידע שמסרתי במסמך זה מהווה חומר חקירה וראיות שיועמד לעיונו של הנאשם או סניגורו בהתאם לחוק, וכי אני עשוי/ה להיחקר על כך בבית הדין.
ידוע לי כי אני זכאי/ת להביא הצהרת נפגע זו לתובע עד למועד הדיון של בית הדין בגזר הדין.
ידוע לי כי בהליך משמעתי אין לבית הדין אפשרות להורות לנאשם לשלם לי פיצוי בשל הפגיעות שנגרמו לי.
נא פרט/י את הפגיעות והנזקים שגרמה לך העבירה. ניתן להתייחס לפגיעה ונזק מכל סוג, לרבות פגיעת גוף, פגיעה נפשית (כאב וסבל, פחד, אבל וכיוצא באלה), נזק לרכוש או הפסד ממון:


אני מצהיר/ה כי פרטי הצהרתי זו הם אמת

שם פרטי ושם משפחה חתימה תאריך
------------------------------------------------------------------------------
במקרה שבו הנפגע קטין או חסר ישע (כאשר אדם אחר מילא את הפרטים לעיל, לפי תקנה 18):
אני מצהיר/ה כי פרטי הצהרתי זו הם אמת למיטב ידיעתי

שם האפוטרופוס/ אדם אחר חתימה תאריך
______________________________
1 ק"ת תשס"ז, 382.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ