אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), תשל"ג-1973

תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), תשל"ג-1973

תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישום), תשל"ג-1973 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27 ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה, "בקשה" - לרבות הודעה לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965.
2. הגשת בקשה
בקשה וצירופים יוגשו במישרין או באמצעות הדואר -
(1) בישראל - באגף לעליה ומרשם, משרד הפנים, ירושלים, בלשכות עליה ומרשם של משרד הפנים ובמקומות אחרים ששר הפנים יקבע בהודעה שתפורסם ברשומות;
(2) בחוץ-לארץ - בנציגות ישראל או בנציגות של מדינה המייצגת את ישראל.
3. רישום בידי מי שאינו פקיד מרשם
רישומים אלה יכולים להיעשות בתעודת זהות בידי הרשויות המפורטות להלן:
(1) הטבעת חותמת המעידה על השתתפות בבחירות לכנסת - בידי ועדת קלפי, לפי סעיף 74(ג) לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969;
(2) הטבעת חותמת המעידה על השתתפות בבחירות לרשות מקומית - בידי ועדת קלפי לפי סעיף 60(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, ובוועד מקומי בישוב שאינו שיתופי - בידי ועדת קלפי לפי סעיף 114(ז) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958;
(3) רישום מספר אישי בצבא-הגנה לישראל - בידי הפוקד או מי שהוסמך על ידיו לפי חוק שירות בטחון; תשי"ט-1959 (נוסח משולב);
(4) הטבעת חותמת "מ.מ.י." (משפחות מרובות ילדים) - בידי המוסד לביטוח לאומי;
(5) ציון פטירה של קטין בתעודת הזהות של הוריהם - בידי הרופא המחוזי לפי פקודת בריאות העם, 1940, או מי שהוסמך על ידיו או מטעמו.
4. אופן רישום פרט
ליד כל רישום של שינוי, תיקון, מחיקה או הוספה במרשם האוכלוסין ובתעודת זהות וליד כל רישום לפי תקנה 3 יחתום הפקיד הרושם, יציין את תאריך הרישום ויטביע חותמת של משרד הפנים או חותמת של רשות אחרת לפי תקנה 3.
5. אגרות
מגיש בקשה כמפורט בתוספת ישלם אגרה לפי השיעור המפורט לצידו.
5א. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"א, תשמ"ד, תש"ן, תשנ"ז)
(א) סכומי האגרות הנקובים בתוספת יעלו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום ההעלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) העלאת סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום ההעלאה הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).
(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים שהם מכפלה של חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מטה.
(ד) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה הקודם.
(ה) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו.
6. פטור
(א) שר הפנים או מי שהסמיך לכך רשאי לפטור מתשלום אגרה לפי תקנות אלה, כולה או מקצתה.
(ב) רשות מקומית פטורה מתשלום אגרה לפי פרט 5 שבתוספת עד 25 בקשות לחודש.
(ג) מדינה הפוטרת את מדינת ישראל מתשלום אגרות בעד השירותים המפורטים בתוספת, לפי אישור מאת שר החוץ, פטורה מתשלום האגרות כאמור.
7. ביטול
תקנות מרשם האוכלוסין, תשט"ו-1955 - בטלות.
תוספת2
(תקנה 5)
(תיקון: תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תש"ע)
______________________________
1 ק"ת תשל"ג, 56, 1843; תשל"ו, 160; תשל"ז, 1089, תשמ"א; 263; תשמ"ב, 797; תשמ"ג, 1054; תשמ"ד, 1617, 2668; תשמ"ו, 31; תשמ"ז, 1229; תשמ"ט, 598, 1447; תש"ן, 536; תשנ"א, 345; תשנ"ב, 563; תשנ"ג, 282; תשנ"ד, 275; תשנ"ה, 376, 1956; תשנ"ו, 204; תשנ"ז, 413; תשנ"ח, 297; תשנ"ט, 68; תשס"ב, 211; תשס"ג, 313; תשס"ו, 3; תש"ע, 334.
2 הנוסח אינו מובא.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ