אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל"ב-1971

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל"ב-1971

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל"ב-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959 (להלן - החוק), ולפי סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בנין מסחרי" -
(1) בנין המכיל חדרי משרדים וחדרים לעסקים הטעונים רישוי לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968;
(2) חדרים ששטחם עד מאה מטרים מרובעים, שאינם טעונים רישוי לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ואשר מחסינים בהם טובין בעלי טמפרטורת התלקחות שהיא מעל 1000 צ';
(3) חדרים לשירותים טכניים וחדרי נוחיות המשרתים אותם;
"ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי מאושר - לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;
"רשות כבאות" - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק ואשר הבנין המסחרי נמצא בתחומה.
2. ציוד חובה
בכל בנין מסחרי חייב הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי לפי המפורט בתוספת, להתקין את ציוד הכיבוי ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות רשות הכבאות.
3. הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות (תיקון: תשמ"ו)
רשות הכבאות רשאית לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בנין מסחרי להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע בתוספת, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבנין מסחרי, כמשמעותו בחלק ג' של התוספת, כמפורט להלן:
(1) התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן, או התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, 2CO, או הלון;
(2) התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;
(3) התקנת תאורה להתמצאות ולצרכי אזעקה;
(4) התקנת מערכת כריזה ואזעקה.
3א. ערעור על הודעת רשות הכבאות (תיקון: תשמ"ו)2
(א) בעל בנין מסחרי או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט בתקנה 3, רשאי לערער עליה לפני המפקח תוך 30 ימים מקבלת ההודעה.
(ב) המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.
(ג) החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.
4. החזקת ציוד כיבוי
ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.
5. פטור
מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה כאמור.
6. ביטול
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תש"ל-1970 - בטלות.
תוספת (תקנות 1 ו-2)
ח ל ק א '
בחלק זה, "בנין מסחרי" - בנין מסחרי אשר שטחו הכולל עד 100 מ"ר.
1. מטפה כיבוי
ליד הכניסה לבנין מסחרי יותקן מטפה כיבוי אחד מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.
ח ל ק ב '
בחלק זה, "בנין מסחרי" - בנין מסחרי אשר שטחו הכולל מ- 101 עד 500 מ"ר.
2. גלגילון כיבוי
בכל בנין מסחרי יותקנו גלגילוני כיבוי קבועים ועליהם צינורות לחץ בקוטר של "3/4 ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד, באופן שהמרחק מכל נקודה בבנין המסחרי לגלגילון הכיבוי לא יעלה על 30 מטרים.
3. הספקת מים
הספקת מים לגלגילון כיבוי האמור בסעיף 2, יהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.
4. מטפה כיבוי
ליד כל כניסה לבנין מסחרי יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים, באופן שהמרחק בין מטפה כיבוי למשנהו לא יעלה על 30 מטרים, בתנאי שמספר מטפי הכיבוי בבנין מסחרי לא יקטן מ-4 מטפי כיבוי. אם המרחק בין מטפי כיבוי גדול מ-30 מטרים, יותקן על אותו חלק מטפה כיבוי נוסף.
ח ל ק ג'
בחלק זה, "בנין מסחרי" - בנין מסחרי אשר שטחו הכולל גדול מ-500 מ"ר.
5. ברזי כיבוי (תיקון: תשל"ג)
(א) בנין מסחרי אשר במרחק 100 מטרים ממנו לא קיים ברז כיבוי בקוטר של "3, יותקן ליד הכניסה הראשית שלו ברז כיבוי של "3, לשימוש שירותי הכבאות.
(ב) בכל כניסה, בקרבתה או מחוץ לכניסה, של בנין מסחרי, יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2; אולם כשהמרחק בין שתי כניסות קטן מ-30 מטרים, יותקן רק ברז כיבוי אחד בין שתי הכניסות, בקוטר של "2.
(ג) בכל מפלס קומתי של בנין מסחרי מעל או מתחת קומת הכניסה לבנין מסחרי, יותקנו בתוכו ליד כל חדר מדרגות ברזי כיבוי בקוטר של "2.
6. חיבור חיצוני לרשת ברזי כיבוי
בבנין מסחרי יותקן חיבור חיצוני אחד לרשת ברזי כיבוי האמורים בסעיף 5(ב) ו-(ג), שדרכו ניתן יהיה להזרים מים ממכליות של שירותי הכבאות במקרה של חירום.
7. הספקת מים
הספקת מים לברזי כיבוי מהאמורים בסעיף 5(ב) ו-(ג) צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.
8. זרנוק כיבוי מזנק כיבוי
בקרבת כל ברז כיבוי מהאמורים בסעיף 5(ב) ו-(ג) יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של "2, מחומר סינתטי, באורך של 15 מטרים, ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2 מסוג סילון ריסוס, שנחירו בקוטר של 8 מ"מ.
9. גלגילון כיבוי
(א) במקומות הבאים בבנין מסחרי יותקן גלגילון כיבוי קבוע ועליו צינור לחץ בקוטר של "3/4, באורך של 25 מטרים, עם מזנק צמוד:
(1) חדר לשירותים הנדסיים;
(2) חדר החסנה אשר שטחו הכולל עולה על 20 מ"ר;
(3) חדר שמגישים בו מזון, אשר שטחו הכולל עולה על 50 מ"ר;
(4) בכניסה לאולם התקהלות המיועד ל-100 מקומות ישיבה לפחות;
(5) בקרבת מקומות של ריכוז פסולת ואשפה;
(ב) אם המרחק בין שניים מהמקומות המפורטים בסעיף קטן (א) קטן מ-10 מטרים יותקן בין שני המקומות האמורים גלגילון כיבוי אחד.
10. מטפה כיבוי
בקרבת כל כניסה ובכל מפלס קומתי של בנין מסחרי מעל ומתחת לקומת הכניסה בקרבת חדר המדרגות יותקן מטפה כיבוי אחד לפי הסוג האמור בסעיף 4, בתנאי שהמספר הכולל של המטפים לא יקטן מ-8.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ב, 268; תשל"ג, 571; תשמ"ו, 1430.
2 תקנה 3 לתקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי) (תיקון), התשמ"ו-1986 (ק"ת תשמ"ו, 1430) קובעת שתחילת התיקון ביום 16.3.87.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ