אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות סדרי דין (עבודת שירות), התשמ"ח-1988

תקנות סדרי דין (עבודת שירות), התשמ"ח-1988

תקנות סדרי דין (עבודת שירות), התשמ"ח-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הממונה", "עבודת שירות" ו"עובד שירות" - כהגדרתם בסימן ב'1 לפרק ו' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - החוק);
"המען" - שם הרחוב, מספר הבית, שם הישוב, המיקוד; ולגבי אסיר - שם בית הסוהר בו הוא מוחזק;
"המשיב" - תובע כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982.
2. בקשת חוות דעת
(א) בקשה לחוות דעת מהממונה לפי סעיף 51ב לחוק תיערך לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) בית המשפט רשאי לקבוע את המועד למתן חוות הדעת ובלבד שלא יפחת מעשרים ואחד ימים מיום ההחלטה.
3. הודעה על נשיאת מאסר בעבודת שירות
החליט בית המשפט שנידון ישא עונשו בעבודת שירות, תימסר מיד הודעה על כך לממונה בציון היום שנקבע לתחילת עבודת השירות, משכה ותנאיה; ההודעה תיערך לפי טופס 2 שבתוספת.
4. הודעה על הפסקת עבודת שירות
הרשיע בית המשפט את עובד השירות בשל עבירה נוספת, והטיל עליו מאסר או עונש אחר אך החליט להפסיק את עבודת השירות, כאמור בסעיף 51י לחוק, תימסר הודעה על כך לממונה ולשירות בתי הסוהר; ההודעה תיערך לפי טופס 3 שבתוספת.
5. ערעור
(א) ערעור על החלטת בית המשפט לפי סעיף 51י(א)(2) לחוק (להלן - ההחלטה) יוגש לבית המשפט שלערעור, תוך שבעה ימים מיום שנמסרה ההחלטה למערער.
(ב) הערעור יוגש בכתב בשני עותקים ויפורטו בו הנימוקים שעליהם הוא מתבסס.
(ג) המערער יצרף לערעור העתקים מאושרים מההחלטה ומפסק הדין בו הוחלט על נשיאת המאסר בעבודת שירות.
6. הדיון בערעור
הדיון בערעור על החלטת בית המשפט לפי סעיף 51י(א)(2) לחוק יישמע במעמד המערער והמשיב או באי כוחם, במועד שקבע בית המשפט, ורשאי בית המשפט לצוות על המשיב להשיב תשובה בכתב, בלווית תצהיר או בלעדיו, תוך זמן שיורה בית המשפט.
7. סדר דין באין הוראות
בכל ענין של סדר דין שלא נקבע בתקנות אלה, ידון בית המשפט בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית צדק ולהכרעה מהירה.
8. הודעה על המשך עבודת שירות
קיבל בית המשפט שלערעור את הערעור תימסר לממונה הודעה בדבר המשך עבודת השירות של הנידון; ההודעה תיערך לפי טופס 4 שבתוספת.
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה חדשיים מיום פרסומן.
תוספת (תיקון: תשנ"ו)
טופס 1 (תיקון: תשנ"ו)
(תקנה 2)
בבית המשפט ________________
ב _______________________
תיק פלילי _______/________
ערעור פלילי _______/_______
בפני כבוד השופט ___________
המאשים/המערער
נ ג ד
הנאשם/המשיב
בקשה למתן חוות דעת לנשיאת מאסר בעבודת שירות
(לפי סעיף 51ב(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977)
אל: הממונה על עבודת שירות, שירות בתי הסוהר
הריני להודיעך, כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום .............. הנך מתבקש להגיש לבית המשפט חוות דעת על הנידון;
____________
____________
_____________

(שם משפחה)
(שם פרטי)
(שם האב)

____________
____________
_____________

(מס' תעודת זהות)
(המען)
(מס' טלפון)


הנידון הורשע בעבירה לפי סעיפים __________
נא ציין בחוות דעתך מהן עבודת משק ועבודה ציבורית שהנידון יכול לעבוד בהן.
את חוות-הדעת יש להגיש לבית המשפט לא יאוחר מיום ____ לפי קביעת בית המשפט; מצורפים בזה צילומים מאושרים של הכרעת הדין/גזר הדין*, והעתק מהמרשם הפלילי של הנידון.
____________
____________
_____________

(תאריך)
(חותמת בית המשפט)
(מזכיר בית המשפט)


* מחק את המיותר.
טופס 2
(תקנה 3)
בבית המשפט ______
ב _______________
תיק פלילי _______/________
ערעור פלילי _______/_______
הודעה על נשיאת מאסר בעבודת שירות
(לפי סעיף 51ב לחוק העונשין, התשל"ז-1977)
אל: הממונה על עבודת שירות, שירות בתי הסוהר
הריני להודיעך כי ביום _______ החליט בית המשפט כי הנידון
____________
____________
_____________

(שם משפחה)
(שם פרטי)
(שם האב)

________________
____________________

(מס' תעודת זהות)
(המען)


ישא את עונש המאסר של _______ חדשים, שהוטל עליו בתיק הנ"ל, בעבודת שירות. החל ביום _______ למשך תקופה של ____ ותהיה בתנאים הבאים שקבע בית המשפט:
_________________________________________
_________________________________________
הודעה זו תהווה אסמכתה עבורך לצוות על הנידון להתייצב במקום ובזמן שתקבע, אף לפני תחילת השירות, לשם נקיטת הפעולות הכרוכות בהצבת הנידון לעבודה במועד ובתנאים שקבע בית המשפט.
____________
____________
_____________

(תאריך)
(חותמת בית המשפט)
(מזכיר בית המשפט)

טופס 3
(תקנה 4)
בבית המשפט ____________
ב ____________
תיק פלילי _______/________
ערעור פלילי _______/_______
הודעה על הפסקת עבודת שירות
(לפי סעיף 51י(א) (1) ו-(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977)
אל: הממונה על עבודת שירות, שירות בתי הסוהר
הריני להודיעך כי ביום______ הרשיע בית המשפט את הנידון
____________
____________
_____________

(שם משפחה)
(שם פרטי)
(שם האב)

________________
____________________

(מס' תעודת זהות)
(המען)

בתיק שבנדון, והחליט להטיל עליו
עונש מאסר;
עונש אחר.
(סמן בהתאם)
כמו כן החליט בית המשפט כי הנידון יפסיק לשאת בעונש מאסר בעבודת שירות שהטיל עליו בית המשפט ______ בתיק פלילי/ערעור פלילי מס' ______ ביום ______, וימשיך לשאת ביתרת עונש זה במאסר.
הודעה זו תהווה אסמכתה עבורך להפסקת עבודת השירות של הנידון.
____________
____________
_____________

(תאריך)
(חותמת בית המשפט)
(מזכיר בית המשפט)


*מחק את המיותר
טופס 4
(תקנה 8)
בבית המשפט ____________
ב ____________
ערעור פלילי _______/_______
הודעה על המשך נשיאת עונש מאסר בעבודת שירות
(לפי סעיף 51י(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977)
אל: הממונה על עבודת שירות, שירות בתי הסוהר
הריני להודיעך כי ביום _________החליט בית המשפט כי הנידון
____________
____________
_____________

(שם משפחה)
(שם פרטי)
(שם האב)

________________
____________________

(מס' תעודת זהות)
(המען)


ימשיך לשאת עונש מאסר בעבודת שירות שהוטל עליו בתיק פלילי מס' ___ בידי בית משפט _______ ביום _____; עבודת השירות תהיה באותם התנאים שקבע בית המשפט האמור.
הודעה זו תהווה אסמכתה עבורך לצוות על הנידון להתייצב במקום ובזמן שתקבע לשם נקיטת הפעולות הכרוכות לחזרתו של עובד שירות לעבודת שירות.
____________
____________
_____________

(תאריך)
(חותמת בית המשפט)
(מזכיר בית המשפט)

_________________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 330; תשנ"ו, 554.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ