אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס"ב-2001

תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס"ב-2001

תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס"ב-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א-2001 (להלן - החוק המתקן), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, "הרשות המוסמכת" - כל אחת מאלה, לפי הענין:
(1) גובה כהגדרתו בחוק מרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, שמינה מנהל המרכז כמשמעותו בחוק האמור - לענין קנסות המשולמים לאוצר המדינה;
(2) מנהל אגף הפיקוח או אגף הגביה ברשות מקומית או גורם אחר שראש הרשות המקומית הסמיכו לכך - לענין קנסות המשולמים לרשות המקומית; על הגורם האחר יחול סעיף 341 לפקודת העיריות;
(3) הממונה על מערך ברירות המשפט במשרד לאיכות הסביבה - לענין קנסות המשולמים לקרן לשמירת הניקיון שהוקמה לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, לקרן למניעת זיהום מי-ים שהוקמה לפי פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן [נוסח חדש], התש"ם-1980, או לקרן למען בעלי חיים שהוקמה לפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 (להלן - הקרנות).
2. משלוח שוברי תשלום חדשים
הרשות המוסמכת תשלח שובר לתשלום קנס לפי הטפסים 1 או 2 שבתוספת לפי הענין (להלן - שובר תשלום חדש), למי שהוטל עליו קנס על ידי בית משפט או על ידי מסירת הודעת תשלום קנס לפני תחילתו של החוק המתקן והוא לא שילם את הקנס במועדו (להלן - חייב קנס); בשובר התשלום החדש יפורטו סכום הקנס המקורי ותוספות הפיגור שהצטברו, המחושבות לפי הוראות סעיף 5(א)(1) ו-(2) לחוק המתקן; כמו כן יפורט בשובר התשלום החדש המועד האחרון לתשלום החוב.
3. פניה לקבלת שובר תשלום חדש
(א) חייב קנס שלא קיבל שובר תשלום חדש בתוך 40 ימים מיום תחילתן של תקנות אלה, יפנה לבית המשפט הקרוב למקום מגוריו - לענין קנסות המשולמים לאוצר המדינה, או לרשות המוסמכת הנוגעת בדבר - לענין הקנסות המשולמים לרשות מקומית או לקרנות, וימציא את הפרטים והמסמכים הדרושים לתשלום הקנס.
(ב) שובר תשלום חדש יימסר לפונה כאמור בתקנת משנה (א) ביד או יישלח לו בתוך שבועיים מהמועד שבו מסר את הפרטים הדרושים.
4. סייג לגבי האזור
על אף האמור בתקנות 2 ו-3, רשאית הרשות המוסמכת שלא לשלוח שובר תשלום חדש לחייב קנס תושב האזור שאינו ישראלי או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית ואולם היא תפרסם בציבור, בדרך שהיא תקבע, את הגורם שאליו יפנה חייב קנס כאמור לשם קבלת שובר תשלום חדש וסילוק חובו; בתקנה זו, "אזור" - "ישראלי" ו"שטחי המועצה הפלסטינית" - כהגדרתם בסעיף 1 שבתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967.
5. חזקת מסירה
נשלח שובר תשלום חדש לפי תקנה 2 או 3 בדואר רשום, תחול על המשלוח האמור חזקת המסירה הקבועה בתקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק המתקן.
תוספת
(תקנה 2)
טופס 1
שובר תשלום חדש לקנס שהטיל בית משפט, כולל תוספות פיגור מופחתות
(לפי סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א-2001)
אל: תאריך
(שם הנידון ומס' זהות)
המען
א. לפי המידע שברשותנו בית המשפט הטיל עליך קנס/קנסות* בתיק/תיקים* כמפורט להלן, אשר לא שולם במועדו/לא שולמו במועדם*.
בהתאם לסעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א-2001, ניתנת לך בזאת אפשרות לשלם את הקנס/הקנסות* בצירוף תוספות פיגור מופחתות, ובלבד שהחוב ישולם במלואו בהקדם ולא יאוחר מיום
(היום האחרון הקבוע לפי סעיף 5 לחוק המתקן).
ב. סכום הקנס המקורי היה שקלים חדשים.
סכום הקנס בצירוף תוספות פיגור מופחתות הוא שקלים חדשים (במקום סכום הקנס בצירוף תוספות הפיגור המקוריות שהיה ................).
ג. אם לא ישולם החוב עד המועד האמור בפסקה א', לא תינתן לך אפשרות לשלם את החוב בצירוף תוספות הפיגור המופחתות, אלא יחולו על הקנס התוספות המקוריות.
ד. מס' טלפון/פקס* לבירורים
ה. פרטי התיק/התיקים*:
1. ביום הטיל עליך בית משפט שלום/מחוזי* ב
קנס בסך שקלים חדשים בתיק מס'
תאריך ביצוע העבירה ופרטיה
בעבירת תעבורה - מס' הרכב
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*
2. ביום הטיל עליך בית המשפט קנס בסך שקלים חדשים בתיק מס'
תאריך ביצוע העבירה ופרטיה
בעבירת תעבורה - מס' הרכב
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*
__________
* מחק את המיותר.
_________________
הודעת זיכוי לצורך תשלום החוב
מס' תיק בימ"ש

שם המוסד השולח
שובר מס' שם החייב מס' זהות
הסכום לתשלום ש"ח תאריך אחרון לתשלום
חותמת הבנק
ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים האלה:
טופס 2
שובר תשלום חדש לקנס שהוטל בהודעת תשלום קנס, כולל תוספות פיגור מופחתות
(לפי סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א-2001)
אל: תאריך
(השם ומס' זהות)
המען
א. לפי המידע שברשותנו הומצאה/הומצאו* לך הודעות* תשלום קנס בשל עבירה/עבירות* כמפורט בפסקה ה' להלן, לא ביקשת להישפט ולא שילמת את הקנס/הקנסות* במועדו/במועדם*.
בהתאם לסעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 32), התשס"א-2001, ניתנת לך בזאת אפשרות לשלם את הקנס/הקנסות* בצירוף תוספות פיגור מופחתות, ובלבד שהחוב ישולם במלואו בהקדם ולא יאוחר מיום (היום האחרון הקבוע לפי סעיף 5 לחוק המתקן).
ב. סכום הקנס המקורי היה שקלים חדשים.
סכום הקנס בצירוף תוספות פיגור מופחתות הוא שקלים חדשים (במקום סכום הקנס בצירוף תוספות הפיגור המקוריות שהיה ................).
ג. אם לא ישולם החוב עד המועד האמור בפסקה א', לא תינתן לך אפשרות לשלם את החוב בצירוף תוספות הפיגור המופחתות, אלא יחולו על הקנס התוספות המקוריות.
ד. מס' טלפון/פקס* לבירורים
ה. פרטי הודעת/הודעות* תשלום הקנס:
1. ביום ביצעת עבירה שפרטיה כלהלן:

בשל עבירה זו הומצאה לך הודעת תשלום קנס מס' ובה הוטל עליך קנס בסך שקלים חדשים.
בעבירת תעבורה - מס' הרכב
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*
2. ביום ביצעת עבירה שפרטיה כלהלן:

בשל עבירה זו הומצאה לך הודעת תשלום קנס מס' ובה הוטל עליך קנס בסך שקלים חדשים.
בעבירת תעבורה - מס' הרכב
מס' רישיון הנהיגה של הנהג/בעל הרכב*
__________
* מחק את המיותר.
הודעת זיכוי לצורך תשלום החוב
מס' הודעת תשלום קנס

שם המוסד השולח
שובר מס' שם החייב מס' זהות
הסכום לתשלום ש"ח תאריך אחרון לתשלום
חותמת הבנק
ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים האלה:
_________________________________
1 ק"ת תשס"ב, 139.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ