אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי), תשכ"ה-1964

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי), תשכ"ה-1964

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי), תשכ"ה-1964 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 22 ו-35 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959 ובתוקף שאר סמכויותי עפ"י דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ז, תשס"ד)
בתקנות אלה -
"המפקח" - מפקח-כבאות ראשי שנתמנה עפ"י סעיף 22 לחוק;
"מיפרט המפקח" - המיפרט הטכני של ציוד הכיבוי שאישר המפקח, ועותק ממנו יופקד לעיון הציבור במשרדי כל רשות כבאות;
"רשות-כבאות" - לרבות כל אדם או חבר בני-אדם שמונה ע"י שר הפנים לפי סעיף 15 לחוק למלא התפקידים והחובות המוטלים על רשות-כבאות לפי החוק, כולם או מקצתם;
"ציוד כיבוי" - ציוד, מיתקנים וחמרים המשמשים או העשויים לשמש לכיבוי דליקות, מניעתן או מניעת התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש.
"תחנת כבאות" - מעון יחידת הכבאים;
"תקן" ו"תקן רשמי" - כמשמעותם בחוק התקנים, התשי"ג-1953.
2. ציוד כיבוי ברשויות הכבאות (תיקון: תשס"ד)
(א) רשות כבאות תרכוש ציוד כיבוי מהסוגים המפורטים בתוספת ובהתאם לתקן, לתקן רשמי ולמיפרט המפקח, ולא תרכוש ציוד כיבוי מסוגים שלא פורטו בתוספת או שלא בהתאם לתקן או למיפרט המפקח, אלא אם כן קיבלה היתר לכך מאת המפקח אם ראה כי הדבר נחוץ מטעמים מבצעיים או תפעוליים.
(ב) רשות כבאות תחזיק בכל תחנת כבאות ציוד כיבוי בסוגים ובכמויות שהחליט לגביה המפקח מטעמים מבצעיים ותפעוליים אלא אם כן קיבלה היתר מאת המפקח שלא לעשות כן מהטעמים האמורים.
(ג) רשות כבאות תחזיק במצב תקין את ציוד הכיבוי שברשותה.
3. התאמת ציוד כיבוי למיפרט
רשות-כבאות תנקוט בכל הצעדים כדי להבטיח כי ציוד הכיבוי שהיה ברשותה ערב תחילתן של תקנות אלה, יותאם למיפרט; לא הותאם ציוד הכיבוי כאמור, לא תשתמש בו רשות הכיבוי אלא אם כן התיר המפקח סטיה מהמיפרט וכפי שהתיר.
4. סמכויות המפקח
(א) רשות-כבאות תמסור למפקח, לפי דרישתו, מדי פעם פרטים מלאים על ציוד הכיבוי שברשותה.
(ב) המפקח רשאי לבדוק ציוד-כיבוי שברשות רשות-כבאות ולתת הוראות בדבר דרכי החזקתו והפעלתו.
5. ציוד כבוי שבידי מוסדות ומפעלים פרטיים (תיקון: תשס"ד)
(א) רשות-כבאות תבטיח התאמת ברזי-השריפה שברשות מוסדות או מפעלים פרטיים שבתחומה (להלן - מוסדות ומפעלים) למיפרט המפקח, זולת אם התיר המפקח סטיה ממיפרט המפקח וכפי שהתיר.
(ב) רשות-כבאות תנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח שציוד הכיבוי - פרט לברזי השריפה - שברשות מוסדות ומפעלים יותאם למיפרט המפקח, זולת אם התיר המפקח סטיה ממיפרט המפקח וכפי שהתיר.
(ג) רשות-כבאות תקבע תיאומים ביתר סידורי הכבאות של מוסדות ומפעלים בהתאם להנחיות המפקח.
(ד) רשות-כבאות תדרוש מכל המוסדות והמפעלים למסור לה מדי פעם פרטים מלאים בכתב על ציוד הכיבוי שברשותם.
(ה) רשות הכבאות תערוך מזמן לזמן ביקורת במוסדות ובמפעלים כדי לבדוק אם נעשו בהם סידורי-כבאות נאותים ואם ציוד הכיבוי שברשותם מספיק ומתאים למיפרט המפקח.
(ו) רשות-כבאות תמסור למפקח, לפי דרישתו, את כל הפרטים על ציוד לכיבוי דליקות שבידי מוסדות ומפעלים אשר הגיעו אליה לפי תקנות אלה.
6. זכות כניסה
המפקח או מי שהוסמך על ידיו לכך רשאים להיכנס בכל עת לתחנה של רשות-כבאות, כדי לבדוק אם קויימו הוראות תקנות אלה.
7. הודעה על סידורי כבאות לקויים (תיקון: תשס"ד)
נתברר לרשות-כבאות כי סידורי-כבאות של מוסד או מפעל אינם מספיקים, או שהציוד לכיבוי דליקות שברשותו אינו מספיק או מתאים, תודיע על כך לרשות המקומית שבתחומה נמצא המוסד או המפעל, וכן למשטרה.
ת ו ס פ ת (תיקון: תשכ"ח, תשס"ד)
(תקנה 2)
א. רכב כיבוי רכ/מ/3000 "סער"
משאית מונעת במנוע דיזל
תא הנהג להסעת 3 אנשים או 5 אנשים
הנעה 2 X 4 או 4 X 4
משקל כללי עד 14,999 ק"ג
מכל מים 3,000 ליטר
מכל קצף 300 ליטר
משאבת מים צנטריפוגלית ולחץ גבוה
תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.
ב. רכב כיבוי רכ/מ-13000/ "אשד"
משאית מונעת במנוע דיזל
תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים
הנעה 4 X 6
משקל כללי לא יותר מ-27,000 ק"ג
מכל מים 12,000 ליטר
מכל קצף 1,000 ליטר
משאבת מים צנטריפוגלית
תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.
ג. רכב חילוץ כבד "געש"
משאית מונעת במנוע דיזל
תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים
הנעה 4 X 4
משקל כללי עד 14,999 ק"ג
תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.
ד. מנוף גבהים "נשר"
משאית מונעת במנוע דיזל
תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים
הנעה 4 X 6
משקל כללי עד 27,000 ק"ג
מנוף המורכב על שלדת המשאית
פלטפורמה המורכבת בקצה המנוף בעלת כושר נשיאה של עד 400 ק"ג צינור טלסקופי קבוע בבסיסו לשם אספקת מים לפלטפורמה
תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.
ה. סולם הידראולי "נץ" דגם א'
משאית מונעת במנוע דיזל
תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים
הנעה 2 X 4
משקל כללי עד 17,000 ק"ג
סולם הידראולי המורכב על שלדת המשאית
פלטפורמה המורכבת בקצה הסולם
תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.
ו. סולם הידראולי "נץ" - דגם ב'
משאית מונעת במנוע דיזל
תא הנהג להסעת צוות של 5 אנשים
הנעה 4 X 6
משקל כללי עד 30,000 ק"ג
סולם הידראולי המורכב על שלדת המשאית
פלטפורמה המורכבת בקצה הסולם
מכל מים 3,000 ליטר
מכל קצף 300 ליטר
משאבת מים צנטריפוגלית
תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.
ז. רכב לטיפול בחומרים מסוכנים "אלמוג"
משאית מונעת במנוע דיזל
תא הנהג להסעת צוות של 6 אנשים
הנעה 4 X 4
משקל כללי עד 14,999 ק"ג
תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.
ח. "ברק" - רכ/מ-1000/ רכב לרחובות צרים ושטחים פתוחים
משאית מונעת במנוע דיזל
שלדה - משקל כללי עד 7,500 ק"ג
הנעה 4 X 4 או 2 X 4
תא הנהג - להסעת צוות של 3 אנשים
מכל מים - 1,000 ליטר
משאבת מים צנטריפוגלית הפועלת בלחץ גבוה
תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.
ט. "וולקן" - רכב ליחידות קו שני לטיפול באירועי חומרים מסוכנים
משאית מונעת במנוע דיזל
שלדה - משא אחוד, ארגז סגור
הנעה 4 X 4 או 2 X 4
אחסנת ציוד ייעודי בתוך הארגז באמצעות מדפים ומגירות נשלפים.
י. "קיסר" - רכב חפ"ק למחוזות
משאית מונעת במנוע דיזל
שלדה - משא אחוד, ארגז סגור
הנעה 4 X 4 או 2 X 4
יא. רכב משימתי - כפי שאישר המפקח על פי דרישות מבצעיות ותפעוליות.
יב. רכב פיקוד - רכב שאישר המפקח כרכב פיקוד של מפקד או סגן מפקד רשות כבאות.
הרכב יהיה מסוג סטיישן, מנוע בנזין או דיזל.
הרכב יתאים לדרישות תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בנוגע לרכב ביטחון שהוא רכב כיבוי אש.
יג. ציוד ייעודי
מטפה אבקה
זרנוקים עם מצמדי שטורץ בקטרים שונים
מזנקי טורבו-סילון בקטרים שונים
מפלג בקטרים שונים
מאחד בקטרים שונים
מזנקי קצף
מצמדי מעבר במידות שונות
גשר לזרנוקים
חבל הצלה
סולם שחיל
סולם קרסי
כיסא הצלה
גרזן כבאים
משור דיסק/שרשרת
דוחף עשן
ערכת חיתוך ופישוק
שמיכה נגד כוויות
מספרי פריצה הידראוליים
מכשיר נשימה
מערכת נשימה כולל מכל אוויר קל
כפפות עבודה, חשמל, כימיקליים
חליפות אלומיניום להתקרבות לאש
משאבות מים ניידות
מדחס למילוי אוויר
ציוד מגן אישי לכבאי.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ה, 465; תשכ"ז, 339; תשכ"ח, 1178; תשס"ד, 372.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ