אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש רשות) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשמ"א-1981

תקנות שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש רשות) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשמ"א-1981

תקנות שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש רשות) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשמ"א-1981 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 14 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ההחלטה" - החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו), התשמ"א-1981;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד הדתות;
"ראש רשות" - כמשמעותו בסעיף 14(1) לחוק;
"זכאי" - שאיריו של ראש רשות, ראש רשות שחדל לכהן ושאיריו, הזכאים לגמלה לפי ההחלטה;
"שאיר" - מי שנקבע בהחלטה כשאירו של ראש רשות;
"גזבר" - גזבר הרשות בה כיהן לאחרונה ראש רשות שהוא או שאיריו היו לזכאים, לרבות מי שממלא תפקיד זה בפועל;
"גמלה" - קצבה או מענק, לרבות תשלומים אחרים נוספים שזכאי זכאי להם לפי ההחלטה;
"מועד ההיוון", לגבי זכאי המבקש להוון חלק מקצבתו - היום האחרון בחודש שלאחר החודש שבו היה לזכאי, או היום האחרון בחודש בו הוגשה הבקשה להיוון לגזבר, הכל לפי המאוחר;
"לוח שבתוספת" - לוח 1 שבתוספת לתקנות הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשל"ט-1979.
פרק ב': סדרי נוהל
2. הודעה על גמלה
(א) תוך שלושים ימים מיום שהיה אדם לזכאי, ישלח הגזבר למנהל הכללי הודעה על הגמלה שלדעתו יש לאשר לאותו זכאי; בהודעתו יפרט הגזבר את דרך קביעת הזכות לגמלה ושיעורה ויצרף להודעה כל מסמך שהומצא לו לצורך הקביעה האמורה.
(ב) תוך חמישה עשר יום מיום קבלת הודעת הגזבר כאמור בתקנת משנה (א), יקבע המנהל הכללי את הגמלה המגיעה לזכאי וישלח לו הודעה על כך במכתב רשום; העתק מהודעתו ישלח המנהל הכללי לגזבר.
3. בקשת גמלה
(א) אדם הטוען שהוא עומד להיות זכאי או שהוא זכאי, רשאי לפנות בכל עת לגזבר בבקשה לקביעת הגמלה שתגיע לו או המגעת לו לדעתו; תוך שלושים ימים מיום קבלת בקשה כאמור יעבירנה הגזבר למנהל הכללי בצירוף חוות דעתו המפורטת לגביה.
(ב) תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת הבקשה וחוות הדעת כאמור בתקנת משנה (א), יקבע המנהל הכללי את זכותו לגמלה של מגיש הבקשה ואת שיעור הגמלה ויודיע לו את קביעתו במכתב רשום; העתק מהודעתו ישלח המנהל הכללי לגזבר.
4. דרישת פרטים ומסמכים
הגזבר והמנהל הכללי רשאים לפנות לזכאי ולבקש ממנו פרטים ומסמכים הדרושים לצורך קביעת זכותו לגמלה ושיעורה; דרשו הגזבר או המנהל הכללי פרטים או מסמכים כאמור יהיה עליהם למלא את החובות המוטלות עליהם לפי תקנה 2 או 3 תוך חמישה עשר יום מיום שנמסרו להם הפרטים והומצאו להם המסמכים שביקשו.
5. מועדי תשלום
(א) קצבה תשולם לזכאי לה בתום כל חודש.
(ב) מענק ישולם לזכאי לו תוך שלושים ימים מיום שהמנהל הכללי קבע את זכותו.
(ג) סכום שהוון ישולם תוך שלושים יום ממועד ההיוון.
6. הודעה על מאורע המשפיע על הקצבה
(א) זכאי המקבל קצבה יודיע לגזבר תוך שלושים יום על כל מאורע המשפיע על זכותו לקבל קצבה או על שיעורה, ובין היתר על -
(1) שינוי במצבו המשפחתי;
(2) מאורע המשנה את מספר התלויים שיש להביאם בחשבון לענין הקצבה;
(3) קבלת הכנסה ממשכורת או מקצבה המשתלמים לו מאוצר המדינה, מקופת רשות מקומית, מקופת מועצה דתית או מקופה ציבורית אחרת כמשמעותה בסעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן - קופה ציבורית), ושיעורה של משכורת או קצבה זו.
(ב) תוך חמישה עשר יום מיום קבלת הודעה על מאורע כאמור בתקנת משנה (א), ישלח הגזבר לזכאי הודעה במכתב רשום על השינוי שחל בקצבתו בעקבות המאורע; העתק מהודעתו ישלח הגזבר במכתב רשום למנהל הכללי.
7. הגשת הצהרה
מקבל קצבה יצהיר לפי דרישת הגזבר או המנהל הכללי כי לא אירע מאורע שיש בו כדי להשפיע על זכותו לקבל קצבה או על שיעור הקצבה המשתלמת לו.
8. הודעה בדבר שינוי מען
זכאי ששינה את מענו יודיע לגזבר את מענו החדש תוך שבעה ימים מיום השינוי.
9. אופן תשלום גמלאות
גמלה תשולם בשיק משורטט שהזכאי הוא הנפרע הנקוב בו ושיישלח למען שעליו הודיע הזכאי לפי תקנות אלה, ואולם -
(1) רשאי גזבר להפקיד את הגמלה לזכות הזכאי אצל בנקאי שהזכאי הודיע עליו;
(2) גמלה המגעת לזכאי הנתון לאפוטרופסות תשולם לאפוטרופסו.
10. הודעה בדבר צירוף תקופות
הטוען שבקביעת זכותו לקצבה ושיעורה יש לצרף תקופת כהונה קודמת או תקופת שירות קודמת במשרה ציבורית בהתאם להחלטה המזכה אותו בצירוף כאמור, יודיע על כך לגזבר תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן כראש רשות או תוך שלושה חדשים מיום פרסום ההחלטה המזכה אותו בצירוף כאמור, הכל לפי המאוחר.
פרק ג': היוון
11. הגדרות
בפרק זה -
"גיל" של אדם במועד ההיוון - הגיל הקרוב לגילו המצויין בטור א' בלוח שבתוספת ;
"קצבה שנתית" - קצבה המגיעה במועד ההיוון, כפול 12;
"האחוז הקובע" - האחוז אשר ראש רשות שחדל לכהן מבקש להוון מקצבתו;
"המקדם" - המספר שבטור ב' בלוח שבתוספת, מול גילו של המהוון במועד ההיוון;
"א" - סכום המהווה את האחוז הקובע מקצבתו השנתית של המהוון המגיע לו במועד ההיוון.
12. בקשה להיוון
(א) בקשה להיוון תוגש בכתב לגזבר ויצויין בה האחוז הקובע.
(ב) תוך חמישה עשר יום מיום קבלת בקשה להיוון יודיע הגזבר למגיש הבקשה' מהו סכום ההיוון שאושר לו וישלח העתק מהודעתו במכתב רשום למנהל הכללי.
13. חישוב החלק המהוון לענין הניכוי
מי שהיוון חלק מקצבתו על פי ההחלטה, יראוהו לענין ניכוי מהקצבה כאילו היוון את האחוז הקובע מקצבתו כפי שהוא משתנה מפעם לפעם; אולם לענין זה לא תבוא בחשבון הפחתת קצבה עקב קבלת משכורת או קצבה מאוצר המדינה, מקופת רשות מקומית, מקופת מועצה דתית או מקופה ציבורית.
14. חישוב היוון הקצבה
סכום ההיוון של חלק מקצבתו של מהוון יהא : א X המקדם.
תוספת
(תקנה 11)
לוח 1
טור א'
הגיל
טור ב'
המקדם
טור א'
הגיל
טור ב'
המקדם
טור א'
הגיל
טור ב'
המקדם

18
5,461
39
5,453
60
5,156

18
5,460
39
5,451
60
5,139

19
5,459
40
5,450
61
5,122

19
5,459
40
5,448
61
5,104

20
5,458
41
5,446
62
5,085

20
5,458
41
5,444
62
5,066

21
5,458
42
5,442
63
5,046

21
5,459
42
5,439
63
5,025

22
5,459
43
5,436
64
5,005

22
5,459
43
5,433
64
4,983

23
5,460
44
5,430
65
4,960

23
5,461
44
5,426
65
4,937

24
5,461
45
5,422
66
4,914

24
5,462
45
5,417
66
4,889

25
5,462
46
5,413
67
4,864

25
5,463
46
5,408
67
4,837

26
5,463
47
5,403
68
4,810

26
5,464
47
5,397
68
4,781

27
5,464
48
5,392
69
4,752

27
5,464
48
5,385
69
4,721

28
5,465
49
5,379
70
4,691

28
5,465
49
5,373
70
4,659

29
5,465
50
5,366
71
4,628

29
5,465
50
5,359
71
4,594

30
5,465
51
5,353
72
4,561

30
5,465
51
5,345
72
4,525

31
5,464
52
5,338
73
4,490

31
5,464
52
5,331
73
4,452

32
5,464
53
5,323
74
4,414

32
5,463
53
5,315
74
4,374

33
5,463
54
5,306
75
4,334

33
5,462
54
5,297
75
4,291

34
5,461
55
5,288
76
4,248

34
5,461
55
5,278
76
4,203

35
5,460
56
5,268
77
4,157

35
5,459
56
5,256
77
4,106

36
5,459
57
5,244
78
4,056

36
5,458
57
5,231
78
4,003

37
5,457
58
5,218
79
3,949

37
5,456
58
5,203
79
3,892

38
5,455
59
5,189
80
3,836

38
5,454
59
5,172
______________________________
1 ק"ת תשמ"א, 1127.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ