אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35, 36(א) ו-65 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הוראת שעה (תיקון: תשס"ו)
לענין נזק באזור הגבלה שאירע בתקופה שמיום ט"ז בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006) עד יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006), יראו כאילו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 (להלן - התקנות העיקריות) -
(1) בתקנה 1 -
(א) בהגדרה "שווי של נזק עקיף", לגבי נזק באזור הגבלה -
(1) פסקה (1) - נמחקה;
(2) בפסקה (2) -
(א) ברישה, במקום "למעט" נאמר "לרבות";
(ב) פסקאות משנה (א) ו-(ב) - נאמר;
(א) בחקלאות, כמפורט להלן:
(1) מטע עצי פרי - סכום הוצאות הייצור כשהוא מוכפל במספר ימי קטיף לפיצוי ובמספר הדונמים, כאשר התוצאה מחולקת במספר ימי קטיף;
(2) גידול עופות לצורכי פיטום (להלן - עופות פטם) -
(א) שתקופת השיווק המתוכננת שלהם, או חלקה, חלה באחד או יותר מהימים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה, לגבי האזור שמצוי בו הלול לגידולם, ושיווקם בפועל נעשה עד תום התקופה האמורה - משקל העופות ששווקו כשהוא מוכפל ב-366 שקלים חדשים לכל טונה; לענין פסקה זו, היה ומשקל העופות אינו שווה לטונה אחת, יוכפל הסכום של 366 שקלים חדשים ביחס שבין אותו משקל לבין טונה אחת;
(ב) שתקופת השיווק המתוכננת שלהם, חלה לאחר המועד המאוחר ביותר מבין הימים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצוי בו הלול לגידולם והם שוכנו לראשונה בלול לפני המועד המוקדם ביותר מבין אותם ימים לגבי האזור שמצוי בו הלול האמור - מספר העופות המשוכנים בלול כשהוא מוכפל ב-0.157 שקלים חדשים;
(ג) לענין פסקאות משנה (א) ו-(ב) - מועד השיווק בפועל, מועד שיכונם לראשונה של העופות בלול ומספר העופות ששוכנו כאמור, לפי הענין, ייקבעו לפי תעודות משלוח שאישרה המועצה לענף הלול שהוקמה בחוק המועצה לענף הלול, ותקופת השיווק המתוכננת אושרה בידי המועצה האמורה, לפי טופס שקבע המנהל;
(3) גידול עופות לצורכי הטלה של ביצי מאכל לשיווק (להלן - עופות להטלה) -
(א) לגבי בעל מכסה אישית בגובה של 500,000 ביצי מאכל 150% - ממחיר ביצת מאכל כשהוא מוכפל במספר הימים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצוי בו הלול לגידולם של העופות להטלה וב-300;
(ב) לגבי בעל מכסה אישית שאינה בגובה של 500,000 ביצי מאכל, יחולו הוראות פסקת משנה (א) ואולם הסך של 300 יוכפל ביחס שבין גובה המכסה האישית לבין 500,000;
(4) ענפים שאינם מטע עצי פרי, גידול עופות פטם או גידול עופות להטלה - סכום הנזק שיחושב לפי אבדן תפוקה לגבי אותו גורם ייצור בניכוי הוצאות הייצור הנחסכות;
(ב) ביחידת אירוח, חדר אירוח כפרי או אטרקציה תיירותית -
(1) לגבי עסק שאינו עסק מורחב - משלים ההוצאה הנחסכת כשהוא מוכפל בהפרש בין פדיון בשנת 2005 לבין הפדיון בתקופת הפיצוי, ואם היה ההפרש שלילי, יראו כאילו היה ההפרש אפס;
(2) לגבי עסק מורחב - משלים ההוצאה הנחסכת כשהוא מוכפל בהפרש שבין פדיון בשנת 2005 לבין הפדיון בתקופת הפיצוי, כשהוא מוכפל ביחס שבין מספר החדרים שהיו בעסק ביום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006) לבין מספר החדרים שהיו בעסק ביום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005), ואם היה ההפרש שלילי, יראו כאילו היה ההפרש אפס;";
(ב) בפסקת משנה (ג), בפסקת משנה (ג)(2)(ז) המובאת בה, אחרי "כהגדרתו בחוק האמור" יבוא "העוסק בתעשיה, במסחר או בשירותים בלבד";
(2) בפסקת משנה (4)(ה), בסופה יבוא:
""משלים ההוצאה הנחסכת" -
(1) לגבי יחידת אירוח - 68%;
(2) לגבי חדר אירוח כפרי - 78%;
(3) לגבי אטרקציה תיירותית - ההפרש שבין 98% לבין שיעור ההוצאות המשתנות ביחס להכנסות בהתאם לדוחות הכספיים של העסק לשנת 2005, ולגבי עסק חדש שהוא אטרקציה תיירותית או סוגי אטרקציות תיירותיות, ביחס להכנסות בהתאם לדוחות הכספים של עסק הדומה לו במהותו בשנת 2005;
"אטרקציה תיירותית" - אתר תיירות או סוגי אתרי תיירות שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם שר התיירות;
"פדיון בשנת 2005" -
(1) לגבי עסק שאינו עסק חדש או שאינו עסק מורחב - הפדיון בשנת 2005 בתקופה המקבילה לתקופת הפיצוי כשהוא מוכפל ביחס שבין מחזור עסקאותיו, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בחודשים אפריל, מאי ויוני 2006 לבין מחזור עסקאותיו בחודשים האמורים בשנת 2005, ואם היה הפדיון או מחזור עסקאותיו של הניזוק באחד או יותר מהחודשים האמורים כולל פעילות נוספת לפעילות ביחידת אירוח או בחדר אירוח כפרי או באטרקציה תיירותית, לפי הענין, היחס האמור יחושב לפי היחס שבין סך כל הכנסותיו מיחידת אירוח או מחדר אירוח כפרי או מאטרקציה תיירותית, לפי הענין, בחודשים אפריל, מאי ויוני 2006 לבין סך כל הכנסותיו כאמור בחודשים האמורים בשנת 2005;
(2) לגבי עסק חדש ביחידת אירוח - סכום של 430 שקלים חדשים כשהוא מוכפל במספר הימים שבהגדרה תקופת הפיצוי לגבי יחידת אירוח שאינה חדר אירוח כפרי ובמספר חדרי הלינה ביחידה כאמור וביחס שבין פדיון מלינות בבתי מלון ברבעון השני של שנת 2006 לבין פדיון מלינות בבתי מלון ברבעון השני של שנת 2005; לענין זה, "פדיון מלינות בבתי מלון" - כפי שנקבע בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
(3) לגבי עסק חדש בחדר אירוח כפרי - סכום של 338 שקלים חדשים כשהוא מוכפל במספר הימים שבהגדרה תקופת הפיצוי לגבי חדר אירוח כפרי ובסך כל החדרים כאמור וביחס שבין פדיון מלינות באירוח כפרי ברבעון השני של שנת 2006 לבין פדיון מלינות באירוח כפרי ברבעון השני של שנת 2005; לענין זה, "פדיון מלינות באירוח כפרי" - כפי שנקבע בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
(4) לגבי עסק חדש שהוא אטרקציה תיירותית או סוגי אטרקציות תיירותיות - פדיון יומי בהתאם להכנסה הממוצעת ליום בסוג עיסוק הדומה לו במהותו בשנת 2005, כשהוא מוכפל במספר הימים שבהגדרה "תקופת הפיצוי" לגבי אטרקציה תיירותית וביחס שבין פדיון מלינות באירוח כפרי ברבעון השני של שנת 2006 לבין פדיון מלינות באירוח כפרי ברבעון השני של שנת 2005; לענין זה, "פדיון מלינות באירוח כפרי" - כפי שנקבע בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
(5) לגבי עסק מורחב - הפדיון כאמור בפסקה (1) כשהוא מוכפל ביחס שבין מספר החדרים או היחידות שהיו בעסק, לפי הענין, ביום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005) לבין מספר החדרים או היחידות כאמור ביום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006);
"זן עצי פרי" - זן פרי המפורט בטור ב' בטבלה בתוספת השלישית;
"חדר אירוח כפרי" - מקום, במגזר הכפרי, שמספקים בו או מציעים לספק בו, בתמורה, שירותי לינה, שאישר לענין זה משרד התיירות; לענין זה, "מגזר כפרי" - לגבי מקום שאינו קיבוץ ובלבד שלכל ניזוק עד עשרה חדרי לינה, ולגבי קיבוץ - ובלבד שחדרי הלינה שבו מפוזרים בתוך שטח הקיבוץ ושבכל אחד מהם ניתן להלין עד חמישה אנשים בעת ובעונה אחת;
"חוק המועצה לענף הלול" - חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963;
"יחידת אירוח" - בית הארחה, בית מלון, בית מרגוע או פנסיון, שאינם חדר אירוח כפרי, שאישר לענין זה משרד התיירות;
"מחיר ביצת מאכל" - העלות התחשיבית לייצור ביצת מאכל, כמשמעותה בתקנה 2(א) לתקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח-1998;
"מטע עצי פרי" - עצי פרי שיבולם משמש לעסק בשנת המס 2006, שמינם מפורט בטור א' בטבלה שבתוספת השלישית;
"מכסה אישית" - מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2006, כמשמעותה בתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2006), התשס"ו-2005;
"מספר ימי קטיף" - מספר הימים שמתבצע בהם קטיף של זן עצי פרי, המפורט בטור ד' בטבלה שבתוספת השלישית;
"מספר ימי קטיף לפיצוי" - סך ימי הפסקת פעילות הקטיף מתוך מספר
הימים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה, לגבי האזור שמצוי בו מטע עצי הפרי ושחלו בתקופת הקטיף של אותו מטע;
"סכום הוצאות ייצור" - סך כל הוצאות הייצור השנתיות ליחידת דונם של זן עצי פרי, המפורט בטור ג' שבטבלה בתוספת השלישית;
"עסק חדש" - עסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום כ"ב בניסן התשס"ה (1 במאי 2005) עד יום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006), והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד תום התקופה האמורה;
"עסק מורחב" - עסק שמספר יחידות האירוח שלו או חדרי האירוח הכפרי שלו, לפי הענין, גדל ב-30% לפחות בתקופה שבין א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) לבין ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006), בהשוואה למספר יחידות האירוח שלו או חדרי האירוח הכפרי שלו, לפי הענין, ביום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005), ובלבד ששיעור ההרחבה אושר בידי משרד התיירות;
"פדיון" - סך ההכנסות מפעילות של יחידת אירוח, חדר אירוח כפרי ואטרקציה תיירותית, בתקופה כלשהי, בניכוי מס ערך מוסף;
"תקופת הפיצוי" -
(1) לגבי יחידת אירוח שאינה חדר אירוח כפרי - התקופה שתחילתה ביום המוקדם ביותר מבין המועדים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצויה בו יחידת האירוח כאמור וסיומה ביום כ"א בתשרי התשס"ז (13 באוקטובר 2006);
(2) לגבי חדר אירוח כפרי או אטרקציה תיירותית - התקופה שתחילתה ביום המוקדם ביותר של המועדים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצוי בו חדר האירוח הכפרי או האטרקציה התיירותית, לפי הענין, וסיומה ביום י"א באלול התשס"ז (4 בספטמבר 2006);
"הכנסה בחודש אוגוסט 2006" - סכום ההכנסה בחודש אוגוסט 2006 בניכוי תרומות ותמיכות ששולמו למוסד הציבורי באותו חודש, שאושר לענין זה בידי רואה חשבון;
"הכנסה בשנת המס 2005" - סכום ההכנסה בשנת המס 2005 כפי שדווחה בדוח שהגיש המוסד הציבורי לפי סעיף 131 לפקודה בניכוי תמיכות ותרומות;
"הפרש המחזורים" - ההפרש החיובי שבין מחזור עסקאותיו של הניזוק בחודש אוגוסט 2005 לבין מחזור עסקאותיו בחודש האמור בשנת 2006, ולגבי ניזוק המדווח על מחזור עסקאותיו בשיטה דו-חודשית - ההפרש החיובי שבין מחזור עסקאותיו, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, של הניזוק בחודשים יולי ואוגוסט 2005 לבין מחזור עסקאותיו בחודשים האמורים בשנת 2006, ואם היה מחזור עסקאותיו של הניזוק כולל פעילות ממספר סניפים, יופחתו ממנו מחזורי העסקאות של הסניפים שאינם כלולים באזור ההגבלה, ואם היה הניזוק רשום כאחד עם עוסק אחר לפי הוראות סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, יופחת מהמחזור המאוחד מחזורו של העוסק האחר;
"מחזור עסקאות בחודש אוגוסט 2005" -
(1) מחזור עסקאותיו, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, של הניזוק בחודש אוגוסט 2005, כפי שידווח עד יום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006);
(2) לגבי ניזוק שפתח את עסקו בתקופה שמיום כ"ה בתמוז התשס"ה (1 באוגוסט 2005) עד יום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006), והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד יום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006), מחזור עסקאותיו בשנת המס 2005 מחולק ב-12, ואם היה הניזוק כאמור מדווח על מחזור עסקאותיו בשיטה דו-חודשית - מחולק ב-6;
"מחזור עסקאות בשנת המס 2005" -
(1) מחזור עסקאות כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, כפי שדיווח הנישום לגבי שנת המס 2005;
(2) לגבי ניזוק שפתח את עסקו בתקופה שמיום כ"ב בשבט התשס"ה (1 בפברואר 2005) עד יום כ"ה בתמוז התשס"ה (1 באוגוסט 2005), והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד יום כ"ה בתמוז התשס"ה (1 באוגוסט 2005) מחזור העסקאות כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, כפי שדיווח הנישום לגבי שנת המס 2005, מחולק במספר
חודשי הפעילות ומוכפל ב-12;
(3) לגבי ניזוק שפתח את עסקו בתקופה שמיום כ"ה בתמוז התשס"ה (1 באוגוסט 2005) עד יום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006), והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד יום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006) - מחזור העסקאות כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, כפי שדיווח הנישום מיום פתיחת עסקו עד יום ז' באב התשס"ו (1 באוגוסט 2006), מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-12;
"מסלול מחזורים" - סכום הפרש המחזורים כשהוא מוכפל במשלים שיעור ההפחתה ואם מדווח הניזוק על מחזור עסקאותיו בשיטה דו-חודשית, תוכפל התוצאה במקדם ימי לוחמה, והכל לא יותר מ-3 מיליון שקלים חדשים;
"מסלול מחזורים מורחב" - ההפרש החיובי שבין מחזור עסקאותיו כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, של הניזוק, בחודשים אוגוסט וספטמבר 2005 לבין מחזור עסקאותיו בחודשים האמורים בשנת 2006, ואם היה מחזור עסקאותיו של הניזוק כולל פעילות ממספר סניפים, יופחתו ממנו מחזורי העסקאות של הסניפים שאינם כלולים באזור ההגבלה, ואם היה הניזוק רשום כאחד עם עוסק אחר לפי הוראות סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, יופחת מהמחזור המאוחד מחזורו של העוסק האחר, כשהוא מוכפל במשלים שיעור ההפחתה, ולא יותר מהסכום המרבי הקבוע בתוספת הרביעית לפי יום שיקום העסק של הניזוק המיוחד;
"מסלול פדיונות" - ההפרש החיובי שבין ההכנסה בשנת המס 2005 מחולקת ב-12 לבין סכום הכנסתו בחודש אוגוסט 2006, כשהוא מוכפל במשלים שיעור ההפחתה ובלבד שההגדרה "משלים שיעור ההפחתה" תיקרא כאילו במקום "מחזור עסקאות" נאמר בה "הכנסה בשנת המס 2005 בתוספת תרומות ותמיכות", והכל לא יותר מ-3 מיליון שקלים חדשים;
"מקדם ימי לוחמה" - לגבי ניזוק שעסקו מצוי באזורים המפורטים להלן, והמנויים בחלק ב' לתוספת השניה - כאמור לצדם:
(1) אזור 1 - 14/34;
(2) אזור 2 או 3 - 14/33;
(3) אזור 4 - 14/31;
(4) אזור 5 - 14/30;
(5) אזור 6 - 1/2;
(6) אזור 7 - 14/29;
(7) אזור 8 - 14/18;
"משלים שיעור ההפחתה" - לגבי ניזוק שמחזור עסקאותיו בשנת המס 2005 -
(1) לא עלה על 750,000 שקלים חדשים - 75%;
(2) עלה על 750,000 שקלים חדשים ולא עלה על מיליון וחצי שקלים חדשים - 65%;
(3) עלה על מיליון וחצי שקלים חדשים ולא עלה על 10 מיליון שקלים חדשים - 55%;
(4) עלה על 10 מיליון שקלים חדשים ולא עלה על 30 מיליון שקלים חדשים - 50%;
(5) עלה על 30 מיליון שקלים חדשים - 45%;
"ניזוק מיוחד" - כל אחד מאלה:
(1) ניזוק באזור הגבלה שעסקו נפגע פגיעה פיזית ישירה כתוצאה מנזק מלחמה במהלך אחד הימים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שבו מצוי עסקו, והושבת מפעילות בשל אותה פגיעה גם לאחר יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006);
(2) ניזוק באזור הגבלה שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי הספק העיקרי של עסקו הוא ניזוק כאמור בפסקה (1), ואין לו ספק חלופי זמין, ולענין זה יראו את מועד שיקומו של הניזוק כמועד שיקומו של הספק כאמור;
(3) ניזוק באזור הגבלה שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי באחד הימים הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שבו מצוי עסקו, ניתנה לו הוראה מאת כוחות הביטחון בהתאם לתקנה 5 לתקנות ההתגוננות האזרחית (חומרים מסוכנים), התשנ"ב-1992, ולפיה עליו לרוקן חומרי גלם שבעסקו ולהימנע מהכנסת כמות נוספת של חומרי גלם משום שהדבר דרוש כדי למנוע סכנה לחיי אדם, וכי עסקו הושבת מפעילות בשל אותה הוראה גם לאחר יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006);";
"תקופת קטיף" - המועדים שחל בהם קטיף של זן עצי פרי, לפי המפורט בטור ה' שבטבלה בתוספת השלישית;
(ג) במקום פסקת משנה (ג) נאמר -
"(ג) בתעשיה, במסחר ובשירותים -
(1) 132.5% מהשכר היומי הממוצע של עובד של הניזוק, כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של כלל העובדים של הניזוק שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני במהלך חודש יולי 2006;
(2) על אף האמור בפסקת משנה (1) -
(א) לגבי ניזוק שאין לו עובדים והפסיק את פעילות עסקו - סכום הכנסתו החייבת ליום כשהיא מוכפלת במספר ימי הפסקת פעילות עסקו בשל המצב הביטחוני במהלך חודש יולי 2006 וב-132.5%; לענין זה, לענין פסקת משנה (ב) ולענין פסקאות משנה (2א) עד (2ד) -
(1) "סכום הכנסתו החייבת ליום" - הכנסתו החייבת ליום כשהיא מחושבת על פי הדוח השנתי לשנת המס 2005 שהגיש הניזוק לפי סעיף 131 לפקודה, בתוספת הכנסתו הפטורה לפי סעיף 9(5)(א) לפקודה ולפני קיזוז הפסדים, והכל לא יותר מהשכר המרבי, ולא פחות משכר המינימום ליום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
(2) בן זוגו של ניזוק העובד עמו, לא ייחשב עובד;
(ב) לגבי ניזוק שאין לו עובדים, שעסקו אינו מתנהל בביתו, שלא הפסיק את פעילות עסקו ומחזור עס קאותיו כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, כפי שדווח לרשות המסים בישראל בששת החודשים הראשונים של שנת המס 2006, אינו עולה על 180,000 שקלים חדשים - 50% מסכום הכנסתו החייבת ליום כשהיא מוכפלת במספר הימים במהלך חודש יולי 2006 הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שבו מצוי עסקו וב-132.5%;
(ג) לגבי ניזוק כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב), שפתח את עסקו בתקופה שמיום ב' בשבט התשס"ו (1 בינואר 2006) עד יום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006) (להלן בפסקת משנה זו - התקופה המקדימה), והודיע לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו עד תום התקופה המקדימה, יחולו הוראות פסקאות המשנה האמורות ובלבד שיראו את הכנסתו החייבת ליום לענין פסקאות אלה, כאילו בהגדרה שבפסקת משנה (א), במקום "הכנסתו החייבת ליום כשהיא מחושבת על פי הדוח השנתי לשנת המס 2005 שהגיש הניזוק לפי סעיף 131 לפקודה" נאמר "הכנסתו החייבת שחושבה לפי דוח משוער לתקופה המקדימה,
כמשמעותו בסעיף 133 לפקודה";
(ד) לגבי ניזוק שאינו חבר בני אדם ויש לו עובדים - שווי הנזק כאמור בפסקת משנה (1), בתוספת הסכום הנמוך מבין פעמיים השכר היומי הממוצע של עובד של הניזוק או השכר המרבי, כשהוא מוכפל במספר ימי ההיעדרות המרבי של עובד במהלך חודש יולי 2006, וב-132.5%;
(ה) לגבי ניזוק שהוא קיבוץ - שווי הנזק כאמור בפסקת משנה (1), בתוספת סכום שהוא שווי עבודת חברי הקיבוץ; לענין זה, "שווי עבודת חברי הקיבוץ" - סכום השכר הממוצע למשרת שכיר, מחולק ב-22 ומעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים ומוכפל בסך ימי ההיעדרות של כלל חברי הקיבוץ העובדים בתעשיה, במסחר או בשירותים בקיבוץ שנעדרו מעבודה בשל המצב הביטחוני במהלך חודש יולי 2006;
(ו) לענין מוסד ציבורי, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה 100% - מהשכר היומי הממוצע של עובד שלו, כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של כלל העובדים שלו שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני במהלך חודש יולי 2006, ובלבד שהתקיימו במוסד הציבורי שני אלה:
(1) שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס 2005, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, לא היתה מתמיכה, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, מתמיכה מאת רשות מקומית, או מתרומות (להלן - תמיכות ותרומות);
(2) עיקר הכנסתו בשנת המס 2005 כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, שלא מתמיכות ומתרומות, היתה ממכירת שירותים או מצרכים שהתמורה בשלהם מתקבלת ממתן השירות או הספקת המוצר בפועל מדי חודש.
(ז) לגבי קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 - 132.5% מהשכר היומי הממוצע של עובד שלו העובד אצל מעסיק בפועל, כהגדרתו בחוק האמור (בפסקת משנה זו - עובד), כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובדים שלו המועסקים אצל אותו מעסיק בפועל ושנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני במהלך חודש יולי 2006, כאשר 100% מהשכר היומי הממוצע של כל עובד ישולם לקבלן כוח האדם והיתרה תשולם למעסיק בפועל, ובלבד שאינו יחיד המעסיק עובד סיעודי ובתוספת 145% מהשכר היומי הממוצע של עובד שלו, כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובדים שלו המועסקים אצל אותו מעסיק בפועל ושנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני במהלך חודש אוגוסט 2006, ובלבד שהמעסיק בפועל לא בחר במסלול המחזורים, כאשר 100% מהשכר היומי הממוצע של כל עובד ישולם לקבלן כוח האדם והיתרה תשולם למעסיק בפועל, ובלבד שאינו יחיד המעסיק עובד סיעודי;
(2א) ניזוק כאמור בפסקת משנה (1) רשאי לבחור נוסף על הפיצוי האמור באותה פסקת משנה באחד משני אלה:
(1) 145% מהשכר היומי הממוצע של עובד של הניזוק, כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של כלל העובדים של הניזוק שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני במהלך חודש אוגוסט 2006;
(2) מסלול מחזורים, ובלבד שאם היה הניזוק מעסיק בפועל הוא שילם לקבלן כוח האדם את עלות השכר היומי הממוצע ששילם קבלן כוח האדם לעובד שלו העובד אצל אותו מעסיק בפועל, בתוספת העמלה שגובה קבלן כוח האדם מאותו מעסיק בפועל; לענין זה, "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם", כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;
(2ב) ניזוק כאמור בפסקת משנה (2)(א) רשאי לבחור נוסף על הפיצוי האמור באותה פסקת משנה באחד משני אלה:
(1) סכום הכנסתו החייבת ליום כשהיא מוכפלת במספר ימי הפסקת פעילות עסקו בשל המצב הביטחוני במהלך חודש אוגוסט 2006 וב-145%;
(2) מסלול מחזורים;
(2ג) ניזוק כאמור בפסקת משנה (2)(ב) רשאי לבחור נוסף על הפיצוי האמור באותה פסקת משנה באחד משני אלה:
(1) 50% מסכום הכנסתו החייבת ליום כשהיא מוכפלת במספר הימים במהלך חודש אוגוסט 2006 הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצוי בו עסקו וב-145%;
(2) מסלול מחזורים;
(2ד) ניזוק כאמור בפסקת משנה (2)(ג) רשאי לבחור נוסף על הפיצוי האמור באותה פסקת משנה באחד משני אלה:
(1) לגבי ניזוק שאין לו עובדים והפסיק את פעילות עסקו - סכום הכנסתו החייבת ליום שחושבה לפי דוח משוער לתקופה המקדימה, כמשמעותו בסעיף 133 לפקודה, בתוספת הכנסתו הפטורה לפי סעיף 9(5)(א) לפקודה ולפני קיזוז הפסדים, והכל לא יותר מהשכר המרבי, ולא פחות משכר המינימום ליום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, כשהיא מוכפלת במספר ימי הפסקת פעילות עסקו בשל המצב הביטחוני במהלך חודש אוגוסט 2006 וב-145%, ולגבי ניזוק שאין לו עובדים, שעסקו אינו מתנהל בביתו, שלא הפסיק את פעילות עסקו ומחזור עסקאותיו כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, כפי שדווח לרשות המסים בישראל בששת החודשים הראשונים של שנת המס 2006, אינו עולה על 180,000 שקלים חדשים 50% - מסכום הכנסתו החייבת ליום שחושבה לפי דוח משוער לתקופה המקדימה, כמשמעותו בסעיף 133 לפקודה, בתוספת הכנסתו הפטורה לפי סעיף 9(5)(א) לפקודה ולפני קיזוז הפסדים, והכל לא יותר מהשכר המרבי, ולא פחות משכר המינימום ליום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, כשהיא מוכפלת במספר הימים במהלך חודש אוגוסט 2006 הנקובים בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שבו מצוי עסקו וב-145%;
(2) מסלול מחזורים;
(2ה) ניזוק כאמור בפסקת משנה (2)(ד) רשאי לבחור נוסף על הפיצוי האמור באותה פסקת משנה באחד משני אלה:
(1) שווי הנזק כאמור בפסקת משנה (2א)(1) בתוספת הסכום הנמוך מבין פעמיים השכר היומי הממוצע של עובד של הניזוק או השכר המרבי, כשהוא מוכפל במספר ימי ההיעדרות המרבי של עובד במהלך חודש אוגוסט 2006, וב-145%;
(2) מסלול מחזורים, ובלבד שאם היה הניזוק מעסיק בפועל, הוא שילם לקבלן כוח האדם את עלות השכר היומי הממוצע ששילם קבלן כוח האדם לעובד שלו העובד אצל אותו מעסיק בפועל, בתוספת העמלה שגובה קבלן כוח האדם מאותו מעסיק בפועל; לענין זה, "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם", כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;
(2ו) ניזוק כאמור בפסקת משנה (2)(ה) רשאי לבחור נוסף על הפיצוי האמור באותה פסקת משנה באחד משני אלה:
(1) שווי הנזק כאמור בפסקת משנה (2א)(1) בתוספת סכום שהוא שווי עבודת חברי הקיבוץ; לענין זה, "שווי עבודת חברי הקיבוץ" - סכום השכר הממוצע למשרת שכיר, מחולק ב-22 ומעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים ומוכפל בסך ימי ההיעדרות במהלך חודש אוגוסט 2006 של כלל חברי הקיבוץ העובדים בתעשיה, במסחר או בשירותים בקיבוץ שנעדרו מעבודה בשל המצב הביטחוני;
(2) מסלול מחזורים, ובלבד שאם היה הניזוק מעסיק בפועל, הוא שילם לקבלן כוח האדם את עלות השכר היומי הממוצע ששילם קבלן כוח האדם לעובד שלו העובד אצל אותו מעסיק בפועל, בתוספת העמלה שגובה קבלן כוח האדם מאותו מעסיק בפועל; לענין זה, "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם", כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;
(2ז) ניזוק כאמור בפסקת משנה (2)(ו) שמתקיימים בו התנאים הנקובים בה, רשאי לבחור נוסף על הפיצוי האמור באותה פסקת משנה באחד משני אלה:
(1) 100% מהשכר היומי הממוצע של עובד שלו, כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של כלל העובדים שלו שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני במהלך חודש אוגוסט 2006;
(2) מסלול פדיונות;
(2ח) לגבי ניזוק שהוא ניזוק מיוחד, יחולו הוראות פסקאות משנה (2א), (2ב) ו-(2ה), ובלבד שבמקום "מסלול מחזורים" יראו כאילו נאמר "מסלול מחזורים מורחב";
(2ט) הוראות פסקאות משנה (2א) עד (2ה) ו-(2ח) לא יחולו על ניזוק שמתקיים בו אחד מאלה והוא יהיה זכאי לפיצוי האמור בפסקאות משנה (1), (2)(א), (2)(ב), (2)(ג), (2)(ד), לפי הענין, בתוספת האמור בפסקת משנה (1) לפסקאות משנה (2א) עד (2ה), לפי הענין:
(1) הוא מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;
(2) הוא קופת גמל כהגדרתו בפקודה;
(3) הוא קרן נאמנות כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;
(4) הוא חבר בורסה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
(5) הוא עוסק פטור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בשנת המס 2006;
(6) הוא קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;
(7) עסקו מצוי שלא באזור ההגבלה;
(8) מי שחל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;
(2י) הוראות פסקאות משנה (2א) עד ( 2ה) ו-(2ח) לא יחולו על ניזוק שמתקיים בו אחד מאלה, והוא יהיה זכאי לפיצוי האמור בפסקאות משנה (1), (2)(א), (2)(ב), (2)(ד), לפי הענין, בתוספת האמור בפסקת משנה (1) לפסקאות משנה (2א) עד (2ה), לפי הענין, או לסכום הנזק שיחושב לפי אבדן תפוקה לגבי אותו גורם ייצור בניכוי הוצאות הייצור הנחסכות ולא יותר מ-3 מיליון שקלים חדשים:
(1) עיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו;
(2) חלות בחישוב הכנסתו הוראות סעיף 8א לפקודה;
(3) מי שחלה עליו תוספת י"ד להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי שיעור ההוצאות הקבועות ממחזור עסקאותיו כפי שדווח לרשות המסים בישראל לגבי שנת 2005, גדול פי שניים לפחות מהשיעור האמור ממחזור העסקאות של עסק הדומה לו במהותו בשנת 2005;
(3) פסקה (3) - נמחקה;
(4) בפסקה (4) -
(א) במקום הקטע המתחיל במילים "כשהנזק נגרם" והמסתיים במילים "לענין זה - ", נאמר "לענין הגדרה זו - ";
(ב) במקום ההגדרות "שכר העבודה היומי" ו"שכר יום עבודה של העובד" נאמר:
"השכר היומי הממוצע של עובד" - סך תשלומי השכר לכלל העובדים של ניזוק בשלושת החודשים אפריל, מאי ויוני 2006, כפי שמדווחים לרשויות המסים בישראל, ובלבד שהשכר של כל עובד לצורך חישוב השכר הממוצע של כל עובד של הניזוק, לא יעלה על פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק ולא יפחת משכר המינימום, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, מחולק בסך המצטבר של ימי העבודה של העובדים בשלושת החודשים כאמור;
"יום היעדרות בשל המצב הביטחוני" - יום, לרבות חלק מיום, שבו עובד נעדר מעבודתו אצל ניזוק, למעט יום שבו נעדר בשל מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים, או בשבת ובחג וביום שישי - למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה;
(ג) בהגדרה "השכר המרבי", במקום "ב 25 " נאמר "ב-22";
(ד) ההגדרה "מעביד" - נמחקה;
(ה) בסופה נאמר:
""אזור הגבלה" - האזור המסומן במפה שבחלק א' לתוספת השניה, במועדים הנקובים בחלק ב' לתוספת האמורה, המוכרז בזה יישוב ספר במועדים האמורים;";
(5) פסקה (5) - נמחקה;
(ב) בהגדרה "ניזוק", בסופה נאמר "ולענין "שווי של נזק עקיף" "בתעשיה, במסחר ובשירותים", למעט -
(1) המדינה;
(2) גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
(3) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;
(4) קופת חולים או מוסד להשכלה גבוהה;
ולרבות, מי שעובד שלו מתגורר באזור הגבלה ובלבד שביום שקדם למועד המוקדם ביותר הנקוב בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצוי בו עסקו של הניזוק, היה העסק פעיל; לענין זה לא יראו את עסקו של הניזוק כעסק פעיל, אם הוא לא הגיש לרשות המסים בישראל את שלושת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, לצורכי מס ערך מוסף לפני חודש אוגוסט 2006, או שבשלושת הדוחות כאמור דיווח על מחזור עסקאות, כמשמעותו בחוק האמור, אפס, אלא אם כן הוכיח הניזוק, להנחת דעתו של המנהל, שעסקו היה פעיל;.";
ולענין שווי של נזק עקיף בענף גידול עופות פטם - מגדל העוסק בגידול עופות לצרכי פיטום, ולענין שווי של נזק עקיף בענף גידול עופות להטלה - מגדל העוסק בגידול עופות לצורכי הטלת ביצי מאכל לשיווק אשר נקבעה לו מכסה אישית לשנת 2006, לפי תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2006), התשס"ו-2005, ובלבד שביום שקדם ליום הראשון הנקוב בחלק ב' לתוספת השניה לגבי האזור שמצוי בו הלול לגידולם של העופות להטלה היה הלול פעיל בייצור ביצי מאכל; לענין זה, "מגדל" - למעט יחיד המגדל לא יותר מ-10 עופות לצורך עצמו ובני משפחתו בלבד;
(2) בתקנה 2, תקנת משנה (ב) - בטלה;
(3) בתקנה 5, אחרי תקנת משנה (ב) נאמר:
"(ב-1) לתביעה לפי תקנת משנה (ב), יצורפו הצהרה של הניזוק, לרבות קבלן כוח אדם ומעסיק בפועל, כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו1996, בנוסח שיורה המנהל.";
(ב-2) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא הגיש הניזוק תביעה לפיצוי שלא לפי מסלול מחזורים או שלא לפי מסלול פדיונות, לפי הענין, עד ליום ט' בתשרי התשס"ז (1 באוקטובר 2006), ישולם לניזוק פיצוי לפי מסלול מחזורים או לפי מסלול פדיונות, לפי הענין, החל מיום י' בחשון התשס"ז (1 בנובמבר 2006), ויראו בסכום הפיצוי ששולם כאמור כאילו שולם לאחר הגשת תביעה ויחולו עליו הוראות תקנות 8 עד 12א, ונוסף על כך הניזוק יהיה רשאי, גם לאחר תשלום הפיצוי כאמור, להגיש תביעה שאינה לפי מסלול מחזורים או מסלול פדיונות.";
(3א) בתקנה 8(א), בסופה נאמר "ולענין נזק עקיף ביחידת אירוח או חדר אירוח כפרי או אטרקציה תיירותית שאינם עסק חדש, לרבות נזק שנגרם בשל תשלום שכר עבודה, רשאי המנהל להורות, לבקשתו של ניזוק, על תשלום מקדמה, בשיעור שלא יפחת מ30% ובתנאים שיורה, ובלבד שאם שולמה מקדמה כאמור לא יחולו הוראות תקנה 2 לתקנות הוראת השעה כתיקונה בתקנה 2 לתקנות אלה.";
(4) בתוספת -
(א) במקום הכותרת, נאמר "תוספת ראשונה";
(ב) בפרט 1, בסופו נאמר:
"(ג) לגבי נזק מלחמה לדירת מגורים 100% - מהוצאות שיקום הדירה.";
(ג) בפרט - 2 במקום "משווי הנזק" נאמר "משווי של נזק עקיף";
(5) אחרי התוספת הראשונה נאמר:
תוספת שניה (תיקון: תשס"ו)
(תקנה - 1 ההגדרה "אזור הגבלה")
חלק א' (


חלק ב'
צבע
אזור
הגדרה

צהוב
אזור 1
יישובים סמוכים לגדר מיום ט"ז בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006) עד יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006).

אדום
אזור 2
אזור הנמצא צפונית לקו המוגדר על ידי הגבול הצפוני והמזרחי של שטח שיפוט העיר עכו עד צומת עכו מזרח, משם על כביש 85 עד לצומת עמיעד, כולל את השטח המוניציפלי של העיר כרמיאל, משם צפונית בכביש 90 עד לצומת ראש פינה, משם בקו ישר מזרחה עד לתוואי נחל הירדן, משם צפונה על תוואי נחל הירדן עד לגשר בנות יעקב, משם צפונית מזרחית על כביש 91 עד לגבול עם סוריה החל מיום י"ז בתמוז התשס"ו (13 ביולי 2006) עד יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006).

סגול
אזור 3
אזור הכולל את השטח המוניציפלי של העיר עכו, השטח התחום בקו מצומת עכו מזרח על כביש 85 עד לצומת אחיהוד, משם דרומה על כביש 70 עד לצומת יגור, משם בקו ישר (מערבה) החוצה את רכס הכרמל עד לקיבוץ החותרים (כולל), משם צפונה לאורך חוף הים התיכון עד עכו מיום י"ז בתמוז התשס"ו (13 ביולי 2006) בשעה 20:00 עד יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006).

כחול
אזור 4
אזור טבריה וסובב כנרת, כולל את שטח השיפוט של העיר טבריה ושטח היקפי במרחק של 1 ק"מ מחוף הכנרת מיום י"ט בתמוז התשס"ו (15 ביולי 2006) עד יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006).

כתום
אזור 5
תחום אזור התעשיה גליל תחתון והשטח המוניציפלי של הערים נצרת ונצרת עילית מיום כ' בתמוז התשס"ו (16 ביולי 2006) עד יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006).

כתום
אזור 6
אזור הכולל את השטח התחום בקו מצומת צמח לאורך החוף המזרחי של הכנרת עד לצומת כפר נחום, משם צפונה על כביש 90 עד לצומת ראש פינה, משם בקו ישר מזרחה עד לתוואי נחל הירדן, משם צפונה על תוואי נחל הירדן עד לגשר בנות יעקב, משם צפונית מזרחית על כביש 91 עד לגבול עם סוריה, משם דרומה על קו הגבול עם סוריה עד לצומת חמת גדר ומשם צפונית מערבית על כביש 98 עד לצומת צמח מיום כ"ב בתמוז התשס"ו (18 ביולי 2006) עד יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006).

ירוק
אזור 7
אזור הכולל את השטח התחום בקו מצומת יגור דרומה לאורך כביש 70 עד לצומת התשבי, משם בקו ישר מזרחה עד לצומת עדשים, משם בקו ישר מזרחה עד לצומת תבור, משם מזרחה על כביש 65 עד לצומת כפר תבור, משם מזרחה על כביש 767 עד לצומת כנרת, משם לאורך חופה המערבי של הכנרת (במרחק של 1 ק"מ מהחוף) עד צומת כפר נחום, משם צפונה על כביש 90 עד לצומת עמיעד, משם על כביש 85 מערבה עד צומת אחיהוד, משם דרומה על כביש 70 עד צומת יגור מיום כ"א בתמוז התשס"ו (17 ביולי 2006) עד יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006).

שחור
אזור 8
אזור הכולל את השטח המוניציפלי של העיר עפולה (כולל עפולה עילית) מיום כ"ג בתמוז התשס"ו (19 ביולי 2006) עד יום כ"ד בתמוז התשס"ו (20 ביולי 2006), ומיום ה' באב התשס"ו (30 ביולי 2006) עד יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006).

תוספת שלישית (תיקון: תשס"ו)
(תקנה - 1 הגדרת "שווי של נזק עקיף")
טור א'
טור ב'
טור ג'
טור ד'
טור ה'


מין

זן
סכום הוצאות
ייצור שנתיות
(בשקלים חדשים)
מספר
ימי
קטיף

תקופת קטיף

תפוח
ענה
5,152
26
05/07/2006 עד 30/07/2006


סמר רד
5,152
13
18/07/2006 עד 30/07/2006


מולי דלישס
5,152
13
18/07/2006 עד 30/07/2006


גרנד
5,152
17
20/07/2006 עד 05/08/2006


אוזרק
5,152
22
25/07/2006 עד 15/08/2006


אורילאנס
5,152
26
05/08/2006 עד 30/08/2006


גלה
5,152
16
10/08/2006 עד 25/08/2006


יונתן
5,152
22
20/08/2006 עד 10/09/2006


זהוב
5,152
27
25/08/2006 עד 20/09/2006


סטרקינג
5,152
27
25/08/2006 עד 20/09/2006


גרני סמיט
5,152
26
15/09/2006 עד 10/10/2006


פינק ליידי
5,152
27
10/10/2006 עד 05/11/2006


גלקסי, רויאל
גלה, אוברו
גלה
5,152
16
10/08/2006 עד 25/08/2006

אגס
קוסטיה
5,199
26
05/07/2006 עד 30/07/2006


ספדונצינה
5,199
21
10/07/2006 עד 30/07/2006


ספדונה
5,199
22
15/07/2006 עד 05/08/2006


סנטה
מריה
5,199
22
25/07/2006 עד 15/08/2006


רד דרוז
5,199
20
1/08/2006 עד 20/08/2006


נאשי (זנים שונים)
5,199
54
10/07/2006 עד 1/09/2006

אפרסק
שוגר ליידי
5,703
11
10/07/2006 עד 20/07/2006


טיסטי זי
5,703
16
10/07/2006 עד 25/07/2006


סמר סנו
5,703
11
15/07/2006 עד 25/07/2006


וויט ליידי
5,703
11
15/07/2006 עד 25/07/2006


בבקוק שחר
5,703
11
15/07/2006 עד 25/07/2006


הרמוזה
5,703
17
25/07/2006 עד 10/08/2006


ספטמבר סנו
5,703
27
25/08/2006 עד 20/09/2006


סמר סט
5,703
20
01/09/2006 עד 20/09/2006


פיירטיים
5,703
21
05/09/2006 עד 25/09/2006


1,880
5,703
21
05/09/2006 עד 25/09/2006


580
5,703
21
05/09/2006 עד 25/09/2006


סקרלט
סנו
5,703
21
10/09/2006 עד 30/09/2006


633
5,703
21
15/09/2006 עד 05/10/2006


פיתה
5,703
25
1/07/2006 עד 25/07/2006


רמה/
ג'ובלי
5,703
16
15/07/2006 עד 30/07/2006


אורפז
5,703
16
10/07/2006 עד 25/07/2006


ed-195-
5,703
17
25/07/2006 עד 10/08/2006

נקטרינה
פלייבר גינט
5,999
11
10/07/2006 עד 20/07/2006


פלייבר טופ
5,999
16
15/07/2006 עד 30/07/2006


פנטזיה
5,999
13
18/07/2006 עד 30/07/2006


ארקטיק קווין
5,999
17
20/07/2006 עד 05/08/2006


ארקטיק פרייד
5,999
17
20/07/2006 עד 05/08/2006


320
5,999
20
01/08/2006 עד 20/08/2006


פלמקיסט
5,999
11
10/08/2006 עד 20/08/2006


פרליין
5,999
32
25/08/2006 עד 25/09/2006


388
5,999
25
01/09/2006 עד 25/09/2006


ארקטיק סנו
5,999
21
05/09/2006 עד 25/09/2006


אינדפנדנס
5,999
11
10/07/2006 עד 20/07/2006


סנגלו
5,999
16
15/07/2006 עד 30/07/2006


אוגוסט רד
5,999
20
1/08/2006 עד 20/07/2006


יפית
5,999
20
01/08/2006 עד 20/08/2006

שזיף יפני
בלק דיימונט
6,051
21
10/07/2006 עד 30/07/2006


ניו יורקר
6,051
17
20/07/2006 עד 05/08/2006


פרייר
6,051
17
20/07/2006 עד 05/08/2006


רד רוזה
6,051
17
20/07/2006 עד 05/08/2006


רויאל דימונט
6,051
22
20/07/2006 עד 10/08/2006


פורצ'ן
6,051
16
15/07/2006 עד 30/07/2006


קווין אן
6,051
17
25/07/2006 עד 10/08/2006


קסלמן
6,051
17
30/07/2006 עד 15/08/2006


לריאן
6,051
21
01/08/2006 עד 20/08/2006


סנגולד
6,051
21
01/08/2006 עד 20/08/2006


אנגלינו
6,051
21
05/09/2006 עד 25/09/2006


בלק ג'ם
6,051
21
05/09/2006 עד 25/09/2006


גולדן קינג
6,051
21
05/09/2006 עד 25/09/2006


לימון
6,051
26
05/07/2006 עד 30/07/2006


בנדורה
6,051
21
05/07/2006 עד 25/07/2006


ניו קווין
6,051
16
10/07/2006 עד 25/07/2006


זהבה קווין
6,051
21
10/07/2006 עד 30/07/2006


/זהבה
אוזי/
מירל/
אבנר/
נמרוד/
בלק/קווין/מריפוזה/לרודה/
ארלמון

ויקסון/
קלסי/
6,051
21
10/07/2006 עד 30/07/2006


זהבה
גיינט/
ארגמן

בלק ג'ינט/
/A2 MG611
6,051
27
15/07/2006 עד 10/08/2006


ניו יורקר/
סימקה/בלק
קווין
6,051
17
20/07/2006 עד 05/08/2006


אבא/
סוויטי/
מוסקט
6,051
17
20/07/2006 עד 05/08/2006


קווין אן/
בקלאוה
6,051
17
25/07/2006 עד 10/08/2006


לאטיציה/
רד גולד/
פינק רוזה
6,051
24
28/07/2006 עד 20/08/2006


אבא/
סוויטי/
מוסקט
6,051
17
20/07/2006 עד 05/08/2006


קווין אן/
בקלאוה
6,051
17
25/07/2006 עד 10/08/2006


לאטיציה/
רד גולד/
פינק רוזה
6,051
24
28/07/2006 עד 20/08/2006


אל דורדו
6,051
24
28/07/2006 עד 20/08/2006


לריאן/
K44-26
6,051
20
01/08/2006 עד 20/08/2006

שזיף אירופי
שזיף אירופי
6,051
22
25/07/2006 עד 15/08/2006

ליצי
מאוריציוס
3,090
22
10/07/2006 עד 31/07/2006


פלוריאדאני
3,090
17
20/07/2006 עד 05/08/2006

מנגו
טומי
4,671
51
01/07/2006 עד 20/08/2006


מאיה
4,671
37
15/07/2006 עד 20/08/2006


קנט
4,671
27
20/07/2006 עד 15/08/2006


שלי
4,671
53
20/07/2006 עד 10/09/2006


לילי
4,671
17
25/07/2006 עד 10/08/2006


קיט
4,671
83
25/08/2006 עד 15/11/2006

אבוקדו
גליל
3,691
32
15/08/2006 עד 15/09/2006


תיג
3,691
32
15/08/2006 עד 15/09/2006


אטינגר
3,691
92
15/09/2006 עד 15/12/2006


פוארטה
3,691
152
15/10/2006 עד 15/03/2007


האס
3,691
152
15/11/2006 עד 15/04/2007


פינקרטון
3,691
105
01/12/2006 עד 15/03/2007


ארדיט
3,691
44
15/02/2007 עד 30/03/2007


זנים שונים
3,691הדרים
לימון
3,941
31
01/08/2006 עד 31/08/2006


ליים
3,941
31
01/08/2006 עד 31/08/2006


אשכולית אדומה
בכיר
3,941
61
01/09/2006 עד 31/10/2006


פומלית
3,941
61
01/09/2006 עד 31/10/2006


פומלה אדום
3,941
30
01/09/2006 עד 30/09/2006


אשכולית לבנה
3,941
61
01/09/2006 עד 31/10/2006


מיכל
3,883
61
01/10/2006 עד 30/11/2006


טבורי ניוהול
3,941
61
01/10/2006 עד 30/11/2006


מינואלה
3,883
31
01/12/2006 עד 31/12/2006


אשכולית אדומה
3,941
90
01/01/2007 עד 31/03/2007


מנדרינה אור
3,883
28
01/02/2007 עד 28/02/2007


מנדרינה הדס
3,883
31
01/03/2007 עד 31/03/2007


זנים שונים
3,883כרם יין
שרדונה
3,390
26
06/08/2006 עד 31/08/2006


פינונואר
3,390
26
06/08/2006 עד 31/08/2006


סוביניון
3,390
32
15/08/2006 עד 15/09/2006


זנים שונים
3,390כרם מאכל
רד בלוק
6,214
62
15/08/2006 עד 15/10/2006


רוקי
6,214
32
10/07/2006 עד 20/07/2006


תומפסון
6,214
76
01/08/2006 עד 15/10/2006


אוטום רויאל
6,214
76
01/08/2006 עד 15/10/2006

בננות
זנים שונים
7,029תאנים
תאנים
4,000
32
15/07/2006 עד 15/8/2006


תוספת רביעית (תיקון: תשס"ו)
(תקנה 1 - ההגדרה "מסלול מחזורים מורחב")
תאריך שיקום סכום פיצוי בשקלים חדשים
עד 14/8/2006 3,000,000
15/8/2006 3,219,643
16/8/2006 3,444,777
17/8/2006 3,675,539
18/8/2006 3,912,070
19/8/2006 4,154,515
20/8/2006 4,403,021
21/8/2006 4,657,739
22/8/2006 4,918,825
23/8/2006 5,186,439
24/8/2006 5,460,743
25/8/2006 5,741,904
26/8/2006 6,030,095
27/8/2006 6,325,490
28/8/2006 6,628,270
29/8/2006 6,938,620
30/8/2006 7,256,728
31/8/2006 7,582,789
01/9/2006 7,917,002
02/9/2006 8,259,569
03/9/2006 8,610,702
04/9/2006 8,970,612
05/9/2006 9,339,520
06/9/2006 9,717,651
07/9/2006 10,105,235
08/9/2006 10,502,509
09/9/2006 10,909,714
10/9/2006 11,327,100
11/9/2006 11,754,921
12/9/2006 12,193,436
13/9/2006 12,642,915
14/9/2006 13,103,631
15/9/2006 13,575,865
16/9/2006 14,059,904
17/9/2006 14,556,044
18/9/2006 15,064,588
19/9/2006 15,585,846
20/9/2006 16,120,135
21/9/2006 16,667,781
22/9/2006 17,229,119
23/9/2006 17,804,489
24/9/2006 18,394,245
25/9/2006 18,998,744
26/9/2006 19,618,355
27/9/2006 20,253,457
28/9/2006 20,904,436
29/9/2006 21,571,690
30/9/2006 22,255,625
2. שמירת דינים (תיקון: תשס"ו)
(א) אין באמור בתקנות אלה כדי לפגוע בזכאותו של ניזוק ביישוב או באזור שהוכרז יישוב ספר ערב תחילתן של תקנות אלה, והוא רשאי לבחור בין פיצוי לפי תקנות אלה לבין פיצוי לפי התקנות העיקריות.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול אם ביקש הניזוק מקדמה כאמור בתקנה 8(א) לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 1(3) בתקנות אלה, ויראו אותו כאילו בחר בפיצוי לפי תקנות אלה.
(ג) ביקש ניזוק כי יחולו עליו תקנות אלה לגבי שווי של נזק עקיף באחד או יותר מהמפורטים בענף חקלאות או לגבי שווי של נזק עקיף ביחידת אירוח, בחדר אירוח כפרי או אטרקציה תיירותית (להלן בתקנה זו - ענף תיירות), לפי הענין, לא תחול תקנת משנה (א) לגבי שווי של נזק עקיף אחר, שלגביו לא ביקש כאמור, ויראו אותו כאילו בחר לגבי כל המפורטים לעיל בענף חקלאות או בענף תיירות, לפי הענין, בפיצוי לפי תקנות אלה.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 1022, 1080, 1190.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ