אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ג-2002

תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ג-2002

תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ג-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב), 3(ב) ו-6 לחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הגופים האחראים, לפי הענין, לפיקוח על ביצוע הסימון לפי סעיף 4(ב) לחוק, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אחראי לסימון" - אחראי לביצוע סימון כמשמעותו בסעיף 4(א) לחוק, לפי הענין;
"הגוף המפקח" - כמשמעותו בסעיף 4א(ד) לחוק;
"מדריך שידורים" - לוח שידורים אלקטרוני (EPG) או לוח שידורים אחר שמתפרסם ברבים;
"מילואה" - קטע קצר המשודר בין שני חלקי מישדר;
"מישדר" - מישדר טלוויזיה כהגדרתו בחוק;
"מישדר חוץ" - מישדר המשודר מחוץ לישראל ונקלט בישראל, אשר אינו מיועד, מבחינת תוכנו ומהותו, לציבור בישראל או לחלק ממנו, ואשר משודר באותה עת ובאותה מתכונת למדינות אחרות, בלי שעבר התאמה כלשהי לציבור בישראל, לרבות מבחינת תוכנו, עריכתו, תרגומו, דיבובו או זמן שידורו;
"סימן" - לפי טבלת הסימנים שבלוח א' בתוספת.
פרק ב': סיווג וסימון
2. סיווג וסימון מישדר
(א) אחראי לסימון יסמן מישדר בסימן המתאים, לפי הסיווג שבלוח ב' בתוספת.
(ב) מישדר שמתקיימים לגביו מספר מאפייני סוג בתוספת, יסומן לפי רמת הסיווג המחמירה.
3. מיקום הסימן (תיקון: תשס"ד)
(א) סימן יופיע בחלקו העליון של מרקע הטלוויזיה, באחת מפינותיו; הסימן יהיה בצבע ובגודל גופן ברורים לעין.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי גוף המפקח להתיר לאחראי לסימון -
(1) לגבי מישדר המשודר בשיטת שידור ספרתית, כי סימן יופיע ברצועת המידע המתייחסת למישדר בלבד;
(2) לגבי מישדר חוץ המשודר בישראל בשיטת שידור אנלוגית, כי הסימן יופיע כפי שיורה הגוף המפקח, במדריך שידורים בלבד.
(3) לגבי מישדר כאמור בתקנה 7(א1) שלא ניתן לפיה פטור לגביו, כי הסימן יופיע במדריך השידורים וכן, ככל שהדבר ניתן, כי מידע בדבר סיווגו יוצג בתחילתו של המישדר בכתוביות או בשקופית, כפי שיורה הגוף המפקח.
(ג) בלי לגרוע מהוראות תקנות משנה (א) ו-(ב), אחראי לסימון יפעל לפרסום הסימן המתאים למשדר גם במדריך שידורים, כפי שיורה הגוף המפקח.
4. משך הופעת הסימן
(א) סימן יוצג על מרקע הטלוויזיה בתחילת המישדר, למשך 30 שניות רצופות.
(ב) מישדר שמשכו מעל 30 דקות, יישא סימן כאמור, בכל 30 דקות, למשך 30 שניות רצופות; בקביעת משכו של מישדר לפי תקנת משנה זו, יובאו בחשבון קדימון, מילואה או פרסומת המשודרים במהלכו.
(ג) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), במישדר שבמהלכו משודרים קדימון, מילואה או פרסומת, יוצג סימן מיד עם חידוש השידור לאחר הפסקת הקדימון, המילואה או הפרסומת האמורים, וזאת למשך 10 שניות.
5. סימון קדימון
קדימון למישדר שיש לסמנו לפי תקנות אלה, יישא אותו סימן של המישדר, ואולם לענין תקנה 4(א) ו-(ב), במקום "30 שניות רצופות" יבוא "10 שניות רצופות או לכל אורכו, לפי הנמוך"; הוראות תקנה 3(ב) ו-(ג) לא יחולו לענין זה.
6. מידע לצופים
(א) אחראי לסימון יפעל לשם יידוע הצופים בדבר משמעות הסימנים הקבועים בטבלת הסימנים שבתוספת, ובדבר הכללים לפטור מחובת סימון, לרבות במדריך שידורים.
(ב) הגוף המפקח רשאי להורות לאחראי לסימון בדבר אופן יידוע הצופים כאמור.
פרק ג': כללים לפטור מחובת סימון
7. פטור מסימון מישדר (תיקון: תשס"ד)
(א) מישדר יהיה פטור מחובת הסימון לפי החוק, אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1) המישדר משודר בשעות שבין 01:00 ובין 06:00;
(2) המישדר משודר בשידור חי, ואין לאחראי לסימון אפשרות סבירה לקבל לגביו, זמן סביר קודם למועד שידורו, פרטים המאפשרים סיווגו וסימונו;
(3) המישדר הוא מישדר חוץ, ואין לאחראי לסימון אפשרות סבירה לקבל לגביו, זמן סביר קודם למועד שידורו, פרטים המאפשרים סיווגו וסימונו.
(א1) השר רשאי, לפי המלצת הגוף המפקח, לפטור מחובת הסימון לפי החוק מישדרים בערוץ, כולם או חלקם, המשודרים בישראל בשיטת השידור האנלוגית, ואשר לולא תורגמו היו נחשבים מישדר חוץ, וזאת בהתחשב במאפייניהם של מישדרים כאמור.
(ב) לגבי מישדרים כאמור בתקנת משנה (א)(2) ו-(3), אחראי לסימון יפעל לפרסום הודעה במדריך שידורים כפי שיורה הגוף המפקח שלפיה אין בידו פרטים המאפשרים סיווג וסימון כאמור.
8. פטור מסימון קדימון (תיקון: תשס"ד)
(א) קדימון למישדר שיש לסמנו יהיה פטור מחובת הסימון הקבועה בחוק, אם משכו קצר מ-5 שניות.
(ב) קדימון למישדר אשר לולא תורגם היה נחשב מישדר חוץ, יהיה פטור מחובת הסימון הקבועה בחוק.
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה -
(1) לענין שידורי הטלוויזיה הלימודית, שידורים על פי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, ושידורים על פי חוק הרשות השניה - 90 ימים מיום פרסומן;
(2) לענין שידורים על פי חוק הבזק - 270 ימים מיום פרסומן.
תוספת (תיקון: תשס"ג)
לוח א' - טבלת הסימנים
(תקנה 1)
הסוג לפי לוח א' הסימן
המישדר אינו ראוי
לצפיה לגילאי 8 ומטה
המישדר אינו ראוי
לצפיה לגילאי 14 ומטה
המישדר אינו ראוי
לצפיה לגילאי 18 ומטה
לוח ב' - סיווג
(תקנה 2)
מאפייני הסוג (*)

רמת סיווג
מין ופורנוגרפיה
אלימות (**) ואכזריות
חשש לעידוד עבריינות או שימוש בסמים מסוכנים

המישדר אינו
ראוי לצפיה לגילאי 8 ומטה
המישדר כולל
עירום בהקשר
מיני או פעילות
מינית במרומז.
המישדר כולל הצגה כלשהי של סצינות אכזריות ואלימות.
המישדר כולל
התייחסות כלשהי לשימוש בסמים, אף בלא פירוט אופן השימוש, לרבות בהקשר ביקורתי.

המישדר אינו
ראוי לצפיה לגילאי 14 ומטה
המישדר כולל עירום בהקשר מיני או פעילות מינית
מפורטים, או אלימות מינית במרומז.
המישדר כולל סצינות אכזריות ואלימות, גם אם באופן שאינו מעודד אכזריות או אלימות, שלא בהקשר ביקורתי.
המישדר כולל
סצינות הכוללות שימוש בסמים, גם אם באופן שאינו מעודד שימוש בהם, למעט בהקשר ביקורתי.

המישדר אינו
ראוי לצפיה לגילאי 18 ומטה
המישדר כולל
אלימות מינית או
תכנים פורנוגרפיים
המיועדים במהותם לעודד גירוי מיני, לרבות הצגה מפורשת של יחסי מין
מלאים או חלקיים.
המישדר כולל סצינות אלימות ואכזריות ברמה ובהיקף ניכרים, או סצינות שיש בהן כדי לעודד אכזריות או אלימות.
המישדר כולל
תכנים אשר יש חשש סביר כי יעודדו
עבריינות או שימוש בסמים.

_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 361, 440; תשס"ד, 10.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ