אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רשות הדואר (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי הרשות כחבר המועצה), התשמ"ז-1987

תקנות רשות הדואר (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי הרשות כחבר המועצה), התשמ"ז-1987

תקנות רשות הדואר (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי הרשות כחבר המועצה), התשמ"ז-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(ב) ו-126 לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986 להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"נציג נבחר" - נציג שנבחר מקרב עובדי הרשות, המוצע להתמנות לחבר המועצה;
"היום הקובע" - יום היבחרה של ועדת הבחירות;
"ארגון העובדים היציג" - הארגון שעמו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים ברשות.
פרק שני: הוראות כלליות
2. שיטת בחירות נציג נבחר
שיטת הבחירה של נציג נבחר תהיה כללית, אישית, חשאית וישירה.
3. הזכות לבחור
הזכות לבחור נציג תהיה לכל עובד אשר ביום הקובע היה בן 18 שנים ובעל ותק של שנה אחת לפחות בעבודה ברשות; לענין תקנה זו ותקנה 4, ככל שהן נוגעות לבחירות הראשונות שלאחר תחילתן של תקנות אלה, "עבודה ברשות", לענין ותק - לרבות עבודה במשרד התקשורת.
4. כשירות להיות מועמד
מי שהוא בעל זכות לבחור זכאי להיות מועמד להיבחר בכפוף לתנאים אלה:
(1) הוא בעל ותק שלוש שנים לפחות בעבודה ברשות, ובעל מעמד קבוע; לענין פסקה זו, "בעל מעמד קבוע" - מי שקיבל כתב מינוי שבו צויין כך.
(2) הוא אינו ממלא אחד מתפקידים אלה: מנהל הרשות או ממלא מקומו, יועץ משפטי, מבקר פנימי, חשב או גזבר, עובד בעל תפקיד בלשכת מנהל הרשות, מנהל המנגנון, קצין בטחון או חוקר בטחון, מהנדס או טכנאי ייצור הקובע נורמות, עובד שמסמכותו לקבל ולפטר עובדים או לקבוע תנאי עבודה, נהג מנהל הרשות, חבר או מזכיר של גוף נבחר מייצג של עובדים ברשות;
(3) הוא לא הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.
5. נציגים נבחרים
(א) בוחר רשאי להצביע בעד מספר מועמדים, ובלבד שלא יעלו על ארבעה; הצביע בעד יותר מארבעה מועמדים, תיפסל הצבעתו.
(ב) ששת המועמדים שזכו במספר הקולות הגדול ביותר יהיו הנציגים הנבחרים; השר ימנה כחבר המועצה את הנציג הנבחר שקיבל את מרב קולות המצביעים.
6. מינוי חבר המועצה במקום חבר שפקעה כהונתו
פקעה כהונתו של חבר המועצה נציג עובדי הרשות, לפי סעיף 11 לחוק, לפני תום תקופת הכהונה, ימנה השר למשך יתרת התקופה לחבר מועצה, מבין הנציגים הנבחרים, את מי שבא אחריו במנין קולות המצביעים.
7. מילוי מקום
חבר המועצה נציג עובדי הרשות שנבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו כאמור בסעיף 14 לחוק ימנה לו השר כממלא מקום, מבין הנציגים הנבחרים, את מי שבא אחריו במנין קולות המצביעים.
פרק שלישי: הבחירות
8. מועד הקמת ועדת הבחירות
השר ביחד עם ארגון העובדים היציג יקבע את המועד להקמת ועדת הבחירות.
9. בחירת ועדת הבחירות
(א) נציגות העובדים ברשות תבחר, תוך 30 ימים מהמועד שנקבע על פי תקנה 8 או לפחות 120 ימים לפני תום תקופת כהונת חבר המועצה כפי שנקבע בכתב המינוי, לפי הענין, את ועדת הבחירות.
(ב) לענין תקנה זו, "נציגות העובדים ברשות" - גוף נבחר מקרב עובדי הרשות המייצג את כלל עובדי הרשות והמונה לפחות 31 אנשים.
10. מספר חברי ועדת הבחירות
מספר החברים בועדת הבחירות יהיה חמישה, שבעה או תשעה.
11. שיטת בחירתה של ועדת בחירות
ועדת הבחירות תיבחר בהרמת ידיים, אולם לפי דרישת עשרה אחוזים לפחות מהנוכחים יקויימו בחירות חשאיות.
12. תפקידים, נהלי עבודה ובחירת יושבי-ראש של ועדת הבחירות
(א) ועדת הבחירות תבחר את היושב-ראש שלה מבין חבריה.
(ב) ועדת הבחירות תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה ותנהל פנקס פרוטוקולים.
(ג) ואלה תפקידי ועדת הבחירות:
(1) להכין את רשימת בעלי זכות הבחירה, לפי סדר א"ב של שמות המשפחה ולפרסמה ביום ה14- לאחר היום הקובע;
(2) לפרסם את הרשימה הסופית של בעלי זכות בחירה לפי סדר א"ב של שמות המשפחה, שתוקנה בהתאם להחלטות בהשגות ובעררים לפי תקנות 15 ו-16 - ביום ה40- לאחר היום הקובע;
(3) לפרסם רשימה של שמות המועמדים, לפי סדר א"ב של שמות המשפחה, ביום ה60- לאחר היום הקובע;
(4) לפרסם את הרשימה הסופית המתוקנת של שמות המועמדים לפי סדר א"ב של שמות המשפחה, שתוקנה בהתאם להחלטות בהשגות ובעררים לפי תקנות 15 ו-16 - ביום ה85- לאחר היום הקובע;
(5) לקבוע ולפרסם את סדרי הקלפי, מקומות הקלפי ונוהל הבחירות ולפקח על קיומם;
(6) לפרסם את תוצאות הבחירות למחרת יום הבחירות;
(7) להביא לידיעת השר וארגון העובדים היציג את שמות הנציגים הנבחרים ומספר קולות המצביעים שלפיהן נבחר כל נציג.
(ד) פרסום לפי תקנה זו ייעשה בדרך הצגה במקום בולט לעין על לוח המודעות בכל מקומות העבודה.
13. הצעת מועמדים לנציגים נבחרים
שמות מועמדים יוגשו לועדת הבחירות תוך 14 ימים לאחר פרסום הרשימה הסופית של בעלי זכות בחירה; ואלה רשאים להגישם:
(1) הגוף הנבחר הרחב ביותר מקרב עובדי הרשות;
(2) קבוצה של 150 עובדים לפחות מעובדי הרשות הזכאים לבחור, ובלבד שעובד לא יוכל להצטרף ליותר מקבוצה אחת.
14. יום הבחירות
הבחירות יתקיימו בשעות העבודה ביום ה90- לאחר היום הקובע.
פרק רביעי: השגה וערר
15. השגה
(א) עובד הרשות רשאי להגיש השגה לועדת הבחירות, תוך שבעה ימים מיום פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה, על הכללתו או אי-הכללתו ברשימה או על הכללת הזולת או אי-הכללתו.
(ב) עובד הרשות רשאי להגיש השגה לועדת הבחירות, תוך שבעה ימים מיום פרסום רשימת שמות המועמדים, על הכללתו או אי-הכללתו ברשימה או על הכללת הזולת או אי הכללתו.
(ג) ועדת הבחירות תחליט בהשגה ותודיע למשיג את החלטתה תוך חמישה ימים מתום המועד להגשת ההשגות.
16. ערר
(א) על החלטה של ועדת הבחירות בהשגה לפי תקנה 15 ניתן לערור לפני מוסד הביקורת של ארגון העובדים היציג תוך חמישה ימים מהיום שבו הודע על ההחלטה.
(ב) הכרעת מוסד הביקורת של ארגון העובדים היציג בערר כאמור, תינתן תוך חמישה ימים מתום המועד להגשת עררים.
(ג) העתק כתב ערר לפי סעיף קטן (א) והעתק הכרעת מוסד הביקורת לפי סעיף קטן (ב) יימסרו ליושב-ראש מועצת הרשות.
פרק חמישי: שונות
17. הארכת מועדים ודחיית בחירות
(א) ועדת הבחירות או עשרים וחמישה אחוזים מבעלי זכות הבחירה רשאים לפנות לארגון העובדים היציג בבקשה להאריך מועד מהמועדים הקבועים בתקנות 12, 13, 15 ו-16 או לדחות את מועד הבחירות, והארגון היציג יכריע בבקשה תוך יומיים מהיום שהוגשה.
(ב) החליט ארגון העובדים היציג להיעתר לבקשה, יקבע מועדים חדשים בתיאום עם ועדת הבחירות.
18. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בסיון התשמ"ז (1 ביוני 1987).
______________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 1149.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ