אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות לאלמנות לרכישת הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה), תשכ"ד-1964

תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות לאלמנות לרכישת הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה), תשכ"ד-1964

תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות לאלמנות לרכישת הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה), תשכ"ד-1964 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33(א) ו-73 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ט)
בתקנות אלה -
"אלמנה" - אלמנה ללא יתומים, אלמנה שאין יתומי הנספה סמוכים על שולחנה, או אלמנה עם יתומים - אלמנה שיתומי הנספה סמוכים על שולחנה, שלא המירה את זכותה לתגמולים בשיקום כאמור בסעיף 30 לחוק;
"אלמנה משוקמת" - אלמנה שנתמלא בה אחד מאלה:
(1) מיום היותה לאלמנה קיבלה מהמדינה אי-פעם עזרה ממשית לכינון עסק, להכשרה מקצועית או להשתלמות מקצועית במוסדות להשכלה גבוהה;
(2) יש לה מקור קבוע של הכנסה, פרט לתגמוליה לפי החוק, המספיקה למחייתה;
"הכנסה" - הכנסה של האלמנה ושל בני-משפחתה התלויים בה;
"ממונה" - הממונה על עניני תעסוקה והכשרה מקצועית באגף השיקום במשרד הבטחון;
"יום קובע" - יום שבו הגיעה האלמנה לגיל 35 שנה;
"לשכה" - לשכת-שיקום אזורית שהוקמה על ידי אגף השיקום במשרד הבטחון;
"מחייה" - מחייתה של האלמנה ושל בני-משפחתה התלויים בה;
"מוסד" - כל מוסד להשתלמות בהשכלה גבוהה או מוסד לרכישת הכשרה מקצועית ולרבות מפעל של תעשיה, מלאכה, מסחר וכל מוסד שבו תוכל האלמנה לקבל הכשרה מקצועית כתלמידה, חניכה, שוליה או עובדת;
"מימון" - המצאת אמצעים כספיים, לרבות מענקים ואשראי, הדרושים לשיקומה של אלמנה;
"מנהל לשכה" - מנהל לשכת-שיקום אזורית;
"מקצוע מכניס" - מקצוע שהתעסקות בו משמשת לאלמנה מקור לתעסוקה והכנסה כדי מחייה;
"ראש האגף" - ראש אגף השיקום במשרד הבטחון;
"תגמול קובע" - תגמול המשתלם לאלמנה בלי יתומים לפי סעיף 7 (א) לחוק;
"שיקום אלמנה" - הכשרה של אלמנה במוסד כל שהוא לשם רכישת מקצוע מכניס שהתעסקות בו דורשת הכשרה כאמור, או השתלמות במוסד להשכלה גבוהה לשם רכישת מקצוע מכניס שהתעסקות בו דורשת השתלמות כאמור;
"שכר-לימוד" - לרבות אגרת-לימוד, דמי-הרשמה לבית-הספר, דמי-בחינות, דמי שימוש בספריות ודמי-השתלמות בחוגים במסגרת בית-הספר, תשלומים לקרן-תרבות, לקרן בנייה וכיוצא באלה.
2. הועדה להכשרה מקצועית ולהשתלמות אלמנות (תיקון: תשכ"ט)
(א) ליד אגף השיקום במשרד הבטחון תוקם ועדה להכשרה מקצועית ולהשתלמות אלמנות (להלן - הועדה) בהרכב זה:
(1) הממונה שישמש יושב-ראש;
(2) עובד לשכת-שיקום אזורית שבתחום-פעולתה כלול הטיפול באלמנה שענינה נדון בפני הועדה ואשר ימונה לכך על ידי המנהל של אותה לשכת-שיקום;
(3) נציג משרד החינוך והתרבות;
(4) נציג ארגון "יד-לבנים".
(ב) רוב חברי הועדה מהווים מנין חוקי לכל דבר שהועדה רשאית לעשותו לפי תקנות אלה ובלבד שלדיון בו הוזמנו כל חבריה על ידי הממונה.
(ג) הועדה תחליט פה אחד או ברוב דעות; היו דעות של חברי הועדה שקולות, תכריע דעת היושב-ראש.
3. בקשה למימון שיקום
(א) אלמנה המבקשת מימון שיקומה, תגיש בקשה בכתב למנהל הלשכה שבאזור-מגוריה, כל זמן שהיא מקבלת תגמולים לפי החוק עבורה או עבור ילדיה הסמוכים על שולחנה באם הופסקו תגמולים אלה אבל לא יאוחר מתום שנתיים מהיום שבו נמסרה לאלמנה ההחלטה של קצין התגמולים על הפסקת התגמולים או מתום מחצית שנה מיום פרסום תקנות אלה ברשומות, הכל לפי התאריך המאוחר יותר; אולם אלמנה משוקמת תגיש בקשה למימון שיקומה לא יאוחר מתום מחצית שנה מיום פרסום תקנות אלה ברשומות או מיום שנאבד לה המקור הקבוע להכנסה שתספיק למחייתה, הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
(ב) בבקשתה תציין האלמנה את המקצוע שברצונה לרכוש על ידי מימון שיקומה ואת המוסד שבו היא רוצה לקבל את השיקום.
4. סמכויות מנהל הלשכה
(א) מנהל לשכה רשאי לחקור, בכתב או בעל-פה, את האלמנה המבקשת מימון שיקומה בכל הענינים שלדעתו יש להם נגיעה לבקשתה של אותה האלמנה.
(ב) מנהל לשכה רשאי לדרוש מהאלמנה שתמציא לו הוכחות לאימות תשובותיה בדבר מצבה האישי, השכלתה, משלח-ידה, הכשרתה המקצועית, מקום-עבודתה לפני ההתאלמנות ואחריה ומצבה הכלכלי והכספי.
(ג) מנהל לשכה רשאי לבקש ממוסדות שונים, לרבות מוסדות השכלה, מדע, כלכלה, מפעלים, איגודים מקצועיים וכיוצא בהם, וכן מומחים - חוות-דעת בנוגע לבקשתה של האלמנה שהוגשה לפי תקנה 3.
5. דחיית הבקשה (תיקון: תשכ"ט)
(א) אלמנה שלא נתנה כל תשובה או שנתנה תשובה בלתי-מלאה או בלתי-נכונה באחת השאלות שמנהל לשכה הציג לפניה לשם החקירה האמורה בתקנה 4(א) או שלא המציאה תעודות, או הוכחות לאימות תשובותיה כאמור בתקנה 4(ב) אף על פי שבאפשרותה לתת תשובה או להמציא הוכחה כאמור, רשאי מנהל הלשכה לדחות את בקשתה ולא להביא את הענין לדיון בפני הועדה.
(ב) האלמנה רשאית לערער בפני הממונה על החלטה לפי תקנת-משנה (א) תוך 14 יום מיום שנמסרה לה ההודעה על הדחייה והחלטת הממונה היא סופית.
6. טיפול בבקשה
(א) מנהל הלשכה ירשום בכל בקשה של אלמנה:
(1) את דעתו ודעת המוסדות והמומחים בדבר הבקשה כאמור בתקנה 4(ג) ורשאי הוא להמליץ על מוסד שבו רצוי, לדעתו, לאפשר לאלמנה לקבל את השיקום, בין שהוא המוסד הנזכר בבקשת האלמנה ובין שהוא מוסד אחר;
(2) את סכום המימון הכרוך, לדעתו, במילוי הבקשה תוך ציון התקופה הדרושה, לדעתו, לקבלת השיקום המבוקש על ידי האלמנה.
(ב) החליט מנהל הלשכה לא לדחות בקשתה של האלמנה, יעביר אותה לועדה בצירוף כל החומר וכן חוות-דעתו והמלצותיה.
7. סמכויות הועדה
הועדה רשאית לדחות הבקשה או לאשר שיקום במוסד המוצע על ידי האלמנה בבקשתה או המומלץ על ידי מנהל הלשכה לתקופת-מימון שלא תעלה על זו שנקבעה בתקנה 14, בתנאים ובסייגים שתמצא לנכון וכן רשאית היא להחליט על מוסד אחר שבו אפשר, לדעתה, לקבל את השיקום המבוקש על ידי האלמנה.
8. מימון חלקי
הועדה רשאית, מנסיבות מיוחדות שתציין בהחלטתה, להעניק לאלמנה מימון חלקי לשיקומה, שלפיו יינתן לאלמנה רק מימון כאמור בתקנה 14(א)(2) או (3), לחוד או ביחד, כמענק או כמילווה בתנאים ובסייגים, הכל כפי שתחליט הועדה.
9. סייג למבקשת השתלמות במוסד להשכלה גבוהה (תיקון: תשכ"ט)
(א) לא יאושר לאלמנה מימון שיקומה בדרך של השתלמות במוסד להשכלה גבוהה, אלא אם יש בידה תעודת-בגרות ותוכיח כי תתקבל למוסד שבו עומדים לאשר לה את ההשתלמות.
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) רשאית הועדה לאשר לאלמנה מימון לימודי הכנה להשגת תעודת-בגרות אם שוכנעה כי השגת תעודת-הבגרות היא במסגרת תכנית שיקומית המתאימה לאלמנה; המימון לא יאושר אלא לתקופת-לימודים של שנה אחת.
(ג) לאלמנה שלא צורפה לבקשתה תעודת-בגרות אולם הוכיחה שמוסד להשכלה גבוהה מוכן לקבלה כתלמידה שלא מן המנין, רשאית הועדה לאשר מימון לימודיה במוסד בשנה הראשונה אם שוכנעה כי קיים סיכוי סביר שבשנת-לימודים זו תמלא את תנאי המוסד לקבלתה כתלמידה מן המנין; המימון יינתן כהלוואה ואם בתום השנה הראשונה תתקבל האלמנה כתלמידה מן המנין יחולו עליה הוראות תקנה 15 מיום תחילת לימודיה.
10. הודעת ההחלטה (תיקון: תשכ"ט)
החלטת הועדה, שהסכים לה ראש האגף, תודע בכתב על ידי מנהל הלשכה לאלמנה תוך 14 יום מהיום שבו נתקבלה.
11. דיון נוסף
אלמנה הרואה את עצמה מקופחת על ידי החלטה רשאית, תוך 14 יום מהיום שנמסרה לה הודעה עליה, לבקש מהועדה דיון נוסף בבקשתה על יסוד נימוקים שהביאה האלמנה בפניה.
12. (תיקון: תשכ"ט) (בוטלה)
13. החלטות סופיות (תיקון: תשכ"ט)
החלטת הועדה שהודעה עליה נמסרה לאלמנה לפי תקנה 10 והאלמנה לא ביקשה דיון נוסף לפי תקנה 11, וכן כל החלטת הועדה שניתנה לאחר דיון נוסף לפי תקנה 11 - הן סופיות.
14. מימון השיקום (תיקון: תשכ"ו, תשכ"ט, תש"ן)
(א) מימון השיקום כולל -
(1) תשלום למחיית אלמנה -
(א) אם היא אלמנה ללא יתומים אשר אינה מקבלת כל תגמול לפי החוק או מקבלת תגמול בשיעור שהוא פחות משיעור התגמול הקובע - בסכום אשר ביחד עם סכום התגמול לפי החוק שהאלמנה מקבלת יהיה שווה לשיעור התגמול הקובע;
(ב) אם היא אלמנה עם יתומים המקבלת תגמול לפי סעיף 8 לחוק, רק אם תאשר הועדה בהחלטה מיוחדת שיש לשלם לה תשלום למחייה, בהתחשב במצבה המיוחד מבחינה סוציאלית או משפחתית, בשיעור שתקבע הועדה ובלבד שלא יעלה על 25% מהסך הכולל של התגמולים המשתלמים לה, במצבה, לפי סעיף 8 לחוק, הן בזכות עצמה ובן בזכות ילדיה;
(ג) היתה האלמנה - אלמנה משוקמת או אלמנה המקבלת במוסד להשכרה מקצועית שכר עבודה כשוליה או כעובדת, יקבע הממונה מזמן לזמן אם יש לשלם לה תשלום למחייתה, ואם כן את סכום התשלום ובלבד שלא יעלה על השיעורים הקבועים בפיסקה זו.
(1א) מימון לימודים להכשרה מקצועית -
לכל שנת לימודים - שכר הלימוד השנתי המשולם במוסד חינוך מוכר מקביל; הועדה רשאית, אם היתה סבורה שיש הצדקה לכך, לאשר לשנת לימודים מלאה שכר לימוד אשר לא יעלה על שכר הלימוד השנתי המשולם במוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ;
בפסקה זו, "מוסד חינוך מוכר" - כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;
"מוסד להשכלה גבוהה מוכר" - כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח -1958.
(2) שכר-לימוד או השתתפות בשכר-עבודה של אלמנה המקבלת הכשרה-מקצועית כשוליה או כעובדת בשיעור שיוסכם עליו מראש בין הממונה לבין המוסד שבו יינתן לאלמנה השיקום שאושר לה.
(3) הוצאות רכישה, מכשירי לימוד או עבודה, ציוד, ספרי-לימוד וכיוצא באלה בשיעור שיאושר מראש על ידי הממונה, בהתאם להנחיות בנידון של ראש האגף.
(ב) התשלום לפי תקנת-משנה (א)(2) ו-(3) יינתן כמענק וזאת מבלי לפגוע בהוראת תקנה 8.
15. התשלום (תיקון: תשכ"ט)
(א) התשלום לפי תקנה 14 יינתן כמענק, בלי לפגוע בהוראות תקנות 8 ו-9.
(ב) לגבי אלמנה משוקמת רשאית הועדה לקבוע כי במקום מענק לפי תקנה זו יינתן לה סכום המימון, כמענק, כולו או מקצתו, כמילווה; דין אלמנה שנעשתה משוקמת לאחר שאושר מימון שיקומה, יהיה כדין אלמנה משוקמת מיום היותה לאלמנה משוקמת.
16. ערעור
אלמנה הרואה את עצמה מקופחת על ידי החלטת הועדה לפי תקנות 14 ו-15 רשאית לערער עליה בפני ראש האגף, תוך 14 יום מהיום שבו נמסרה לה הודעה על כך, והחלטתו של ראש האגף היא סופית.
17. תקופת המימון (תיקון: תשכ"ט)
תקופת המימון של שיקום היא -
(1) לגבי הכשרה מקצועית - תקופת ההכשרה המקצועית הרגילה במוסד שבו אושרה לאלמנה ההכשרה המקצועית הדרושה כדי לאפשר לאלמנה לגשת לבחינת-סיום או לבחינה לקבלת תואר מקצועי מדרגה נמוכה במידה ותואר כזה קיים בענף מקצועי שבו קיבלה האלמנה את הכשרתה שתזכה אותה להתחיל בהתעסקות במקצוע שישמש את מטרת שיקומה.
(2) לגבי השתלמות במוסדות להשכלה גבוהה - תקופת-הלימודים הרגילה המקובלת במוסד שבו אושרה לאלמנה ההשתלמות האמורה הדרושה כדי לאפשר לתלמיד במוסד האמור לגשת לבחינת-סיום או לבחינה לקבלת תואר אקדמאי מדרגה נמוכה שתזכהו להתחיל בהתעסקות או בהתמחות במקצוע שישמש מטרת שיקומה של האלמנה על ידי ההשתלמות האמורה.
18. מועדי ביצוע המימון (תיקון: תשכ"ט)
מועדי ביצוע המימון יהיו כלהלן:
(1) לגבי הוצאות לפי תקנה 14(א)(1) - בסופו של כל חודש;
(2) לגבי הוצאות לפי תקנה 14(א)(2) - כפי שהוסכם בין הממונה ובין המוסד שבו יינתן לאלמנה השיקום שאושר לה;
(3) לגבי הוצאות לפי תקנה 14(א)(3) - כפי שייקבע על ידי הממונה.
19. פרעון המילווה והריבית
(א) המילווה לפי תקנות אלה ייפרע על ידי האלמנה בשיעורים חדשיים שווים החל מתום שנה מסיום מימון שיקומה תוך תקופה שהיא ב-150% יותר ארוכה מתקופת המימון.
(ב) מפגרת האלמנה בפרעון המילווה במועדים שנקבעו לפי תקנות אלה, תשלם האלמנה ריבית חוקית בעד סכום המילווה שבפיגור אולם רשאי מנהל לשכה להורות כי האלמנה תשוחרר מחובת תשלום ריבית, כולה או מקצתה.
20. סיום המימון
(א) מימון שיקום יסתיים -
(1) אם ראש האגף החליט להפסיק את המימון מחמת שהאלמנה לא מילאה אחרי הוראות תקנה 20(1) ו-(2);
(2) כתום התקופה הנזכרת בתקנה 17.
(ב) אין הפסקת המימון לפי תקנת-משנה (א) משחררת אלמנה מחובה לפי תקנה 21(3) ו-(4).
21. חובות אלמנה
אלמנה שאושר לה שיקום חייבת -
(1) למלא אחרי הוראות המחייבות במוסד שבו היא מקבלת השיקום שאושר לה ובכלל זה להשתתף בשיעורים ובעבודה המעשית וכן לעמוד בבחינות;
(2) להוכיח למנהל לשכה הנוגע בדבר כתום זמן הכשרה או לימוד הנהוגים במוסד האמור, כי עמדה בהצלחה בבחינות הדרושות וכי נזקף לה זמן ההכשרה או הלימוד שחלף;
(3) לפרוע במועד את המילווה שקיבלה למימון שיקומה;
(4) לשלם בעד סכומי המילוות שפיגרה בתשלומם את הריבית הקבועה בתקנה 19(ב).
22. מסירת הודעת ההחלטה
הודעה על החלטה לפי תקנות אלה שנשלחה לאלמנה באמצעות דואר רשום לפי מענה הידוע לאחרונה למנהל הלשכה הנוגע בדבר, רואים אותה כאילו נמסרה לאלמנה כתום 14 יום מיום מסירתה למשרד הדואר, על מנת לשלחה לאלמנה, אלא אם הוכח ההיפך.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ד, 1146; תשכ"ו, 208; תשכ"ט, 1228; תש"ן, 86.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ