אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (כללים לקביעת הכנסת שכול ודרכי הוכחתה) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (כללים לקביעת הכנסת שכול ודרכי הוכחתה) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (כללים לקביעת הכנסת שכול ודרכי הוכחתה) (הוראת שעה), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10, 36ב ו-37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 (להלן החוק), ובאישור שר האוצר וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הכנסה של שכול
(א) כהכנסה של שכול לענין סעיף 10 לחוק ייחשבו גם ההכנסות המפורטות להלן:
(1) קצבה מוכרת ו-35% מקצבה מזכה כהגדרתן בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), וקצבה שאירים כמשמעה בסעיף 9(6ו) לפקודה;
(2) תשלומים תקופתיים המתקבלים מחוץ לארץ למעט תשלומים המהווים פיצוי על נזקי בריאות שנגרמו מחמת רדיפות הנאצים והמלחמה בנאצים;
(3) כל הכנסה בחוץ לארץ החייבת במס לפי דיני המקום, בין אם השכול מתגורר בארץ ובין אם לא;
(4) קצבה נכות או קצבת תלויים המשולמות לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.
(ב) כהכנסה של שכול לענין סעיף 10 לחוק לא תיחשב הכנסה חייבת על פי חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002.
2. דרכי הוכחת הכנסה
שכול יוכיח את הכנסתו בדרך המפורטת להלן:
(1) שכול החייב בהגשת דוח לפי חלק ח' לפקודה יגיש לקצין תגמולים -
(א) הודעת שומה אחרונה ממס הכנסה;
(ב) אם הוא מקבל קצבה, יצרף גם דוח שנתי על קבלת קצבה;
(ג) הצהרה כי אין לו הכנסה נוספת החייבת במס הכנסה;
(2) שכול שאינו חייב בהגשת דוח לפי חלק ח' לפקודה יגיש לקצין תגמולים -
(א) אישורים על הכנסה בשנת המס הקודמת ליום הדיווח או כל דיווח על הכנסה אחרת החייבת במס הכנסה או ניכוי כאמור בפקודה, הכל לפי הענין;
(ב) הצהרה כי אין לו הכנסה נוספת החייבת במס הכנסה;
(3) שכול שאין לו כל הכנסה חייבת במס הכנסה יצהיר על כך לפני קצין תגמולים; קצין תגמולים רשאי, על פי שיקול דעתו, לבקש משכול להמציא מסמכים שיתמכו בהצהרתו;
(4) שכול המדווח על הכנסה שהופקה והתקבלה בחוץ לארץ יגיש טופסי דיווח על הכנסה במקובל על פי דין המקום.
3. דיווח ראשון של שכול על הכנסות
לקראת תום שנת השכול הראשונה, יוכיח שכול את הכנסתו בדרך האמורה בתקנה 2 ויתייחס לשנת המס הקודמת ליום הדיווח.
4. שכול שהוא חבר קיבוץ
שכול הוא חבר קיבוץ, תיחשב הכנסתו כסכום המתקבל מחלוקת הכנסת הקיבוץ כפי שנישום לענין מס הכנסה במספר חברי הקיבוץ (להלן - הכנסת חבר קיבוץ), אלא אם כן יוכיח השכול כי הקיבוץ אינו נישום לענין מס הכנסה; לענין תקנה זו, רשאי קצין תגמולים לראות את הכנסתו של חבר קיבוץ כפי שהיא רשומה באישור של ברית הפיקוח כהגדרתה בסעיף 2 לפקודת האגודות השיתופיות, שאליה מסונף אותו קיבוץ.
5. הנחת המשכיות הכנסה
חישב קצין תגמולים את הכנסתו של שכול בהתאם לתקנות אלה, רשאי הוא, באין הוכחה אחרת, לראות, לענין תקנות אלה, כאילו לאותו שכול היתה אותה הכנסה בשנים שלאחר מועד החישוב, ואולם בנסיבות מיוחדות, ואם היה לקצין תגמולים יסוד סביר להניח כי חל שינוי בהכנסתו של שכול, רשאי הוא להורות על בדיקה של הכנסתו של השכול לשם חישוב חוזר של הכנסתו.
6. ביטול
תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (כללים לקביעת הכנסה ודרכי הוכחתה), התשכ"ה-1965 - בטלות.
7. תחילה2 (תיקון: תשס"ח)
תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פרסומן ותוקפן עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)
8. הוראת מעבר
קצין תגמולים רשאי לבקש דיווח נוסף על הכנסה משכול שדיווח על הכנסותיו לפני תחילתן של תקנות אלה.
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 640; תשס"ח, 172.
2 התקנות פורסמו ביום 9.5.2005.
3 תקנה 2 לתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (כללים לקביעת הכנסת שכול ודרכי הוכחתה) (הוראת שעה) (תיקון) התשס"ח-2007 (ק"ת תשס"ח, 172) (להלן - התקנות המתקנות) קובעת כי תקנה 7 שתוקנה לפי התקנות המתקנות תחילתה מיום 1.6.2007.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ