אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999

תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999

תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27ו ו-42 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם המועצה לעניני נוער עובד, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תש"ס)
בתקנות אלה -
"הופעה" - הופעה ציבורית, או הופעת פרסום, לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה;
"הופעה ציבורית" - הופעה בציבור לרבות הופעה אמנותית והופעה בסרט או בסדרת טלוויזיה ולרבות בדרך של משחק, שירה, ריקוד ונגינה;
"הופעת פרסום" - הופעה לצורכי פרסום או צילומים לצורכי פרסום, לרבות דגמון;
"הורה" - לרבות אפוטרופוס שמונה על פי דין;
"היתר" - היתר להעבדת ילד בהופעה, שניתן לפי סעיף 4(ב) לחוק;
"המבקש" - יחיד או תאגיד המבקש היתר;
"השר" - שר העבודה והרווחה לרבות מי שהוא הסמיכו לענין מתן היתר;
"ועדה מייעצת" - ועדה של שלושה שחברים בה נציג השר, נציג שר החינוך ונציג שר הבריאות, שמינה השר לייעץ לו לענין מתן היתרים להעבדת ילדים בהופעה או בפרסומת;
"ילד" - מי שטרם מלאו לו 15 שנים;
"מפקח עבודה" - כהגדרתו בחוק.
2. תנאים מוקדמים למתן היתר להעבדת ילד (תיקון: תש"ס)
(א) לא יינתן היתר להעבדת ילד שלא מלאה לו שנה.
(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר לתת היתר להעבדת ילד, שלא מלאה לו שנה, בהופעה ציבורית, בהתקיים כל אלה:
(1) ההופעה הציבורית היא למטרות חינוכיות או לימודיות;
(2) השתתפות ילד שלא מלאה לו שנה הכרחית בשל תוכני ההופעה;
(3) הועדה המייעצת המליצה פה אחד על מתן ההיתר ועל שעות ההעבדה המותרות, טווח שעות העבדה המותר וההפסקות.
(ב) לא יינתן היתר להעבדת ילד למבקש שנתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא הורשע באחת העבירות המפורטות להלן או שבית משפט קבע כי עבר אחת מהן:
(א) עבירת אלימות, עבירה לפי פרק י' סימנים ה' או ו' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), או עבירה לפי סעיפים 368ב או 368ג או פרק ח' סימן י' לחוק העונשין;
(ב) עבירה אחרת שלפי טיבה, נסיבות ביצועה, תוצאותיה או חומרת העונש שהוטל בשלה, סבור השר כי יש חשש שהעבדת ילד על ידי המבקש עלולה לפגוע בטובתו;
(2) הוא הורשע בעבירות שבשל מספרן, תכיפותן, או חומרת העונשים שהוטלו בשלהן, סבור השר כי יש חשש שהעבדת ילד על ידו עלולה לפגוע בטובתו;
(ג) השר רשאי לסרב ליתן היתר למבקש שנתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא העביד ילד ללא היתר או בניגוד לתנאיו;
(2) הוא הפר חובה מהחובות המוטלות עליו כלפי נערים עובדים לפי הוראה שבחיקוק;
(3) הוגש נגדו כתב אישום על עבירה מאלה המפורטות בתקנת משנה (ב).
3. סיוג היתר, ביטולו או התלייתו
(א) השר רשאי, לאחר שנתן לבעל היתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לסייג היתר או לבטלו אם נתקיים אחד מאלה:
(1) ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2) הופר תנאי מתנאי ההיתר;
(3) בעל ההיתר הורשע בעבירה מאלה המפורטות בתקנה 2(ב) או בית משפט קבע כי עבר עבירה כאמור;
(4) בעל ההיתר הפר את הוראות החוק או את תקנותיו;
(5) בעל ההיתר הפר חובה מהחובות המוטלות עליו לפי הוראה שבחיקוק המעניק זכויות לנערים עובדים;
(6) השתנו הנסיבות הנוגעות לילד, ובלבד שלא יסויג ההיתר או יבוטל אלא לאחר שניתנה הזדמנות לילד המסוגל לחוות דעה משלו, להביע את עמדתו.
(ב) הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה כאמור בתקנה 2(ב) רשאי השר, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את ההיתר עד לסיום ההליכים.
4. הגשת בקשה להיתר (תיקון: תש"ס, תשס"א)
(א) בקשה להיתר תהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה ותכלול:
(1) פרטים הנוגעים למבקש, להופעה, לילד ולהעבדתו;
(2) התחייבות המבקש למלא אחר תנאי ההיתר והוראות החוק והתקנות והסכמתו שהשר יקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981, וכן מידע על תיקים פתוחים שבהם הוגש כתב אישום נגדו, עמדת הילד - אם הוא מסוגל לחוות דעה משלו, הסכמת הורי הילד, אישור רופא שבדק את הילד ועמדת מנהל המוסד החינוכי שבו הוא לומד, ואם הוא גן ילדים - עמדת הגננת;
(ב) לא יצורף אישור רופא לבקשה להיתר, אם בתוך ששת החודשים שקדמו לבקשה, ניתן אישור רופא להעבדת אותו ילד.
(ג) היתה ההופעה שלגביה מוגשת הבקשה להיתר הופעה ציבורית - יצורפו לבקשה להיתר חמישה עותקים של תכנית ההופעה, עיקר תוכנה, נוסח המחזה או התסריט, הכל לפי הענין, תוך ציון תפקיד הילד שהעבדתו מבוקשת.
(ד) השר רשאי לדרוש מן המבקש הבהרות, פרטים נוספים ומסמכים הדרושים, לדעתו, לטיפול בבקשה ולמעקב אחר עמידה בתנאי ההיתר, לרבות פרטים לגבי מקום ההופעה ומועדיה, והוא רשאי, אם ראה כי הדבר נחוץ, להזמין את הילד להשמיע את עמדתו בפניו.
5. תנאים להעבדת ילד בהופעה (תיקון: תש"ס)
לא יועבד ילד בהופעה אלא בהתקיים התנאים המפורטים להלן:
(1) אין בהופעה אלימות, עידוד לאלימות, תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל הילד;
(2) בהופעה לא נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים;
(3) אין בהופעה מסרים גזעניים;
(4) אין בהופעה משום עידוד לצריכת משקאות משכרים, שימוש בסמים, עישון סיגריות ומוצרי טבק אחרים, השתתפות בהימורים, משחקי מזל והגרלות, למעט הגרלות המותרות על פי חוק.
(5) אין בהופעה משום סיכון או עידוד לנטילת סיכון בטיחותי, בריאותי או גופני;
(6) מקום ההופעה עומד בתנאים בטיחותיים וננקטו כל האמצעים הדרושים למניעת נזקי גוף;
(7) ההופעה נערכת בתנאי אקלים נאותים וננקטים בה אמצעים למניעת חשיפת הילד לקרינת שמש ישירה;
(8) במקום ההופעה מצויים, בכל עת, מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת כהגדרתם בתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988, וכמפורט בתוספת שלהלן;
(9) לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות;
(10) לא ננקטת כלפי הילד או כלפי המשתתפים האחרים בהופעה, אלימות פיסית או מילולית, או לשון שיש שבה יסודות של פגיעה והשפלה;
(11) הילד מועבד, בין בידי מבקש אחד ובין בידי מספר מבקשים, בהתאם לתנאים בדבר שעות העבודה המרביות, ההפסקות בעבודה וההפסקות בין יום עבודה אחד למשנהו, הכל כמפורט בתוספת השניה; ואם הוא ילד שלא מלאה לו שנה, שעות העבודה המרביות וההפסקות בעבודה הן בהתאם להמלצת הועדה המייעצת;
(12) בעל ההיתר או אדם מטעמו (להלן - המקשר) יהיה אחראי למסירת מידע למפקח עבודה בכל שיידרש, בנוגע להעבדת הילד, לרבות מידע בענין זהות מזמין ההופעה, המבקש, זמני ההופעה ומקומה; המקשר יימצא כל זמן ההופעה במקום ההופעה;
(13) הורה או בן משפחה בגיר אחר של הילד נוכח בזמן העבדת הילד, בכל זמן ההופעה; הוראה זו אינה חלה על הופעה ציבורית של ילד שהוא בן שמונה שנים ויותר;
(14) במקום ההופעה מצויה פינת מנוחה;
(15) בעל ההיתר מספק לילד שתיה במשך כל שעות ההופעה ובזמן ההפסקות; בהעסקה של יותר משלוש שעות, יספק ארוחה חמה או קרה;
(16) בעל ההיתר דואג להסעת הילד בתנאי בטיחות הולמים ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה ממנו למקום מגוריו; להסעה יתלווה ההורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה; בהופעה ציבורית של ילד שהוא בן שמונה שנים ויותר, יתלווה להסעה הורה או בן משפחה בגיר, כאמור, בשעות הלילה בלבד;
(17) בעל ההיתר דואג, במידת הצורך, ללינה נאותה של ילד שבתום ההופעה אינו יכול לחזור לביתו ושל אחד מהוריו או בן משפחה בגיר אחר הנלווה אליו;
(18) בעל ההיתר מסר להורים ולילד, באמצעותם, העתק מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999 והעתק של ההיתר.
6. מתן ההיתר ותנאיו
(א) לא יינתן היתר, אם ראה השר כי הילד מתנגד להעבדתו או כי בריאותו, בטיחותו, חינוכו או התפתחותו התקינה של הילד עלולים להיפגע מן ההשתתפות בהופעה.
(ב) כל התנאים המפורטים בתקנה 5 הם תנאים בהיתר להעבדת ילד.
(ג) השר רשאי לקבוע תנאים נוספים וכן לדרוש מן המבקש מינוי מומחים להבטחת בטיחות מקום ההופעה ובריאות הילד המשתתף בה, לרבות מינוי ממונה על בטיחות, בעל אישור כשירות כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996.
7. תוקף ההיתר (תיקון: תש"ס)
(א) תוקף היתר להעבדה בהופעת פרסום הוא לתקופת ההופעה.
(ב) היתר להעבדה בהופעה ציבורית, הוא לתקופת ההופעה ובלבד שאינה עולה על שנה.
8. מנהל תאגיד
הוראות תקנות 2(ב), 2(ג)(3), 3(א)(3) ו-3 (ב) יחולו במבקש תאגיד על מנהלו.
9. ביטול
תקנות עבודת הנוער (העבדה בהופעה ציבורית), התשכ"ח-1968 - בטלות (להלן - התקנות הקודמות).
10. (בוטלה) (תיקון: תש"ס)
11. הוראות מעבר
היתרים שניתנו לפי התקנות הקודמות והם בתוקף ביום תחילתן של תקנות אלה, יעמדו בתוקפם עד המועד הנקוב בהם.
תוספת ראשונה - שניה (תיקון: תש"ס)2
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 422; תש"ס, 331; תשס"א, 248.
2 נוסח הטפסים שבתוספות אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ