אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראות שעה) (אישור תכניות), תשכ"ד-1964

תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראות שעה) (אישור תכניות), תשכ"ד-1964

תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראות שעה) (אישור תכניות), תשכ"ד-1964 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) תשכ"ד-1964, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הועדה" - ועדת התיאום האמורה בסעיף 3 לחוק;
"תכנית" - תכנית שיכון ציבורי שהוכנה לפי החוק;
"תכנית לצרכי רישום" - תכנית לביצוע פעולות רישום;
"מנהל" ו"מודד" - כמשמעותם בפקודת המדידות.
2. תכנית בתחום רשות מקומית אחת
(א) תכנית תכלול שיכון ציבורי רק בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחת, בכולו או בחלק ממנו.
(ב) תכנית תוכן ותוגש לאישור הועדה בבת אחת או שלבים שלבים, ובלבד שנתמלאו בתכנית שהוכנה לגבי חלק מתחום הרשות המקומית ולגבי כל שלב של תכנית, הוראות התקנות 3 ו-4.
(ג) הוגשה לועדה תכנית לגבי חלק מתחום רשות מקומית, או שלבים שלבים, כאמור בתקנה זו, יראו כל תכנית כאמור בתכנית שיכון ציבורי לכל דבר.
3. הדרך להכנת תכנית
תכנית תהיה מבוססת על נתוני מפה אשר הוכנה לצורך תקנות אלה על ידי מחלקת המדידות הממשלתית או על ידי מודד.
4. תוכן התכנית
(א) תכנית תוכן בקנה מידה 1:1250 או 1:2500 או בכל קנה מידה אחר כפי שיוסכם בין מגיש התכנית לבין המנהל.
(ב) תכנית תשא את הכותרת "תכנית שיכון ציבורי" ותחת הכותרת האמורה יצויין שהיא הוכנה בהתאם לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ"ד-1964. התכנית תיחתם ביד המגיש ובידי בעלי הקרקע כולו או מקצתם.
(ג) בתכנית יפורטו:
(1) שם המחוז ושם הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר כמשמעותה בפקודת בנין ערים, 1936, שבשטחה נמצא השיכון הציבורי הכלול בתכנית;
(2) מספרי גושים וחלקות רישום קרקע אם ישנם כאלה;
(3) שטח התכנית בדונמים מטריים;
(4) שם מגיש התכנית;
(5) שמות בעלי הקרקעות הכלולות בתכנית;
(6) גבולות התכנית על ידי סימון;
(7) מקרא סימון השטחים שבתכנית;
(8) לוח מספרי המגרשים ויעודם, והשטחים לפי אזורי בניה בדונמים מטריים ובאחוזים;
(9) בפינה השמאלית העליונה - המספר הסידורי של התכנית וסימון הצפון;
(10) בפינה הימנית התחתונה - תשריט סביבת השיכון הציבורי הכלול בתכנית.
5. הגשת תכנית
(א) תכנית תוגש לאישור הועדה בשבעה עותקים.
(ב) לכל עותק יצורף תקנון התכנית לפי המתכונת שדוגמתה אפשר להשיג במשרדי הועדה.
6. אישור תכנית שהוכנה בהתאם לפקודות בנין ערים והסדר זכות קנין
הועדה רשאית לאשר בתכנית לצרכי רישום גם תכנית לצרכי רישום שהוכנה על ידי מחלקת המדידות הממשלתית או מודד על פי תכנית בנין ערים שניתן לה תוקף על פי פקודת בנין ערים, 1936, או פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין), ולאחר שאישרה אותה, יראוה כתכנית לצרכי רישום לפי תקנות אלה לכל דבר.
7. אישור תכנית
(א) אישרה הועדה תכנית, יחתמו עליה חברי הועדה.
(ב) הוכרע ערר של חבר ועדה על ידי שרי השיכון, הפנים והאוצר, יאשר יושב ראש הועדה, על גבי התכנית, שהיא תואמת הכרעת השרים כאמור.
8. הכנת תכנית לצרכי רישום
(א) אושרה התכנית כאמור בתקנת 7, תחזיר אותה הועדה למי שהגיש אותה לאישורה, לשם הכנת תכנית לצרכי רישום.
(ב) הוכנה לצרכי רישום תכנית והיא נתאשרה על ידי המנהל ימציא אותה מגיש התכנית ליושב ראש הועדה.
(ג) חתימתו של יושב ראש הועדה על גבי התכנית לצרכי רישום, תשמש ראיה לכך שהיא תואמת את התכנית שאושרה על ידי הועדה או על ידי שרי השיכון, הפנים והאוצר, הכל לפי הענין.
9. העברת תכנית לצרכי רישום לרשם הקרקעות
אושרה התכנית לצרכי רישום כאמור בתקנה 8 יעבירנה מגיש התכנית לרשם הקרקעות לשם ביצוע פעולות רישום.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ד, 1669; תשכ"ה, 1047.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ