אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי"ז-1957

תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי"ז-1957

תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי"ז-1957 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 12א ו-27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: הוראות כלליות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה רפואית" - ועדה רפואית שהוקמה על פי סעיף 6 לחוק;
"ועדה" - ועדה רפואית עליונה שהוקמה על פי סעיף 12א לחוק;
לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות נכי המלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תשט"ו-1956.
2. קביעת רשימה
(א) שר האוצר יקבע רשימה של רופאים מוסמכים וימנה מתוכם יושב-ראש (להלן - היושב-ראש).
(ב) הרשימה כאמור בתקנת משנה (א) תפורסם ברשומות.
פרק שני: ערעור של הרשות המוסמכת
3. מועד לערעור
סבורה הרשות המוסמכת כי הועדה הרפואית טעתה בקביעת אחד מאלה:
(1) הפגימה או הפגימה המוכרת בה נפגם הנכה;
(2) המבחן שחל לגבי הפגימה;
(3) דרגת נכותו של נכה,
רשאית היא - תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה על החלטת הועדה הרפואית המכילה את הטעות האמורה - לערער עליה בפני הועדה.
4. הגשת ערעור
הערעור יוגש בכתב ליושב-ראש והעתק ממנו יישלח לנכה שלגביו ניתנה ההחלטה של הועדה הרפואית לפי מענו האחרון הידוע לרשות המוסמכת.
5. פרטי כתב הערעור
בכתב הערעור יצויינו:
(1) שם הנכה ומענו;
(2) המספר הסידורי של בקשת הנכה לתגמולים;
(3) תאריך החלטת הועדה הרפואית שעליה מערערת הרשות המוסמכת;
(4) התאריך שבו קיבלה הרשות המוסמכת הודעה על ההחלטה האמורה;
(5) נימוקי הערעור.
פרק שלישי: ערעור של אדם שנפגע
6. זכות ערעור
הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת ועדה רפואית (להלן - המערער), רשאי, תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה על ההחלטה לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט"ו-1954, להגיש ערעור לועדה.
7. הגשת ערעור
הערעור יוגש ליושב-ראש על טופס מיוחד שייקבע על ידי הרשות המוסמכת בצירוף החלטת הועדה הרפואית שעליה מערערים. העתק מהערעור יישלח לרשות המוסמכת.
8. פרטי כתב הערעור
(א) בכתב הערעור יצויינו פרטים אלה:
(1) שם המערער ומענו;
(2) התאריך שבו קיבל המערער הודעה על החלטת הועדה הרפואית שעליה הוא מערער;
(3) נימוקי הערעור.
(ב) המערער או בא-כוחו יחתום על כתב הערעור.
פרק רביעי: הקמת הועדה, סמכויותיה וסדרי עבודתה
9. הרכבת ועדה
הוגש ערעור לפי תקנות אלה ירכיב היושב-ראש, מתוך הרשימה שנקבעה לפי תקנה 2, ועדה של שלושה חברים, והוא ישב בראשה, ובהעדרו - חבר הועדה שיקבע לכך.
10. סמכויות הועדה (תיקון: תשמ"א)
(א) הועדה רשאית לאשר את החלטת הועדה הרפואית, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהעורר הוא הנכה ובין שהוא הרשות המוסמכת.
(ב) הועדה רשאית לקבוע לנכה דרגת נכות שונה מזו שנקבעה לאותו נכה בתקנות נכי המלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תשט"ז-1956, ובלבד שההפרש ביניהן לא יעלה על 10%; כן רשאית הועדה לקבוע דרגת נכות לנכה שלקה בנכות שלא פורשה כפגישה בתקנות האמורות.
11. מועד ומקום הישיבות
(א) יושב-ראש הועדה יקבע את המועד והמקום שבו תדון הועדה בערעור ויודיע על כך לבעלי הדין לפחות שבעה ימים מראש.
(ב) הועדה רשאית לדחות את ישיבותיה ולקבוע את מקום ישיבותיה שנדחו.
12. פרוטוקול
דיוני הועדה והחלטותיה יירשמו בפרוטוקול וייחתמו על ידי כל חברי הועדה.
13. אישור היושב ראש
(א) ישב בראש הועדה חבר שנקבע על ידי היושב-ראש, תועבר החלטתה לאישורו של היושב-ראש לפני שיודיע אותה לבעלי-הדין.
(ב) היושב-ראש רשאי לאשר את החלטת הועדה או להחזירה לדיון נוסף בועדה בצירוף הערותיו.
(ג) החלטת הועדה שנתקבלה בעת הדיון הנוסף תהיה החלטה סופית של הועדה.
14. הרשות להתייצב לפני הועדה
(א) בדיוניה של הועדה לא יהא נוכח שום אדם מלבד חברי הועדה, הרשות המוסמכת או מי שהוסמך לכך על ידיה, המערער ובא-כוחו וכל מי שיושב-ראש הועדה התיר את נוכחותו.
(ב) יושב-ראש הועדה רשאי, אם יראה סיבה מיוחדת מספיקה לכך, לאסור נוכחותו של בא-כוחו של המערער שאינו רופא.
15. דיון שלא בפני המערער
לא התייצב המערער לפני הועדה במועד ובמקום שנקבע בהודעה, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערעור שלא בפניו לפי החומר שברשותה; אולם אם הודיע המערער ליושב-ראש הועדה לפני התחלת הדיון, שלא יתייצב מסיבות שאינן תלויות בו, רשאית הועדה לדחות את הישיבה.
16. שמיעת מומחים
הועדה רשאית, לפי בקשת אחד מחבריה או אחד מבעלי הדין, להזמין מומחים לישיבותיה ולשמוע חוות-דעתם המקצועית.
17. החלטות בית הדין
החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות הנוכחים בישיבה; היו הודעות שקולות, תכריע דעת יושב-ראש הועדה.
18. הודעה על ההחלטה
(א) היושב-ראש יודיע מיד למערער את החלטת הועדה.
(ב) הודעה לפי תקנת משנה (א) שנשלחה בדואר רשום, יראו אותה כאילו הגיעה לתעודתה תוך ששה ימים מיום מסירתה לדואר, אם לא הוכח שהגיעה ביום אחר.
פרק חמישי: הוראות שונות
19. סודיות
דיוני הועדה ומסמכיה הם סודיים ואסור להביא מהם לידיעתם של אחרים, אלא אם התיר יושב-ראש הועדה לגלות מהם לצד מעוניין ובמידה שהתיר זאת.
20. תיקוני טעויות
(א) הועדה רשאית לתקן את נוסח החלטותיה אם תמצא בהן טעות-סופר.
(ב) על כל תיקון כאמור יחתמו כל חברי הועדה והיושב-ראש.
21. הוראות מעבר
(א) נתקבלה הודעה על החלטת הועדה הרפואית לפני יום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום) ולא הוגש ערעור עליה, או בוטל הערעור, יראו אותה כאילו נתקבלה ביום הפרסום.
(ב) הוגש בתקופה שבין י"ח בניסן תשי"ז (19 באפריל 1957) ובין יום הפרסום ערעור על החלטת ועדה רפואית לועדת ערעור שמונתה לפי סעיף 3 לחוק, יעביר יושב-ראש ועדת הערעור את הערעור האמור ליושב-ראש הרשימה לפי תקנה 2 ויראו את הערעור כאילו הוגש לועדה הרפואית העליונה ביום הפרסום.
_________________________________
1 ק"ת תשי"ז, 1651; תשמ"א, 1266.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ